Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

20 Eylul 1936 CUMHURİYET SON TELEFON HAB ERLEC TELCRAF vcTELSîZLE Şimalî Amerika müthiş bir kasırga altında Londraya güvenebilir mi? Diplomatlar Cenevrede toplanıyorlar Bir Fransız muharririne göre... MOSKOVA Dahiliye Vekili Cenevreye daimî murahhas mı oluyor? Dün gece Belgrad radyosu, Dahiliye Vekâletinde tebeddüle dair bir haber verdi. Havadis esasında garib görünmekle beraber buradan da, vaktin geç olmasına binaetı tahkike imkân bulamadık. İhtiyatla telâkki ederek haberi dercediyoruz: Belgrad 19 (Radyo) Ankaradan buraya, gelen bir habere göre Türkiye Halk Partisi Genel Sekreteri ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Türkiyenin Milletler Cemiyeti daimî murahhashğına tayin edilecek ve Maarif Vekili Saffet Arıkan Halk Partisi Genel Sekreteri ve Dahiliye Vekili olacaktır. Başvekil İsmet İnönü Londraya giderken Atina ve Parise uğrıyacak, Pariste Fransız Başvekili M. Leon Blum ve Hariciye Vekili M. Delbosla görüşecektir. Narfolk 19 (A.A.) Atlantik sa muştur. Tayfadan mütebaki 35 kişi bir hillerinde hüküm sürmekte olan kasırga mavna tarafından kurtanlmıştır. Nevyork şehrinde tufan gibi yağmurşimale doğru ilerledikçe kesafetini artır.maktadır. Şimal ve cenub Karolini ve lar yağmakta ve çok şiddetli rüzgârlar Virjinya sahillerinde hasarata sebebiyet esmektedir. Hindenburg balonundan doğrudan vermiş, bir çok sahil şehirlerini suya boğmuş, dahille münakaleyi inkıtaa uğrat doğruya hiçbir haber almamamışsa da Terre Neveden yüz mil kadar açıkta mıştır. Olen olup olmadığı bilinmediği gibi fırtına ortasından geçmekte olduğu ve hasaratın derecesini tayin etmek te he seyahatinin memnuniyeti mucib bir sekilde devam ettiği haber alınmıştır. nüz imkânsızdır. Karadenizde fırtına Virjinyada Henryburnu yakınına gelen Chesapeake fener gemisi demirini Inebolu 19 (A.A.) Dün akşam koparmış ve açıklara sürüklenmiştir. Bir başlıyan fırtına bu sabah şiddetini artırsahîl muhafız gemisi, bu vapurun imda mıştır. Yağmur yağmakta ve yükseklere dına koşmuştur. kar düşmektedir. Bugün limanımıza geDiğer bir muhafız gemisi, Hatteras len Ege ve îzmir vapurlan limanda kaburnu cenubunda altmış mil açıkta boca lamıyarak yollarına devam mecburiye lıyan Almirante isimli Amerikan yük tinde kalmışlardır. Fırtına şiddetle de gemisine imdada gitmiştir. vam etmektedir. ÇinJapon harbi mi? Vekillerin seyahati Cenevre 19 (Hususî) Milletler [Pariste intişar eden Temps gazele~ nın kuvvetli adamı oldu... Gösterdiği Cemiyeti konseyinin bugünkü toplantı si, 17 eylul larihli saymnda «Moskooa, müsaadekârlıklar, Türkiyenin, şarkî Aksında hiçbir siyasî mesele görüşülmemiş mesaisine tir. Konsey sadece asamble toplantısının Londraya güvenebilir mi?» başlığı al denizin sulh içinde inkişafı tında Jacçues Bardaux'nun bir makalesini mütezayid bir şekilde iştirak edeceği programını tetkik etmiştir. neşreimektedir. yolundaki ümidlerimizi artırmaktadır.» Toplantının tafsilâtı Britanya Amirallığı ve îngiliz HariciMuharririn bu makalede lasvir etmek Cenevre 19 (A.A.) Milletler Ceistediği Türk Sovyet ve Türk Îngiliz ye Nezaretinin Boğazlar Komisyonunun miyeti konseyi bugün öğleden sonra Mandalar komisyonu azalığından istifa münasebatı, onun zan Ve tahmin etliğin' muhafazasından feragat etmeleri Sovyeteden Lord Lugardın yerine îngiliz müs den çok daha başka mahiyeite olmakla lere karşı yapılmış bi. lutüfkârlık değiltemlekât ofisi memurlarından Lord Hail" beraber, makale Boğazlar mukavelesine dir. Bu komisyonun salâhiyetleri ibka liyi intihab etmiştir. Polonya Dış Bakanı istinad edilerek yazılmış olduğu için, onu edilmiş, fakat «Türk hükumetine intikal Beck alâkadar memleketlerin de temsil aynen iklibas ediyoruz. Yoksa iki devlei etmiştir.» (Madde 2 4 ) . Şayed, şu üç edilebilmeleri için komitenin tevsii mese le de aramızda müesses dostluk herkesçe kelime, «Türkiye taahhüd eder» kelimalum olduğu tarz ve kudreitedir. Ha meleri yazılmamış olsaydı, ne Rus delelesinin tetkikini teklif etmiştir. Umumî celsede reis, Milletler Cemi kikatle M. Bardaux'nun bugünkü Tür geleTİnin tazyiki, ne M. Paul Boncourun kiye ve Türk hükumeti hakkında hiçbir ısrarı, ne M. Titüleskonun şiddetli mü yeti toplantısına iştirak eden ilk bir Ce • nubî Amerika Dış Bakanı sıfatile Saa fikir ve malumatı olmadığı anlaşılmakta dahalesi, Britanya Amirallığını 've în vrdra Lamesi hararetle selâmlamıştır. dır. Zira muharrir Türkiye Cumhuriyeli giliz Hariciye Nezaretini, «taarruza uğ[Baştarafı 1 inci sahifedeı hükumelinden hâlâ Osmanlı hükumeti ramış bir devlete, bir mütekabil muzahe Alman Dış Bakanı Budapeşteyi ziyareBundan sonra konsey genel sekreterlik ret muahedesi mucibince muzaheret hal tinden istifade ederek Macar devlet aekalliyetler bürosu direktörlüğüne Dani diye bahsetmektedir.] lerinde» Boğazların muharib devlet ge damlarile noktai nazar teatileri yapacakŞimdiye kadar 4 kişi öldü, «21 temmuzda, Britanya hükumeti, Erzurumda kar markalı Schouyu intihab eylemiştir. Sovyetlerin üçüzlü hedeflerini tahakkuk milerine açık tutulması hususunun kabu tır. 21 kişi de kayıb Erzurum 19 (A.A.) 15 gündenKonseyin programı ne idi lüne ikna edemezdi. Ve bu tahdidin kâfi Alman Hariciye Naztrı Peştede Nevyork 19 (A.A.) Amerikada beri, Erzurum ve havalisinde kışı andıCenevre 19 (A.A.) Milletler Ce ettirmeğe kâfi sandıkları Boğazlar mukavelesini, Montreuxde imzaladı. 29 derecede sarih olmaması ihtimalinden hüküm süren kasırga neticesinde ölenle ran soğuklar hüküm sürmektedir. Bu ge miyeti konseyinin bugünkü ruznamesinde Peşte 19 (Hususî) Almanya Harin sayısı dördü bulmaktathr. Fakat yir ce de mevsimsiz kar düşmeğe başlamış yalnız sıhhî meselelerle Milletler Cemi temmuzda, Londrada, yeni bahrî inşaat dolayı, Daily Telegraph şunu ilâve edi riciye Nazın fon Nöyraht geceyarısı bumi bir kişi kayıbdır. Diğer taraftan, Nev tır. Karın yüksekliği 5 santimi bulmuş yeti dahilî idaresine aid meseleler vardır. hakkındaki Rus programını deniz mua yordu: «Kemal Türkiyesi, Abdülhami raya gelmiştir. Alman Nazın Macarisdin ve onun vârisinin Türkiyesi değildir. tan Kral Naibi Amiral Hortinin tertib Jerseyde, Mayburnu acıklarında bir ba tur. Bu vakitsiz kış herkesi kış kıyafetine Ekalliyetler komitesi bir takım ekal hedesine ithal eden ve Baltık statüsüne dair matlub müzakerata başlangıç teşkil Aşağıda yazılı münakaşalara sebebiyet •*tiği bir ava davetlidir. lıkçı kayığı batmış ve 10 gemici boğul ve hazırlığa sokmuştur. liyetler meselelerini tetkik edecektir. Bunveren ihtimallerin husulü halinde Türki'•m.nı<HiınıııllllinililllllliniimilllllllllinillllllHnmıuıım larm arasında Çekoslovakyadaki Al eyliyen anlaşma parafe edildi. 30 temyenin bitaraf kalacağını düşünmek zormanlann şikâyeti de vardır. Bunlar, Çe muzda M. Runciman Avam Kamaradur.» Halbuki Türkiye muharib vazikoslovakya Millî Müdafaa Bakanlığı sında, Büyük Britanyanm Sovyet Rus[Baştarafı 1 inci sahifede] yaya 10 milyon îngiliz liralık bir kredi yette bulunduğu takdirde «harb gemile rine karşı olan münasebetleri tesbit edilnın Alman firmalarını devlet münakasa rinin geçmesi tamamen Türk hükumetimiştir. Tatbik edilecek diğer yeni kanunlarına iştirakten menettiğini ileri sijr«ek açtığını bildirdi. «Export Credit Guarantees departement» tarafından tekeffül nin reyine bırakılacaktır.» (Madde 19). lar hakkında komisyon mesaisine devam tedir. edilen ve % 2 1/8 faizle tedavüle çıka [20 nci maddedir, muharrir bunda zü edecektir. Polonyanv* teklifi rılan % 5 1 /2 faizli bonolar mukabilin hul etmiştir.] Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu meşCenevre 19 (A.A) Polonya Dış Izvestia ve Pravda gazeteleri, Kara hud cürümler kanununun tatbikı işi ile de, mühimmat ve silâhtan maada mamul Bakanı Beck buraya gelir gelmez Mil Sinob 19 (Hususî) Karadeniz letler Cemiyetinin genel sekreterliğine bir eşya ve bilhassa makineli tezgâhlar, ale denizdeki harb gemilerinin tonajlannın yakından alâkadar olmaktadır. Zira Pekin 19 (A.A.) Röyter bildiritahdidine dair olan maddelerin Sovyet bu kanun memleketimizde ilk defa tatlâde makineler satıldı. yor: deki müthiş fırtınadan dolayı Iktısad, mektub göndermiştir. diplomasisi için bir muzafferiyet oldu bik edilecektir ve çok mühimdir. KanuPekinden 15 kilometro ileride bulunan Maliye Vekillerile maiyetindekileri haAvusturya Alman beyannamesinin M. Beck bu mektubunda Polonyanın Fengtai istasyonunda Çin ve Japon kuv mil olan Ege vapuru Inebolu ile Ayancı Milletler Cemiyetinin tensiki hakkındaki ferdasında, bir hafta zarfında îngiltere ğunu söyliyedursunlar. Alâkadarların be nun tatbikına ba^anır başlanmaz polis vetleri çarpışmaya başlamışlardır. Tafsi ğa uğrıyamadan dalgalar arasında yoluna teşebbüsü mevsimsiz bulduğu için hüku ile Rusya arasında teati edilen bu üç im yanatını tebelluğ ve tebliğ edecek olan sokakta cezayı müstelzim bir cürme te" Jât yoktur. devamla bugün saat 14 te Sinob lima metinin bu yolda bir teklifte bulunmıya zayı nasıl tefsir etmeli? Britanya hüku Rus diplomasisi değildir. Hava gemife sadüf eder etmez derhal maznun ve m3drinin uçuşunu ve uçacakları yollan tes dei ile şahidleri hâkimin huzuruna gö nına iltica etti. Çarpışma cağını bildirmektedir. Polonya hükume meti, deniz imparatorluğunun esasmı teşbit edecek olan da Rus kanunları değil türecek ve hâkim sorgu ve sualden sonPekin 19 (A.A.) Fengtai hâdiSinobda Vekilleri Vali ve halk mü tinin, fikrince Milletler Cemiyeti paktı kil eden bu Akdeniz âleminin şark topsesi hakkında Çin menabiinden bildiril messilleri hararetle karşıladı. Vekiller nm tatbikına aid tefsirler meselesi, ancak raklarında ve şark sularında, biri sulhta, dir. Bunda yalnız Türk hükumeti salâ ra hemen kararını verecek ve alâkadar ' lara tebligat yapılacaktır. Geceleri dah diğine göre şehirde bulunan Japon kuv muhtelif ziyaretlerde bulunduktan sonra bugünkü endişelerden azade siyasî bir diğeri harbde ve ayni derecede muzaffer hiyettardır. Mazide, Rusyanın Akdeniz Avrupa muayyen mıntakalarda nöbetçi hâkimleı vetlerine mensub bir müfreze Çin mahal Halkevinde şereflerine verilen çay ziya hava içinde faydalı bfr şekilde münaka iki diktatörlüğün artık gerek cenubda, gerek şimalde ihlâl ettiği müvazeneyi sına ve Akdeniz Asyasına giden cenub bulunacaklardır. lesinin etrafında bir çevirme hareketine fetinde hazır bulundular. şa edilebilir. yollarını karadan ve denizden kesen TürMaamafih meselâ meskene taarruz id teşbbüs etmesi üzerine Çinliler mukabeLondra 19 (Hususî) Milletler Ce denkleştirmek için Sovyet Rusyayı mı inKestane karası ismile anılan bu fırtıtihab etmiştir? Buna mukabil, Sovyetler, kiye, Montrö mukavelesile, beynelmilel diası, kadınlara lâf atmak gibi suçlar da lede bulunmuşlar ve Japonlan geri çekil na yavaşlarsa geceyarısından sonra miyeti Asamblesinde îngiltereyi temsil meğe mecbur etmişlerdir. Japon topçusu Samsuna hareket edilecektir. Samsundan edecek olan heyet bu akşam Paris yo Fransız Rus elbirliğinin badema îngiliz hayatm askerî hududlarından birinde cezayı müstelzim ve bu şekil ile kasd: işe karıştığmdan müsademe tekrar başla sonra Ünye, Ordu ve Giresuna gidi lile hareket etmiştir. Heyete M. Edenle milleti tarafından müttefikan tasvib edi seyrüseferi ve mürur serbestisini kontrol müracaatlarda bulunulması muhtemel hususundaki bütün haklarına sahib olarak oîduğundan erbabı namus ve haysıyetin mıştır. Lord Halifaks riyaset etmektedir. M. leceğine ve belki de askerî bir iştirakle lecektir. bazı kimselerin müretteb isnadlanna ma' tekrar vücud bulmuştur. Çin kıtaatı Pekin kapılannı beklemekEden Pariste M. Leon Blumle görüşe teyid edileceğine emin olabilirler mi? MEKKİ SAİD ruz kalmamalan için talimatnameye esas* * * Kurnaz bazı kandırıcı kimseler Frantedirler. cektir. Sıhhiye Vekilinin tetkikleri Bilmüzakere kararlaşmış bu restoras lı maddeler konacaktır. Şehir Japonlarm elind& M. Eden M. Blumle neler görüşecek sızları buna ikna etmek istiyorlar. BunAdliye Vekili Şükrü Saracoğlu şehHelvan 19 (Hususî) Trakyayı Londra 19 (A.A.) Edenin yann lar bir defa daha zâhire aldanmakta ve yona diplomatik bir mana vermek için, Pekin 19 (A.A.) Röyterden: gezerek göçmen işlerini tetkik eden Sıhbir manevraya kurban olmaktadırlar. Londranın M. Anthony Edenin ağzm rimizde bulunan Adliye Vekâleti erkânı Japon kuvvetleri Fengtai şehrinin hiye Vekili Refik Saydam, General Kâ Pariste Blum ile yapacağı konuşmalarHakikat büsbütün başka türlüdür. Îngi dan ve yanresmî muharrirlerin kale ve Meclis Adliye encümeni azalarile Iskontrolunu ele almışlardır. Çin kuvvetle zım Dirik, Kırklareli, Tekirdağ Valileri da yalnız Milletler Cemiyeti asamblesiliz kabinesi, garb müzakeratını derpiş e minden, Büyük Britanyanm ayni zaman tanbul Adliye erkânını Parkotelde toplu ri saat 11 de şehirden çekilmişler ve gi ve maiyetinde bulunan diğer zevatla b i r nin toplantısı değil, ayni zamanda Lokarderek Wilhelmstraşşeye karşı ve Japon da iştirakini ve tasdikını ifade etmek kâfi biı halde kabul etmiş ve şereflerine bir derken Japon kuvvetlerini selâmlamışlar likte bu sabah Helvan köyüne gelmiş no konferansı işi de görüşülecektir. Beşziyafet vermiştir. ler Konferansının, umumî bir konferans yayı telâşa düşürmek maksadile, Rus değildi. Sarih bir mukavele, Türk îndır. Çin kuvvetlerinin kumandanı, bir lerdir. hazırlaması için^ptidaî müzakereler, Al tarafını iltizam ediyor görünmek arzu giliz münasebetleri tarihinde yeni bir dev Biganın kurtuluş yıldönümü Çin nöbetçisinin bir Japon subayını tahRefik Saydam muhtelif tetkiklerden manyanın komşularile olan münasebet sundadır. Fakat hakikatte, şarkî Akde rin başladığmı teyid eylemiştir. Osmankir etmiş olmasından dolayı tarziye verkutlulandı sonra köyde rekzedilen Mehmedcik abi leri, Renin i|galini müteakıb Hitlerin bil nizde, îtalyan faşizmine karşı teminatı lı (?) hükumeti, otarşi programına sadık miştir. Biga 18 (Hususî) Kurtuluş yıldö Moskovada değil, Ankarada aramakta kalarak, Ereğli ve Zonguldak hinterlândesinin küşad resmini yapmış ve kurulan Selânik Belediyesi Atatürkün büyük panayın, zirai kredi kooperatifin dirdiği sulh plânı ve bu plâna karşı Fran dır. Ve şayed, Londranın arzusu ve ümi dında, büyük demir sanayiine mahsus nümü binlerce halkm iştiraküe kutlu sanın ileri sürdüğü mukabil plânla meşlanmıştır. doğduğu evi satm alacak binasını gezmiştir. gul olması işleri de bu konuşmada tetkik di hilâfına, Hitler, zırhlı fırkalannı sü modern müesseseler kurmak arzusunda ratle harekete getirerek Sovyet diktatör dır. Bu hususta teknik bir elbirlıgi iktıza Filistinde vaziyet HASAN R1ZA edilecektir. Atina 19 (A.A.) Atina ajansı billüğünü devirmeğe teşebbüs edecek olursa, ediyordu. Almanya, tecrübeden geçiri} vahimleşiyor Fransızlar fimdiden bedbin diriyor: Yunan kral ailesinin cesedStalin, Londra kabinesi tarafından, tıp miş ve daha az pahalı olan kendi elbirliSelânik belediyesi, Selânikte Kamâl Paris 19 (A.A.) Eko leri Italyadan getirtilecek zetesi Edenin dün Lokarno dö Pari ga kı Negüs gibi tamamen yüzüstü bırakıla ğini teklif ediyordu. îngiltere de kendi Kudüs 19 (A.A.) Yüksek Arab \ devletlerine Atatürkün doğduğu evi şehir namına sakomitesi greve devam edilip edilmemesi Atina 19 (Hususî) Italyada flo verdiği notayı tetkik ederek beşler konfe cağına emin olabilir. elbirliğini teklif etmekteydi. Bu, başlan hakkında bir karar vermek üzere bugün hn almaya karar vermiştir. Roma ve Berlin bunu biliyorlar. mışken yarıda bırakılmıştı ve daha paTürk devlet reisinin doğduğu ev tarihî rendiyada medfun bulunan Yunan Kral ransının ancak ihzarî mahiyette olacağını toplanmıştır. Brüksel bunu muhtemel görüyor. Prag, halıya mal olmakta idi. Britanya endüs Iannın cesedleri teşrinievvelde büyük me yazıyor ve diyor ki: bir bina olarak telâkki edilmektedir. Yann Filistin cemiyeti azasmın kon Blum kabinesinde tadilât mı? rasimle buraya nakledilerek Tatoy sa «Böyle olunca merkezî veya şarkî Bükreş ve Paris, öldürücü olması muhte trisi galebe çaldı ve inşaat başladı. îngi gresi îngiliz makama&nca menedileli • Paris 19 (A.A.) Aksiyon Fransez rayı mezarlığına gömülecektir. Cesedleri devletleri de bu konferansa davet etme mel hulyalarla ne zamana kadar avuna liz Türk dostluğu tekrar canlanıyor. denberi Arablar arasında ve bilhassa taşgazetesi Blum kabinesinde bazı deği Italyadan donanma nakledecek ve Kral ğe mahal yoktur. Siyasî müşahidlerin ek caklar? Londra, Şarkî Akdenizde, Roma îm rada galeyan fevkalâde artmıştır. Bütün * * * şiklikler olacağına dair şayialar dolaş ailesine mensub bütün Prens ve Pren serisi Londra konferansının akıbeti hakparatorluğunun rönesansı neticesinde ha Belediye meclisleri îngilizler tavîzde Fakat acı hakikati görmek için Boğaztığını yazmaktadır. Reynaudun alelâ sesler cesedleri takib ederek buraya ge kında çok bedbin gözükmektedir.» leldar olan müvazeneyi tekrar tesis etmek bulunmadıkça greve devam etmeyi ka lar mukavelesini okumak, sonra da tefsir cele Nevyorktan buraya dönmesi bu Ieceklerdir. Ovr gazetesi de şöyle yazıyor: için, temas güçlüğünün daima mevcud rarlaştırmışlardır. etmek kâfidir. tebeddül işile alâkadar görülmektedir. «Lokarno devletlerine verilen notada Grevin bitirilmesini istiyen Filistin a bulunduğu Rusyadan çok daha ziyade, Meşhur bir îngiliz tayyarecisi Pek muhterem Anthony Eden, geçen Titülesko iyileşiyor Ingilterenin kat'î olarak kollektif emniyct dındaki Arab gazetesi sokaklarda top Türkiyeye ve Habeş devletinin inkırazı temmuzun 27 sinde, Avam Kamarası düşerek öldü lehinde vaziyet alıp almadığı anlaşıla ferdasında Britanya âlemine ithal edil lanmış ve yığın yığm halk tarafından yaBükreş 19 (Hususî) Senmoriste Londra 19 (Hususî) LondraMel mıyor. Diğer taraftan notada Fransız kürsüsünde, neticesini «son derece şaya miş olan Mısıra güvenmektedir. kılmıştır. îngiliz kuvvetlerile Arab çetebulunan Romanyanın eski hariciye na nı memnuniyet» gördüğü bir konferansın zm Titüleskonun sıhhati biraz düzelmiş burn uçuş rekorunu tesis etmiş olan meş Sovyet paktına dair doğrudan doğruya mesaisini tahlil ederken Sovyetler hakBir zamanlar, Manşm ötesindeki na leri arasında müsademeler artan bir şiddetle devam etmektedir. hur tayyareci Campbell Bleck bugün Li yapılmt<! telmih te yoktur.» tir. Başvekil Tataresko Titüleskonun sıhkında tek kelime söylemedi. Buna mu zırlar ve gazeteciler, M. Lloyd Georgeun Petrol borulanna ve demi^ yollanna hatini hergün telefonla sorup öğrenmek verpul meydanında akrobatik uçuşlar yaCenevredekî görüşmeler kabil, Montreux müzakeratının «Sa Ma nüfuzuna ve onun diktatörce püritanizmikarpı da tecavüz hareketleri artmaktadır. tedir. Cenevre 19 (A.A.) Sovyetler B i r ]este hükumetile Türkiye hükumeti ara ne bağlanarak Fransız hükumetini hod parken yere düşerek ağır surette yaralanYunanistan maarifinde Irak ve îran ihtilâfı halledildi mıştır. Derhal hastahaneye kaldınlan liği Dış îşltri Komiseri Litvinof, bugün sında daha sıkı ve daha dostane bir an binlikle, dinsiziikle itham ediyorlardı. değişiklikler Cenevre 19 (A.A.) Milletler Ce tayyareci bütün çahşmalara rağmen kur Türk heyeti murahhasasile görüştükten laşma tesisi gibi bir tesir yaptığını söy Fransanm hodbinliği ve bu dinsizliği, îssonra Ispanya Dış Bakanile konuşmuş ve ledi ve elyevm, iki memleket arasında tanbulu ve Boğazları Türkiyeye bırak miyeti konseyi dünkü celsesinde, İran t?"lamıyarak ölmüstür. Atina 19 (Hususî) Maarif ida sonra da Fransız Dış Bakanı Delbos ile dostane münasebetler mevcud olduğu i tıktan sonra, evvelâ, Türkiyenin parça resi Yunanistanın muhtelif yerlerinde ve Irak hükumetlerinin talebi üzerine, Ikinci enternasyonal azası uzun bir mülâkatta bulunmuştur. bu iki memleket arasındaki ihtilâf meçın bu temayülü daha memnuniyetle lanmasına adım adım mukavemet etmesi, mevcud otuz erkek ve bir kız ortamek kaza geçirdiler selesini, konsey ruznamesinden çıkar Cenevre 19 (A.A.) Fransa Dış karşılıyoruz» dedi. Bu yeni formüllerin sonra da Ankara ile sulh yapılması tav tebini lâğvetmiştir. Bunların yerlerine mıştır. Alicante 19 (A.A.) Ikinci enter Bakanı Delbos Sovyet Hariciye Komi hayret uyandırmaması lâzımdır. îmzala siyesinde bulunması ve nihayet bu sulhun pratik dersler gösterecek mektebler tesis Mezkur ihtilâf halledilmiş bulun nasyonal icra komitesi azası îtplyan sos seri Litvinofla görüştükten sonra Yugos rın ferdasında, 18 temmuzda, îngiliz Haakdini istemesiydi. Ve işte şimdi M. E edilecektir. maktadır. yalist Pietro Nenni ve îspanyol tayyare lavya murahhasile konuşmuştur. Yugos riciye Nezaretinin yanresmî organı olan den, Montröde, harbden sonraki îngiliz Maarif Nazın, Almanyada olduğu Singapurda da zelzele oldu cisi Melenderas, bir Air France şirketi lav delegesi Küçük Antant konferansı «Daily Telegraph», bunlan, Montreux şark siyasetini devirdikten sonra Fransa gibi Yunanistanda da millî gencliğin beSingapur 19 (A.A.) Dün Singapur, hakkında yürüttüğü mütalealarda evvel nın durbin kiyasetini takdir ediyor. den terbiyesinin inkişafına çalışacak bir tyyaresile uçus yaptıkları sırada şiddet n:n neticp'crini anlatmıştır. Kualalumpur ve Penang mıntakalannden mevzuu bahsetmis bulunuyordu. Diyere M. Şmit Cenevrede Fransa, bir kere daha, uzağı ^örmüş ve teşekkülün ihdasını ve bu teşekkülün bada şiddetli bir sarsmtı olmuştur. Ahali li bir fırtına yüzünden güçlükle yordu ki: «Avrupanın hasta adamı, iki Viyana 19 (A.A.) Dış Bakanı büyük. bir korkuya kapılarak evlerini indikleri sırada ağır surette yaralanmışdoğru görmüştür. Fakat bu dürüst sada şında Veliahd Prens Polun bulunma asır müddetle ölümü intac edecek gibi sını teklif etmiştir. sekreteri Şmit Milletler Cemiyetinin topterketmişler ve geceyi açıkta geçirmiş lardır. katin, kendisine, siyasetini değiştiren Ingörünen bir hastalıktan kalktı ve henüz lerdir. Tayyarede bulunan diğer kimseler de lantısına işfirak etmek üzere bugün Ce giltereden daha fazla fayda vereceğine Prot. Dr. NAZIM ŞAKİR Insanca zayiat olup olmadığı henüz yaralanmışlarsa da, yaraları daha hafif nevreye hareket etmiştir. Cenevreden dcr virmi seneden az bir zaman evvel rakib emin değilım. I ' "ene olaca^'na varıyor. ihtırasların paylaşamadığı küçük Asyabilinmemektedir. Seyahatten avdet etmiştir. tir. nüşte Budapeşteye gidecektir. Eden Cenevreye gitme M. Eden, Montrö muahedesini imzalamakla Almanların Hindenburg balonu da kasırgaya den Pariste Leon Blumle harbden sonraki îngiliz Şark siyasetini yıkmış, göriisecek Fransa bir kere daha uzağı görmüştür tutuldu. Karadenizde de fırtına var J Budapeştede siyasî temaslar olacak Meşhud cürümler Çin ve Japon askerleri Fırtma yüzünden Vekilçarpıştılar. Japonlar bir ler Inebolu ve Ayancığa Cin şehrini aldılar uğrıyamadılar JACQUES BARDAUX
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog