Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

20 Eylul 1936 CUMHURIYET ll Nişantaşında Tramvay ve Şakayık caddeierinde Şişli Terakki Lisesi A N A İ L K O R T A L i S E |KIZ v e ERKEK TALEBE İÇİN yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKiLATI vardIr, Mevcut| Fransızca, Almanca, ingilizce kurslarma dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. Mekteb hergÜD saat 10 17 arasmda açıktır. Kayıt işlerine Cuma, Pazartesi, Çarşamba günleri bakıhr. Telefon: 42517 Nişantaşında I Ş I K eski « Feyziye » E k FEYZİATİ si L İ S E S İ Memlelcetimizin en eski hususî lisesidir. Ana, ilk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatıiı ve yatısız talebe kaydı için hergün müracaat edilebilir. Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039 Yatıiı Kayıdlar baslamis.br. Kayıd ve tafsilât için hergün mektebe ve yalnız tafsilât almak için Yenipostane arkasında Basiret hanında Ozyol idarehanesine müracaat edilebilir. iatiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Kızlar ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana, ilk Orta ve Lise sınıfları Arnavudköy, tramvay caddesl Çiftesaraylar. Telefon: 36.210 Sarachanebaşı Horhor caddesj BOGAZiÇi LiSELERi HAYRiYE LİSESİ Kayseri O K U L U T İ G A R E T Yatısız Gündüz Yaü ANA İLK ORTA LiSE TAM DEVRE Okulumuz her zaman gördüğü teveccüh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil tedrisabnı yeni bir teşkilâtla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayrı bir dairedir. Mektebin hususî otobüslerile nehari talebe hergün evlerinden aldınlır. Istiyenlere tarifname gönderilir. Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 Konya asliye hukuk hâkimliğinden: Konyanm civar mahallesinde 35 nu maralı evde Ali kızı Zahide tarafından Uzunköprünün Rizaefendi mahallesinden İhsan oğlu Ferid İhsan aleyhine kocası müddeaaleyh Ferid İhsan müşterek hayatın uhdesine tahmil ettiği vazifeleri yapmamak maksadile ve yedi seneyi mütecaviz bir zamandanberi kendisile altı yaşında bulunan oğlan çocuğunu terkederek izini kaybetmiş ve nafaka cinsinden hiçbir şey dahi göndermemiş ve aldığı ihtar ilâmı da mumaileyhin ikametgâhma tebliğ edilerek kesbi kat'iyet eylediği halde iki aydanberi gene birliğe dönmemiş ol • duğundan boşanmalarına karar veril • mesi hakkında ikame olunan dava üzerine müddeaaleyh mumaileyhe tebliğ olunmak üzere gönderilen bu babdaki dava arzuhali sureti, mumaileyhin ta Sabah dokuzdan akşam saat beşe kadar rihten altı ay evvel ikametgâhından ay mat, saf ve sevimli bir ten. Gündüz rılarak semti meçhule gittiği ve binaen tekrar pudralanmağa hacet yok. İşte; aleyh ikametgâhı meçhul bulunduğu havalandırılmış yeni Tokalon pudra • meşruhatile tebliğsiz olarak geri çev sının garanti muhassenatı bunlardır. rilmiş ve davacının talebile dava arzu Bu cazip havalandırma usulü, Paris • hali suretinin ilânen tebliğine karar li bir kimyagerin keşfidir. Bu usul daverilmiş olduğundan işbu ilân tarihin iresinde havası toplandınlmış yegâne ve modası geçmiş ve yüze bir makyaj den itibaren on gün içinde esas davaya hafif pudradır. Şimdiye kadar yapılan şeklini vermeden kahn âdi pudralar • cevab vermesi liizumu ve aksi takdir pudralardan on defa daha saf ve da dan tamamen başka bir tesir yapar. de muhakeme günü tayin edilerek mu ha hafiftir. Bu usul, Tokalon pudra Bu yeni Tokalon pudrası yüze yapışık kullanılmaktadır. kaldığı cihetle buna «8 saatlik pudra» hakemeye bakılacağı, dava arzuhali su smın istihzarında tşte bunun içindir ki, Tokalon pudra tabir ederler. Artık ne parlak burun, retinin tebliği makamına kaim olmak sı, daha muntazam ve daha mükem ne yağlı cild görünmiyecek, belki rüx« Uzere ilân olunur. mel bir tarzda yapışır, cildi hemen gâr, yağmurun ve terlemenin icrayı hemen görünmez bir güzellik tabakasile tesir edemiyeceği mat, saf ve sevimli Zayi Galatasaray lisesinden aldı kaplar ve yüze tabiî bir güzellik verir bir ten görünecektir. .1 ğım 142 numaralı olgunluk diplomamı kaybettim. Hükmü yoktur. Dirohi BU TECRUBEYE TAHAMMULEDEN YALNIZ ,BIR PUDRA VARDIR TAM 2AMANIDIR... T A L A S: A M E R İ K A N L İ S A N SAN'AT 4 senelik Orta Hayat Mektebi Leylî ücreti 175 Türk lirası. Tedrisat eylul 28 de başlar. Ç O R L U D A BüYüK Pehlivan güreşleri C. H. P. Çorlu llçeyön Kurul Başkanlığmdan: Meşhur olan Çorlu panayırının dördüncü 28/9/936 pazartesi günü Çorlu Spor menfaatine Çorluda Büyük Pehlivan güreşleri yapıla caktır. Başa 100 lira olmak üzere ikramiye 200 Iiradır. Büyük pehlivanlarımızın bu müsabakaya gelmelerini bekleriz. (1425) Apartımanınız için, en mfikemmel tefrişat levazımını, perdeler, storlar, tefrişat kumaşlan, Markizetler, muşamba, linoliom ve saireyı tedarik etmeniz için Beyoğlunda Tokatlıyan karşuında Tefrişat mağazasını ziyaret etmek zamanıdır Flatlar her yerden ucuzdur. L U VR Manisa Defterdarlığından: Memuriyet unvanı Merkez Varidat Mümeyyizliği 1 Ş. Tahakkuk Memurluğu 1 Akhisar Varidat 1 » » Tahsilât 1 » / 1 " " " " Salihli Varidat"*• 1 ı i ı ••"•'* IVTanisa Vilâyet merkezile mülhak kazalarda mevcud yukarıda yazılı memuriyetler münhal bulunmaktadır. T&Kblerin: 1 Hukuk, Mülkiye, Yüksek Ticaret mektebi mezunu veya bu derecede tahsil görmüş olmak. 2 Hizmeti filiyesini yapmış bulunmak. 3 Sıhhat raporu ibraz etmek. 4 Hüsnühal vesikası bulunmak. Kaydi şartile müracaatleri. (1396) Maaşı Lira 30 25 35 30 Aded Edirne Kültür Direktörlüğünden: Cinsi (DLW) Extra Walton.. 3 MM evsafmda ve okulda nümunesi mevcud (L1NOLEUM) mukavalama ve döşemesile beraber Edirne San'at Okulu ihtiyacı olup yukarıda cins, miktar ve evsafı yazılı olan «L1NOLEUM» 5/10/1936 tarihine kadar açık eksiltmiye konulmuştur. Şartname ve nümuneyi görmek istiyenlerin Okul Direktörlüğüne ve isteklilerin de 5/10/1936 pazartesi günü saat 14 te Edirnede llbaylık Konağmda Kültür Direktörlüğü dairesindeki eksiltmede bulunmaları ilân olunur. (1395) Tahmin edilen Miktan Tutarı Teminatı Tarihi L. L. 850 murabba 2000 150 5/10/936 pazartesi Saat 14 te Harbiyede D E L V U bah Ç e8İnde Bu akşam MELİKE CEMAL ARAB Revüsü Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: Ankarada Çocuksarayı caddesinde yaptırılacak apartıman, si nema, kapalı havuz ve garaj binaları inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Keşif bedeli 204,550 Iiradır. İhale 1 birinciteşrin 936 perşembe günü saat 15 te Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinde ya pılacaktır. Eksiltme şartnamesi, mukavelename, fennî şartname, kalorifer, sıhhî tesisat ve elektrik şartnamesile proje ve keşif cetvelini ihtiva eden münakasa dosyaları otuzar lira mukabilinde Çocuk Esirge me Kurumu Muhasebesinden verilmektedir. (1411) i«DiPLO M A L l ^ Hasta Bakıcı Aranıyor Nafıa Vekâleti I Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları I Konya asliye hukuk hâkimliğinden: Konyanm Fakıdede mahallesinden Betonarme Köprü İnşaatı Eksiltme İlânı mücellid Ali kızı İsmet tarafmdan Konyanm Keçeci mahallesinden İbrahim oğlu Ahmed aleyhine kocası müddea aleyh Ahmed, evliliğin uhdesine tah mil ettiği vazifeleri yapmamak mak sadile dört seneyi mütecaviz bir za mandanberi kendisile küçük çocuğu Evvelce eksiltmiye çıkarıldığı halde istekli çıkmadığından ihale Selâmeddini terkederek savuşup gitmiş edilememiş olan Bahkesir Vilâyetinde Ayvalık İzmir yolu üzerin ve aldığı ihtar ilâmına rağmen kanunî deki Altınova köprüsü inşaatının kapalı zarf usulile yeniden eksilt müddet içinde gene müşterek hayata mesi 1/10/936 perşembe günü saat 16 da Nafıa Vekâleti Şo»e ve dönmemiş olduğundan boşanmalarına v e kendisile küçük çocuğu Selâmeddinin Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. iaşe ve infakı için muvakkat tedbirler lnşaatın yeni yapılan keşif bedeli 27,000 Iiradır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 135 kuruş mukabi ittihazına karar verilmesi hakkında linde Şose ve Köprüler Reisliğinden ahnabilileceği gibi istiyenler ikame olunan dava üzerine müddeaa leyh mezbur Ahmede tebliğ olunmak bu şartnameleri Bahkesir Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek gö üzere gönderilen dava arzuhali sureti, rebilirler. merkumun dört sene evvel Bağdada Muvakat teminat 2025 Iiradır. gittiği ve bir mektub dahi gönderme Eksiltmiye girmek istiyenlerin Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüs diği ve binaenaleyh ikametgâhı meç hasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhidlik ehliyet vesi hul olduğu meşruhatile tebliğsiz ola kasını haiz olmaları ve bizzat mühendis olmadıkları veya bir mü rak geri çevrilmiş ve davacının tale hendisle beraber bu işe girmedikleri takdirde asgarî on metro açık bile dava arzuhali suretinin ilânen teb lığında betonarme bir köprü yapmış olduklarma dair vesika ibraz liğine mahkemece karar verilmiş olduğundan işbu ilân tarihinden itibaren etmeleri lâzımdır. on gün içinde esas davaya cevab ver Teklif mektublarının 1/10/936 perşembe günü saat 15 e kadar mesi lüzumu ve aksi takdirde muha Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lâzımdır. keme günü tayin edilerek muhakeme«855» (1201) ye bakılacağı dava arzuhali suretinin tebliği makamına kaim olmak üzere ilân olunur. Balya madenleri kiralama şirketinin Balyadaki hastanesinde istihdam edilmek üzere erkek veya kadın Hastabakıcı aranıyor. Uteklilerin Galatada Merkez Rıhhm Hanındaki şirketin bürosuBia^BBBBa^H^^H^^^ na müracaatları ^^^^^^^^^^^^^^m Kadıköy Caferağa Moda caddesinde 42 sayılı ev 31/5/937 sonu na kadar kirası arttırmıya çıkarılmıştır. İhalesi 23/9/936 çarşamba günü saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatleri. ^ (1218) Şose ve Köprüler Reisliğinden: KUMBARA TÂRLADIR : : » • : • : TÜRKHAVAKURUMU Şimdiy kadar binlerce BÜYÜK PİYANGOSU zengin etmiştir. 6 ncı keşid birinciteşrin 936 dadır Biiyiik İkramiye 200,000 Liradır Aynca 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle «50.000» lirahk iki aded mükâfat vardır Kandıra icra dairesinden: Kandira kazasına bağlı Kefken gümrük idaresine 44 lira 40 kuruş borçlu sabık idare menıuru Ali Rızanın ikametgâhının meçhuliyetine binaen tebligat yapılamamakta olduğundan tebligatm ilânen yapılmasına karar verilmiştir. Tarihi ilândan itibaren on gün zarfında dairemize müracaatle borcun kabul ve ademi kabulü hakkında bir beyanda bulunmadığı takdirde tebligatın müddetinin hitamından sonra haciı yolile icraya devam olunacağı ilân olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog