Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

BUGÜN 2 nci sahifede: Siyasî icmal 3 üttcü sahifede: Ahmed Rasimin aşkı Ahmed Refik 5 inci sahifede: Kahramanlar yuvası Harbiyemiz Kandemir, Şimaldeki facianın hikâyesi 6 ncı sahifede: Tahlil ve tenkid Zavallı zincirbend kahraman umhuri . AAA(\ tSTANBUt CAĞALOĞLU ı WrU Telgrat ve mefctub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 . 24290 1 MÜJDE . Yeni Bayrak kanunıma/ gore şall (yüniu/ bayraklarımız haz#lanmıştır. Siparişlpı; derhal gönderii/. hc , ,1 , Telefon : 23026 Adres : Istanbul, Divanyolu karşısı 135 No. lu Bayrak imalât Evi uflll LL CJIUI g g c |ft Q İ300 R Akdeniz emniyeti Uzerinde İtalyan endişeleri H ngiltere Krah Majeste Edvardm |J Adriyatık ve Şarkî Akdenizde mütenekkıren yaptığı seyahati Türkıyeye kadar temdıd ederek burada çok büyük samimiyetlerle karşılanan üç günlük bir ikametten sonra Vıyana tarıkile Londraya avdeti üzenne İtalyan matbuatmda bu zıyaretten mütevellid bir netice olarak Akdeniz emniyeti uzerinde bazı endişeler izhar edilmeğe başlanmıştır. Majeste İngıltere Krahnm velevkı mütenekkiren vaki seyahatindeki ehemmiyeti asla az görmeğe temayül etmemekle beraber bu münasebetle İtalyan matbuatmda görülen endişelerin tamamıle yersiz olduğunu tasrıh etmek vazıfemizdır. Hâlâ bugün dahi Türkiyeye bir dostluk mukavelesile bağlı olan İtalya bılır ki Cumhuriyet hükumeti avantür siyaseti yapmaz. Binaenaleyh yanlış haberlere ve yanlış faraziyelere istınad eden bu İtalyan endişeleri uzerinde bir nebze tevakkuf etmeği faydasız bulmuyoruz. Evvelâ yanlış haberler... italyan gazeteleri Majeste Kralın Türkiyeyi ziyareti neticesi olarak Türkiyeden Başbakan Ismet İnonünün reislıği altında Londraya bir heyet gönderiyorlar ve bu heyetın azasını da şimdıden tayin ve ilân edıyorlar: Dış îşleri Bakanımız, Malıye Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, Deniz ve Hava Müsteşarlarımız ve daha bir sürii eksperler bu kocaman heyetin erkân ve azasını teşkıl edıyorlarmış. Londrada konuşulacak işler içinde Boğazlann tahkimi meeelesi de varmış. Gene îtalyan gazetelerine göre Boğazların tahkimi ışinin evvelce söylenildıği gibi Almanlara verılmeyip Ingilizlere tevdi olunması da hemen hemen mukarrer bulunuyormuş... Biz burada kendi hükumetimizin yambaşmda iken haber alamadığımız ~bu" meseleler hakkında îtalyan matbuatınm kuvvetli istihbarile tenvir edilmiş olduğumuzdan dolayı italyanca refiklerimize teşekkiir mü etmeliyiz bilmiyoruz! Eğer îtalyan gazeteleri doğru haber verebilmiş olsalardı hiç şüphesiz kendilerine teşekkiir ederdik. Maatteessüf verdikleri haberler baştan sonuna kadar yanlış ve adeta diyeceğiz ki tamamile uydurma ve binaenaleyh bu türlü haberlere dayanan mütalealan da umumiyetle saçmadır. Onun için onlara teşekkiir edebilmek zevkinden mahrum olmaklığımıza mukabil kendilerini tenvir ile onları doğru yola götürmek suretile meslektaşlık icabını yerine getireceğiz. Türlriye Cumhuriyeti hükumeti Başbakanınm Londraya seyahati işi Majeste îngiliz Kralımn evvelâ Atatürkü, sonra da Hükumet Reisimizi büyük bir nezaketle İngiltereye davet etmiş olmasmdan ibaret bir meseledir. Cumhurreisimiz Atatürk şahıslanna vaki davet için müspet bir cevab verememek vaziyetini nazikâne ifadeler arasında dolayısile anlatırken Başbakanımızın Londraya seyahati mümkün olduğunu sarahatle ifade eylemek suretile bilmukabele Majeste Kralın davetini biitün bütün mühmel bırakmamış olmak nezaketini göstermiştir. İşte bütün mesele bundan ibarettir. Bununla beraber bu sözlerimizle Başvekil İsmet Inönünün Atatürk tarafından hakkında müsbet cevab verilen bu daveti kabul ile Londraya gitmiyeceğini söylemek istemiyoruz. Başvekilimizin gerek fcüyük hatır gözeticihkle yapılan o davete icabet ederek, gerek kendiliğinden Lonidraya bir seyahat yapmasma mâni hiçbir sebeb yoktur. İngiltere Türkiyenin hiç olmazsa İtalya kadar dostudur. Daha ö'nce Romava bir dostluk ziyareti yapmış olan îsmet înönünün ayni dostluk ziyaretini Londraya ve Parise yapmış olmasmda neden bir fevkalâdelik görüleceğine akhmız ermez. İtalyan gazeteleri bu münasebetle zecrî tedbirler zamanında bazı devletlerin ve o meyanda Türkiyenin Akdenize müteallik olarak İngiltere ile beraber almış olduklan bazı tedbirleri hatırlatıyorlar, ve şimdi zecrî tedbirlerle beraber o anlaşmalar da ortadan kalkmış olmakla beraber îngilterenin ayni devletlerle ve o meyanda Türkiye ile yeni bir pakt esaslannı hazırlayıp hazırlamadığmı kendi kendilerine soruyorlar. Zecrî tedbirler Atatürkün gezintileri Hailenin sonuna doğru... Madride giden yolları ihtilâlciler kesmişler r Troçki Barselona gidiyor, Sovyetler İspanya hükumetine bir çok tayyare gönderdiler, asiler şimalde hükumet kuvvetlerini ihata ettiler Foto Cumhuriyet Resimlerimiz evvelki gün Heybeliye giderek Başvekili ziyaret ve adada bir tenezzüh yapan Büyük Şefi arabada iken ve motörde bir sohbet esnasmda göstermektedir. IIIIIIMIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llltlMII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIMIIIIMirilllllMllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllMI IIIIIIIIMIIIIIIIIHIIIIItlllllllllllllllllllllllll Habeş delegeleri Asamble toplantısına iştirak ettiler Iş'arıahire kadar da toplantılara devam edebilecekler. italyan murahhaslan Romada neticeyi bekliyorlar Cenevrede yeni bir jırtına kopuyorl Kanlı boğuşmadan bir sahne: Milisler, atilerin bulunduğa bir binaya ateş ediyorlar Valladolid 21 (A.A.) Havas A hesinde hükumet kuvvetlerini ihata et jansı muhabirinin bildirdığine göre asile miş olduklannı bildirmiştir. Albay Yarin Madrid etrafındaki çemberleri git gue'un kumandası altındaki kuvvetler, tikçe darlaşmaktadır. Asiler, daha şim Tage vadisini bırakarak Alberche vadididen Loyozaya ve bu mahallin Mad si tarikile Talaveradan Madride giden ridin suyunu temin etmekte olan baraj yola girmişlerdir. Bu kuvvetler, pek za lanna hâkim bulunmaktadır. General yıf bir mukavemet gösteren ve mütema[Arkası Sa. 7 sutun 4 te] Franko, asilerin SierTa Degredos cep Imparator Cenevreye geldi Pofonya müstemleke istiyor İtalya, Habeşistanda kendi idaresinden başka meşru hükumet tanımamakta ısrar ediyor Londra 21 (Hususî) Evvelce trenle hareket et mesi mukarrer bulunan Habeş İmpara* toru bugün tayyare ile Cenevreye gitti. M. Beck, Leh Yahudilerinin ihracını ve Polonyaya Afrikada yer verilmesini taleb etti Varjova 21 ( A A.) H a n s a jansı muhabirinden: Leh hükumeti, mandalar komis yonunda kendisi için bir azalık ihdasını Milletler Ce miyetinden istemek le, muhaceret ve nüfus meselelerine atfetmekte olduğu ehemmiyeti tebarüz ettirmek istemiştir. Üç buçuk milyon Vahudisi bulunan Lehistan, bunlardan her sene yüz bin kişinin muhaceret et mesi zarurî olduguBeck na kail bulunmaktadır. Filistinin bu nüfusu istiab edemiyeceği anlaşılmış olduğundan Lehistan, zengin devletlerin malî yardımlarile Afrikada ve cenubî Amerikada yeni araziler aramak mecburiyetindedir. Diğer taraftan memleketiı nüfusu, her sene dört yüz bin Dr. Arasla M. Delbo arasında mühim bir mülâkat Bir Fransız gazetesi « Türkiye Şarkî Akdenizde beynelmilel vaziyetin mihveri oldu » diyor Negüs Cenevrede Cenevre 21 (Hususî) Habeş împaratoru Negüs bugün tayyare ile Londradan bura va geldi. Öğrenildiğine go re Negüs Asamble toplantılanna biz zat iştirak etmiyecektir. Imparator Haile Selâsiye Londra 21 ( A . A.) Habeşistan sefareti, Röyter Ajansına gönderdiği bir teblığde bu akşam trenle Cenevreye gitmek niyetinde olan Necaşinin Cenevreden aldığı haberler üzerine bu babdaki kararını değiştirerek hemen hareket etmeğe karar vermiş olduğunu bildirmiştir. Necaşi, öğle vakti tayyare ile [Arkası Sa. 7 sütun 1 de) Futbol takımımız dün de 3 1 mağlub oldu Binicilerimiz Viyanada yüz otuz üç atın iştirak ettigı bir yarışta beşinci ve onuncu oldular Komünist aleyhtan bir blok kurulmuş Paris 21 (A.A.) Fransız Dış Ba kanı M. Delbonun Cenevrede Türki ye Dış Bakanı Tevfık Rüştü Arasla yaptığı mülâkat tan bahseden Journal gazetesi dıyor ki: «Türkiye, yeni Boğazlar rejımi ve Akdenizin doğu havzasmm aldığı ehemmiyet sebe bile, Karadenizle Süveyş kanalı araM. Delbo sında beynelmilel Dr. Rüştü Arat durumun hakıkî bir mihveri olmakta uzun bir teşriki mesaı an'anesi vardır. dır. Kral Sekizinci Edvard tarafından Bu hal hiç şüphesiz bazı işlerin, Fran *Ataturke ıbzal edilen avanslar bu duru sa Suriye anlaşmasının icabatına göre mu tamamen tebaruz ettirmiştir. Fran tanzimini kolaylaştıracaktır. lArkast Sa. 7 sütun 2 de] M. Delbo bu sabah bu mesele hak sa bundan ancak pek ziyade memnun olabılır. Zıra Fransanın da Türklerle [Arkası Sa. 7 sütun 3 te] • •lltlllMllllllllllllllllllllılllllllllllırlllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllilllHnillMIII Çekoslovakyada da bir cemiyet tesis ediliyor YUNUS NADt [Arkası Sa. 3 sutun 3 te\ Atina 21 (A. A.) M. Goeb belsle zevcesi, dün akşam Atina tay yare meydamna gelmi§lerdir. M. Goebbels, gazetecilere beya natta bulunarak komünist aleyhta rı bir blok teşek • kül etmiş olduğu Af. Göbelsin bir nu söylemekle ik krokisi tifa eylemiştir. Yabancı memîeketlerde yapılan spor temaslarında daima yüzümüzü güldüren ve Mumaileyh, kendisuiı» şahsan bu işle bu sefer de Moskovadaki maçlatda galib gelen guresçilerimizi meşgul olmadığını, yalnız uğraşanların Mustafa, Mersinli Ahmed, Nuri ve Kuçuk Huseyin muvaffakiyetini temenni etmekte bu Moskova 21 (Hususî muhabirimiz Sovyet marşı çalındı, bayrak taati edildi lunduğunu beyan etmiştir. den) Futbol takımımız bugün ikinci ve 16,30 da maça başlandı. [Arkası Sa. 3 sütun 6 da"\ maçı Dinamo stadyomunda İspartak kuIlk akmı Sovyetler yaptılar, bu akm lübü takımile yaptı. Hava rüzgârh ve ofsaydle akim kaldı. Bundan sonra top güneşli idi. Stadyomda gene 100 bin se ofsaydla akim kaldı. Bundan sonra top yirci ve bu meyanda Sovyetlerin Anka lar yapılmağa başlandı. tlk dakikalarda Senmoris 21 (A.A.) Havas ajanra sefiri Karahan ile dığer Sovyet erkânı iki tarafta da bir üstünlük yok. Fakat bisının hususî muhabiri bildiriyor: Filistin isyanında ölenler toplanarak sedye ile nakledilirkttiv bulunuyordu. •. . zim çocuklar geçen defakine nisbetle daM. Tituleskonun sıhhî durumu, kan Takımımız sahaya şu kadro ile çıktı: ha temkinli oynuyorlar. Bilhassa müda Daily Herald gazetesine Kudüsten'ya bir noktayı, daha doğrusu bu isyan arkaverildikten sonra tevakkuf halindedir. Cihad Fazıl, Hüsnü Fikret, faada Hüsnü fevkalâde güzel oynuyor. sında İtalya tarafından idare edilen fazılmaktadır: Fakat vahametini muhafaza etmektedir. Esad, Reşad Danyal, Şeref, Fuad, Bu arada Esadın uzaktan çektiği kuv «Mahallî Arab grev komitesi, bugün, şizmin gizli ruhunu keşfetmiş bulunuyoTirulesko şuurunu tamamen muhafaza Said, Necdet. greve devam edip etmemek meselesini rum. Habeşistanın İtalya tarafından fethi vetli bir şüt kale direklerini yalıyarak dı ediyor. Maçı Suphi Batur idare ediyordu. şan gitti. Hastanm kanı Senmoris, Zürih ve müzakere ededursun, ben, Filistin isya • bu gayelerin tahakkukunda bir anahtar ILutfen sahifeyi çevirinizl Maçtan eyve] îstiklâl marşınuz, sonra İArkası Sa. 3 sütun 6 da\ mna aid hâdiseler arasında gizli kalmış lArkast Sa. 6 sütun l &e\ Arab isyanında italyan parmağı mı var? italya, Filistinde îngiliz nüfuzunu kırmak için vâsi mikyasta propaganda yapıyormuş! Tituleskoya kasden zehir verilmiş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog