Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

11 Eviui 1936 CUMHURIYET YUCA ÜLKÜ LiSELERi Tunceli Nafıa Direktörlüğünden: Kuranı ve Direktörü: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen Kayid muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve pazardan başka hergiin 1 0 1 7 arasında okula müracaat edilebilir. lstiyenlere tarifname gönderilir. Cağaloğlu, Yanıksaraylar Telefon: 20019 1 Eksiltmiye konulan iş: «Dördüncü Umumî Müfettişlik mıntakasında takriben 102 kilometro uzunluğundaki Elâziz Plür yolunun tesviyei turabiye, sınaî imalât ve makadam şo»e insaatı» dır. Bu işlerin tahmin edilen bedeli 500,000 liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavelename projesi, C Bayındırhk işleri genel şartnamesi, D Tesviyei turabiye, şose ve kârgir inşaata dair fenhî fartname E Hususî şartname, F Silsilei fİat cetveli, G Taş, kum, su grafigi. Istiyenler matbu Nafıa işleri şeraiti umumiyesi ve fennî şartna • meyi dairede tetkik ve mütalea ve diğer şartnameleri ve evrakı on iki buçuk lira bedel mukabilinde Ankara Nafıa Vekâleti Şoseler 1daresinden ve Elâzizde Tunceli Nafıa dairesinden alabilirler. 3 24/8/936 gününde yapılacak ihaleye talib çıkmadığmdan eksiltme 18/9/936 tarihinde cuma günü saat 15 te Elâziıde Tunceli Nafıa Müdürlüğü binasmda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 23,750 lira murak kat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret Odası vesikasını re Nafıa Vekâletinden istihsal edilmiş yol ve teferrüatı müteahhidliği ehliyet vesikasını haiz olup göstermesi lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazıh saat ten bir saat evveline kadar Elâzizde Tunceli Vilâyeti Nafıa Dairesine getirerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabi • linde verilecektir. Posta ile gönderilen mektublann nihayet üçüncü maddede yazıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mu mile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (806) Gecei Günsel Kız Erkek (Eski : tnkılâb) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme îlânı İSTANBUL ve TRAKYA Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden: Şirketin umum hissedarlar heyetinin 2 eylul 1936 tarihinde vu ku bulan toplantısında birinci ve ikinci tertib hisse senedlerine mukabil onar ve üçüncü teritb hisse senedlerine mukabil beşer lira tediyesi ve tediyata 10 eylul 1936 tarihinden itibaren başlanması karar altına ahnmış olduğundan hi&sedarlann tarihi mezkurdan itibaren Ankara Yenişehir, Dörtyolda Kutlu apartıman birinci kattaki daireye veya İstanbulda Bahçekapıda Taş handa üçüncü katta 42 numaraya müracaatle hâmil oldukları hisse se nedlerini ibraz ve tasfiye heyetine tevdi ile karar dairesinde be dellerini almaları lüzumu ilân olunur. Şeker Fabrîkaları İSTİKLAL LİSESİ DİREKTÖRLÜĞÜNDEN. 1 İlk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına başlanmıştır. 2 Kayid için hergiin saat 10 dan 16 ya kadar okula mü racaat edilebilir. 3 Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe almacaktır. Okula girmek istiyenlerin bir an evvel müracaatleri tavsiye olunur. 4 Eylulün on beşine kadar kaydini yeniletmiyen eski talebenin müracaatleri kabul edilmiyecektir. 5 îstiyenlere kayid şartlarını bildiren tarifname gönderilir. Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 Tarih ve Coğrafya öğretmeni Aranıyor TARSUS AMERİKAN KOLEJi Direktörlüğünden : Adana Tohum Islah istasyonu Müdürlüğünden: Muhammen bedeli Hareket cihazı, temel sapkımalan ve nonnal tesisat 5000 lira için muktazi borularile birlikte amudî çift silindir li, 8 5 9 0 beygir kuvvetinde ve devir adedi 400 den fazla olmamak şartile Voland Endistrüel Dizel motörü. 1 Adana Tohum Islah İstasyonu üretme çiftliği için yukarıda evsafı yazıh ve muhammen bedeli 5000 lira olan Dizel motörü ka pah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltmiye girecekler şartnameyi Adana Tohum Islah İs tasyonu Üretme Çiftliği Müdürlüğünden alacaklardır. 3 Muvakkat teminat olarak 375 lira almacaktır. 4 İsteklilerin 26 birinciteşrin 936 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 e kadar Adana Ziraat Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona 2490 sayıh kanunun tarifatı dahilinde müracaat eylemeleri ilân olunur. (1128) Tam devreli Lise derecesinde olan Kolejimize tarih ve coğrafya öğretmeni 'âzımdır. Aranılan evsafı haiz olaDİar Kolej idaresine, yahud Fincancıiar Yokuşunda Amerikan Bord Hryetine mflracaat edebilirler. Merzifon Amerikan Okulu KIZ Tedrisat 28 Eylulde başlar. HAYAT OKULU Tam devreli orta derece oiduğu Kultür Bakanlığınca tasdik edilmistir. Türkçe, ing lizce, Fransızca okunur. Ev idaresi, Ticaret dersleri vardır. Leylî ücret 200 lira, Neharî ücret 25 liradır. Fazla malumat için Direktörlüğe müracaat İstanbul Sıhhî Müesseseler Alım Satım Komisyonundan: İstanbul Tıb Talebe Yurdu talebesi için mevcud nümune ve şartnamedeki evtafa göre (760) aded kasket açık eksiltme suretile satın almacaktır. 1 Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasındaki Komisyonda 30/9/1936 çarşamba günü sa • at (14,30) da yapılacaktır. 2 Muhammen fiat: Bir aded kasketin fiati (120) kuruştur. 3 Muvakkat teminat: (68) lira (40) kuruştur. 4 İstekliler: Nümuneyi Çemberlitaş civarında Fuadpaşa türbesi karşısında Tıb Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. Ve sartna meyi de parasız olarak alabilirler. 5 İsteklilerin carî seneye aid Ticaret Odası vesikası ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektublarile birlikte vaktinden evvel Komisyona gelmeleri. (1148) TARSUS AMERICAN COLLEGE AMERİKAN ERKEK ÜSESÎ Tedrisat 1 Birinci teşrinde başlar Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanhğınca tasdik edilmistir Türkçe, ingilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. L İstanbul Belediyesi İlânları Belediye vergi ve resimleri kanununun 28 inci maddesinin ilk fıkrası mucibince Benzol ile Eter döpetrolden gazolin benzine kiyasen kiloda bir kuruş ve kuvvei muharrike olarak kullanılan katran ya ğmdan da mazut ve bakuraya kiyasen kiloda 20 para istihlâk resmi ahnacağı ilân olunur. «B.» (1185) Leylf Ucret 220 llra, Neharî Ucret 40 liradır. Kayid muamelesi yapılmaktadır. Istanbulun Posta T. T. Binalar ve Levazım 1 Satın alınacak olan 10 ion 2 m/m bronz tel, kapalı zarf la ek sıltmeye konulmuştur. 2 Muhammen bedeli 7500 lira ve muvakkat teminatı da 563 liradır. 3 Eksiltme 27/10/936 tarihinde saat 15 te Ankarada Posta T. T. Umumî Müdürlüğünde toplanacak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Talibler teminatlarım idaremiz veznesine teslim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve şartnamede yazıh belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapah ve mühürlü zarfları mezkur tarihe musadif salı günü saat 14 e kadar sözü geçen Komisyona teslim edeceklerdir. 5 Eksiltmeye iştirak edecekler müteahhidlik yapabileceklerine dair vesika göstermeğe mecburdurlar. 6 Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, İstanbulda Levazım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilecektir. «815» (1147) Büyuk muharrirlerin yazılarile 15 Eylulde çıkıyor. I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Okuyunuz. ^^n^^^am^ma^mm^S w ™. « Adana Tohum Islah İstasyonu Müdürlüğünden: Makinenin nev'i Muhammen bedeli Besleyici, temizleyici kısımlarile fırçalı tipten 80 2374.90 lira destereli Kondansörlü Socin 80 ihtiyat desteresile birlikte Besleyici kısmile Kondansörlü bilyeli yatakh 1301.75 » fırçalı tipten 06 destereli Linter 06 ihtiyat deste~ resile birlikte. Tek kutulu 27 X 54 pus eb'admda burgulu Stan ' 1229.36 » dard pamuk balya makinesi. Saatte 1000 kilo pamuk tohumu işliyen tek üstü 1706.88 » vaneli ve vantilâtörlü bilyalı yatakh pamuk tohumu selektörü. Nakil boruları, emici teleskop borusu ve 20 beygir1200.00 » lik hava tahliye tulumbasile birlikte kütlü temizliyici makinesi. Pamuk tohumu nakline mahsus çelik muhafazası 957.44 » içinde 9 pusluk Arşimed vidası (metresi 28.16 liradan 34 M.) 9 pusluk Arşimed vidaları için 3 aded kasnakh 156.00 » başlık kısımları (beheri 52 liradan) Besleme ayağı ve 4 kadem nakil kısmile 7 metre 715.00 » irtifaında tamamen çelik ten mamul 9 pusluk pamuk tohumu Elavatörü. Yekun 9641.33 » 1 Adana Tohum Islah İstasyonu Pamuk üretme Çiftliği için yukarıda evsaf ve miktarları yazıh çırçır makineleri Te tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltmiye girecekler şartnameyi Adana Tohum Islah İs • tasyonu Üretme Çiftliği Müdürlüğünden alacaklardır. 3 Yukarıda yazıh makine ve tesisatın muhammen bedelleri hizalarmda gösterilmiştir. 4 Muvakkat teminat olarak 723.10 lira almacaktır. 5 İsteklilerin 26 birinciteşrin 936 gününe musadif pazartesi günü saat on dörde kadar Adana Ziraat Müdürlüğünde Müteşekkil Komisyona 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde müracaat eylemeleri ilân olunur. (1129) Akhisar Belediye Reisliğinden: Fen şubesine aid işleri görmek üzere Güzel San'atlar Akademisin j g den diploma almış bir mimara ihtiyacımız vardır. 180 lira ücret verilecektir. Vesaiki kanuniyelerile birlikte isteklilerin Akhisar Ur bayhğma başvurmaları ilân olunur. Tayin ve tercih keyfiyetleri Bayındırlık Bakanhğına aiddir. (868) BİÇKİ VEDİKİŞYURDU En son, çok kolay bir usul ile dikiş bilen ve hiç bilmiyen Bayanlara Fransız lüks metodile tayyör, tuvalet, Reglan, rob ve beyat çamaşır teferruatile biçip dikmesini az zaman zarfıoda ögretilir. Yüksek Kültür Bakanlıgından tasdikli şehadetname verilir. Müesaesem çok senedenberi yüzlerce mezunları muvaffakiyetle san'at hayaüna yetiştirmiş ve bir çok Bayanlar kendi başlanna mektep açmağa ve makasdar ve tend olmaga rauvaffak olmuşlardır. Derslere 1 Birinci Teşrinde baslanacagından talebe kaydıoa Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri öğleden sonra devam olunacaktır. istanbul Gedikpaşa Balipaşa yokuşu Vahran Asaduryan ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M eezanesi üstünde No. 1 ı ^ ^ M ^ ^ ^ M M i l i ^ H İ M İKTtSAD VEKÂLETİ, İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Sigorta şirketlerinin te£tiş ve murakabesi hakkındaki 25 haziran 1927 tarih ve 1149 numaralı kanunun hükümlerine tevfikan Türkiye dahilinde hayat sigorta muamelâtile iştigal eylemek üzere tescil edilmiş olan Fransız tabiiyetlni haiz umumî merkez idaresi Parisde bulunan (La Nasyonal Hayat sigorta şirketi) bu kere müracaatle şirkethlssedarlar heyeti umumiyesinin 10/ 2/1936 tarihli fevkalâde toplantısında esas mukavelenamesinin 1, 5, 34, 37 ilâ 39, 41, 42 ve 44 ilâ 47 nci maddelerinin tadiline karar verildiğini bildirmiş ve lâzımgelen vesikayı vermistir. Keyfiyet kanunl hükümlere muv&nk görülmüş olmakla ilân olunur. Tesis tarihi 1923 Müdürü : Noemi Asaduryan Beşiktaş Dîkiş Yurdu Tahsili en yüksek biçki dikiş mektebidir. Yeni sene için talebe kaydine başlanmıştır. Şapka, çiçek ve tezyinat dersleri de vardır. Taşradan geleceklere az zamanda hususî ders verilir. Talimat ve program isteyiniz. Akaretler numara 87 Telefon 43687. PAZARLIK İLÂNI Edîrne Vilâyeti Daimî Encümenînden: Pazarlığa konan iş: UzunköprüKeşan yolunun Of000 ile 3 4 + 0 0 0 kilometroları arasında bir kısım şose tamiratı esasiyesi. 1 Yapılacak iş: 4780 metro tulündeki şose tamiratı esasiyesinin bh kısım malzemesi iş basında ve ocaklarda müteahhide teslim edilmek şartile geri kalanlarile esaslı tamiratm tamamlanmasıdır ve bedeli ken'f yekunu 8722 lira 51 kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D Fennî şartname, E Keşif evrakı. Bu şerait Edirne Vilâyet Encümen kaleminde veya Nafıa Müdürlüğünde görülür ve istiyenlere parasız gönderilir. 3 Pazarhk 15/9/936 tarihinde salı günü saat 15 te Edirne Vilâyet Encümeninde yapılacaktır. 4 Pazarlığa girmek için müteahhidlerin 654 lira 19 kuruş temi nat vermeleri ve carî seneye aid ticaret odasına kayidli bulunmaları ve ayrıca Nafıa Vekâletince ilân edilen talimatname mucibince ek siltmiye girebileceğine dair ehliyet vesikasını haiz bulunmaları lâ zırndır. (973) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 45000 kilo toz paket kolası. 15000 kilo toz makine kolası. Yukarıda cms ve miktarları yazıh toz kolalar 30/IX/936 tarihine rashyan çarşamba günü saat 15 te pazarhkla satın almacaktır. İs teklilerin şartnamelerini görmek üzere hergün ve pazarhk için de] tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Ko { misyonuna müracaatleri. (1170) 1 Şartname ve projesi mucibince 45816 lira 32 kuruş muhammen, keşif bedelli Paşabahçe fabrikasmda yapılacak betonarme iskele vej nhtım inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. { 2 Eksiltme 26/DC/1936 tarihine rashyan cumartesi günü saatj 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo j nunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat (3437) Ijradır. 4 İsteklilerin, eksiltmeye girebilmeleri için ihale gününden en az iki gün evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine müracaat edip bu gibi nhtım ve köprii işlerini muvaf f akiyet le yaptıklanna dair vesikalarını ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. *•* 5 Bu işe aid şartname ve projeler 229 kuruş mukabilinde Ka bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinden hergün ahnabilir. 6 Teklife aid kapah zarflar ihale günü en geç saat tam ona kadar adı geçen Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş. olmahdır. U149> Edirne Vilâyeti Daimî Encümeninden: Cinsi Aded Muhammen bedeli Lira Mahrutî amele çadırı 45 Çift satıhlı fen memuru çadırı 5 54 85 Tutarı Lira 2430 425 Temına 183 32 Avusturya markalı möcedded bir halde bulunan bir piyano ucuz satılıfca cıkanlmıstır. Beyogm Suterazi sokak 19 No dördüncü kata müracaat Satılık Kuyruklu Pîyano 50 2855 215 Edirne Nafıa dairesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazıh 50 tane çadır Bakırköy bez fabrikasımn 701 numaralı birinci cins çadırlık bezinden yapılmak şartile açık eksiltmiye konulmuştur. İsteklilerin nümune ve şartnameyi görmek üzere 18/9/936 cuma günü saat 15 te hizalarmda yazıh teminat makbuzlarile birlikte Vilâyet Daimî Encümenine gelmeleri. (972)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog