Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

20 Eylul 1936 CUMHURIYET İspanya Portekizi itham ediyor u34. dö8. 1 Sterlln Berlinde imzalanan Alman Sovyet L26. 126, 1 Dolar [Baştarafı 1 inci sahifede} müşterek beşerî ideallere yan çizmiyor L63. 166 dosltuk muahedesinin, Hitler rejiminden 20 Pransız Fr. 158. I6o. 20 Llret beri her sene yenilenmekte olduğunu da isimli mücadele gazetesinin komünist mu mu? bL 20 Belcıka Pr. harriri M. Georges Duveau ile görüştü23. kaydetmek gerektir. Evet, zaten düşünürken hep umumî 20 praiıml [Baştarafı 1 inci sahifede] Asiler, yeraltı yollanndan, Alcazar Ö20. ğüm zaman, karşımda Hazreti İsa ile fikirler içinde kalmağa ve tahmini müm 20 İsvlcre Pr. M. Hitler manevra sahasına gitti 25. Vlorena kısmı, Gronada havalisi, civanndaki evlere sokulmağa 20 Leva muvaffak 65. =3. Kassel 19 (A.A.) Nuremberg Karl Marxı barıştırmak istiyen hararetli kün olmıyan hususî icbarları tamamile 1 Plorln Fas ve Balear, Kanarya adalan ihti olmuşlarsa da, oralarda milislerin ve el y3. katoliklerden birini daha buldum. Kendi ihmal etmeğe mahkumuz. 34. 20 Cek kronu lâlcilerin elindedir. Madrid, Toledo kumbaralarile mücehhez hücum kıt'ası kongresinin hitamında, M. Hitler, gele24, 1 Avusturva Sl 22.50 Düşünürken septik ve mütereddid, cek hafta başlıyacak olan sonbahar bü si Esprit ismindeki mecmuanm da mü16. 1 Peceta ve havalisile Malagaya hükumet, efradının taarruzuna uğramışlardır. 30. 1 Mark yük manevralannm hazırlık manevrasm essislerindendir. Kilise ile fabrika arasın fakat hareket halinde büyük kanaatlerle 28. Katalonyaya anarşist muhtariyet idaAlkazarda son vaziyet 23. 1 Zlotl da bulunmak üzere Kassel ile Vurtz da mekik dokuyarak orak çekiç remzi yüklü oluşumuzun da sebebi bu değil mi? 1 PeneO resi hâkimdir. Kanlı boğuşmalar yer Toledo 19 (A.A.) Havas ajansı 13. 16 Şüphesiz; meselâ biz Fransızlar 20 Leva burg arasında bulunan mmtakaya gitmiş üstüne bir de haç resmi oturtmak istediği yer devam etmektedir. Son maluma muhabiri bildiriyor: 48. 52. görülen bu muharrir, düşünürken ve ko bir politika hareketi halinde iken beşerî 20 Dinar tir. 32. 34. 1 Yen ta göre hükumete sadık donanma da Gece Alcazar harabeleri, hiç bir ciddî nuşurken herhangi bir akidenin sofu çı bütün tereddüd veya temayüllerimize 20 İsyec kronu 3X 33. hizmetten çekilerek Fransız Fasma harekâta maruz kalmamıştır. Mareşal Voroşilof Moskovaya 95». J52 1 Türk altını ğırtkanı değildir. Kendisine ilk sorduğum rağmen Fransız kalmıya mecburuz. 'Aö 1 Banknot Os B geçmiştir. Sosyalist ve komünist o döndü Dünkü gün hükumetçi kuvvetlerin ver şu olmuştu: Ve M. Duvean, son bir makalesinde lan Madrid ve Barselon hükumetleri dikleri zayiat altı ölü, on iki yaralıdan Moskova 19 (A.A.) Kief askerî En emin marifet vasıtamız, haki de yazdığı gibi diyordu ki: ÇEKLER ne Fransız işçi teşkilâtımn, faşist ih ibarettir. Asiler yüz kadar telefat ver mıntakasındaki manevralarda bulunan kati buluşun en emin yolu ilimdir, diyoAçılış Kaparuş On beş senedenberi Fransa miskintilâlcilere de ecnebi mümasil rejimle mişlerdir. 63'< lo b38.2ö müdafaa komiseri Mareşal Voroşilof ruz. Halbuki manevî ilimler, hele sosyo ce muhafazakâr, savsaklayıcı, Avrupayı Londra 0. ?939 rin yardım ettikleri kuvvetle iddia eNev yok 0.792C 33 idam Moskovaya dönmüştür. loji, henüz metodlannı münakaşa eden kötü bir muahede ile bağlamış, askerî bir Parls 12.06 12.06 dilmektedir. Faşist bir diktatör elin10.0945 Barselone 19 (A.A.) Almeria L0.0945 bir faraziye halindedir. Her faraziye hegemonya üstünde uyuklıyan ve umumî Mllâno Almanlar M. Blvmün nutkunu de bulunan Portekizin komünizmin halkçı cephe mahkemesi otuz üç kişiyi Bruksel 4.7010 4.7 10 kendine göre bir rejim, yahud her rejim bir silâh terkini tahakkuk ettirebilmek Atina tenkid ediyorlar İ3.7358 3.735S sirayeti korkusile İspanya milliyetçi idama mahkum etmiştir. kendine göre bir sosyoloji icad ediyor. için alınmış bütün tedbirleri felce uğra Cenevre Berlin 19 (A.A.) Korrespon lerine mütemadiyen muavenette buSofva o4.2915 642915 Milletler arasında ilmin tayin ettiği müş tan bir memleketti. Hajbuki Fransa bizim Malagada vaziyet 1.169S L1698 Amsterdam danspolitik, Blumün nutku hakkında dilunduğu muhakkak gibidir. terek bir içtimaî hakikat olmadıkça, bir içiu hürriyet demekti; gayet pahalıya sa Prae i9.1i)80 Londra 19 (A.A.) Royter ajan19.1930 yor ki: 4.2040 42040 Vivana Madrid 19 (A.A.) Harbiye Ba sının Malagadaki muhabiri bildiriyor: politika hareketine emniyetle nasıl girişi tm aldığı bir siyasî rüşdün son derecesi 7.J35 Madrid 7.13a «Fransız Başbakanı beynelmilel sulhkanlığı tarafından tebliğ edilmiştir: lebilir? Eğer politika cihanşümul haki demekti; kendinden daha gene milletle Berlin UT6İ Malagadaki sükunetin devam ettiği 1.973i 4214^ 4.2142 Şimali garbî cephesinde, Gabie vilâ haber veriliyor. İngiliz bandıralı Queen ten bahsederken bir takım tezler ileri sür katler iddiasında olmayıp ta millî ve pra rin menfaatsiz mürebbisi olması lâzımdı. Varsova Budar>este 4^338 4.2338 yetinden gelen bir asi kolu, dün ilerle Elisabeth zırhlısı, Akdeniz filosu başku müştür. Fakat Versailles adına takılı ka tik zaruretler peşinde giderse bugünkü Şimdi ise hududların ötesinden bize hay Bükres 107.10 107.10 lan ve «sulhun insanî ve demokratik mefBelerad 34.7330 mek istemişse de püskürtülmüş ve kilo mandanmı hâmil olduğu halde Maltaya yarı bilgimizi tamamlıyan bir sezişle, kınyorlar: Yokohama .6763 2.t763 humlan» ile hiçbir alâkası görülmiyen fi" metrolarca geri giderek zayiat vermiştir. hareket etmiştir. Malaga limanında bir doğruya en yakın yol belki bulunabilir; '4.&720 « Siz bir ihtiyarlar memleketisiniz; Moskova liyat bu tezlerle tam bir tezad teşkil etStokhoİTP Aragon vilâyetinde topçu kuvvetleri muhrib kalmıştır. Yeni İspanyol Seville fakat davayı beşerî plânda ortaya koysizin istediğiniz sulh, ölüm sulhudur. mektedir. Blum, herkesin kendi mukad" Teruelin bombardımanına devam et valisi Madridden Malagaya gelmiştir. mamıza salâhiyet verecek bir sosyoloji, ESH AM Burjuva Fransanın karşısında başka milderatına sahib olması ve hukuk müsavamektedir. tam bir ilim halinde mevcud mudur? İspanya, Portekizi itham ediyor letlerin gene nesilleri, tehlike zevki içinde Açılıs Kapanıs tmdan istifade etmesi prensipinin Fransız Cenub cephesinde, Ronda bölgesin 12.6J Cenevre 19 (A.A.) ispanya Hari Şüphesiz değildir; şüphesiz bütün büyüyorlar. Devlet emrinde disipline Aslan çlmento U65 sulhuna temel olarak telâkki edilmesini 81.5' de bulunan küçük bir asi kolu imha edil ciye Vekili M. Delvayo, dün M. Del manevî ilimler sübjektif ve farazî bir hal sokulmuş bu gene kurtların önünde yıp Merkez Bankası söylüyor. Fakat Blumun bu iıahı Franİ S T İ K R A Z L AR miştir. Tayyareler Cordaue ve Grana bosu ziyaret etmiş ve Portekizi, İspanyol dedirler. Bunun için aksiyon adamı, ranmış bir Fransanın gevezelikleri tamasız siyasetinin vechesine hiç te uygun dedayı bombardıman etmişlerdir. Açılış Kapanıs nasyonalistlerine silâh vermekle itham ilimden aldığı aydınlığm kifayetsiz kal~ mile kıymetsizdir. Fakat son 14 temmuz ğildir: îşte Versailles muahedesi, işte bu .'3.35 ı3.i>o Guadarrama bölgesinde yedi firari etmiştir. M. Delbos, elyevm Cenevrede dığı ve içini şüphenin bürüdüğü nokta bayramında gene bir Fransanın, yedi saat muahedeye istinad eden Fransız emelleri. . . Î167J 31.675 cumhuriyetçi kuvvetlere teslim olmuşlar bulunan Portekiz Hariciye Vekili M. larda pratik nisbetleri azçok tayine yan sürdüğü halde yüzlerde hiç bir yorgunluk Hatta bu izah şimdiye kadar Fransanın TAHVİLÂT dır. Monteiroyu, M. Edenle birlikte ziyaret yabilecek bir sezişi kendine rehber etmek bırakmıyan muazzam tezahürlerine şahid takib edegeldiği tezleri çürütecek ma Açılış K.apan« edeceğini ve Portekizin ademi müdaha mecburiyetindedir. Mücerredle muşah olduk. Fransanın bu gencliği isbat için yaReisicumhur aleyhine suikasd hiyette görülür. Kardeşçe barış, mütekaAnadolu has arasında, ayağı daima tetikte dura pacağı ve yapmıya mecbur olduğu şeyler Kadiks 19 (A.A.) Nasyonalist le komitesine iştirak hususunda muma 45.70 45.70 bil anlaşma ve bütün milletlerin teşriki > mu. va. ileyh nezdinde ısrarda bulunacağını va rak septik bir buhranı pratik bir hamle ile vardır: Bir avuç derebeyine karşı Fransız kuvvetler dün Santandere hücuma baş mesaisi ki, hakikî sulhun ve emniyetin haaşar. Bunun için bir akidenin, zıddı ile halkı birleşmelidir. Küçük bir istismarcı lamışlardır. Santander müdafileri takviye deylemiştir. kikî esaslarıdır. Muahedelerle cebren kakendisi arasındaki antagonizm içinde bo~ azlığına karşı bütün istismar edilenler, işkuvveti istemektedirler. Viyanada tevkifat bul ettirilebilir şeyler değildir. 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 ğulmaktan bizi kurtaracak terkiblere Viyana 19 (A.A.) Zabıta, ts Madridde, M. Azana aleyhine bir Bunlar, Blumün radyoda söylediği doğru gitmek zarureti vardır. Komüniznr çiler, köylüler, artizanlar, küçük tacirler, 1 suikasd keşfedilmiş ve birçok tevkifat panya için bir iane tertib etmekle maz münevverler tek cephe yapmalıdırlar. prensiplerin samimî olarak tatbik saha le katolisizmin telifinden bizi alıkoyacak 1 1 yapılmıştır. M. Azana sarayından çık nun elli komünisti tevkif etmiştir. Tevkif • 2 1932 de, 1933 te komünistler ve sosyasına konulmasına mütevakkıfür.» herhangi bir sistem taassubundan kaçışı listler hâlâ birbirlerile mücadele halinde edilen eşhasın evlerinde yapılan araştırmamaktadır. 1 3 mızm bir sebebi de budur. Fakat pratik idiler, bugün Halk cephesinde birleştimada birçok silâh ve cepane ele geçirilBilbao halkının bir kısmı ekmeksizdir. • 4 âlemde bizi antifaşist olmıya sevkeden ler. Tekrar bozuşmamalan şartile tasarTetuandan bildirildiğine göre Jaime Pri miştir. 5 • 1 !• şey, para tahakkümüne, militarizme, lanan iktısadî inkılâb yapılacaktır. İlkönmero hükumet zırhlısı, beraberinde dört thtilâldlerin yeni muvaffakiyetleri • 6 •1 • harbciliğe ve müstemlekeciliğe karşı ha ce trustlerin derhal kaldınlmasını bekliharb gemisi daha bulunduğu halde bu Lizbon 19 (A.A.) Radyo Klüb, • reket zaruretinin açık sezilişidir. 7 [Baştarafı 1 inci sahifede] lunduğu limandan Orana müteveccihen îspanyol asilerinin Badajoz vilâyetinde yoruz. g Parisin ortasında, siz ve ben, kenhareket *tmiştir. £? J V » 4 * jjir^tçrajzjeme Jıargkâiı yap£ıkjaj:ınj rjaber ler tarafından yakalanarak tevkif edil tspanya ihtilâlinin neticeleri menr dhnizi hiçbir millete mensub olmıyan, hu• 9 r v~erm*ektedir. Bunlâr, Sierra Morenaya miştir. ' Alhazardaki tecâyt susî şartlardan tamamile azade iki mü leketinizde akisler yapacak mıdır? Kanunun hükümlert .. 10 • • Paris 19 (A.A.) Madridden ge sığınmış olan hükumet kuvvetlerini hezi Şüphe etmiyorum. htlo Atina 19 (A.A.) Komünistlik a cerred insan farzedecek olursak, şüphemete uğratmışlardır.' Hükumet kuvvetlelen bir telgrafta, hükumetçi kuvvetlerin Soldan sağa: Müdahaleye taraftar mısınız? 1 Bir memleketin halkı, aded. 2 ArSanta Olalla bölgesinde Casar de Es ri, bin ölü ve esir bırakmışlar ve külliyetli leyhindeki kanun bugün Resmî gazetede siz, antikapitalizm de, antimilitarizm de, Kıvılcımı îspanya dışansına sıçratkadaş, eziyyet. 3 Anlama kuvveti, çok cabara kasabasını aldıklan elli asiyi öl • miktarda harb malzemesi terketmislerdir. çıkmıştır. Kanuna göre, sosyal rejimin antikolonyalizm de büyük ve güzel beşemıyacak bir ölçü içinde yardıma şiddetle bilen adam. 4 Kısa zaman, büyük ağac thtilâldler yabanst elçileri Sen devrilmesini istihdaf eden fikir ve usul rî ideallerdir. Fakat bu umumî fikirleri dürdükleri ve külliyetli miktarda silâh leri tamime çalışan her ferd üç aydan hususî şartlarla ve zaruretlerle telif müm taraftanm. gövdesi. 5 Tokatın çıkardığı ses, yemekten iğtinam ettikleri bildirilmektedir. Sebastiyana çağtrıyorlar M. Duveandan ayrıldığımız vakit, emir. 6 En inadcı hajrvan, rusça «evet». Dün, Toledo Alcazannın altında iır Burgos 19 (A.A.) Nasyonalist iki seneye kadar hapis ve nefyoluna kün olmıyan bir memleket içinden ve mer selâ Almanyadan hayata bakarsak, top beni kendisile tanıştıran Fransız dostuma 7 . Katı toprak, kuzunun çıkardığı ses. filâk eden lâğım gürültüsü ta Madridden ler, Sant Jean de Luzda bulunmakta caktır. 8 Bir iskambil oyunu, eşya. 9 . İran diGrev için tahrikât ta tecziye edilmek rağına sıkışmış ve yaşama hakkına herkes dedim ki: işitilmiş ve Alcazardan muazzam bir a olan ecnebî devlet mümessillerini İspan Arkadaşmız Halk cephesi meb'usu linde «iyi», atın saçlan. 10 Bir kumaşın tedir. Kanunun ahkâmına muhalif muh kadar malik bir millet için bu idealler lev sütunu yükselmiştir. Alev ve duman yaya ve millî kuvvetlerin işgali altında genişliği, alkollu bir içki. sütunu çok uzaktan görülmüştür. Tole bulunan Sen Sebastiyene gelmeğe davet teviyatlan bulunan kitablan müellifler ölüm demektir. Hayatla ölüm nasıl telif olmıya hazırlanıyor, sanınm. Kendisinde Yukarıdan aşağıya: ve kitabcılar hükumete 20 gün zarfında edilir? Bahsettiğiniz pratik hamle, her politika dirayeti böyle bir emelle kanşdodaki evlerin camları tamamen kırıl etmişlerdir. 1 Incelik, dahinin kısaltılmışı. 2 teslime mecbur tutulmaktadır. millete kendi hususî yaşama şartını tayin mış görünüyor. Üşenmekten emir, büzücü bir madde. 3 . m'ştır. Malagada vaziyet Evet, dedi, ve göreceksiniz: Ola Veresiye değil. 4 Yakın değil, bir sual eda. Kanunun esbabı mucibesinde komü ettiren başka bir politika telkin etmiyor Hücum esnasında, milisler, AlcazarCebelüttarık 19 (A.A.) Malagatı. 5 Hergün içtiğimiz şey, üsmekten emir, da bulunan birkaç çocuğu kurtarmağa da vaziyet gitgide daha vahim şekil al nistliğin caniyane hareketleri izah olun mu ve bu politika, hemen her memlekette caktır da. masdar edatı. 6 Güzellik. 7 Kan emen duktan sonra Yunanistanda komünist muvaffak olmuştur. Aacazar mahzenle maktadır. Bu şehirde sekiz yüz milis bir hayvan, hayret edatı. 8 . Arabca «derinde tahassun eden birkaç yüz asinin nasyonalistlere karşı harbetmiyeceklerini liğe karşı ilk defa olarak 1929 da bazı rin», soylemek. 9 Üaerine parça dikilmiş nevmidane mukavemette bulunmağa ka ilân ederek komünistlere ve amele teşki tedbirler alındığı fakat bu tedbirlerin yeelbise. 10 Sahib, nota, elemekten emir. rinde olmadığı çünkü liderlere hareket Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli rar verdikleri zannolunmaktadır. lâtları mensublarına ateş açmışlardır. serbestliği verilmiş ve yalnız mensubların Diğer taraftan Sevilleden haber ve Yüzlerce ölü ve yaralı vardır. 4 5 6 7 8 9 10 1 23 [Bastarafı 1 inci sahifede] Ankara 19 (A.A.) Hava tehlikesini tecziye edilmiş olduğu kaydedilmekte ve rildiğine göre Toledo önündeki cephede İhtilâlciler Madridi zaptederlerse ahval ve şeraitin icabatına tevfikan ko bilen üyeler listesi: önce kısa bir nutuk irad ettikten sonra 1 "EIR|İ|L|B|G|E|Z|İ yapılan muharebeler, hükumet kuvvet Londra 19 (A.A.) Daily Tele münistliğe karşı cezrî tedbirler konuldu 13396 Niyazi Erzincandan 20, 13397 kadroyu tebliğ etmiştir. 2 A R|A|M|A|K|B|Y|A|Z lerinin şiddetli bir mukavemette bulun graphm Cenevreden aldığı bir habere Lâtif 20, 13398 Ahmed Ağaoğlu 40, ğu bildirilmektedir. Kadro şu şekildedir: BİA BİÖİLİÜİBİİ 3 L duklan Alberchetajo vadisinin nasyo göre Madrid hükumetinin Valansiyaya 100 METRO Semih, Vedad. Gazeteler, her tarafta devletin, sos 13399 Nuri Hışıroğlu 100, 13400 İbrahim 4 ıI|M|A|R BİRİAİBİBİN nalistler tarafından işgalini mümkün kıl nakli ihtimali bu ihtimal tahakkuk ettiKolat 40, 13401 Tevfik İdris oğlu 20, 200 METRO Vedad, Raif. mıştır. Sierra Guadarramada nasyona ği takdirde ortaya beynelmilel bir me yetenin ve vatanın düşmanı olarak teza 13402 Numan Sadık oğlu 20, 13403 Ali 5 B|E|C|E|L I^İPIB D|fl hür eden komünistlik aleyhindeki bu ka400 METRO Melih, Münci. listler, Navas Priası işgal etmişlerdir. Şi sele çıkarmaktadır. Kargıoğlu 20, 13404 Aziz Nalcı 100, 6 A|K|î|T|a ŞİA Y A|K nunu hararetle tasvib etmekte ve direk 13405 Mustafa 20, 13406 Süleyman Köy800 METRO Galib, Receb. malde Bilbaonun muhasarasına başlamışCenevrede mevcud kanaate göre Mad tifleri haricden gelen caniyane propa / B|U|B|X|T|A|H A V|« 1500 METRO Rıza Maksud, ağası oğlu 20, 13407 Ali Palankalı İbişlardır. rid tahliye edilirse nasyonalistler mem gandaya karşı alınan tedbirlerden dolayı B|K|A|R|A|M|AİN 8 İ oğlu 20, 13408 Âşir İsmail oğlu Cihan Galib. Bilbaoda erzak yokluğundan dolayı lekette fîlen hâkim olduklannı ilân ememnuniyet göstermektedir. 5000 METRO Rıza Maksud. beyli 40 ar lira vermişlerdir. » D|A M|AİC|A|N|AİB|U mahsurlar arasında ihtilâflar baş göster debilecekler, Milletler Cemiyetinde ken10000 METRO Rıza Maksud. Amelenin Krala ve Ankaradaki cinayetin 10 E|M İ|R|B|B|A|K|I|R miştir. dilerinin temsilini istiyecekler ve nihayet 110 MÂNİALI Faik, Sedad. Başvekile teşekkürü Harabeler altında boğuşan Portekizle cenubî Amerika hükumetleri failleri bulundu 400 MÂNİALI Faik, Münci. Atina 19 (A.A.) Atina amele * milliciler de nasyonalist rejimini tasdik edecekÇatalla yaraladı Ankara (Hususî) Bundan bir YÜKSEK Polad, Haydar. merkezine merbut korporasyonların he müddet evvel Derbendderesi cavarında Toledo 19 (A.A.) Havas ajansı lerdir. UZUN Hüseyin Şükrü, Semih Soma (Hususî) Şehrimizin kur " muhabiri, Alcazar muharebesindeki fa Sevil Burgos demiryolu kesildi yeti umumiyesi kabul ettiği bir karar su dağa doğru yükselen bir eve bakmağa Lutfi. tuluş bayramı günü değirmenci Ahmed cia sahneleri hakkında şu tafsilâtıveriyor: Londra 19 (Hususî) İspanya hü retinde Kral Jorja tazimatını bildirmek" giden bir kız çocuğu kayalıklar arasınÜÇ ADIM Polad, Zeki (Zeki meyhanede adamakılh sarhoş olduktan veriyor: kumetine mensub kuvvetlerin Sevil ile te ve gerek kendisi gerek Başbakan Me da yerden çıkan iki ayak görmüş ve bugün tecrübe edilecek). sonra oradan çıkmış ve bir para mese " Büyük bir lâğımın infilâkı akabinde, Burgos arasındaki demiryolunu kesmiş taksas amelenin velinimeti olarak ilân korkarak kaçmıştır. Evde hâdiseyi an SIRIK Fethi, Haydar. Iesinden aralan açık bulunan kardeşi nesine anlatmış, i | polise aksettirilmişedilmektedir. Karar suretinde 4 ağustos hücum kıt'aları muhafızları ve millî işçi olduklan haber verilivor. GÜLLE İrfan, Veysi. değirmenci Cavidi bularak meyhaneden ti. Polisin burada yaptığı tetkikat ne tarihinin Yunanistanın kalkınması yolunb*rliği milisleri Alcazar harabelerine hüDİSK Veysi, Etem. getirdiği çatalla ağır surette yaralamış ticesinde cesedin kafa tası taşla ezilmiş cum ederek cumhuriyet bayrağını dik Maslak yolunda bir otomobil da millî bayram günü olarak tesbit edilÇEKİÇ İrfan. olarak meydana çıkarılmış ve orada bir tır. Cavid hastaneye kaldırılmış, Ah mesi Kraldan ve Başbakandan rica olun mişlerdir. Cumhuriyetçiler, ikinci bir Iâkazası oldu CİRİD Melih. de tütün tabakası bulunmuştu. Bu tütün med hakkında takibata girişilmiştir. ğımm infilâkını bekledikleri için ilerle Maslak yolunda evvelki gece bir oto maktadır. tabakasının taş kamyonlarmda çalışan 4X100 Semih, Vedad, Mehmed mekte tereddüd etmişlerdir. Asiler bu mobil kazası olmuş, iki kişi yaralanmıştır. Kelkitli amele Sarı Mehmede aid ol (Nazmi ihtiyat). Çiçek mezad yerini cemiyet duğu tesbit edilmiş ve maktulün hüvi Ali, xRaif Melih, Münci, Galib, ZAYİ 1934 senesi Ticaret Lisesintereddüdden istifade ederek kumbaralarBeyoğlunda Moskova pastanesi sahibi 4 400 den almış olduğum tasdiknameyi zayi la hücuma geçmişler ve cumhuriyetçi kı Feyzi ile arkadaşı Fahri, evvelki akşam yeti tesbit edilmiştir. idare edecek Receb. ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskitaatın kol kumandanı kaymakam Bar Feyzinin kullandığı 1436 numaralı huAnkara Emniyet müdürlüğü katilleri Çiçek mezad yeri geçen sene Istan Kafile Vildan Âşirin Başkanlığmda sinin hükmü yoktur. celoyu hafifçe yaralamışlardır. Bunun susî otomobil ile Tarabyaya girmişler ve buldan Beyoğlunda Lünaparka nakle meçhul olan bu vak'amn mahiyetini kıPangaltı Hidayet sokağı 16 nu23 eylulde İstanbuldan hareket edeceküzerine, milisler Alcazar harabelerinden geceyansından sonra Şişliye doğru yola dilmiş ve bahçıvanlar bundan memnun sa bir zamanda meydana çıkarmış ve marada Semih Türkdoğan tir. ayni yerde amelelik yapan Şükrü, Musçekilmek üzere emir almışlardır. Topçu, çıkmışlardır. kalmışlardı. Ancak bazı kabzimallar sa* tafa ve Ömerin, Mehmedi 50 lirasını alharabelere külliyetli miktarda mermi yağOtomobil hızla Ayazağadan geçer tış bedelini muntazaman vermediklerin mak için öldürdükleri anlaşılmıştır. dırmıştır. Bir asi grupu bir mitralyöz ba ken Feyzi direksiyonu kullanamamış ve den bahçivanlar şikâyet etmektedirler. Katillerden Şükrü ve Mustafa yaka taryası kurmağa teşebbüs etmişse de, yolun kenarındaki ağaca çarpmıştır. Avrupa ve Amerika pratiğini haiz ve bir senedenberi Istanbulda bir Bunun için bu sene sonbaharda gene Lü" lanmıştır. Polis kaçan diğer katil ÖmeFabrikalar Vekâleti firmasında çalışmış Avusturyalı diplomah bir bir kumbara infilâkı ile darmadağm olOtomobil parçalanmış, iki arkadaş ta naparkta açılacak olan çiçek mezad ye rin de izi üzerindedir. muştur. Makine Mühendisi ehemmiyetli surette yaralanmışlardır. rini cemiyet bizzat idare etmeğe karar Bugün 165 Slâv doktoru Öğleden sonra muharebenin şiddeti Yarahlar baygm bir halde yerde yatar vermiştir. \ geliyor azalmıştır. Saat 17 ye doğru hükumetçi krken o sırada oradan geçmekte olan Çiçek satılınca bahçivanlar parasmı ler tekrar şiddetle taarruza geçmişlerdir. İsviçre sefarethanesi müsteşan Emil ya derhal alacaktır. Cemiyet merkezi yakınKral Ferdinand vapurile bu sabah iş aramaktadır. Almanca, fransızca ve inpilizceyi mükemmelen bilmekUmumî kanaat, bu gece, vaziyetlerinin ralılan görmüş ve otomobiline alarak da Beyoğluna nakledileceği gibi sonba şehrimize 160 Slâv doktoru gelecektir. le beraber turkçeye de ifadei meram edecek kadar vâkıftır. hissedilecek derecede düzeleceği merke Şişli Çocuk hastanesine götürmüştür. Y a harda gene Beyoğlu tarafında bir çiçek Misafir doktorları Etıbba Odası mera Istanbul, Galata posta kutusu 1153 adresine mürecaat. zindedir ralıların sıhhî vaziyeti düzelmiştir. sımle karşılıyacaktır sergisi açılacaktır. Ihtilâlcilere Portekiz silâh veriyormuş... Müthiş gürültülere ragmenf [Baştarafı 1 inci sahifede] Cumhuriyetin büyük Avrupa anketi Istanbul borsası kapanış fiatleri 19 9 1936 PARALAR Aiış Satış I GUNUN BULMACASI •1 1 1 1 a H | a Yunanistanda komünizm yasak 1 » * l a Um J Hava tehlikesini bilen üyeler Atinaya gidecek atletler seçildi T i DiPLOMALI MAKİNE MüHENDiSi Büyük bir fîrmada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog