Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

20 Eylul 1936 CUMHTJRİYET Devlef Demiryolları ve limanları işlefme U. idaresî ilânlanj Görülen lüzum üzerîne Devlet Demirvolları hesabma Avrıroaya, gerek Hohsule ve gerekse Teknikuma tahsile gönderilecek talebe icîn evvelce ilân edilen kayîd müddetî 28/9/936 tarihine kadar temdid edilmistir. Devlet Demiryollari hesabma cer mühendisi yetişmek üzere Av rupaya, Hohşule tahsile gönderilecek bes talebeye aid müsabaka «artlarî* 1 Türk olmak. 2 Yaşı on sekizden küçÜk ve yirmi beştefi b'tiyük olmamak. 3 Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve memleketin herhangi bir tarafında çalışmağa müsaid bulunduğuna dair Devlet Demiryollannm «Ankara», «Haydarpaşa», «Eskişehir», «Izmir» ve «Adana» daki sıhhî heyetinden veya Devlet Demiryollarına kabul olunacak memurlarda bulunmaıı lâzım gelen sıhhî şartları gösterir matbu sıhhî rapor muhteviyatına uygun olarak «tam teşki lâtlı bir hastaneden» alınmış sıhhat raporu ile anlaşılmak. 4 Devlet hesabma tahsil ettiren mekteblerden müsabakaya girmek istiyenler mekteblerinden bir guna ilişikleri olmadığına dair vesika göstermek. 5 Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mâni olma • dığına dair alâkadar askerlik fubesinden vesikayı haiz olmak lâzımdır. 6 Talibler 28/9/936 tarihme kadar istida ile Utanbul Mühen dis Mektebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 7 Istidaya bağlanmasi lâzım gelen vesikalart A Nüfus kâğıdı veya musaddak bir süreti. (25709) B Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite ve lise şehadetnamesL Lozanda Talebe C Hüsnühal varakasi «en son mektebin verecegi husnühal var Pansiyonu rakasile o tarihten sonra çahştığı yerlerden ve ayni lamanda mahallî Lozanda bir aile, kız veya erkek polis dairesinden birer hüsnühal varakasi ahnacaktır. bir talebe pansiyoner almağa haD 4X6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. zırdır. lzahat için: Galatada Tü* E Ası şehadetnamesi. nel sok. No. 48. Telefon No. 40308 F 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. H Babasının adı nedir? Nerede olduğu, Sağ ise şimdiki, ölmüş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir, ve nerede çalışmışIdaremiz mülhakatında açık ve açılacak olan memuriyetlere im tır? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden önce tihanla memur ahnacaktır. İmtihan lstanbulda ve 5/10/936 pazardaha nerelerde, gibi işlerde ve ne vakitler bulundu? Bunları gösterir tesi günü saat on üçte Sirkecide İnhisarlar Memurin kursu binasınbir tercümeihal varakasi. da yapılacaktır. Imtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki evsaf ve şe8 Müsabaka imtihanî tersimî hendese, tahlilî rîyaziye, tahlilî. raiti haiz olmaları gerektir. makine, resmi hattî, fizik, kimya ve türkçeden olacaktır. Bu dersle 1 Lâakal orta mekteb tahsilini bitirmiş olmak. rin »ümulü Mühendis Mektebi üçüncü sınıfına kadar olan program 2 Askerliğini «filî veya kısa hizmetli» bitirmiş olmak veya mü lara göredir. seccel bulunmak. ' 9 Müsabaka imtihani 1/10/936 perşembe günü: 3 21 yaşmdan aşağı ve 35 yaşîndan yukarı olmamak. Saat 912 tersimî hendese. 4 Sıhhatli olmak, sarî hastalıklara bedenî ve aklî arızalara müpSaat 1417 fizik, kimya. telâ olmamak. 5 tyi ahlâk sahibi olmak. 2/10/936 cuma günüt Bu beş maddedeki şartlarîn muhakkak tevsiki gerektir. Saat 912 resmi hattıî. fmtihan mevzuu şunlardır: Saat 1317 tahlilî riyaziye, tahlilî makine 1 Hesab, hendese «Hesab: Adadı mürekkebe, taksimi gurema, 3/10/936 cumartesi günüt halita, tenasüb, faiz, iskonto» Hendese: Satıhlar, hacimler. Saat 912 türkçe, altnanca. 2 Muhasebe «Usulü defterî» 10 tmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bİlenler ler 3 *• Coğrafya «Umumî ve Türkiye» cih edilir. 4 Kitabet «Orta tahsile göre» 11 Müsabaka imtihanında kazahan talibler Avrupadaki tahsilNOT: lerinin neticesinden sonraki mecburî hizmetleri hakkında Devlet DeA İmtihana girmek istiyenler şimdiden bir dilekçe ile ve evrakı miryollan tdaresinin istiyeceği şekilde taahhüdname vereceklerdir. müsbitelerile üç aded fotografla birlikte tdaremiz Memurin 12 Tahsil plânı: Avrupada idarenin göstereceği fabrikalarda Şubesine müracaat etmelidirler. bir sene staj ve bu müddet zarfında da lisan öğrenilmesi, İdarenin taB Bundan evvel 12 14/8/936 tarihlerinde yapılan imtihanda yin edeceği Hohşulenin makine şubesinden 8 sömestrlik tahsili ik muvaffak olamıyanlar bu kere yapılacak imtihana tekrar gi • mal ve 6 ay zarfında imtihan vererek diploma almaktır. rebileceklerinden evvelki müracaatlerine istinad suretile Me13 Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat hakkında Devmurin Şubesine müracaatle imtihana girme vesikası alabilirler. let Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve tşletme Müdürlüklerin C İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasmda den ve Mühendis Mektebi Müdürlüğünden istiyenler tafsilâtl lâzıma ecnebi lisanına vâkıf bulunanlarla muhasebe sualine doğru alabilirler. cevab verenler tercih edilirler. (1451) Devlet Demiryolları tarafından cer kısmında çalıştınlmak üzere Avrupaya, Teknikum tahsili için gönderilecek «20» talebeye aid müsabaka şeraiti: ce daha nerelerde, ne gibi işlerde, ne vakitler bulundu? Bunları gös1 Türk olmak. terir bir ebeveyn tercümeihal varakasi. 8 Müsabaka imtihani liselerde tamamen okunan hesab, hende2 Yaşı on sekizden küçük ve yirmi beşten büyük olmamak. se, cebir, müsellesat, kimya, fizik ve türkçeden yapılacaktır. 3 Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve memleketin herhangi bir tarafında çalışmağa müsaid bulunduğuna 9 Müsabaka imtihani 5/10/936 pazartesi günü: dair Devlet Demiryollarının «Ankara», «Haydarpava», «Eskişehir», Saat: 912 kimya, fizik. «Izmir» ve «Adana» daki sıhhî heyetinden veya Devlet DemiryollaSaat 13*17 hesab, cebir . rına kabul olunacak memurlarda bulunmasi lâzım gelen sıhhî şart • 6/10/936 sah günüt ları gösterir matbu sıhhî rapor muhteviyatına uygun olarak «tam Saat 912 türkçe, almanca. teşkilâth bir hastaneden» alınmış sıhhat raporu ile anlaşılmak. Saat 1317 hendese, müsellesat. 4 Devlet hesabma tahsil sttiren mekteblerden müsabakaya gir10 İmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler ter mek istiyenler mekteblerinden bir guna ilişikleri olmadığına dair cih edilir. * vesika göstereceklerdir. 11 İmtihanda muvaffak olanlar Avrupada Teknikum tahsili 5 Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mâni olmagörmeden evvel Devlet Demiryolları Eskişehir atölyesinde 6 ay staj dığına dair alâkadar askerlik şubesinden vesikayı haiz olmak. 6 Talibler 28/9/936 tarihine kadar istida ile îstanbul Mühendis gÖreceklerdir. Mektebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 12 Eskişehir atölyesindeki staj müddeti zarfında stajiyerlere 7 İstidaya bağlanmasi lâzım gelen vesaik: ikî buçuk lira yevmiye verilecektir. A Nüfus kâğıdı veya musaddak bir sureti. 13 Müsabaka imtihanında kazanan talibler, Avrupadaki tahsilB • Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite. lerinin neticesinden sonraki mecburî hizmetleri hakkında Devlet DeC Hüsnühal varakasi «en son mektebin verecegi hüsnühal vamiryolları ldaresinin istiyeceği şekilde taahhüdname vereceklerdir. rakasile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve ayni zamanda mahal14 Tahsil plânı: Altı ay Eskişehir atölyesinde staj, bir buçuk lî polis dairesinden ahnacaktır.» «ene Avrupada tdarenin göstereceği fabrikalarda staj ve lisan öğreD 4X6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. nilmesi. Iki buçuk sene de tdarenin göstereceği teknikumlarda beş E Aşı sehadetnamesi. söttıestirlik makine şubesini ikmal ve diploma alınmasıdır. F 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 15 Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat hakkında DevH Babasının adı? Nerede doğduğu? Sağ ise şimdiki, ölmüş ise let Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve tşletme Müdürlüklerin • ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerelerde çalışmışden ve Mühensis Mektebi Müdürlüğünden istiyenler tafsilâtl lâzıme tır? Şimdiki veya Ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden ön alabilirler. «946» (1372) tstanbul dördüneü iera memtuiuğmı dan: Çengelköyünde bakkal ölü tsmail Hakkı karısı Emineye Naciyenin zimmetindeki alacağını • zın temini istifası için tarafımzdan Üsküdar icra dairesinin 933 2007 sayılı dosyasile mahcuz bulunan Çengelkö • yünde Havuzbaşı sokağında eski 195 mükerrer 22, 23, 233, 234 numaralı gayrimenkuller sizin haczinizden mukaddem İttlhadı Milli sigorta şirketine birinci derecede ipotekli olduğundan mezkur sigorta şirketi tarafından da iremizin 934 • 4100 sayılı dosyasile rehnin paraya çeşrilmesi talebile yapılan takibde mezkur gayrimenkullerin sa tışı talep olunmuştur. Mezkur gayri • menkuller üzerinde sizin haczinize tekaddüm eden tttihadı Millî sigorta şirketinin birinci derece ve sırada ipoteki olup gayrimenkulün başkaca bir mil kellefiyetleri yoktur. Bu gayrimenkul lere hali hazır vaziyetlerine nazaran 16/6/935 taribinde saat on birde yemü»li üç ehli vukuf tarafından 22 numı • ralı haneye 2050 ve 23 numaralı haneye 2150 ve 233 numaralı haneye 1823 ve 234 numaralı haneye de 2050 lira kıymet takdir edilmistir. İcra ve iflâs kanununun 103 ve 128 inci maddele • rine tevfikan mükellefiyet listesi, ayni zamanda takdiri kıymet muamelesi zaptı makamına kaim olmak üzere ika* metgâhmızın meçhuliyetine binaen keyfiyet ilânen tebliğ ve gerek tak • diri kıymete ve gerekse mükellefiyet listesine karşı bir itirazınız mevcud ise dairemizin 934 4100 sayılı dosyasın * daki zabıtlann tetkiki ile işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında yan ile veya sifahen bildirmeniz ve aksl takdirde bu müddetin mUrurundan sonra vaki olacak itirazlarınızın naıarı itibara alınmıyacağı beyan olunur. KUPONLUVADELiMEVDUffiT BANKAYA' VOTIRÎLÂN PAÖ MEVCUDiYETiNiZ» TEjy I H E R •AY JŞ • 9 iRilşiD.E\PA RANM • FÂTZi • V E RJOB ITJ TURK TîCARET BANKASJ Malatya Urayından: 1 Malatyada yapılacak (49852) kırk dokuz bin sekiz yüz elli iki lira «45» kırk beş kuruş keşif bedelli Belediye binasının inşaatı 4 eylul 1936 tarihinden itibaren yirmi beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Istekliler bu binaya aid şartname, plân ve projeleri iki bu çuk lira mukabilinde Malatya Belediye dairesile Ankarada Havuzbaşında Ragıb apartımamnda Mimar Bekir Ihsandan alırlar. 3 Eksiltme 28 eylul 1936 çarşamba günü saat on boşte Malat* ya Belediye dairesinde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat «3739» üç bin yedi yüz otuz dokuz Iiradır, 5 Eksiltmiye girebilmek için asağıdaki vesikaların bulunmasi lâzımdır. A Kanunî vesaiki haiz bulunmak. B Isteklilerin 2400 sayılı kanunun onuncu maddesinin F. fık rasında ve Nafıa Vekâletinin 13/5/1936 gün ve 4189 sayılı emir namesine bağlı talimatamede gösterilen ehliyet vesikasını hâmil bulunmasi. 6 Teklif mektublarının üçüncü maddede yazılı ihale saatin « den bir saat evveline kadar Belediye Encümenine getirilerek mak buz mukabilinde verilmesi, posta ile gönderilecek mektubların dahi yukarıda yazılı saate kadar yetiştirilmiş olması ve ikinci zarfın mühür mumile kapAtılmış ve mühürlenmiş bulunmasi lâzımdır. (1447)' İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Haydarpaşa Nümune Hastanesine lâzım olan 12 kalem rontkeri filim ve camları açık eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 7/10/1936 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 2 Muhammen fiat: 2060 Iiradır. 3 Muvakkat garanti: 154 lira 50 kuruştur. 4 lstekliler şartnameyi ve listeyi Komisyonda görebilirler. 5 Isteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat teminat mak • buz veya banka mektubile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (1450) tstanbul Defterdarlığından: Keşif bedeli 699 lira bir kuruştan ibaret bulunan Beyoğlunda Tarlabaşı caddesinde Beyoğlu Malmüdürlüğünün işgalindeki 78 numa ralı binanın onarılması açık eksiltmiye konulmuştur. İsteklilerin ve mukavele, eksiltme, Nafıa işleri umumî, hususî ve fennî şartnameleri ve keşif hulâsasını görmek istiyenlerin 24/9/936 persembe günü saat on dörtte en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesi kaları ve 58 liralık muvakkat pey akçelerile Defterdarlıkta Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona müracaatleri. «M.» (1168) Maltepe Askerî Lisesi Direktörlüğünden: 1 Kadronun tamamlanması için almacak talebelerin imtihanları eylulün 23 üncü çarşamba günü mektebde yapılacaktır. Şartları haiz namzedlerin o gün saat sekizde mektebde bulunmaları. 2 fmtihana gelmiyenler girme haklarını kaybedeceklerinden sonradan vuku bulacak müracaatler kabul olunmıyacaktır. (1446)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog