Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 CÜMHURÎTET 20 Eylul 1936 İstanbul CİNSİ Makarna Sehriye Orman Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: Miktarı SIHHATINIZI KORUYUNUZ Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Tunceli Naf ıa Müdürlüğünden: Un îrmik Beyaz peynir Kasar peyniri Bulçur Pirinc unu Kuru bezelya Yumurta Limon Konserve Fasulya » Türlü » Bamya » Patlıcap » Kabak Çay Siyah Mercimek Kırmızı Mercimek Kuru üzüm » Kayısı Portakal Salça Sirke 350 55 500 200 400 200 60 50 100 2000 2000 Kg » » » » » » » Tuz Sarmısak Patates Kuru Fasulya » Soğan Seker Buğday Kuş üzütnü Cam fıstığı Kuru Bakla ı Soda [ Nohud • Sabun ; Zeytin i 7evtin vaeı ^ade vaeı Kovim eti r ^mek t Süt Yoeurt Sebzevat Arpa Saman Kenek 100 100 50 50 50 8 50 30 100 50 100 50 70 400 20 900 500 100 400 Ad » Kg » Muhammen fiat Kuruş 25 25 18 25 39 65 13 20 14 1,51 3,51 Muvakkat T. Lira İhale gün ve saati / / • 22 22 22 22 22 10C » » Ad. Kg. » » » » » » » 17 19 2C s : : : : : : : : : : : : '2/10/936 14 25 15 50 ıs Pirinc '200 200 100 > > > > 9C 3 *?S IS 6 S0 7 13 6 27 14 35 00 S 22 { Gaz Hen7İn 400 > 200 300 » » 1000 » 4500 » 10000 Belediye narhı 500 Lt. 14 500 Kg. 20 «Sartnamede vazılı miktarı ve fiatlarla 1100 Kg. 5 » 1100 2 » 500 3 1500 Lt. 18 6000 » 23 12 40 27 60 78 45 : : : : : : : : : : : : : 1 Eksiltmeye konulan iş «Dördüncü U. Müfettişlik mıntakasında takriben 100 kilometro uzunluğundaki Mazgirt Plümür yolunun tesviyei türabiye, sınaî imalât inşaatı» dır. Bu işlerin tahmin edilen bedeli «200,000» liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme sartnamesi. B Mukavele projesi. C Baymdırhk işleri genel sartnamesi. D Tesviyei türabiye, sose ve kârgir inşaata dair fennî şartname, E Hususî şartname. ' F Silsilei fiat cetveli. G Taş, kum, su grafiği. İstekliler Bayındırhk İşleri Genel sartnamesi ve fennî şartnameyi KANZUK MEYVA TUZU dairede tetkik ve mütalea ve diğer şartnameleri ve evrakı 5 lira beKanzuk meyva tuzu en hoş del mukabilinde Ankarada Nafıa Vekâleti Şoseler Idaresinden ve meyva usarelerile hazırlanmış Elâzizde Tunceli Nafıa Dairesinden alabilirler. tır. Hazmı kolaylaştınr. İnkı 3 10/9/936 tarihinde persembe günü saat 15 te yapılan eksilt mede talib çıkmadığından eksiltme 1/10/936 persembe günü saat bazı izale eder. Kanı temizliyerek 15 te Elâzizde Tunceli Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. vücuda tazelik ve canlılık bahşe4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. der. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 11250 lira muvakkat tNGtLİZ KANZUK ECZANESİ teminat vermesi ve bundan başka Ticaret Odası vesikasını ve Nafıa Beyoğlu • tstanbuJ Vekâletinden istihsal edilmiş yol ve teferrüatı müteahhidliği, ehli yet vesikasını haiz olup göstermesi lâzımdır. İstanbul Asliye ikinci 6 Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazıh saatten Ticaret JVTahkemesinden: İstanbul Zindankapı Kalburcular No. bir saat evveline kadar Elâzizde Tunceli Vilâyeti Nafıa Dairesine 365 • 367 de tüccardan Mehmed Kad getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde veririnin alacakhlarile akdedildiği konkor lecektir. Posta ile gönderilen mektubların nihayet 3 üncü maddede datonun tasdiki için muhakeme günü yazıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice olan 25/11/936 tarihine müsadif çar kapatılmış olması lâzımdır. şamba günü saat 14,30 tayin edilmiş Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1294) olduğundan mutcrizlerin muayyen olan gün ve saatte muhakemede hazır bulunmalan ilân olunur. v e BiÇKi DİKiŞ YURDU Ankara Mekteblilerine: 30 59 152 90 13 38 7 124 Tesis MüdürU: ELENi ÇORBACIOGLU 12/10/936 12/10/936 12/10/936 12/10/936 14/10/936 14/10/936 14/10/936 14/10/936 15 15,30 16 16,30 14 Kitab ve defterlerinizi An karada Maarif Vekâleti karşısında en müsaid şeraitle «Akba» kitab evinden tedarik edebilirsiniz. Izdihama mahal kalmamak üzere şimdiden müracaat ediniz. Telefon: 3377 Adres Kumkapı Kadırga caddesi No. En son metodla ve çok kolay bir usulle iyi dikiş bilenlere 3 ay, az büenlere 6 ay, hiç bilmiyenlere 9 ayda Fransız lüks metodla tayyör, tuvalet, roblar reklâm beyaz çamaşır dersleri kadınlara verilir. Yüksek Kültür Direktörluğünden musaddak şeha detname verilir. Kayıd başlamıştır. 93 • 14,30 15 Ankara Nümune Hastanesi Baştabiblıorinden: Hastanenin ihtiyacı olup miktarı, cinsi ve tahmin fiatlarile eksiltmenin şekli ve muvakkat teminatı yazıh eczayı tıbbiye ve rontken filmi 13 eylul 936 tarihinden 28 eylul 936 pazartesi tarihine kadar on beş gün müddetle eksiltmiye konmuştur. • Şartname ve listelerini görmek istiyenler Ankarada Nümune Hastanesi Baştabibliğine ve Istanbulda Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdürlüğüne muracaat etsinler. Eksiltme 28 eylul 936 pazartesi günü saat onda Ankarada Nümu ne hastanesinde teşekkül eden Komisyon huzurunda yapılacaktır. Dihkat: Muvakkat teminat para olarak alınmaz. Para vermek istiyenler bir gün evvel Hastaneye muracaat ederek paralarını Maliye veznesine yatırmaları lâzımdır. «856 ı (1198) Muvakkat Miktarı teminat Cinsi Eksiltmenin şekli Lira Kr. Lira Kr. 14 kalem rontken 3462 00 14 kalem 259,65 filmi ve malzemesi açık eksiltme ile 15 Hayatî kimya lâboratuarı 200 00 24 » eczası Pazarhkla 32 Bakteriyoloji » » 425 00 51 » eczası 22,50 Marazî teşrihi » » 300 00 12 » eczası : : : : : istanbul Harici AskerM KITAAT! ÎLÂNLARI 811 kalem avadanhk malzemesi kapalı zarfla eksiltmiye kon muştur. Tahmin edilen bedeli 56000 lira olup ilk inanc parası 4200 liradır. İhalesi 22/10/ 936 persembe günü saat 15 te dir. Şartnamesini almak istiyen ler 280 kuruş mukabilinde M. M. Vekâleti Satınalma Komisyonundan alabilirler. Eksiltmiye gireceklerin eksiltme, arttırma ve ihale kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekâleti Satınalma Komisvonuna vermeleri. «261» (892) * ** Her birine biçilen ederi 19 lira olan 900 : 1340 tane nöbetçi muşambası kapalı zarfla yaptırılacaktır. Şartnamesini 130 ku ruşa almak ve örneğini görmek istiyenlerin hergün öğleden son ra Komisyona gelmeleri ilk te minatı 1909 lira 50 kuruştur. 1 halesi 23/9/936 çarsamba gü nü saat on birdedir. Eksiltmesine gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelrinde yazıh belgeleri teminatlarile teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Komisvonuna vermeleri. «158» (4436) Yerli f^brikalar m»mi'lâtın dan ve beher metresine biçilen ederi 36 kurus olaı yüz bin met re yatak kıhfhrrı bez kapalı zarf' la eU«iItmive konulmuştur. İhalesi 23 eylul 1936 çarsamba gü nü saat 15 t*>dir. Sartnamesi 180 kuru«a M. M. Vekâleti Satınal • ma Komisvonundan alınır. tlk teminatı 2700 liradır. Eksiltmiye girecekler kanunî teminat 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde vazılı belgelerle bir likte teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. Vekâleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. «270» (961) 15,30 • ı 2 3 4 Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi İstanbul kısmı için yukarıda yazıh erzak ve saire 9 şartname ile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmeleri tstanbul Orman Direktörlüğü dairesinde yukarıda hizalarında yazıh gün ve saatlerde yapılacaktır. Eksiltmiye girebilmek için yukarıda yazıh muvakkat temi natların Maliye veznesine yatı rıldığına dair makbuzu göstermek ve 2490 sayıh kanunda yazıh evsafı haiz olmak lâzımdır. Şartnameleri görmek istiyenler hergün Büyükdere Bahçeköydeki Orman Fakültesine müracaatleri ilân olunur. (1349) Deniz meraklılarına Temiz ve modern bir şekilde kârkir olarak inşa edilmiş. olan Salacık kayıkhanelerinde her yerden ehven fiatla sandal, motor ve koha hıfzolunur. Bizzal veya 60346 telefonuna muracaat Ist. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: Idare ihtiyacı için sekiz ton benzin açık eksiltme ile alınacaktır. Eksiltme 2/10/936 cuma günü saat 15 te Galatasarayda İstanbul Posta Telgraf Başmüdürlüğü Ahm Satım Komisyonunda yapıla caktır. Muhammen bedeli 2400 lira, muvakkat teminat 180 liradır. İsteklüerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını eksilt me gününden evvel yatırmak üzere hergün Başmüdürlük Yazı tş leri Kalemine müracaatleri. (1303) Ademi iktidara, zafiyeti umumiyeye ve asabî buhranlara karşı, meşhur Prof. Brown Sequard ve Şteinahm keşfidir. Eczanelerde kutusu 200 kuruş. Zayi Ankarada İsmetpaşa Kız Enstitüsünün 29/8/1933 tarihli mekteb vesikasını zayi etmiş olduğumdan bulanm Bomonti Silâhşor sokağı 23 nu • maraya göndermesini rica ederim. Merhum Münir İbrahim kızı Perran GLANDOKRATİN •™ İstanbul Hayvanları Koruma Cemiyetinden : " KÖPEK SAHıBLERlNlN DİKKAT NAZARINA Köpeklerin agızlıksız ve numarasız olarak sokaklarda dolaşmaları Belediye tal matnamesine göre memnudur. Arasıra kuduz hastalıği zubur ettisrinden son derecede dikkat ediimesi. Sokaklarda ağızlıksız ve başıboş gezen köpekler Belediye tarafından tutularak Cemiyetimiz hastanesine gönderilmekte ve hastanemizde üç gün muhafaza edilmektedir. Sahible• B ^ B H B H ^ M H M rinin müracaatle almaları rica olunur İstanbul GayrimiibadîMer Komisyonundan: ADANA SATIŞI Köyu Hacı Hasan Kimden metruk olduğu Mavromati veresesi Cinsi ve his. 453 dönüm tarlanın 120/140 His. 299 > 823 înhisarlar Umum Müdürlüğünden: İhtiyac halinde ve münhal vukuunda Idaremiz Merkez ve mülhakatında tavzif edilmek üzere sırf makine ile yazacak «Daktilo» memurlar için bir müsabaka imtihanı açılmıştır. Bu imtihan 30/9/936 çarsamba günü saat 10 da Galatada ömer Abid hanında İnhisarlar Umum Müdürlüğü binasında yapılacaktır. Imtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz ol maları gerektir. 1 Lâakal ilk mekteb tahsilini bitirmiş olmak. 2 18 yaşmdan aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 3 Sıhhatli ve iyi ahlâk sahibi olmak. fmlihana girmek istiyenlerin şimdiden bir dilekçe ile ve yukarıda dördüncü maddede yazıh şeraiti tevsik eden evrak ile 3 tane fotoğrafla birlikte tdaremiz Memurin Şubesine müracaatleri ilân olunur. Not: İmtihan günü gelmiyenlerin muracaat hakları iptal edilir. (1452) Hisseye şjöre muhammen K 16308 10764 24690 24480 4320 1500 1500 2210 22680 » Kayarlı Avraham Avanya 9030 800 250 > nisıl his. 1750 Yukanda köyleri ve dönüm ve hısseleri gösterüen arazi gayrimübadıller hesabına Adanada bapah zarf usulile arttırmaya konulmuş ve 5/10/936 tarihinde ihalelerinin icrası mukarrer olmakla taliblerin o frün saat on beşten evvel Seyhan defterdarllğına müıacaatWi Satış münhasıran gayrımübadıl bonosıledir 1360 > 240 250 nısfının 125/140 His. 250 » 3000 arşınlık çiftlik ebniyesinin 88 de 81 His. 540 dönüm tarlanra tamamı 215 > 100 > Devlet Basımevi Direktörlüğünden: Devlet Basımevinde mevcud yangın söndürme tesisatına fennî sartnamesi mucibince konacak olan bir motör ve tulumba müteahhidin taahhüdünü ifa etmemesinden yeniden açık eksiltmiye konmuştur. İhale 7/10/1936 çarsamba günü saat 15 te Devlet Basımevinde İdar~ Komisyonu huzurunda yapılacaktır. tstekliler, o gün saat 14 e kadar °c 7,5 pey akçesi olan 60 lirayı Basımevi veznesine yatırarak eksiltmiye iştirak edebilirler. «Şartname Direktörlükten alınabilir.r ' (1455)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog