Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

3 üncü sahifede: Âhmed Rasimin aşkıAhmed Refik. 5 inci sahifede: Millî bir vazife daha > Mimar Sedad. Çetintaş 6 ncı sahifede: Spor haberleri, Güneşte buz istıhsali. 7 nd sahifede: Sinema, Tarihin meşhur dalgınları. Bugün 12 sahife uı • MM umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU MüJDE Yeni Bayrak kanununa göre şali (yUnlU) bayraklarımız hazırf lanmıştır. Siparişle' derhal gönderilir, h 00 C İAI 100D lüüD Sfljfl ı 4 4 4 I Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu? İstanbul, No 246 y3rŞ3IHD3 Zu t]fllll Telefon: Başnmharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24290 . 24290 Telefon : 23026 Adres j Islanbul, Divanyolu Tür karşısı 135 No. ln Bayrak imalât Evi Madrid kapılarında kat'î muharebe başlamak üzere... Iki taraf ta hazırlanıyor Anarşistler umumî seferberlik ilân edecekler. Madride yaklaşan miliscilerin 2 5 tayyaresi büyük taarruzun yakın olduğunu sehre bildirdi Caniyane bir kasd M. Titulesko yavaş yavaş sönüyor Başvekil Ankaraya döndü Zehirlenen büyük Rumen diplomatını kurtarmak Başvekilimize Maarif Vekili de refakat etmefttedi ümidi kalmadı Saint Moritz 22 (A.A.) Dün neşredilen ve profesör Or Abrami ile profesör Ciuca ve doktor Brustlein, doktor Ruppanner tarafından imza edilmiş bulunan sıhhat bülteninde şöyle denili * yor: «Yapılan umumî muayeneler, M. Tituleskonun başlangıcı geçen temmuz a ymın son günlerine tesadüf eden ve kendıliğinden birdenbire arazını gösteren bir hastalığın neticesi olan had fakrüddem den mustarib olduğunu beyana müsaid dir. Kan nakli neticesinde müşahede olunan kan reaksiyonlan hastanm lehinde ve onun henüz vahametini muhafaza eden sıhhî vaziyerinde salâh husulünü ümid ettirecek mahiyettedir.» Inönünü bizzat Atatürk t e ş y i etti 1 er Büyük Şef, Başveküi Haydarpaşa garında teşyi ediyorlar çe sarayma giderek Resicumhur Atatürk veda etmiştir. Tren vaktine doğru Ata türk Ismet Inönü ile birlikte Sakarys motörile Haydarpaşaya geçerek Başve kili bizzat teşyi etmiştir. Atatürkün Hay [Arkası Sa. 6 sütun 4 te] Bir müddettenberi şehrimizde bulun Paris Soir gazetesinin hususî muhibi makta olan Başvekil Ismet Inönü dün ri Jules Sauenvein ise M. Tituleskonun refakatinde Maarif Vekili Saffet Ankan zehirlenmiş olduğu iddiasında ısrar et olduğu halde Akşam trenile Ankaraya [Arkası Sa. 6 sütun 4 tel hareket etmiştir. Başvekil dün akşamüzeri Dolmabah tspanyada son vaziyeti gösierir harita, Madrid civarında siper hazırlıyan milisler... Elişlerinin ve Küçük san'atların Büyük sergisi konomi Bakanhğının teşebbüsile birinciteşrinin 29 unda Ankarada açılacak olan el ve aile san'atları sergisine iştirak etmek müddetinin bitmeğe yaklaştığını biraz hcyecanla öğrendık: Acaba bu sergiyc muvaffakiyetle iştirak edebilecek oldukları halde ya böyle bir teşebbüsten haberdar olmamak veya onun kıymetini hakkile takdir etmemek yüzünden sergiye eser göndermiyenler kalmış mıdır, kalıyor mu diye. Sergiyc iştirak için müracaat müddeti bitmek üzcredir. Ondan sonra vuku bulacak müracaatlerin kabulü ancak sergi komitesinin karanna bağlıdır. Sergiye verilebilecek işleri olan alâkadarlann herhalde ona iştirak etmeleri lüzumunu bir daha tebarüz ettirmek üzere bu satırlan yazmağa lüzum görmüz bulunuyoruz. Ihtilâlciler yeni muvaffakiyetler kazandılar ve Maarif Vekili muhtelif bir adayı daha işgal ettiler. Hükumet tayyareleri meseleler hakkında müOviedoyu bombardıman ettiler. Idamlar devamda.. him beyanatta bulundu Madritte yıkılmıya namzet Sovyetlerin tayyare yolladıkları asılsız Hukuk Fakültesi 4 sene oluyor Habeşistan meselesi Lâhey divanına verildi Bir îngiliz gazetesi, İngiltere ile Fransanm Habeşistanı Milletler Cemiyetinden çıkarmak tasavvurunda olduklarını söylüyor Cenevre 22 (Hususî) Cemiyeti Akvam asamblesi bu sabah çok kısa süren bir celse akdetmiç rc konsey riyase rine Arjantin delegesi M. Lanası seçmiştir. Habeş delegeleri bugünkü toplantıya iştirak etmişlerdir. Troçki Belçikada isyan hazırlamış Bir şebeke bulundu Peştede komünist tahrikâtı görüldü ve tevkifat yapıldı Brüksel 22 (A.A.) Polis tarafmdan Belçikanm her tarafında yapılan taharriyat neticesinde tabanca ve sair silâhlarla ecnebi bir memlekete sılâh gönderildiğini tesbıt eden vesıkalar ele geçırılmiştir. İhtılâlci sosyalıstlere aıd olan bu vesikalar mezkur partı ile Troçki arasında da münasebet bulunduğu[Arkası Sa. 8 sutun 6 da] Seville 22 (A.A.) General Molanın Bilbaoya doğru ilerlemekte olan kuvvetleri, Zumarraga, ExPeitia, Azcoitia kasabalarını ve demiryoluna hâkim olan bütün Orio vadısini işgal etmişlerdir. Irunla Sen Sebastiyen ve Irunla Seville ara^nda şimendifer münakalâtı tekrar başlamıştır. Huesca mıntakasrada hükumetçilerden beş yüz milis öldürülmüştür. Maarif Vekili Saffet Ankan dün Ankaraya hareket etmeden evvel ken disini gören bir muharririmizin sprdu gu muhtelif suallere şu cevablan vermiş tir: « Lise tahsilinin 11 seneden 12 seneye çıkanlması Saffet Ankan meselesi hakkında verilmiş henüz bir kararımız yokrur, fakat bu meseleyî tetkik etmekteyiz. Majork adasından hareket etmiş ve Ibiza adasında karaya çıkmış olan asiAile sanayii ve küçük san'atlar için ler, bu adaya tamamile hâkim bulunmkaçılmasına İktısad Vekâletince hakikaten tadırlar. en samimî takdir ve teşekkürlerimize lâToledo cephesinde, Sanda Olallanın yık derin bir anlayışla karar verilmiş olan bu sergi itikadımızca memleketimizde işgali dolayısile asilerin mevzileri Mad açılmış ve açılacak sergilerin en güzellerinden ve muhakkak en faydalılanndan biridir. Bu sergi Türk medenî kabiliyetinin sergisi olacaktır. Sergide ırkımızm bu yüksek kabiliyetinin binbir belgesini göreceğiz. Ekonomi Bakanhğı bu sergi ile Türk medenî şiannın zâhirde küçük, fakat hakikatte çok kıymetli eserlerinden "nümuneler vermiş olmakla kalmıyarak bu yoldaki millî istidadı tenmiye ve takviye etmek gayelerini de gözönüne almış bulunmaktadır. Sayın Bakan Celâl Bayara bundan dolayı nekadar teşekkür etsek yeridir. [Arkası Sa 8 sutun 1 de] Umumî celseden sonra, Habeş dele gelerinin salâhiyetnamelerini tetkıke memur olan komisyon hafi bir içtima akdetmiştir. Çok hararetli münakaşalardan sonra komisyon bu mesele hakkında istişarî mahiyette olmak üzere La Hey adalet divanınm reyini almıya müttehiden kaYabaneı diller mektebinin vaziyeti rar vermiştir. Üniversiteki Yabaneı Diller mektebi Bunun üzerine konseye iştirak eden [Arkası Sa. 6 sütun 4 te] devletler murahhaslanndan mürekkeb ikinci bir komisyon seçilmiştir. Tamamile hukukculardan mürekkeb olan bu ko Cumhuriyet Büyük yazı serileri ve röportajlar hazırladı ((Akdenizi tam bir emniyet altma aldık» Milletler Cemiyeti Asamble reisi M. Rivos ] zamanda La Heyden cevab gelindyej misyon öğleden sonra toplanerak La Hey kadar Habeş delegelerinin Cemiyeti Ak" 1 adalet divanma yapılacak müracaatin vam toplantılarına iştirak edip edemiye '] şeklini tesbit etmiştir. Bu komisyon ayni [Arkası Sa. 8 sütun 4 tel lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllirifllllllllllllırııHiııiMnHilllllllllllllllllllllMlllllllltlllllllııllltllllııılllllllllllllllllllllllllllllllllK r Sir Samoel Hor seyahatinden çok memnun.. Londra 22 (Hu susî) Bir aydanberi Akdenizde bir tetkik seyahati yap makta olan Bah riye Nazırı Sir Samoel Hoare bugün gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: Cumhuriyetîn Büyük Avrupa Anketi Yazan : Peyami Safa 20 Bir taraftan Avrupada buhann makineye tatbikı sayesinde her metaın seri halinde mebzulen çıkanlması ve diğer taraftan kapitülâsyonlar belâsmın Türk ellerini sımsıkı bağlamış olması neticesi olarak ve buna imparatorluğun kayıdsız ve cahil idaresi de katılarak Türk san'atlan büyük darbelerle yer yer yıkıldı, adeta El ve aile işleri olan küçük san'atlar, itibarile Türkler dünyanın maddî ve manevî en zengin milletlerinden biriydi. Bunun ispatmı 29 ılkteşrinde Ankarada açıAbidin Daver Resad Nuri lacak sergide dahi görmeğe fırsat bulacatCUMHURl . ğımızı kuvvetle tahmin ediyoruz. Çünkü YET» in nefriyat sergi heyetinin yenilerile mukayeseye ve mündericatm vesile olmak üzere dedelerimizin ve nida tevazua, tabi nelerimizin elişlerinden bir köşe yapmağa iliğe bürünen itikarar vermiş olduğunu memnuniyetle öğnasile bu arada renmiş bulunuyoruz. Komitenin vakhle memleket mese lelerine verdiği bizim de izhar etmiş olduğumuz bir teBahri Turgud geniş ehemmiyet menniye tevafuk eden bu karan sayesinde Türk medenî kabiliyetinin bu sahada ne malumdur. Aziz okuyuculartmızı iç ler yaratmış olduğundan parlak nümune ve dış hâdiselere dair aktüalite ve ler temaşa edeceğiz demektir. San'atın makalelerle tenviri şiar edinen gazetemiz yeni yazı serileri hazırlamıştır. ince ruhlu Türk ellerinde ne büyük tecelGüzide arkadaşımız PEYAMl SAliler göstermiş olduğu o küçücük köşede FANIN «BÜYÜK AVRUPA» anketi an'anesile görülmüş olur. devam ederken Rusyadan dönmekte Ne Stalin, ne Hitler! Bir Sorbonne talebesi Kendine inanmak buhranı Leninin portresi • En büyük realite: «Biz» Canhların canlısı ruh YUNUS NADt lArkası Sa. 3 sütun 6 da] « Akdenizdekı Peyami Safa Ismail Habib tetkiklerimden çok aütunlarda oku • memnun olarak Sır Samoel Hoare yacaknnız. Londraya döndüm. Bir ay devam e Şarkî Anado * den seyahatimin gayesi Akdenizde luda eaaslı tet müstakbel vaziyetimizi daha emın bir kikler yapan ar hale ifrağ etmekten ibaret bulunu kadaştmız BAHRİ yordu. TURGUDun pek İmparatorluğun en mühim yolunu mühim olan «TUNMurad Sertoğlu teşkil eden Akdenizi hiçbir zaman ih ÇEÜNİN tÇYÜ ZÜ> röportajını neşre başladık, bugün tnal edemiyeceğimiz muhakkaktır. Ancak bu yolu emniyet altına alırken ikinci tahifemizde bulacaksınız. kimseyi de tehdid etmiş değiliz. Mütevali inkılâblara sahne olmakBilhassa İtalyanlar Akdenizde yeni ta bulunan komşu tran bizim için bir siyaset takib etmeğe başladığımızı hemen hemen meçhul bir âlemdir. «CUMHURÎYET» yazı ailesine yeni söylemektedirler. Bu iddia kat'iyyen iltihak eden genc muharrir MURAD asılsızdır. Akdenizde yeni bir siyaset olan arkadaşımız ABlDlN DAVERin SERTOĞLU «İRANDA ÜÇ AY» is takib etmediğimiz gibi, îngiliz siyase Sovyetlere dair müşahede yazdarı mile büyük bir röportaj hazırlamıştır. tinde de herhangi cezrî bir değişiklik pek yakında intişara başlıcakttr. Seve Birbirini takiben «CUMHURİYET»olmamıştır. Akdenizde împaratorluğun yollannı seve okuduğunuz «YURDDAN YAZ1 sütunlarmda okuyacağımz bu hepsı LAR» a devam etmek üzere bütün yaz kendi nevi ve cephesinde çok mühim tam bir emniyet altma aldık ve diğer Anadoluyu dolaşan İSMAİL HABİB yaztlar 3 kıymetli edib ve 3 kuvvetli Akdeniz devletlerile de dostane müna notları hazırlamakla meşguldür. Ve muharrir taraftndan kaleme alınmtş sebetler tesis ettik.> Pariste, Lenin heykeli önünde Frannz komünist meb'uslan gene büyük edib REŞAD NURİSİN ttr. Zevkle okuyacağtnıza emin bu Donanmayı tebrik Fransada sollar sağları Hitîerin ve rinin Fransadaki tesirleri doktrin sahasıçok derin alâka toplamıç olan *ANA lunduğumuz için şimdiden haber verSir Samoel Hoare, bundan sonra, Ak Mussolininin emrinde çalışmakla, sollar nı aşıp ta böyle bir politika emir re iraDOLU NOTLARh m yakında bu mekle biz de ayrt bir zevk duyuyoruz. denizdeki îngiliz donanmasından bü da sağlan Stalinin adamlan olmakla it desi haline gelmişse, yalnız bu memleketi lArkası Sa. 3 sütun 6 lArkası Sa. 8 sütun 3 te} ham ederler. Komünist ve faşist ihtilâlle
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog