Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 20 Eylul 1936 Munise ile ölü Meliha mirasçılarına aid ve Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek olup tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafın dan «640» lira kıymet takdir edilen Kocamustafapaşada Cambaziye mahallesinin Ağaçayırı sokağında eski ve yeni 2 numaralı, hududu börekçi f ırını arsası ve Bekir varisleri ev ve bahçesi ve Osman varis En son sistem makinelerle mücehhezdir. leri dükkânı ve yol ile çevrilmiş olan ve zemin katında: Toprak avlu, bir mutfak, bir halâ, bir oda, üst katında: bir sofa birinde dolab buHer nevi matbaa ve kılişe işlerini nefaset ve süratle lunan iki odası ve elektrik tesisatı olan ve umum mesahası 113 m2 meydana getirmeği taahhüd eder. bundan 64 m2 bina zemini ve kalanı bahçe olan ahşab tamire Adres: îstanbul Cumhuriyet Matbaası. Posta kutusu muhtac ev açık arttırmıya vazedilmiş olduğundan 10/11/1936 tariistanbul: 246. Telefon: 24290 hine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci art tırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin Açık Eksiltme ile Bakteriyoloji Eczası ve Şişeler Satın alınacaktır yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakıla Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye Memurları caktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdid edilerek 25/11/936 tarihine mu ve Na^Hand Mektebi Direktörlüğünden: sadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapı İlk Eksiltmenin gün lacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde satış 2280 numaralı kaMiktarı teminatı ve saati nun ahkâmına tevf ikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmıya iş Alınacak malın ismi Kilo Gr. Lira K. tirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde 28 800 Agar Agar pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunGliserin nötre 31° B. 525 maları lâzımdır. Hakları tapu sicillile sabit olmıyan ipotekli alacak 16 800 Jelâtin lılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını 7 200 Kloru sodyum saf ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitele Kloru potasyum 1 rile birlikte nihayet ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfında daire Bilâ ma Klorur de mize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillile sabit g 4 calsium oimıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric kahrlar. MüteraBi carbonad de su e kim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellid Belediye rüsumu ve 2 odyum Vakıf icaresile 20 senelik Vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen u 1 400 Pepsin tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 15/10/936 ta • 9> Fosfod de sud 400 rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru 20 Silikat toprağı lacak arttırma şartnamesile 934/2771 numaralı dosyaya müracaatle .. 20 Amidon mezkur dosyada mevcud vesaiki görebilecekleri ilân olunur. (1436) 5 Amonyum sulfat Sporile beraber 50 10 aded litrelik damacana 60 » 35 litlerik renkli şişe Jena camından yassı 1 Kars şehrine 16 kilometre mesafede bulunan Borluk membaı Roux şişesi 500 sularının Nafıa ve Sıhhat Vekâletlerinden musaddak 123062.92 li710 litrelik üstüvanî ralık projesi üzerinden isale inşaatı 27/8/936 tarihinden itibaren 45 10 » bakır tencere gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Lâstik boru 100 metro Çarşamba 2 Eksiltme 12/10/936. tarihine musadif pazartesi günü saat Cam boru muhtelif 80 kilo 130 44 30/9/936 15,5 15 te Kars Hükumet Konağında toplanan Daimî Encümence yapı lacaktır. 10 C. C. lik lâstik 3 Hususî, umumî ve fennî şartnameler, keşif evrakı ve re mantarlı normal klas simler 6,15 lira mukabilinde Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. 40000 aded 3 e5 * renkli şişe 4 Muvakkat teminat 9229.71 liradır. 5 C. C. lik lâstik 5 Projelerin musaddak suretleri, Ankara, Îstanbul, lzmir ViÇarşamba mantarlı normal klas lâyetleri Nafıa Müdürlüklerinde mevcud olduğundan buradan tet 197 59 30/9/936 16 renkli şişe 35000 kik edilebilir. Ziraat Vekâleti hesabına satın alınarak Ankarada Etlik Merkez 6 Isteklilerin kanuna uygun şekilde teklif mektublarını ve lâboratuarındaki Vilâyetler deposuna teslim edilecek yukarıda yaNafıa Vekâletince bu işlerde ihtisası olduğuna dair ehliyetnamesini zıh 18 kalem bakteriyoloji eczasile bazı edevat ve şiseler iki parti ve malî iktidarını mübeyyin vesaikle birlikte 12/10/936 pazartesi halinde ve ayn şartnamelerle açık eksiltmiye konmuştur. Alınacak günü saat 13 e kadar Kars Vilâyeti Encümeni Daimî Reisliğine vermalm miktar ve ilk teminat tutarile eksiltme gün ve saaji yuk^arıda meleri lâzımdır. (1046) yazılıdır. Vericilerin belli gün ve saatte kanunda yazılı vesaiki el • lerinde bulundurarak Istanbulda Cağaloğlunda Cumhuriyet Mat İstanbul Belediyesi İlânları baası karşısında Yüksek Mektebler Muhasebeciliği binasındaki Satınalma Komisyonuna gelmeleri ve tafsilâtlı şartnamelerin hergün Tutarı İlk teminat Selimiyede Mektebde görülebileceği ilân olunur. (1273) Hukuk Işleri Müdürlüğü için 2000 tane sürgülü dosya. 140 10 Vilâyet Hıfzıssıhha lâboratuarma lâzım olan dokuz kalem eşya. 196 15 öküz marka 10 sandık Kolman çamaşır çividi. 50 3,75 Yukarıda cins ve miktarlarile muhammen bedelleri yazılı olan Akademiye talebe kayid ve kabulü devam etmektedir. malzeme ayrı ayrı pazarlığa konmuştur. Şartnameleri Encümen Yüksek Mimarî şubesine lise olgunluğunu verenler, Resim, HeyKaleminde görülür. Istekli olanlar hizalannda gösterilen ilk temi kel, Tezyinî San'atlar şubelerine orta mekteb mezunları, Şark Teznat makbuz veya mektubile beraber 22/9/936 salı günü saat 14 te yinî San'atlar şubesine san'at istidadı gösterenler ahnmaktadır. Daimî Encümende bulunmalıdırlar. «B.» (1462 Kayid için 30 eylule kadar hergün saat 9 ile 12 arasında müra caat edilmelidir. Taliblerin Akademi Direktörlüğüne hitab eden bir istida vermeleri ve bunda girecekleri şubeyi tasrih eylemeleri lâ zımdır. Beraber getirilecek vesaik sunlardır: Nüfus hüviyet cüzdanı Sıhhat ve aşı raporu Resmî tahsil vesikası. Hüsnühal kâğıdı «Mektebden bu sene çıkanlardan. istenmez.» 6 tane vesika fotoğrafı. Edirne Jandarma Efrat Mektebinin dahilî elektrik tesisatile 800 Fazla taf silât için Yar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. (1433) metre mesafedeki muhavvile merkezinden mektebe kadar yeni hat çekilmesi keşif ve şartnamlerine göre yirmi gün müddetle açık ek îstanbul Defterdarlığından: siltmiye konulmuştur. Umumunun keşif bedeli 2739 lira 45 kuruştur. Keşif bedeli 1009 lira 73 kuruştan ibaret bulunan Yenipostane biBu işe aid resim, keşif ve şartnameler Edirne ve tstanbul Nafıa nası arkasmda Âşirefendi Kütüphanesi sokağında bugün Adliye LeMüdürlüklerine müracaatle görülüp okunabilir ve istiyenlere para vazım amban olarak kullanılan 11, 13 numaralı binanın döşeme taksız gönderilir. viyesi pazarlıkla eksiltmiye konulmuştur. Keşif, şartname ve proje Taliblerin Resmî Ceridenin 7 mayıs 936 tarih ve 3297 sayılı nüshalerini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmiye gireceklerin de 21/9 smda yazılı talimatnameye göre ve bu işe girebileceğine dair alacak936 pazartesi günü saat on dörtte bu işe benzer en az bin liralık iş ları vesikaları ve cari sene ticaret odasına kayidli bulunduğuna dair vaptıklanna dair Nafıa Dirktörlüğünden alacakları müteahhidlik ve kâğıdları ve yüzde yedi buçuk nisbetinde 206 liralık teminat akçe Ticaret Odası vesikaları ve 76 liralık muvakkat pey akçelerile Def lerile ihale günü olarak kararlaştırılan 6 birinciteşrin 936 salı günü terdarlıkta Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona müra saat on beşte Edirne Nafıa Müdürlüğündeki Komisyona müracaat caatleri. «M.» (1423) leri. (1442) Cumhuriyet Matbaa ve Çinkografhanesi îstanbul 4 üncü Icra Memurluğundan: SİYAH 'JjaÂce JinAiM • BAH(E JARABI. jgjH. oLcaÂÛA. •J^ompruı de/ıaöıA. BOHOKTi İstanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 1294 mezad kaimesi 80 kilo 100 lira yumak halinde pamuk ipliği, 1638 m. 35,250 k. 316.25 lira radyo makine ve lâmbaları, 1601 m. 76 k. 304 1. radyo levazımatı, 1604 m. 23.150 k. 115.75 1. radyo ampulü ve aksamı, 618 m. 131 k. 1375 lira ipek ipliğinin 25 eylul 936 günü saat 14 te İstanbul Gümrüğündeki Satış Salonunda açık arttırmaları yapılacaktır. Arttırmıya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçesi ve unvan tezkeresi aranır. (1392)' J jj Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesi için lüzumu olan 1,500 takım pijama açık eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasmda kurulu Komisyonda 7/10/936 günü saat 15,30 da yapılacaktır. 2 Beher takım pijama için 280 kuruş fiat tahmin ve takdir e dilmiştir. 3 Muvakat garanti 315 liradır. 4 lstekliler şartname ve nümuneyi hergün Komisyondan gö • rebilirler. 5 Isteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (1463)' Kars Valiliğinden: l İnhisarlar Umum Müdürlüğünden Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: Sıvas Çakrı ve Hargün Tuzlası için 20 aded vagonet Kaldırım Tuzlası için 20 » » Çamaltı Tuzlası için 120 » » (Rulmanlı ve tamponlu) Çamaltı Tuzlası için 150 takım rulmanlı vagonet yatağı 1 Şartnamesi mucibince yukarıda nevi ve miktarı yazılı vagonetlerîe cfığer malzeme 1/X/1936 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarlık Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Eksiltmeye girmek istiyenlerin pazarlık gününden en az ori gün evvel fiatsız tekliflerini İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermesi lâzımdır. 4 Muvakkat teminat parası teklif olunacak fiatların % 7,5 miktarıdır. 5 İsteklilerin pazarlık için tayin olunari gün ve saatte % 7,5 muvakkat güvenme parası ve pazarlığa girebilmek için kanunen kendisinden aranılan vesaikle birlikte yukarıda sözü geçen Komisyona gelmeleri lâzımdır. (920) j Açık Eksiltme Ilânı Edirne Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden: 1 Şartnamesi mucibince 4,000 lira muhammen bedelli bir aded seyyar elektrik vinci açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 2 Eksilfcne 9/10/1936 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnameler, parasız olarak sözü geçen subeden alınacaktır. 4 Muvakkat teminat «300» liradır. 5 Kanunen eksiltmiye girebilecek olan isteklilerin vesikala rile birlikte tayin olunan gün ve saatte yukarıda ismi geçen Komis i yon Reisliğine müracaat etmeleri lâzımdır. 6 Şartnamenin son maddesi mucibince fiatsız tekliflerle katalogların en geç eksiltmeden bir hafta evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesine verilmiş olması icab eder. (648) 1 Şartname ve nümunesi mucibince «147,000» aded 26 X 48 eb'admda galon mantan pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Eksiltme 2/10/936 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Ko misyonunda yapılacaktır. 3 İsteklilerin, şartname ve nümunelerini görmek üzere her'gün ve pazarlık için de % 7,5 muvakkat güvenme parasile birlikte eksiltme için tayin olunan günde sözü geçen Komisyona müraca atleri. (1334)' 45000 kilo Toz paket kolası 15000 » Toz makine kolası Yukarıda cins ve miktarları yazılı toz kolalar 30 /IX/936 tarihine raslıyan çarşamba günü saat on beşte pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlü ğündeki Alım Komisyonuna müracaatleri. (1170) 1 15/IX/1936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı iha lesi yapılmamış olan 282,90 lira keşif bedelli Galata Bakımevi bir numaralı kısmı oluk ve derelerinin tamiratı yeniden pazarlıkla ek siltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 6/10/936 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. \ 3 İsteklilerin keşifnameyi görmek üzere hergün ve pazarlık için de yüzde yedi buçuk güvenme parasile birlikte tayin olunan gün ve saatte yukarıda sözü geçen Komisyona müracaatleri. (1466) Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliğî Direktörlüğünden: Yozgat Ilbaylığından: Memleket Hastanesi için lüzumu olan «700» yedi yüz liralık muhtelif eczayi tıbbiyenin listeleri Îstanbul Sağlık Direktörlüğüne gönderilmiştir. Açık eksiltme suretile ihalesi 28/9/1936 pazartesi günü saat on dörtte yapılacağından taliblerin listeleri görmek üzere mezkur Sağlık Direktörlüğüne ve ayni gün ve saatte te Yozgad Vilâyeti Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. (1369) 1 Merinos Yetiştirme Çiftliği hayvanatının ihtiyacından bu lunan «197,363» kilo yulaf, «202,270» kilo arpa, «72,000» kilo mısır ve «80,363» kilo susam küsbesi kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Yulafın beher kilosuna «5» kuruş, arpanın beher kilosuna «4» kuruş «75» santim, mısırın beher kilosuna «5» kuruş «25» santim, susam küsbesinin beher kilosuna «5» kuruş fiat tahmin edil miştir. 3 Eksiltme 5 teşrinievvel 1936 tarihine musadif pazartesi güiü saat 15 te Bursa Baytar Müdürlüğünde teşekkül edecek Merinot 'etiştirme Çiftliği Mubayaat Komisyonunca yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat olarak «2045» iki bin kırk beş lira «63» Itmış üç kuruş alınacaktır. Isteklilerin o günde yukarıda sözü geçen Komisyona «2490» nuaralı kanun tarifatı dahilinde müracaat eylemeleri ilân olunur. (1370) Aksaray Belediye Riyasetinden: 2290 numaralı Belediye yapı ve yolları kanununa tevfikan kasa bamızın 170 meskun, 130 gayrimeskun ki 300 hektar mesahai sathiyesinin 6140 lira bedeli keşif li halihazır harita ve müstakbel plânına Cumhuriyet ve Ulus gazetelerinin haziran ve ağustos aylarında ilânı icra edildiği halde kapalı zarf usulile münakasasına talib zuhur etmediğinden ilân edilen şerait dahilinde bir ay zarfında pazarlık suretile verileceğini yevmi ihalenin 5/10/1936 pazartesi günü saat 16 da yapılacağı ilân olunur. (1350)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog