Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

B UGÜN 2 nci sahifede: Siyasî îcmal. 3 üncü sahifede: Büyük Avrupa anketi 5 inci sahifede: İçtimaî bâhisler Kâzım Nami Duru, Dostluğu perçinliyen şenlik V. Birson. 6 ncı sahifede: Spor haberleri . umhuri > yMOfl • 44ZU KEMALİZ / J tSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve melrtub adresl: Cumhurtyet, tstanbul Posta ktrtusü: tstanbul, No 246 p k 0 E Iffl 1MC y3rŞ3IHD3 L tylOI lOdO Türk inkılâbı hakkında kadar yazılmış eserlerin en nfukem melidir. Fransız parlâmentoşh reisi Herriot ve doktor Köprülü Fuad eser için birer mukaddeme yazmıslardır. Her gencin elinde bir tane bulon malıdır. Yazan: Tekin Alpj Telefon: Başmuharrir ve evl; 22366 Tahrlr heyetl: 24298 İdare ve matbaa fasmlle Matbaacılık ve Neçriyat Şirkett 24299 . 24290 Rusyaya dair verilen heye Izmir Sergisi dün açıldı canlı haberler teeyyüd etmedi Merasim çok parlak oldu, Başvekil Molotofun azli de doğru değil İkmali lâzım Şehrimizdeki Sovyet Mühim bir noksanımız: Akuvariom mehafili ne diyor? mühim bir nutuk söyledi Izmir 1 (Hususî) Başvekil îsmet înönü güzel bir deniz yolculuğundan sonra bugün saat ikide buraya vardı. Başvekil daha liman açıklarında Vali, kumandanlar, meb'uslar ve Belediye mümessıllen tarafından karşılanmıştır. Sahili, vapur ve kayıklan dolduran binlerce kişinin alkışları, candan tezahüratları arasında vapurdan çıkan îsmet Inönü yaya olarak Şehir kazinosuna gi derek bir müddet istirahat etmiş, sonra otomobille şehri dolaşarak yeni bulvarları görmüş, Belediye Reisinden muhtelif meseleler hakkında izahat almışlar dır. Bundan sonra Valiyi, kışlayı ziya ret etmiş, fahrî reisi bulundukları Izmir Atış atlı kulübünün açılma merasimini yapmıştır. Nihayet sıra büyük panayırın açılma merasimine geldi. Saat beş buçukta îsmet Inönü, Ordu müfettişi, erkânı askeriye ve Vali ile birlikte sergi mahalline geldi. Altıncı Bey * nelmilel Sergi Izmir yangın yerinde Kültürpark ittihaz edilen mahalde yapılmıştı. Serginin kapısma büyük bir tak yapılmış, sergiye iştirak eden milletlerin bay rakları asılmıştı. Merasime Istiklâl marşile başlandı. Sonra Izmir Belediye reisi Salih Behçet, nutkunu okudu, Salih Behçet, Atatürkün kurtardığı Izmirin bu halâsı daima büyük minnetle andığını, ona lâyık olduğu vazifeleri yapmak için Atatürk hey kelinin açılma töreninde vadedildiği üzere, fena bir talih eseri yanan ve harab olan kmirin kısa bir zamanda imanna eni Tiirkiyenin her işte ileri gitmek hususunda yalnız komşulalarile değıl, dünyanın bütün çaIışkan unsurlanle rekabet etmekte bulunması Türk için iftihara lâyık olmakla beraber kendi tarihile müspet irsî ve pek kadim bir meziyetidir de. Eski farzoluDün muhtelif membalardan Sovyet nan nice kavimlerden daha çok eski bir Rusya hakkında birçok müheyyiç ve 193S senesi eylulünde açılan Izmir panaytrt. Başvekil medeniyete sahıb olan Türkün Asya ve müphem haberler gelmiştir. Hakikatten tsmet Inönü nutuk söylerlerken Avrupada istilâ ettiği yerlerde ırkî düstu ziyade hayal mahsulü olduğu hissini verunun hep «ileri!» olmuş olduğunu bu ren bu haberler bütün Balkan ve Avrugünkü ilim bize itiraz edilemiyecek bir su pa hükumetlerine yayılmıştır. Birçok Avrette gösteriyor. rupa gazeteleri bu havadisleri vermek i Bunun için nazarlardan kaçabilmesi çin ikinci tabıalar yapmışlardır. ihtimali olan ufak işleri ve hatta teferruaDün gece radyoların verdikleri bu tını gördükçe, düşündükçe, hissettikçe müheyyiç haberler arasında Ukraynada gördüklerini, düşündüklerini, hissettikle ihtilâl çıktığı, başta Leninin karısı olmak rini duyurmak millî bir vazifedir. üzere birçok tanınmış ve büyük şahsiyetKiiçük düşünceler büyük neticeler tev lerin tevkif edildiği de vardı. lid eder. Küçükten büyük vücude geleGene böyle aslı esası olmadığı mu Izmir 1 (Hususî) Bu akşam çalışanların başında Izmir Belediye ceği tabiat kanunu iktızasından olduğunu hakkak olan haberlerden birini de franBaşvekil îsmet Inönü panayın aç reisile Iktısad Vekili vardır. kabul edince her küçük ve muvafık işi sızca Istanbul gazetesi vermiştir. tıktan sonra birçok Vekillerin, mebBirkaç sene evvel burası bizim tatbik etmenin büyük emellerin inkişafına Paris muhabirinden aldığı kaydile bu uslann ve tanınmış şahsiyetlerin habildiğimiz boş, hatta harab bir sa yardım edeceğini teslim etmiş oluruz. gazete şu havadisi neşretmiştir: zır bulundukları ziyafette aşağıdaM. Molotof ha halinde idi. Bu yeri iktısadî haBu meyanda akuvariom (aquarium) Paris 1 «Maten» gazetesinin vaki dikkate değer nutku söylemiştir: reketlerin bir toplantı yeri ve memlstanbulda yapılacak işlerden biri, mü sıtalı bir membadan aldığı haberlere gö Maverai Kafkasya Kamünist fırkası Kâ« Arkadaşlar! îzmir fuannın leket sanayii için bir nümune sergisi himmi ve pek münasib olanıdır. re, Sovyetlerin îcra Komiserleri Heyeti tıbi Umumisi M. Beriaya karşı tertib eher tarafını gördükten sonra mu olarak düşünmek ve burada bir İstanbullu olmak, îstanbulu bilmek, Reisi M. Molotof vazifesinden uzaklaş dilen bir suikasd meydana çıkanlmıştır. vaffak bir eser karşısında bulunduKültür Park yetiştirmek fikri asil ve düşünmek, sevmek değil; bir defa gör tırılmıştır. Diğer taraftan Türkmenistan «Maten» gazetesine göre, Hariciye ğumuzu anlıyorum. Işitiyorum ki yüksek bir düşüncedir. mek, geçmek hatta yalnız coğrafî mevki ve Özbekistan cumhuriyetlerinde birçok Vekili M. Litvinof, Radek, Sokolinkof, böyle bir eser vücude getırmek için lATkast Sa 7 sütun 8 fel ini okumak bile bu deniz incisi memle tevkifat yapıldığı ve Gepeu şefi Yagoda Piatakov ve bazı diğer siyasî mümessiller 4 lArka&t Sa. 7 nttun 1 dej kette cesim bir akuvariom olmasımn el ile Kamdofilov, Tuçof ve Asabekofun lehine tavasstrtta bulunmuştur. Bu saye zem olduğunu gösterir. tahkikatta bulunmak üzere yukanda is de yakmda Radekin «hasta» ilân edileBir tarafta Karadeniz, Boğazlar, A mi geçen iki cumhuriyete gönderildıkleri ceği, bu suretle takibata maruz kalmıyadalar, İzmit körfezi, dığer cephede Mar haber verilmektedir. cağı haber verilmektedir. maradenizi, İmrah ve Marmara adalan, Litvinofun tavsiyeleri üzerine Stalinin «Maten» gazetesi Kırımla Gürcistanyakınmda Çekmece, Terkos ve civann da da hükumete karşı bir hareket keşfe Buharinle bazı diğer erkâna karşı şid da Abolyond, Sapanca, İznik gölîeri, dildiğini ilâve etmektedir. Gürcistanda [Arkast Sa. 7 sütun 1 de] Keşişin buzlu akarsuları, şelâleleri, denize dökülen irmaklan ve dereleri hep ayn ayn cins ve nevi balık ve su hayvanatile Belgrad 31 (HUSUBİ) 20 dolu, ılığından buzlusuna kadar yaşıyan temmuz tarihinde Montröde cinslerile meşhurdur. imzalanan yeni Boğazlar mu İstanbulun kapısı su şehri olan Yalokaveletini Yugoslavya hükumevada bile hamamlardan biraz ötedeki ti de resmen tasdik etmiştir. buzlu şelâleden akan suların teşkil ettiği derede frenklerin pek sevdikleri alabalık (Truite) vardır. Deniz balıklannm mühim bir kısmı da her sene ilk ve sonbaharlarda kuşlar gibi akiE ve hicrete tâbi mühim bir kütle teşkıl eder. Büyük misafirimiz îngiliz Kraîı Sa Hiçbir yer bilmiyorum ki bu kadar Majeste Sekizinci Edvardı karasulan mebzul balık nev'ine, cinsine saha olsun, mızda karşılamak üzere bir heyet do hiçbir yer, şehir tasavvur etmiyorum ki nanmamızdan Kocatepe ve Adatepe torlezzetinden sarfınazar, balıklarda, ista pitolanmızla dün akşam saat dokuzda Paris 1 (Husukoz, böcek, yengeç, pavurya, karides, limanımızdan hareket etmiştir. sî) G e n e r a l istridye, tarak, midye nevilerinde ve hele İstikbal heyeti arasında muhterem miRidz Smigli bucanlı deniz nebatatı çiçeklerinde Istanbul safirimizin harb sahasını ziyareti esna gün Fransız Hava ye civan kadar zengin olsun. sında mihmandarlık etmek üzere Or Nazırı M. Piyer Yalnız Maltepe ve îzmit sahillerindeki general Fahreddin Altay ve maiyetleri Kotla beraber Remziruh bu deniz çiçeklerinin parlak renkle erkânı ve Hariciye memurlanmızdan se giderek hava üs ri, güzel şekilli emsalsiz nevileri en müBülend Uşaklıgil, İngiliz sefareti ticaret sünü ziyaret etmişkemmel bahçelerdeki çiçeklere, azametli ataşesi yarbay Woods, gazetemizin huToledoda hükumet tayyarelerinin bombalarile meşhur Alkazar tir. General Gam cesim kasımpatlarına rekabet edebilecek susî foto muhabiri de bulunmaktadır. sarayı bir harabe haline gelmiştir len de beraberdir. ve hayretle, sevincle, muhabbetle görüleSa Majeste Sekizinci Edvardm ÇaManevralar Londra 1 (A.A.) Daily Teleg gal için son tabiî engeli teşkil eden Bucek hilkat acibelerinden kıymetli nümune nakkaleyi ziyaretini ve harb sahasındaki Reims 1 (A. Polonya Başkuman. raph gazetesinin verdiği bir habere göre, runta dağını işgal etmişlerdir. Nasyona lerdir. tetkiklerini gazetemiz namma takib et lArkası Sa. 6 sütun 4 te] A.) General danı RidzSmigli nasyonalist kuvvetler, Sen Sebastieni ışDenizden uzak, gölden ve nehirden mek üzere arkadaşlarımızdan Mekki SaRidz Smigli ve General Gamelinle M. mahrum yerlerde bile tabiatin bu fevka id de dün akşam Çanakkaleye hareket Cot bu sabah harb sahalarını gezmek ve Sa Majestenin seyahatte alınmıs bir resmi manevralarda hazır bulunmak üzere bulâdeliğinden, güzelliğinden hisselerini al etmiştir. mak için büyük külfetlerle müzeBir Ingiliz gazetesinin Muhterem misafirimiz, perşembe sa radan ayrılmışlardır. ler vücude getırilmiştir. Sarfolunacak pa bahı Çanakkaleye muvasalat edecek ve Polonyaya yapılacak yardımlar verdiği malumat radan ziyade varidat ve fayda temin eden harb sahasile eski eserleri gördükten sonParis 1 (A.A.) Madam Tabouis, Londrada çıkan Deyli Telgraf gazebu müesseseler fazla olarak o memleket ra cuma sabahı limanımıza gelecektir. tesinin Istanbul muhabiri 27/8/936 ta «l'Oeuvre» gazetesinde yazdığı bir mahalkınm çocuklannm malumatlannı artı Kral, Dolmabahçe sarayı rıhtımında karihile gazetesine şu malumatı vermekte kalede, Lehistanın Fransaya malzeme ve nr, tahsillerini kolaylaştınr, zevklerini te raya çıkacak ve Büyük Şefimiz Atatürdir: sılâh sipariş etmesine ve dahilde harb min eder, meslek kabiliyetlerinin inkişafı ke mülâki olacaktır. [Arfcası Sa. 2 sütun 1 de] «ndüstrisi ihdasına yanyacak olan krediAtina 1 (Hususî) Başvekil Genena yardım eder. Bu sayede deniz ve de >''''iiMiııııııııııııııııııınınııiMiıiMiııııııııııiMiiMiııllııı<ı>'>>'>> >>ı><ı> ''ii'i ıııııiıııııııııııiMiııııııınııılMiıiMiııııııııııııiMiıııııınıııııııııııııiMiııı [Arkası Sa. 7 sutun 2 de] ral Menatkasas Katimerini gazetesine nizcilik merakı artar, güçlükle elde edi maatteessüf ancak ehemmiyetsiz birkaçıHalbuki balık ve balıkçılık denizci oaşağıdaki beyanatla programmı şu suretlen faydalann istihsali kolaylaşır, eğlen nm ismini bilir ve nevi ve cinsini de ya telan halkımız ve memleketimiz için ehemle anlatmıştır: ce suretile görmekle yorulmadan ilim, sadüf suretile balıkçı tablasmda ve yamiyetli bir faaliyet, varidat, refah mem« Hükumetin tatbik etmek istediği tecrübe ve görgü artar. hud yemek tabağmda görür. Hiçbir mek baı, işsizler için geniş bir iştigal vasıta ve tedbirlerin henüz bidayetinde bulunuyo Karadenizin Trabzon ve Sinob kabi tebliye, küçük çocuklarımıza bunlar hak sahası olabilir. ruz. Italyada yalnız bir faşist partisi ollinden yerlerinde, Boğaziçinin her iki sa kında iptidaî malumat bile veremeyiz; Tazesi, kurusu, ekmek, sovan ve peyduğu gibi buna benzer devletlerde de ayhilinde, Modadan Izmite, îzmitten Ça nevilerine, mensub bulundukları sınıflara nire nisbetle ucuz ve kuvvetli bir gıda, nıdır. Yunanistanda dahi bunlar gibi nakkaleye, Yenikapı, Bakırköy, Yeşil dair birşey söyliyemez; canhlannı değil tuzlama, konserve, yağlısı ve islisi aynca kuvvet ve vüs'ati Yunan miletinden alan köy, Küçük ve Büyük Çekmece iskeletlerini, dolmuşlarını bile göstereme ıhracat serisini artırır. Eski Düyunu umuyalnız bir millî hükumet cephesi bulunalerden Silivri ve Tekirdağma ve Bo yiz. miye istatistiklerine göre birkaç komşucaktır. gazlara kadar olan ve RumelikavaPek büyük ve nadiren tutulan canavar muz bizden hatta yalnız Sinobdan yüz Bu mühim makale serisini İdarî işlerde tam bir merkeziyet usulü ğmdan Rumelifenerine, Karaburuna, diye tavsif ettiğimiz birkaçını kokuncıya elli bin fıçı tuzlu balık almakta, Gelibocumartesi günü nesre takıb edilerek kanun ve idare hakikî hüTerkos önlerine giden cesim sahada kadar pis yerlerde, kapı aralarında teşhir ludan, Istanbuldan ayrıca sardalye ve kümlerbi iktisab edecektir. başlıyoruz. binlerce çeşid balıktan ve deniz mahlu ederiz. îşte balıkçılık ve balıklarla olan HALİD LEBE Askerlerimizin dünyanm en iyi askeri ».«.•*•* » katından Istanbul ve memleketimiz halkı alâkamız budur, ve burada biter. lArkası Sa, 4 sütun 4 te\ [Arkası Sa. 1 sütun 2 de] Yunan Basvekılı M. Metaksas Norveçte bulunan Troçki ve karısı tecrid edildi, kimseyi müsaadesiz kabul edemiyecek, telefon kullanamıyacak, mektub ve telgrafları açılacak îsmet Inönünün nutku |«Atatürk, Izmir sergisine büyük bir alâka gösterdiler. Ve gelirken bana Izmirlilere selâmi ve muhabbetlerini götürmemi emrettiler» Boğazlar mukavelesi Madrid velrun şiddetli Istikbal heyeti dün Çanakkaleye hareket etti Yugoslav hükumetide tasdik etti bombardıman altında Portekiz faşist usulü selâmı resmen kabul etti. Şimal hududunda 18 den 55 yaşına kadar bütün erkekler silâh altına alındı Büyük misafirimiz İngiltere Kralı Çanakkaledeki harb sahasını ve mezarlıkları gezdikten sonra cuma günü şehrimizde bulunacak Fransız Polonya yakmlaşması Lehistana para, silâh ve mühimmat verilecek IIHIMIimitlllllllllimttllllllltllllllllllllHIII IIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIMIIIIIIUIIIIIMIIII Yunanistanda yeni idare M. Metaksas dikkate şayan beyanatta bulunarak bütün memleket işlerini tamamen kendi eline alacağını bildirdi l lll | Ben Neyim? Üslad Ahmed Ağaoğlunun psikoloji tetkikleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog