Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Bugün 12 sahiffe 2 nci sahifede: Siyasî icmal 5 inci sahifede: Sağlık bahisleri Selim Sırrı Tarcan 6 ncı sahifede: Spor haberleri, Ne âlâ memleket Kandemîr, Duyma dıklarımız, bilmediklerüniz urnhuri ]fll Sayi! 4 4 3 0 Telgraf ve meKtub adresi: Cumhurlyet, Istanbul Posta kutura: tstanbul, No 246 ClMtârÎBSİ 1 2 Ejflul 1 9 3 6 Telefon: Başmuharrtı ve evl: 22360 Tahrtr heyetl: 24298 İdare ve matbaa tasmile Matbaacılık ve Neşrfyat Şirfcetl 24299 . 24290 J Parka yerleşen serseri B. Polis, şimdi de bana, bimekân takımından diyemersinir ya?! Ekonomik İç pazar, Dış pazar faaliyette konomik ulusal hayatın k bütün hayat demektir inkişafı çareleri üzerinde kafa yor maktan bir an bile geri durmamak lüzumuna kani bulunuyoruz. Zaten biz geri durmak istesek bile hayat kendisi ikide bır bizi bu hususta uyandırıcı darbeleriie düşünmeğe sevketmekten hâli kalmaz. Bir kere ekonomik ulusal hayatın, yuParis II (Hususî) îtalyan devkarıda işaret olunduğu veçhile, bütün halet adamları ile Cemiyeti Akvam Kâtiyat demek olduğu hakikatini hepimiz zibi Umumisi M. Avenol arasmda cere hinlerimize yerleştirmeliyiz. Ferdin hayatı yan eden müzakereler hakkında Romave ferdlerin, ailelerin ve bütün milletin hadan alınan malumata nazaran, îtalyan yatı herşeyden evvel ekonomik tutumlarihükumeti Cemiyeti Akvam Konseyinin le ölçülür. Bütün milletin hayatı dediği çalışmalanna iştirak etmek için şu şartlan dermeyan etmiştir: mız zaman devletm hayatının da bunda dahil bulunduğuna tabiî dıkkat ediyor 1 Habeş murahhaslannı Cemiyeti sunuz. Devletın maliyesi ve binaenaleyh Akvam Konseyine kabul etmemek, bütün idaresi milletin ve memleketin ik 2 Habeşistandaki îtalyan zaferini tısadî takatine dayanır. Devlet ve menv resmen tanımak, leketın pekâlâ anlamış olduğu bu vazi 3 Habeşistanı Cemiyeti Akvam yet üzerinde dıdinmekte ve çalışmakta azalığından ihrac etmek. bulunduğunu da bılmiyor ve görmüyor Avenolun Roma müzakereleri değiliz. Fakat meselenin ehemmiyeti o Pariste intişar eden întransigeant gakadar büyüktür ki hergün üzerinde ne zetesinin haber verdiğine göre, Milletkadar fazla çalışılsa gene tam ve kâmil ler Cemiyeti Kâtibi Umumisi M. Avehalli elde edilmış olamaz. Bu sahada tenol, geçen salı günü, Romada, İtalya min edeceğimiz terakki adımlan esaslı Hariciye Nazın Kont Ciano ile bir mükazanclanmız dıye kaydolunabilecek ve lâkat yapmıştır. Bu mülâkat esnasında, ancak işte bu adımlardır ki bizi daha feItalyanm Milletler Cemiyeti nezdinde rah ve daha kuvvetli bir ulusal hayata tekrar elbirliği etmesi şeraiti görüşül Sağda heyetimiz teşyi edilirken, solda Hariciye ve Dahiliye V ekîllerimiz mitafır götürmek gayesini temin etmiş buluna müştür. [Arkast Sa. 8 sütun 3 te] caktır. Irak Hariciye Nazırt Nudi Paşa Essaidle konuşuyorlar Büyük Dünya Savaşmdan sonrakı Cenevreye giden murahhas heyetimiz Cemiyeti Akvamın konsey ve asamble Bektaştan mürekkeb heyetimiz dün sa dünya ekonomisinde nihayet büyük buh içtimalanna iştirak edecek olan ve Ha bah saat 9,30 da Kirinal vapurile dün Galata nhtımında Reisicumhur na ranla neticelenen bir takım hâdiseler ve riciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras, Cenevreye hareket etmiştir. mına yaver Cevdet, Maarif Vekili Safcereyanlar görüldü. Dünyanın ekonomik Dahiliye Vekilimiz Şükrü Kaya, Riya Heyetimiz evvelâ Atinaya giderek fet Ankan, Adliye Vekili Şükrü Sa buhranı ise henüz nihayet bulmadı, ve üs seticumhur Başkâtibi Hasan Rıza ve ka Yunan Başvekili M. Metaksasla gö racoğlu, îstanbul Valisi Muhiddin Ü» telik onun doğurduğu bir takım kayidler dm saylavlarımızdan Esma ve Mihri rüştükten sonra Cenevreye gidecektir. [Arkast Sa. 8 sütun i te] milletlerarası mübadelesinde birçok zor luklar yaratmış bulundu. Hâlâ bu kayidlerin zincirleri içinde çalışılıyor. italya Habeşistanın Dr. Aras, Ingiltere ile yeni bir mua ihracını taleb ediyor hede mevzuubahs olmadığını söyledi M. Avenolun Roma temaslarında kendisine, Suriyenin istiklâlini kazanmasından memnun oluruz. Ancak bu arada Antakya ve Iskenderun için de müstakil bir idare düşünülmüş olmasını ümid etmek isteriz! ayni zamanda Habeşistandaki Italyan işgalinin de tanınması lâzım geldiği bildirildi Heyetimiz dünCenevreye gitti Cenevreye dönmek için... Îtalyan Hariciye Nazın M. Ciyano Yeşil Bursamızın kurtuluş bayramı Londra Dünya Ekonomi konferansında sabit oldu ki milletleri bir araya top Iıyarak bu büyük derdi elbirligile" orta dan kaldıracak kararlar âldirfnak urnu du hiç te kuvvetli değildir. Her rrrillet kendi ekonomik vazıyetine çok kuvvetle bağh. Kımse kolay kolay fedakârlık et mek istemiyon Fazla olarak sîyasî va ziyetlerin çok kanşık uluşu da bir anlaşma ihtimalini güçleştiren başlıca sebeb Londra 11 (A.A.) Anadolu a kavle de yakında Londrada imza edilelerden biridir. O halde mesele ekonomiLondra 11 (A.A.) «Havas» Incektir. nın her memlekette takib ettiği yollara jansının hususî muhabiri bildiriyor: giliz matbuatı Alman müstemleke talebIngiliz sanayi ve finans âlemine menBüyük inşaat şirketi göre zarzor yürüye yürüye ve bu yürülerini hayretle karşılamamakta ve bu tasub bir heyet Türkiyede sanayi plânı tatLondra 11 (A.A.) Anadolu a lebi ancak genel bir Avrupa anlaşması yüşte kâr ve zarar diye bir takım körtopal neticeler kaydede ede nihayet za bikatında teşriki mesai şartlarını mahal jansının hususî muhabiri bildiriyor: Burtanın dünkü kurtuluş bayramından inttbalar içinde mütalea etmektedir. îngiltereyi manla tabiî ve makul akıbetine doğru len tetkik etmek ve alâkadar Türk da Avam kamarası azasmdan, beynel bugün başlıca meşgul eden şey Beşler Bursa 11 (Hususî muhabirimiz heyecanını aynen yaşıyordu. Çünkü: Orakıp gidecektir demek olur. Bu hale 30 irelerile temasa gelmek üzere yakında milel parlâmentolar konferansında Ingi konferansıdır. den) Bursa, bugün kurtuluşunun on du şehre hakikî bir harb yaparak, toplar liz heyeti reisi M. Sommerville, berabere her millet kendi meselesinin en makul Ankaraya gidecektir. dördüncü yıldönümünü emsalsiz denecek atarak ve musademe ile giriyordu. UIuîngiliz gazetelerinin neşriyatı Karabükte kurulacak demir ve çelik rindeki îngiliz meb'uslarla birlikie kon hallini kendisi bulmak lâzım geldiğı de Londra 11 (A. A.) Manchester kadar yüksek bir heyecanla kutluladı. dağ sırtlarından da milis teşkilâtı tıpkı bu meyanda anlaşılan dığer bir hakikat fabrikalannm finansman işi hakkında feransı mü^akıb eylulün 15 ine doğru Guardian gazetesi, Almanyanın müstemDiyebilirim ki bu sene Bursa halkı o günü canlandırarak ve silâhlar atarak îngütere kredi dairesile Brassert şirketi îstanbula ve oradan Ankaraya gelerek tir. [Arkası Sa. 8 sütun 6 da] on dört yıl evvelki 11 eylul sabahının şehre iniyordu. [Arkası Sa. 5 sütun 4 te\ arasındaki kat'î mukavele Londrada im muhtelif temaslarda bulunacaktır. M. IIIIIIIIIIHIIIIIIIflllllllimillUllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIII" Bir iki nokta üzerinde çok açık ve püza edilmiştir. Sommerville, bilhassa Ingiliz ucuz ve rüzsüz surette anlaşmış olmahyız: îç pa\| zar ve dış pazar bahislerinde bir, bir de Türkiyede ve îngilterede teşkil edile bahçeli ev inşaat şirketleri namma An \Arkası Sa. 8 sütun 3 te] dünyanın diğer memleketlerile mübade cek şirketlere aid sasları havi tâli mu Türkiyenin sanayi programına yardım için Iki büyük Ingiliz şirketinin mümessilleri memleketimize geliyorlar Almanyaya sulh yolile rhüstemleke verilmelidir! Ingiliz gazetelerinin lehte neşriyatı Bursalılar, on dört yıl evvelki 11 eylul sabahının heyecanını dün de yaşadılar Mithat Alamı lemizin mümkün olduğu kadar az zor ııııııiMiııııııııııııııııııııııiMiııııııııııtıııııiııııııııııııııtıııııııuııiMiıııııııııııııııııııııııiiiıııııııııııııiMituıııııııııııınııııııııııııııiMiııııııııııııııııtıııı lukla cereyanını nasıl temin edebileceği miz hususunda. Evvelâ otarşi denilen kendi kendine yetmek meselesine temas edelim. Bir memleket kendi kabiliyeti kadar istihsal yapabilmehdir. Azamî ziraat hayatı ve asgarî bir endüstri tesisatı Türkiyenin ta kib edeceği başlıca ekonomik şiar olsa gerektir. Asgarî endüstri yaratılması modern bir memleketin medenî bir zaruretidir. Meseleyi bu şeklinde görmek baş kadır, memleket dahilinde yapılmakta ve yapılacak bazı endüstri tesisatına baka rak günün birinde bütün ihtiyaclarımız itibarile kendi kendimize yetebileceğimiz iddiası veya hulyası başkadır. Otarşi beşer cemiyetinin kuruluşu esasına muğa yirdir. însanlann yekdiğerine muhtac o] maktan kurtulacakları bir zaman olmd mıştır ve olmıyacaktır. Binaenaleyh mıl letlerarası mübadele keyfiyeti her zaman için önünden kaçılması ihtimali olmıyan pek iyi bir zarurettir. San Sebastiyenin içinde ihtilâller baş gösterdi maalesef kaybettik Merhumun cenazesi bugün kaldmlacak ^ Cumhuriyetin Yazan : Peyaml Safa 15 r s Büjnük Avrupa Anketi Portekiz ademi müdahaleyi kabul etmezse oraya da ambargo konacak Wagram salonunda «İspanyada döğüşen yoldaşlar» Hürriyet müdafilerine selâm! Marseyez ve Enternasyonal Defol! Kapı dışarıya! Portakal yiyen bir delikanlı Merhum Mithat Alam Bundan bir iki gün evvel Kızıltoprakta Ihlamur caddesinde müessif bir otomobil kazası neticesinde başından yaralandığmı teessürle yazdığımız güzide Ma raş me'usu Mithat Alam maalesef evvelki gece saat 1 de gözlerini hayata kapamıştır. Merhumun cenazesi bugün saıt 10 da Haydarpaşa Nümune hastanesinden büyük törenle kaldmlarak ebedî metfenine bırakılacaktır. Mithat Alam refikasmı korumak için \Arkast Sa 3 sütun 6 dal Kendi kendimize yetmek iddiası Türkiyede yer tutmuş bir fikir değildir. Bu nunla beraber biz bu noktada hiç pürüzsüz tam açık fikir sahibi olmaklığunız hesabma onu bu suretle tasrih ediyoruz. Bu sarahatten sonra sıra iç ve dış pazarlara gelir. îç pazar bir memleket ekonomisinin esas kuruluşunu, bünyesini ve binasını teşkil eder. Halkımızm birçok yeni ihtiyaclan hissedecek veçhile hayat İrun şehrinin zaptedildikten sonraki korkunc hâli seviyesinin anbean yükselmesi ve ayni zamanda satın alma kudretinin artması lâSen Sebastien 11 (A.A.) Askerî dir. Bütün dükkânlar kapahdır. Şehir, zımdır. Herkes kendi sahasında azamî vaziyet değişmemiş, cephede hiçbir hare tamamile ölü gibidir. Sokaklarda hiçbir istihsalci ve azamî istihlâkçi olmak lâ ket olmamıştır. araba ve otomobile tesadüf edilmemekŞehir içinde kuvvet müfritlerin elinde tedir. Her dakika asilerin hücunv edecekYUNUS NADt lArkası sa. 3 sütun 1 de] [Arkası Sa. 3 sütun 6 dal , dir ye kumandayı da ellerine geçirmişler Türkiye ile İngiltere arasmda yeni imzalanan Klering anlaşması. Bu mühim yazı 8 încı sahifemizdedir. Pariste Fron Papulerin yaptığt muazzam nümayiülerden birinde..^ Fransanm, Pirene, dağlan üstünden elini îspanya hükumetine uzatması ve Ge neral^Frankoyu beraberce tepelemesri Çİn,, iki memleketin Halk cephesi adam îan, müşterek bir programla Fransız^ef l umumiyesini fitillemeğe vc kışkırt mağa başlamışlardı. Palais des Mutu alıtesde, Wagram salonunda, Velodrom d'hiverde nümayişler birbirini takib.^edi yordu. Hükumet gazeteleri, muzaffer olması yalnız îspanya için değil, bütün Avrupa için agır neticeler vereceğini kaydettikleri bu isyana karşı îspanyöl Halk [Arkası Sa. 8 sütun 4 Ul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog