Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHTTIÎYET 11 Evlul 1936 Hali tasfiyede bulunaa İSTANBUL İKİNCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN: Dosya No. Merhunatın cinsi tstikraz •niktarı GIYABı TEBLİG İLANI İstikraz tarihi 26/6/933 Sened No. 63357 Borclunun isim ve adresi Lira 8 Evvelce Lâleli Balabanağa sokak 20 sayılı evde oturmakta iken şimdi oturduğu yer bilinemiyen Hüseyin kızı ve Mehmed karısı Zehraya. Evvelce Vefa Şemseddiniguranî mahallesi Cami sokak 10 sayılı evde oturmakta iken şimdi oturduğu yer bilinemiyen Mehmed Derviş karısı ve Süleyman kızı Zelihaya. Evvelce Karagümrük Karabaş caddesi 9 sayılı evde oturmakta iken şimdi oturduğu yer bilinemiyen ölü Ali Rıza karısı ve varisi Huriyeye. Evvelce Aksaray Kemalpaja caddesi 26 sayılı evde oturmakta iken şimdi oturduğu yer bilinemiyen Ali kızı Fahri karısı Zekiyeye. Evvelce Sirkeci Kayseri oteli yanında 11 sayılı evde oturmakta iken şimdi oturduğu yer bilinemiyen Şükrü kızı Nebiyeye. Evvelce Galata Büyük Tünel Handa oturmakta iken şimdi oturduğu yer bilinemiyen avukat Ahmede. Evvelce Çamlıca Tophanelioğlu General Nafiz köşkünde otur makta iken şimdi oturduğu yer bilinemiyen Abdullah kızı Kâmil karısı Naciyeye. Evvelce Usküdarda Tophanelioğlunda General Nafiz köşkünde oturmakta iken şimdi oturduğu yer bilinemiyen Abdullah kızı Kâmil karısı Naciyeye. Evvelce Fatih Manisalımehmedpaşa mahallesi ömerefendi sokak 23 sayılı evde oturmakta iken şimdi oturduğu yer bilinemiyen Mustafa karısı Sıdıkaya. Evvelce Beyoğlu Ayazpaşa Mahmudpaşa sokak 2 sayılı evde oturmakta iken şimdi oturduğu yer bilinemiyen İsmail kızı Mahmud karısı Haticeye. 0T0M0TÖR TİCARET Türk Anonim Şirketinden: Şirketimiz hissedarlar Umumî heyeti 28 eylul 1936 pazartesi günü saat 14,30 da Taksimde Cumhuriyet Meydanında İteş handa 3 numarada şirketin merkezinde fevkalâde surette içtima edecektir. Asaleten veya vekâleten içtimaa iştirak edebilmek için, hissedarların hamil oldukları senetleri ve kendilerini temsil ettirmek istiyenler ise. şirket merkezinden alabilecekleri vekâletnameleri imlâ edip senetlerile beraber, içtima gününden bir hafta evveline kadar şirketin merkezine tevdi eylemiş ve mukabilinde birer dühuliye kartı almış bulunmaları mecburidir. 935/2488 Dört miskal inci 935/2559 Bir çift roza küpe. (Bir taş noksan). 13 20 12/7/933 15/1/930 21/9/933 19/8/933 3/10/931 8/1/933 34234 934/2791 Bir çift roza küpe. 935/3104 Sekiz miskal inci, iki roza iğne, iki altın hurda saat. 35 40 65257 MÜZAKERE RUZNAMESİ 935/3110 935/3423 936/ 250 Bir çift roza küpe. Bir roza tektaş yüzük. İki roza yüzük, bir çift roza küpe, bir roza kıravat iğnesi, bir çift roza kol düğmesi, bir elmaslj saat, bir elmaslı kalem. Bir pırlantalı iğne, bir pırlantalı yüzük, bir altın saat. Bir çift roza gül küpe. 64643 48105 58509 500 » 264 20 27/1/934 18/8/931 67238 » 266 6 46764 1 Tasfiye heyetinin ve murakıb raporlarının okunması, 2 Şirketin tasfiyesine karar verilen 21 temmuz 1936 tarihine kadar oIan bilânço ve kjr ve zarar hesablanmn tastiki, 3 21 temmuz 1936 tarihine kadar ifayı vazife eden idare meclisi ile murakıpların ibrası. Hissedarların yukarıda yazılı heyeti umumiye içtimaında kendilerini temsil ettirmek üzere vermeleri lâzımgelen vekâletname şekli aşağıda tespit edilmiştir: Bir pırlantalı gerdanlık, bir pırlantalı bayrak 67305 1/2/934 480 iğne, dokt' 7 aded pırlanta çıplak taş, bir çift pırlanta kol düğmesi, bir roza kırık yüzük, bir elmash kese, bir pırlantalji çanta, bir altın mineli kutu. Evvelce Fatih Kıztaşı Selâmet apartımanı 7 sayıda oturmaktr. » 516 Bir çift roza küpe, bir pırlantalı pantantif. (Dört 58415 5/1/933 120 iken şimdi oturduğu yer bilinemiyen Hasan kızı Nazmiyeye. taş noksan), bir pırlantalı bilezik, bir roza iğne, üç roza yüzük. Evvelce Beykoz Fevzipaşa caddesi 3 sayıda oturmakta iken 9 525 Bir çift roza iğne, bir roza yüzük, bir altın saat 48631 10 21/10/931 şimdi oturduğu yer bilinemiyen Hasan oğlu bakkal Tevfiğe. maakordon . Emniyet Sandığına rehnetmek suretile yukarıda borc miktarile tarih ve numaraları gösterilen senedler mucibince borclandığınız paralarm günlerinde ödenmemesi dolayısile mezkur borclarınızm yüzde dokuz faiz ve yüzde üç kumüsyon ve faiz ve kumüsyon ve masrafl ar yekunundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve icra masrafları ve vekâlet ücretile alınması işinin temini için rehinli bulunan ve cinsi ve sıfatları yukarıda bildirilen mallarınızın icra ve iflâs kanununun 145 inci maddesine göre paraya çevrilmesi alacakh Sandık tdaresi tarafından istenmesi üzerine kanunun ilgili maddesine göre tanzim ve tebliğ edilmek üzere mübaşirine verilerek tarafınıza gönderilen ödeme emri arkasına mübaşirin yazdığı yazıda adı geçen yerde oturmadığınız bildirilmiş olmasına mebni gerekli tebligatın bir ay müddetle, ilânen yapılması kararlaştırılmış olmakla ilân tarihinden başlıyacak olan bu müddet zarfında icranın durmasını bildirir, sözle veya yazı ile kanunî bir itirazda bulunmadığınız veya borcunuzu ödemediğiniz takdirde müddetin sonunda rehinli mücevheratınızın paraya çevrilmesi hususundaki icra işinin gıyabınızda yapılmasına başlanacağı malumunuz olmak ve bu bakımdaki ödeme emrinin tebliği yerine geçmek üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. (1171) » 506 Vekâletname Ben zirde vaziülimza ohıran ve Otomotör Ticaret Türk Anonim Şirketinin hissesine sahip bulunan Şirketin 28 eylul 1936 tarihinde fevkalâde surette toplanacak olan Hissedarlar Umumî Heyetinde hazır bulunup hissedar sıfatile haiz olduğum bilcümle hukuk ve salâhiyetlerle beni temsil ve namıma imza etmek, rey vermek vesair bilcümle hususatı ifa eylemek Uzere Şirket Hissedarlarından oturan ı tevkil eyledim. istanbul Harici Askerî| KITAATI tLÂNLARI Beher kilosuna 80 kuruş kıy met biçilen 150 tbn hindyağı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş tur. Muhammen bedeli 120,000 lira olup ilk inanç parası 7250 liradır. İhalesi 14/10/936 çarşamba günü saat 15 tedir. Fennî ve idarî şartnamesini almak isti yenler 600 kuruş r«ukabilinde M. M. Vekâleti Satınalma Ko misyonundan alabilirler. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ki belgelerle ihale gününde ve ihale saatinden en geç bir r it evveline kadar teminat ve teklif mektublarını kanunun emri veçhile mühürlü zarflar içerisinde Ankarada M. M. Vekâleti Satınalma Komisyonuna vermele ri. «235» (676) Nişantaşında Tramvay ve Şakayık caddelerinde A N A İ L K O R T A 1 İ S E |KIZ ve ERKEK TALEBE İÇİN yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKiLATI vardir. Mevculj Fransizca, Almanca, İngilizce kurslarma dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. Mekteb hergün saat 10 17 arasındaaçıktır. Kayıt işlerine Cuma, Pazartesi, Çarşamba günleri bakılır. Telefon: 42517 Şişli Terakki Lisesi İstanbul Ziraat Bankasmdan: Bankamıza 2 numaralı senedle ipotekli, hesabı carili ikrazattan borclu Erenköy Dr. Alipaşa köşkünde 8 numarada oturan Emine Aliye Nesib kendisine vukubulan tebligata rağmen borcunu ödemediğinden mütemmim teminatı bulunan Boğaziçi, Yeniköy Panaiye caddesinde kâirf eski 146 yeni 166 kapı numaralı bir bab şerbethane gedi ğinden münkalib dükkânın 180 hisse itibarile 135 hissesinden 115 sehimi tam ve diğer 20 sehimin 130/180 sehimi 1697 numaralı ka nun hükmüne tevfikan tarihi ilândan bir buçuk ay müddetle açık arttımıya çıkarılmıştır. Birinci ihale 26/10/936 pazartesi günü saat 14 te bankamız ziraî ikrazat servisinde yapılacaktır. Birinci ve mu • vakkat ihaleyi müteakıb borcluya gönderilecek 15 günlük ikinci ih barname müddetinin hitamında borc gene ödenmediği takdirde ta libi üzerine kat'î ihalesi yapılacaktır. Fazla izahat almak istiyenle • rin İstanbul Ziraat Bankası ziraî ikrazat servisine müracaat etmeleri ilân olunur. (1172) Sarachanebaşı Horhor caddesi HAYRiYE LiSESi ANA ILK ORTA LISE TAM DEVRE Gündüz Yatı Okulumuz her zaman gördüğü teveccüh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil tedrisabnı yeni bir teşkilâtla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayrı bir dairedir. Mektebin hususî otobüslerile neharî talebe hergün evlerinden aldırılır. Istiyenlere tarifname gönderilir. Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon : 20530 Sipahioglu Talebenin ihtiyacı olan karyola, yatak, yorgan, battanıye, çarşaf, çamaşır, pijama, havlu vesaire mağazalarımızda hazır ve ehven fiyatlarla satılmaktadır. MEKTEBLERiN Açılma Zamanı Yaklaşmıştır. Sultanhamam 424, Beyoğlu Istiklfil caddesi 3 7 6 Sipahi oğlu H a S a n H Ü S n Ü Bursa Pazarı İstanbul G a y r i m i i b a d i l l e r K o m i s y o n u n d a n : D. No. 302 Semti ve mahallesi Çengelköy Büyükdere Unkapanı Hizırbey Tophane Hacıali Kasımpaşa Büyük Piyale Bakırköy Kartaltepe Yedikule Imrahor üyasbey Bostancı Arnavudköy • Büyük ada Yalı Yeşılköy Şerketiye Sokağı E Kilise Y. Tannverdi Büyükdere cad. Zeyrek yokuşu Çıkmazdibek Dereboyu Kabristan Merhaba köşesi Çatalçeşme Francelacı cad. Emlâk No. E. 13 Y. 21 E. 39S 400 402 Y. 367 E 137 Y. 155 E veY. 2628 E 4 Y. 78 CİDSİ ve hjstesi 147 metre arsa Kârgir dükkân ve hanenin 9/60 hissesi Kârgir dükkân 201 metre arsa 94,80 metre arsa 1289 metre arsa 70 metre arsa Hisseye ğore muhammen K. 150 600 Taksimde P A N O R AM A bahçesinde 1064 1169 2993 3059 3445 3490 3788 39S5 Açık arttırma > K. zarf Açık arttırma » > > > K. zarf Byn Ş U Z A N aa Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassısı Pazardan başka günlerde ögleden saat (2V2 tan 6 ya) kadar tstan bulda Divanyolunda (104) numaralı hususî kabinesinde hastalarııu kabul eder. Salı, cumartesi günleri sabah «9 % 12ı saatîerî hakikî fıkaraya mahsustur. Herkesin haline göre muamele olunur. Muayenehane ve ev telefon 22398. (Yazlık Tel: Kandilli 38 Beylerbeyi 48) 1000 810 m san'at yıldönümü kutlulanacaktır. Tel. 41065 100 200 120 160 1011 9 Açık Eksiltme Ilânı Nafla Bakanlığından: 1 4/9/1936 günü ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye kon muş olan Ankara İtfaiye meydanında Ortamekteb binasında yapılacak fosseptik tesisatı için teklif edilen pey lâyikı hadde görülmedi ğinden eksiltme ayni şartlarla 10 gün daha uzatılmıştır. Keşif bedeli 9043 lira 63 kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi. C Hususî şartname. D Keşif cetveli, silsilei fiat cetvelı. E Proje. İstiyenler bu şartname ve evrakı 45 kuruş bedel mukabilinde Yapı Işleri Umum Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 14/9/1936 tarihinde pazartesi günü saat on altıda Nafıa Vekâleti Yapı tşleri Eksiltme odasmda açık eksiltme usulile yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 679 lira muvakkat te minat vermesi, bundan başka 1/6/936 tarihinden sonra Nafıa Vekâletinden alınmış ehliyet vesikasını haiz bulunması lâzımdır. 5 Istenilen vesikalar yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Eksiltme Komisyomı Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. «789» (1112) 4229 4/04 B i Ç K i ve D i k i ş Esaslı sDrette öğretip musaddak diploma veren Talebe kaydına başlanmıştır. Pa zardan maada hergün 912 ve 14 18 e kadar müracaat kabul olunur. Adres : Bevoğlu Altınbakkal Babil caddesi sayı 63 7402 Ortaköy NEKTAR L ZARUKYAN 8096 8172 8j55 S359 Çengelköy Beyoğlu Yenişehir Kadıköy Zühtüpaşa Yedikule Fatih Sultan Mehmed FERiT RAMiZ fünel Istiklâl cad. Rüştü pa*a apt. Tel. 43413 Dis hekimi E. Aya Yani Y. Düz E Bulvar Y. G. Avranos ve Saadetlı E. Dereboyu Müez E. 117 Mü. zinoğlu Y. Küşadiye Y. 10 Mahallen Saadet E. 1416 E. Abdıoğlu Y. 24 26 Y. Abdipaşa E. Paçacı E. 37 Y. Katmerli Y. 35 E. 32/2 E. Fener cad. Y. Yeni açılan yol E. Bakkal K. 2 Mü Y. Beleşci 2 Mü V. 2 Mahallen 2'4 E. 12 Y. 18 E. 11 15 Mu 161 metre arsa Y. 99 iki dükkân ve baraka E. 98 Mü. Y. 2323 1 harıta 4 E. 9 45,50 metre arsa Y. 79 MahaJlen 40 360 metre arsa • Ahşab hanenin 1/8 his. ıooo 460 " 650 Açık arttırma > 80 Babçeli ahşab hanenin 1/2 hissesi Ahşab hanenin 1/4 hissesi 1141 metre arsanın 35/120 hıssesı 171 metre arsa ve barakarun 1/5 hissesi • 180 200 220 » > > > 80 Yukarda pvsafı yazılı gayn menkuller on gün nıuddetle satışa çıkarılmıştır Ihalelrrı 2ı/9'936 tarihine tesadül pden pazartes' günü saat on dftrttedir ^atı* münhasıran gayn mıV'adil boııosıledir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog