Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHUKIYET 20 Eylul 1936 RADYOLARIN ŞAHE5ERI ANKARA İZMİR ADANA SAMSUN Vehbi Koç Ticaret Evi. Artür Vetter Ticaret Evi. Ş. Rıza İşçen, Yeni Mağaza. C. Celâl Özlü S. Kemal Sezen, Lüks Mağazası. BURSA KAYSERİ MERSİN : Mehmed Huzmen. : tsmail ve Oğullan Cıngülı. : Jorj Satel. (ZONGULDAK : îsmet Ağartan Ahmed Yüksel, Yağ cılar Tecımgesi. : : Ahmed Mücip Dölen. Naci ve H. Ahmed Daî Kardaşlar. ESKtŞEHtR t DtYARBEKİR < : : Veli Kardaşlar ve Şsı, Tiirk ŞirketL" •"•Hasan Alanya. Celâl Ayyddu, Ayyüdız Pazan. îstikbal KONYA EREĞLİ : Mustafa Erkek. S A H İ B İ N İ N S ESi Beyoğlu istiklâl Radyo cihazlarında mütehassıs ve teknisyen aranıyor. Diplomad şayam tercihtir. Şerait pek musaiddir. Taliblerin mufassal tekliflerini RADYO rumuzile istanbul 176 N. posta kutusu adresine gondermeleri Caddesi 302 Erzincan Jandarma Satınalma Komisyonımdan: 1 Eratın birinciteşrin 936 dan 30 eylul 937 sonuna kadar ihtiyacı olan iki yüz otuz bin kilo ekmeklik unun beher kilosu on dört kuruştan otuz iki bin iki yüz lira bedeli muhammenli ve iki bin iki yüz yetmiş lira on kurus temnatla kapalı zarf usulile 6/9/936 dan 21/9/936 gününe kadar eksiltmiye konulmustur. 2 Eksiltmiye aid zarflar 21/9/936 günü saat 15 te açılacaktır. 3 2490 sayılı kanunun buna aid maddelerine göre eksiltme yapılacaktır. Taliblerin mektublannı hazırlıyarak istenilen gün ve saatte ve şekilde Erzincandaki Şarbaylık binasında Komisyonda bulunmaları. 4 tstekli olanların şartnamesini görmek üzere lstanbul Jan darma Komutanlığma müracaatleri i]ân olunur; (1055) Acele aranıyor Muzadı taaffün ve deriyi takviye hassalanna malikiyeti Krem Pertevin bugünkü şöhret ve şümulünün bariz delilidir. Konya Vilâyeti Daimî Encümen Riyasetinden: Memleket Hastaesi kalörifer tesisatma aid projenin tanzımi işi açık eksiltmiye konulmustur. Eksiltme 24/9/936 tarihinde Vilâyet Daimî Encümeninde yapı lacaktır. Bu husustaki fennî şartname, izahname ve plânlar Anka ra ve tstanbul Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Müdürlüklerinde mevcud olduğundan bu işle alâkadar fırmalann bu evraklan görmek üzere mezkur Müdürlüklere ve eksiltmiye girmek için de Konya Vilâyeti Daimî Encümen Riyasetine müracaatleri ilân olunur. (1056), Tasfiye halinde bulunan lzmir Rıhtım Şirketi tzmir Rıhtım Şirketi, bilumum tah vilâtının bedellerini hâmillere tediye etroeğe karar vermiştir. Tahviller, tahsil edilmek üzere bu günden itibaren tzmir Osmanlı Bankasına tevdi edilmelidir. Her tahvil için hâmiline: 1 Tahvilin itibari kıymetini teş • kil eden Fr. F. 500. (Beş yüz Fransız Frank) ının ve 2 1 mart 1932 tarihinden 1 eylul 1936 tarihine kadar vadesi hulul etmiş olan 19 kuponun bedeli olan Fr. F. 142,50. (Yüz kırk iki Fransız Frankı elli santim) in Türk lirasile mukabili tediye edile • cektir. Kambiyo fiatı olarak tediye günü • nün rayici tatbik edilecektir. Tahvillerin, bedeli tediye edilebilmesi için 1 mart 1932 den 1 haziran 1933 (dahil) tarihine kadar vadesi hulul etmiş olan bütün kuponlarile mücehhez olarak ibraz edilmesi lâzımdır. 1/9/933 ten 1/9/1936 tarihine kadar vadesi hulul eden kuponlar için yeni kupon varakası istihsali kaydından hâmiller a zade tutulmuşlardır. Tahviller ve kuponlar bedelinin tediyesi için muktazi meblâğ tahvilât hâmillerinin emrine elyevm amade olduğundan, ellerindeki tahvillerin bedelini tahsil hususunda taahhur eden hâmillere aynca bir guna faiz tediye edilmiyecektir. Tasfiye memurlan H. Fessart Duclos ıDr.FAHRICELAL Herglln Oçten sonra Sinir hastalıklan ve kekeleme tedavisi Cagaloğlıı, Halk Fırkası karşısı, Zorlu aparbman No. 2 Tel. 20785 Bütün dünyanın meşhur bir ilâcıdır. Ameliyatsız basur memelerini söndürür mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. Emsalsiz ilâçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. İle çare bulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlayanlara gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat BASURA ÇARE HEDEN3A ' 3İNİRE ÇARPINTIYA NEVROL ADEMi İKTİDARA FORTESTİN Satılık Piyano Nakli hane münasebetile Alman mamulâtından kısa kuyruklu bir salon piyanosu ucuz fiatla satılıktır. Müracaat: lstanbul Belediyesi karşr smda Piyerloti sokağında doktor Zati apartımanı numara 4. Yeni çıkan plâklar BAYAN HAMİYET Uşak şarkı DELiSiN DELi GONLÜM Hüzzam şarkı BiLMEM NiYE SiNEMDEKi ODEON No. 270096 Beste: Salfihaddfn Pınar BAYAN No. 270097 Beste Mısırlı Ibrahim Rast şarkı GELMiYORDU FiRKATiNE Hicaz şarkı GORMEDiM HAYLi ZAMAN ŞATRABAN TAKSiM kanun ile HİCAZ TAKSiM kanun ile NEZİHE YILDIRIR M. M. Vekâletinden: 1 Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu ln • gilizce ve Fransızca, Almanca öğretmenliklerine Yüksek okullarda öğretmenlik yapmak salâhiyetini ve vesaikini ve bilgilerini tasıyan iki tngilizce, bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni ahnacaktır. 2 Bu öğretmenliklerin ücreti ders saati başına 4 ilâ 5 liradır. 3 Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis ve nü fus kâğıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve bulunduklan memu • riyetleri gösterir hal tercümesi ve bir istida ile Ankarada M. M. Ve kâletine, tstanbulda Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatleri ve sarih adres yazmaları lâzımdır. Müracaatler en geç 20 eylul 936 ya kadar yapılmahdır. «232» (655) KANUNÎ MUAMMER Devlet Basımevi Direktörlüğünden: Basımevinde keşif mucibince yapılacak otomatik yangm ihbar tesisatı açık eksiltmiye konulmuştur. İhale 21/10/936 çarşamba günü saat 15 te Basımevinde yapıla caktır. İsteklilerin eksiltme çağından önce % 7,5 ilk pey akçesi olan 266,5 lirayı Basımevi veznesine yatırmaları gerektir. Şartname Di rektörlükten istenilebilir. (980) KARYOLALAR Asrî Mobilya Mağazası Fabrika fiatına satılıyor AHMED FEVZ1 lstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 Istanbulun Turbe semtinde Binbirdiıek meydamoa nazır Klod Farer caddesinde her türlu konforu bulunan yeni yapılmış aparbmanın iki dairesi kiralıktır. ••• Kapıcı Musaya müracaat ^HH Sahtb ve Başmuharrtrt: Ytmaa Nadi Umumi neşrtyatt tdare eden Yazı Müdürü: Hikmet Münif Cumhunyet matbaası Kiralık Apariıman ADAPAZARI TÜRK TİCARET BANKASININ İSTANBUL ŞUBESİ Türk Antrasiti satışı için de ayrı bir gise açmış ve müşterilere her türlü kolaylık göstermek için tertibat almıştır. Kışı rahat geçirmek istiyenler ucuz, kuvvetli ve temiz olan Türk Antrasiti almahdır. Bankanın Bahçekapıda Taşhan altındaki gişesine müracaat ediniz. TURK ANTRASiTi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog