Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 20 Eylul 1936 Atletîzm birincilik maçları dün başladı i Havanın soğuk ve rüzgârlı olması, dün iyi dereceler alınmasına mâni oldu Bugün yapılacak boks müsabakası Melih, Romanya şampiyonile karşılaşıyor Gıdalar Muhtelif maddelerin kalori kuvvetleri Gıda almak hususunda herkesin ayni maddelere muhtac olmadığı pekâlâ malumdur. Vücudün zayıf, şişman olmasına, hergünkü hareketlerin az veya çokluğuna göre muhtelif insanlann az veya çok kuvvetli gıdalar almalan lâzımdır. Alâkadarlann yiyeceklerini bu esasa göre tertib edebilmeleri için birçok esaslı maddelerin 100 gramındaki kalori mik Sonbahar modaları Tüvidden gündüz gezintileri, ziyaretleri ve alış/erişleri için çok pratik elbiseler yapılıyor Geçen haftadanberi şehrimizde bulu nan Romanyalı boksör Teodoresku bugün Taksim stadyomunda ikinci maçını kıymetli boksörümüz Galatasaraylı Me lih ile yapacaktır. Teodoresku geçen hafta Kiryako ile karşılaşmış ve rakibini işe yaramaz bir hale getirinciye kadar fena halde döğ müştü. Romanyalının pek çok maç yaparak fazla tecrübelı olmasına mukabil Meli hın de adamakıllı hazırlanmış vaziyette bulunduğunu ve kendisinin çok sert ve o nisbette gözünün pek olduğunu unut nıamak lâzımdır. Bugünkü maç Türk ve Rumen boks larının mukayesesine bir esas ta teşkil edeceği gibi Türk Rumen boksunun biı revanş karşılaşması mahiyetinde olduğunu da gözönünde bulundurmak lâzımdır. 400 metro koşu başlarken; birinci gelen Melih Çünkü bundan birkaç sene evvel Galaîstanbul atletizm şampiyonasının bi | bu müsabakalarda Polad 1,80,5 atlı tasaraylı Küçük Kemal Romanyanın en rinci kısmı dün Kadıköy Fenerbahçe yarak birinci geldi. 1 70 ile Haydar ikin kıymetli, adeta gözbebeği olan boksö stadında yapıldı. Hava çok rüzgârlı ve ci, gene 170 ile Sedad üçüncü, 165 ile rünü nakavut etmek suretile yenmişti. soğuk olduğu için tribünlerde ancak bir Cihad dördüncü geldiler. Eğer hava sert Teodoreskunun, bu mağlubiyetin acr kaç yüz kişi bulunuyordu. Bittabi hava olmasaydı derece çok daha iyi olurdu. sını çıkarmak için, Melihin ise ağabeyisi Uzun atlama nın fenalığı yüzünden alınan dereceler de 400 metro müstesna iyi olmadı. Bu müsabakada en ıyı dereceyi alan Dünkü müsabakaların neticeleri şun 6,76 ile îzmirli Hüseyin Şükrü oldu. lardır: Tevfık 6,62,5, Semih Lutfi 6,61, Cihad 6,36 ve Küçük Ömer 6,07 metro atladı100 metro sürat Bu müsabaka için üç seçme yapıldı. lar. Tasnifte Hüseyin Şükrü ile Semih Seçmeler esnasında birinci seriye düşen Lutfi müsabaka harici sayıldığından Hılmi, Semih ve Vedadla koşmak iste Tevfik birinci, Cihad ikinci ve Ömer ümiyerek müsabakadan çekildi. çüncü ilân edıldi. Disk atma Final çok heyecanlı oldu. Neticede Semih, çok güzel bir koşudan sonra 11 Birinciliği 44,70 ile Veysi aldı. Etem saniye ile birinci, bir göğüs farkile Ve 35,30 ıle ıkmci, Yavru 33,95 ıje uçundad ikinci, Mehmed Ali üçüncü, îzmirli cü oldu. Cemil dördüncü oldu. Veysinin daha iyi bir netice alamamaBu mesafenin en kuvvetli adamların sına sebeb diski şiddetle esen rüzgâra Bugun karşuaşacak olan iki boksor dan biri olan Raif, 70 metro koştuk karşı atmış olmasıdır. yanyana tan sonra sağ ayağma giren bir kramp yü4 X 100 bayrak Küçük Kemalin Türk boksuna kazan zünden müsabaka harici kaldı. Bayrak yanşına Galatasaray, Fener • dırdığı şerefı kaptırmamak için canla 110 metro manialı Bu müsabakaya üç atlet iştirak etti. bahçe ve Güne§ takımlan iştirak ettiler. başla çalışacaklan şüphesizdir. Bugünkü karşılaşma üç dakikadan seFaik. Sedad ve Tevfık. Faik 16 saniye Neticede 46,4 ile Galatasaray birtnci, ııc mnncı geldı. oeaad IO..5 ıle ıkıncı •K>,7 ıle Fenerbahçe ıkıncı ve Lıuncş ü ki^ ravund olarak yapılacaktır. Oç daoldu. Sedad az evvel yüksek atladığı çüncü geldi. Galatasaray takımı Orhan, kikadan sekiz ravundluk müsabakanın için nisbeten yorgun bulunuyordu. Buna Mehmed Ali, Semih, Münci, Fenerbah nekadar çetın ve heyecanlı olacağı ise çe ise Vedad, Hılmi, Mufahham ve Fı meydandadır. Melıhe bu maç için muvafjağmen derecesi iyidir. ruzan olarak teşekkül etmişti. Bayrak ta fakiyetler dıleriz. Maça saat üçte başla400 metro sürat nacak, bu mühim maçtan evvel diğeı Günün en iyi derecesi bu koşuda alınamatörler arasında maçlar yapılacaktır. dı. Melih senelerdenberi yapılamıyan 52,5 gibi bir derece ile birinci oldu. 54,4 ile Galib ikinci ve 55,3 ile Münci üçüncü oldular. Geçen hafta bu mesafeyi 53 te koşan Melihin gitgide daha iyi dereceler almasj kendısi için çok kıymetlidir. Geçen sene Balkan oyunlarmda en fena dereceyi aldığımız bu mesafede bu sene Melıhle çok kuvvetli bir şekilde iştirak ediyoruz. Melih çalıştığı ve kuvvetli adamlarla koştuğu takdirde derecesini 52 saniyeye kolaylıkla indirebilir. tarını gösteren şu cetveli basıyoruz. Çok gıdalı maddeler Vejetalin 846 Tereyağı 753 Zeytinyağı 846 Çikolata 487 Şeker 390 Yağlı antrkot 381 Kuru ceviz 372 Kuru fındık 348 353 Ekmek Pirinç 346 Hamur işleri 347 Orta gıdalı maddeler Koyun budu 287 Kuru soğan 281 Beyaz peynir 192 Kızarrmj patates 246 Dana beyni 203 Kuru kayısı 262 Kuru üzüm 252 Zeytin yağlı ton balığı 250 Sardalya 250 Az gıdalı maddeler Şu gördüğünüz kostüm tavyor kahve rengı beyaz diyagonal çizgili tüvid dendir. Düğmeler koyu kahverengidir. Boyuna gene beyaz kahverengi orıjinal desenli bir eşarp konmuştur. Kahverengi podüsüed ayakkabı ve gene kahverengi bere veya bere biçimi şapka ile çok iyi gider. Tavuk Ördek Tarşan Süt Uskumru Patates Moskovada bugün yapılacak müsabakalar Armut Elma Kayısı Taze üzüm Pek az gıdalı maddeler 143 130 117 Î02 69 69 69 54 51 51 Bulaşık nasıl yıkanır? >ll ı ı ı • " > ' < ' • ' " Fennî bulaşık yıkamak beş ameliye ile kabil olur: Hazırlama, toplama, yıkama, kurulama, sıralama Bir ev kadınınm ev işlerinden hiçbirini hakir görmemesi icab eder. Vakıâ bun ları belki hergün değıl, ayda, senede bir defa yapmak lâzım gelır amma, herşeyi bilmek, bilmeraekten iyi olduğuna göre öğrenmek faydasız değildir. Meselâ bulaşık yıkamak, muhakkak ki evin en a ğır işlerinden biridir. Fakat insan hali bu.. Iş başa düşünce ne yapacaksınız. Lâstık eldivenlerinizi giyip önlüğünüzü takıp mutfağa girmekten başka çare yoktur. Işte bulaşık suyu fokur fokur kay nıyor, haydi bakalım temiz ve acele olarak sizinle bugün adamakıllı bir bulaşık yıkıyalım! Fennî ve sıhhî bulaşık yıkamak için bu işi beş ameliye ile yapmak gerektir. Hazırlık toplama, yıkama, kurulama, sıralama. Hazırlama Tabakların, kâselerin, tencerelerin içinde yemek ve saire artığı varsa onlan çöp tenekesine döktükten sonra içlerini bir gazete kâğıdı parçasile silmek. 1S00 metro Bu müsabakaya Rıza Maksudla Recebin iştirak etmesi herkese zevkli bir ya nş seyredecek hissini vermişti. Fakat ne yazık ki müsabaka başladığı zaman al dandığımızı anladık. İlk iki turu sıkı cereyan eden müsabaka birdenbire yavaşladı. En önde koşan Rıza Maksud en geride kaldı. Sonra tekrar hızlanarak hepsini geçti ve birinci oldu. İkinci Receb, üçüncü de İbrahim geldiler. Rıza Maksudun derecesi 4,26,2, Recebin deçcesi ise 4,26,5 tir. Moskova 19 (A.A.) Hususî muhabirimızden: Yüz kilometro bisiklet müsabakası yann saat 11 de şehirden 21 kilometro uzakta Moskova Leningrad yolu üzerinde yapılacaktır. Ayni günde saat 18 de eskrim ve gece saat 20,30 da güreş müsabakalan Kültür parkta yapılacaktır. Bisiklet ve eskrim müsabakalannın neticeleri saat 20 de Moskova radyosundan verilecektir. Ev kadını Eski ketenler üzerindeki boyaları temizlemek Eski ketenler üzerindeki boyaları temizlemek için büyük bir patatesi ikiye bölünüz. Düz tarafını boya ile yapılmış resmin üzerine hafifçe sürüp oğunuz. Ekseriya ilk ameliyede boyalar çıkar, çıkmazsa birkaç defa tekrar edıniz. Korkmayınız ketene birşey olmaz. Sonra tüvsüz bir bezle güzelce kurulayınız. İzmirli Hüseyin Şükrü 6,67 metro uzun atlarken kımında bilhassa Semih çok güzel bir koşu yaptı. Kendisinin çok önünde bulunan rakibile arasındaki mesafeyi kapattr ğı gibi onu bir hayli de geçti. Hilmi de güzel bir koşu yaptı. Şampiyona yann biteceği için asıl hükümlerimizi yanndan sonra verebileceğiz. Bugün yalnız şu noktayı işaret etmek istiyoruz: Bu müsabakalar bir şampiyonadan ziyade Balkan oyunlan için bir seçme ve tecrübe mahiyetindedir. Nitekim puvan tasnifi yapılmaması da bunu göstermek tedir. Hükumet atletlerimizi mümkün mertebe daha iyi hazırlamak için hiçbir fedakârhktan çekinmediği, bu işe on binlerce lira sarfettiği halde Fener stadında dün beş on lira varidat temin maksadile içeri girenlerden duhuliye ahnmıştır. Seyirci adedini azaltan amillerden biri bu olmuştur. Eğer memlekette atletizmi teşvik et mek istiyorsak birkaç sene müddetle atletizm müsabakalannı seyretmek için stadlara gireceklerden para alınmamalı dır. Hatta icabında temin edilecek varidat karsılığı olan beş on lira stad idaresine verilebilir. 10000 metro Bu mesafede Remzi ile Petropulyadis koştular. Koşu çok yavaş cereyan etti. 138,25 ile Remzi birinci, 38,30 ile de 3 etropulyadis ikinci geldi. Yüksek atlama Polad, Haydar, Sedad, Cihad gibi içok kuvvetli adamlar arasında yapılan M. S. Vefa kulübünün kongresi Polad 1,8,5 atlarken Vefa Idman Yurdu Sekreterlığınden: 20 eylul 1936 pazar gunu saat 10 da Yurdun 936 yllına mahsus kongresi vardır. Yurda gelmenlzi dllerim. Ellerin soğan kokması kadar insanı tiksindiren şey var mıdır? Bu kokuyu Moskova 19 (A.A.) Hususî mu kolayca çıkarabilmek için ellerinizi ykadığınız ılık suya bir kahve kaşığı amonhabirimizden: Kafilemiz bugün saat 17 de Leninin yak katınız! makberesini ziyaret ederek çelenk koydu ve dost memleketin büyük ölüsü önünde 1 dakika sükut edildi. Saat 17,30 da Büyük Elçiliğimizde Y ü n cempeler verilen çayda Türk ve Sovyet sporcularile Sovyetlerin Ankara Büyük Elçisi herkesin o kadar hoSovyet Spor Şurası Reisi, Hariciye Ko şuna gidiyor ki ilkmiserliği erkjinı, Tas Ajansı Umum Mü bahar, sonbahar ve dürü ve mümtaz şahsiyetler hazır bulun kışta her yaşta istisdular. Fevkalâde neş'eli ve samimî saat nasız bayanlar bunu giymekte büyük ler geçirildi. zevk duyuyorYelken yarışlan tehir edildi bir ve fayda göriilar İstanbul su sporlan ajanlığı tarafın yorlar. Yün cem dan bütün amatörlere açık olarak tertib peler gene kızlar iedılen bugünkü yelken müsabakalan çin olduğu kadar tehir edilmiştir. ciddî hanımlar için Şampiyonların muvaffakiyeti de gardrobun en ayrılınmaz bir uzvu o tesbit edilecek luyor. Vücudü sı Güneş kulübü, Berlin Olimpiyadında cak tuttuğu dercedünya şampiyonluğu ve dünya üçüncü de herhangi bir spor lüğü kazanan kulüb mensublarından gü veya ev işi harekereşçi Yaşar ve Mersinli Ahmedin bu tine de mâni olmı muvaffakiyetlerini tes'id etmek için teşyarak, bilâkis onlarinievvel ortalarında kulüb azası ve dostrı kolaylaştıracak biları arasında büyük bir eğlence tertib rer amil oluyorlar. edecektir. Hususile bunların öBoluda bir futbol maçı rülmesinin evde boş Bolu (Hususî) Halkevi sporcula vakitlerde bayan rımızın daveti üzerine buraya gelen Düz lan meşgul edecek bir iş olması herkesi cenin Siyahbeyaz futbol takımı Kara dışarıya ihtiyac hissettirmeden bizzat gözler çayın sahasmda yaptığı maçı 80 kendileri tarafından yapmağa teşvik ediyor. Şu bastığımız nümunenin güzelliğigibi büyük bir farkla kaybetmiştir. Moskovadaki Halkevi sporcuları Leninin mezarına * çelenk koydular Ellerdeki soğan kokusu Sonbahar yün cempeleri Toplama Bulaşık kablann hepsini bir tepsi içinde musluk kenanna koymalı, evvelâ yağlı olmıyan kablardan başlamalı, fincanlar, bardaklar ve saire yıkanmalı, ondan sonra kaşık, çatal, ta baklara sıra gelmelidir. Tencereler en nihayette yıkanmalıdır. Yıkama Bu ameliye ya bir bulaşık bezi, yahud bir değneğin ucuna ta kılmış ip yumağı veya fırça ile yapılır. Sıcak suyu havi iki kab lâzımdır. Birincide soda ve saire gibi bir mahlul eritilerek yağlann ve sairenin iyice çıkması te* min edilir. îkincide temiz su vardır. Bunda kablar çalkanır. Eğer çatal, bı « çaklannız gümüştense sodalı suya sok * mamanız lâzımdır. Çünkü bozulur. Her kab birincide yıkanır, ikincide temizlenir. Bıçaklar sıcak suya hemen batınlıp çıkanlmah ve derhal kurulan » malıdır. Kurulama Kabların sıcak olarak kurulanmaları icab eder. Muhtelif kablar ayn ayn bezlerle kurulanmahdır. Faraza bardaklar, tabaklar, tencereler içia mutlaka ayn kurutma havlulan lâzım * dır. Sıralama Yıkama, kurulama işi bittikten sonra kablar ortada kalmamah, herşey yerli yerine konmalı, tabakîar, fincanlar, tencereler, takımlar, büfe, yemek odası ve mutfak dolabındaki hususî yerlerine yerleştirilmelidir. Çatal bıçaklar bir çekmeceye, gümüş takımları hususî mahfazalarına konurlar. Tencere « ne bakın. Bunun bilhassa beyaz yünlü ler mutfak dolablarınm kapaklarınm iç den örülmüşü fevkalâde oluyor. Siyah taraflanna asılır. Orada yer yoksa ve eteklik ve boyunda siyah üzerine beyaz yahud dolab mevcud değilse, toz gelmiyecek köşelerde duvarlara takılır. benekli bir eşarpla çok iyi gidiyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog