Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

11 Evlul 1936 CUMHURİYE1 Hitlerin nutku Londra ve Adliyede gene bir Ayasofyanm tami GÜNÜN BULMACASI Istanbul Borsası kapanış fiatleri 10 9 1936 • «1 ! Pariste iyi karşılanmadı dayak hâdisesi oldu rine başlandı m • 1 8 8 4 6 6 7 8 9 10 1 21 PARALAB Aiı? o33. 124. L6ö. 165. »0. 21, i20. 22. 62. S5. 22.50 14. 28. IBaştaraft 1 tnet aahtfedei emniyet misakına Almanyamn iştirak e1 pılmîyacaktı.» J? debilmesi için Fransanın Sovyet'erle • • Deyli Herald, Nurembergd~eki beya mevcud ittifakından vazgeçmesim jart 6 Son fırtınada harab olan Ayasofya Dün Adliye üçüncü Ceza Mahkemesı natı «zayıf mazeret ve eski hikâye» diye koşmağa kat'î surette azmetmiştir. 7 • tavsif etmektedir. Almanyada gazetecilere bu yolda mvı oridorunda bir hadise olmuştur. V'ak'a amisinin tamirine nihayet dün başlanmış• 8 • ır. Caminin kubbe kurşunlan ile minare Bu gazete, diyor ki: talea ve fikir beyan etmeleri için şımdi udur: Anastasya isminde bir kadın, kocası ülâhlan 5 bin liraya ihale edilmiştir. 9 • • «Almanya, bagırmaktan vazgeçsin ve den talimat verilmiştir. Niko aleyhine darb ve tehdid davası aç Haricî tamiratı ve sıvaları da perşenbeye |0 Lokarnocu devletlerin birçok defalar Frankfurter Çaytungun başmuharriri beynelmilel iktısadî vaziyetin tamamile Kircher yazdığı bir makalede diyor ki: tığı için dün üçüncü ceza mahkemesin hale edilecektir. Bu iş için de 10 bin l r 22. Soldan sağa: tahsis edilmiştir. 13. gözden geçirilmesi için yapılmasını tek « Muhakkak olan birşey varsa şu de bu davaya bakılmıştır. Sorgu sıra1 Almanyamn son istediği şey. 2 49. Caminin sıvaları yapılırken kıymeti as Üşümekten emir, ozan. 3 Boğazdan ç> lif etmiş olduklan müzakerelerin bir an dur: Şarka aid muahedeler mevcud bu sında Niko, karısının kendisi askerde ikcn 32. evvel yapılması için önayak olmağa ça lundukça ve Soyyetler şimdiki tavır ve azı ahlâksızlıklar yaptığını söylemiştir,. iyesini muhafaza etmesine itina edilecek kan, esmekten emir, büyükçe. 4 Kısa za31. Samiin arasında bulunan Nikonun kay950. Abdülmecid zamanında mimar For man, mükemmel, kışuı yagan beyaz şey. lışsın.» hareketinde devam eyledikçe Almartya lanası Amelya işe müdaahle ederek 242. ati tarafından yapılan kaba ve caminin 5 Müstacel. 6 Meşguliyet, emmekten Daily Herald ise, müstemleke mesele iki cepheden harbetmek tehlikesine karşı ÇEKLER sinin ham madde işinin ve ticarî tahdid emniyet tedabirini almıyacak olursa millî «yalan söylüyorsun» dediği için maka sıl zarafetini bozan sıvalar da kaldırıla emir, i m p a r a t o r d a n küçük hükümdar. 7 Açılış Kapanış mı riyaset tarafından dışarı çıkartılmıştır. aktır. Bunun yerine tamamen Bizans Kur'anın ikinci cüzü, fransızca dost. 8 lerin nihayet muhakkak surette kar'îoîa636.50 637. Londra azifesini ihmal etmiş oluf.» Yemek, bir sayı. 9 Geniş değU, meşhur Mahkeme, şahid celbi maksadile başka slubunu taşıyan sıva yapılacaktır. Ca0.794211 0.7925 Nev Yok rak halledilmesi lüzumunu iferi sjirmek12.06 12.06 Almanya müthiş tanklar . bir güne bırakılmıştır. İki taraf ta dışa minin tamiri sırasında 2 inci Sultan Seli bir ' ö p e r a n m ismi. 10 İ m a n getirmek, Paris 10.104 tedir. Milâno 10.104 , yaptyormaş n çıkhğı zaman Niko yanında berabeı me, 3 üncü Mehmede ve 3 üncü Murada kısa zaman. Brüksel 170 170 Pariste akislet Yukarıdan aşağıya: Atina Pariste intişar eden Figaro gazetssı getirdiği başka bir kadını karısile kayna id türbeler de tamir edilecektir. 83.85 Î5 Paris 10 (A.A.) » M. Hitlerin 2.4391 1 Ayni derecede, bayağı. 2 Üşen . Cenevre 2.4392 asına göstererek kendilerile alâkası kal azıyor: Ayasofyanm Gülhane Parkı ciheSofva 63.8388 63 8388 nutku münasebetile Figaro gazetesi, dimekten emir, hayret eden. 3 Tezyinat, 1.1712 nadığını ileri sürmüş; bu esnada hepsi de ine bakan tarafında bulunan eski OkAmsterdarjo Manchester Guardian gazetesinin dipLU09 yor ki: Mısırlıların e n büyük mabudu. 4 19.21 19.21 omatik muhabirinin verdiği bir habere )irbirine girerek Niko bir taraftan karısı üzler binası da Belediye Daimî Encü Henuz usta olmamış. 5 Karıştırmak. 8 Prae 1196 Vivana 1196 «Bütün bu söylenen sözler «bana 7.20d6 l'âıt Alman Harbiye Nazırlığı, tank ve ı, bir taraftan da kaynanasım tokatla meni tarafından bir müteahhide ihale e Mübalagalı hikaye, arabca «vermek>. 7 Madrld 7.18 müstemleke veriniz, bu müstemlekeler sa1.9745 1.9741 mıya başlamıştır. Anastasya hiddetinden ilerek yıktırılacak ve geniş bir bahçe Bir s a n ' a t edatı, bir kumaşa sonradan ilâ Berlln raktör siparişlerinin, bunlan imal etmekVarsova 4.2165 12165 yesinde iptidaî maddelerin sun'ilerinden aygınlık geçirmiş; Niko da bunlan bıra laline getirilecektir. Bahçenin tanzimı i ve olunan parça, yayla atılan. 8 Bir ilk Budar>este 4.256 e olan silâh firmasma, evvelce takarrür 4,256 vazgçeceğim ye normal iktısadiyat daireBükres 107.1^62 107.1862 bahar yemişi, dans. 9 Sayı, Fransız alden mühletten altı ay evvel teslim edi! kıp gitmiştir. ;in sırasında tarihî kıymeti haiz ve tesiBeİErad 313567 313567 si dahiline gireceğim» demek değil mi2.635 mesi yolunda talimat vermiştir. 2.6S5 atı havaiyeden müteessir olmıyacak taş fabeslnde bir harfin okunuşu. 10 Ku Yokohama dir?» manda, gemilerin yanaştığı ve barındığı Moskova 21875 24.875 Tilhakika, Alman makamatı, Alman ütunlar ve saire de konulacaktır. Stokhobn 3.0472 Oeuvre gazetesi, yazıyor:. yer. arazisinin heyeti umumiyesi dahilind^, Üçüncü Ahmedin kızı Fatma Sultan «Birkaç haftadanberi Almanya ile AEvvelki bulmacanm halledilmi* şekli ESHAM üç tank fırkası tevziine ve bu kuvvetlerin rafından yapılan ve vilâyetin karşısınmerika arasındaki münasebetler iyi de 1 2 8 4 6 6 1 8 » 10 Açılış Kapanış en büyük kısmını, garb hududu boyuna da bulunan cami yeni adliye sarayının IBaftaraft 1 inct mhifede\ Aslan çimento 12.^5 12.95 ğildir. Ticaret muahedesi, bilâmel fes tahsis etmek suretile orada, baştanbaşa O P E R|A A|V A Z 80.50 Merkez Bankası Son günlerde ifratkârane hareketler, rsasma isabet ettiği için yıktırılması ta8 .50 hedilmiş demektir. Almanya, harb sanayeni sekiz tank fırkası için bir merkez rahi bir takım sebeblerle ve hchalde arrür etmiştir. Mimarî bir kıymeti ol p A R S • V A K A tSTtKRAZLAR yii için kendisine acilen lâzjm olan pafnuvücude getirmeğe karar vermişlerdir. siyasî olduğu açıkça meydanda olan mıyan ve tarih bakımından büyük bir kıy E T • Z • K|A Z A N Açüıs Kapanış ğu satın almamaktadır. Yeni yapılan Alman tanklanntn, maksadlarla fabrikalann işgali efkârı meti bulunan bu caminin Müzeler Idaresi 23.675 23.675 Türk borcu t vadell Fazla olarak, M. Hitler, iptidaî madR M A A N • L • •22.10 2L90 > > n vadell Brunsvvick civannda son tecrübeleri ya umumiyeyi şahlandırmışnr. Komünist'er, aarfından rölöve plânı yaptınlmıştır. delerin tevziine müteallik olarak Sir Sa22.15 » > 11' vadel •22.15 E|T İ • A Z A D • N pılmaktadır. Bu tank 8 ton ağırhğında bunu anlamışlar ve dün parlımanter ve Bu plân müzede hıfzedilecektir. muel Hoar tarafından vücude getirilmi; TAHVtLÂT T E K İ RİB K A V İ olup, iki top ve iki mitralyözden ibaret iendikalist plân önünde teslimiyet gös olan ve Fransa tarafından Beşler konfeKapanış Açılış silâh kısmı dört buçuk ton gelmektedir. ermişlerdir. • S İ L A|H B K A L ransında tekrar ortaya atılmak istenilen oesln Anadolu Düz yolda sürati, «aatte takriben 30 kı Le Jour, diyor ki: 45/5 Y • İH İ Rİİ • İ S • vadeUİ 45.05 > projenin kafi olmadlğını anlatmak isti lometrodur. Mürettebatı altı kişidır. 12 Umumî mesai konfederasyonu, madeA D A M •|L A K N yordu. M. Hitler, Almanyaya müstemsilindirli iki motörü vardır. Alman ma nî sanayi amelesi muhacimlerinin harekelekât verilmesini istemekle tamamile ikinA Y B K|E Z A • E IBastarafı 1 inct kamatı bu tankı dünyanm en büyük hü tini takbih etmiş ve doğrudan doğruya Yaşadığımız ekonoci Vilhelm siyasetine rücu etnu's oluyor. M. Van Zeeland, memleketin halkçı cum arabası telâkki etmektedirler. mjidahale sahasmda komünistleri takib mi devrinde slze paHalbuki «Mien Kamph Mücadelem» ar cephesi, otoriter rejim gibi ifrat Göringin şiddetli nutku etmekten imrina eylemiştir. halıya mal edilmek adlı kitabında bu siyasetin harbi davet jerverane teşekküllere doğru gitmesi Berlin 10 (Hususî) General GöIstenen naslhatleri Yeni Adam eden bir siyaset olduğu hükmünü vermişe mâni olmak için icab eden ihtiyat Gemicilere ilân ring Nasyonal Sosyalist fırkasımn Nu142 nci sayısı çıktı. İçinde İsmail Hak . şilphell görünUz. edbirlerinin ahnması lâzım gelmekte ti.» kının «Bay direktörün blrşeyden haberi Hudud ve Sahiller Sıhhat umum mü ılduğunu beyan etmiştir. remberg kongresinde bir nutuk söyliye Bu gazete, Togo ve Cammerounun Her nerede ve herhangi yok», «Alem n e der sonra», cHarbe glden dürlüğünden: rek, Bolşevizm ve Museviler hakkında Belçika hükumeti, bu yolda yapıla kadınlar», Dr. tzzeddin Ş a d a n m «Esrarm iadesi hususunun belki mümkün olacağıbir saatte Krem Pertev'i Yola çıktıkları ecnebi limanların ak her türlü teşebbüslere mâni olma sırrif, Hatice Halimin «Çocuğa mes'ullyet şiddetli hücumlarda bulunmuştur. nı, ancak Fransanın bu meselede de înkullanabilirsiniz. Yarım s» dan Türkiye limanlarına gelirken yolu a azmetmiştir. Hükumet, hürriyeti hissi nasü öğretilebilir?>, Mithat Tuncelin General Göring Sovyet Rusyada amegiltere ile tamamen mutabık kaldıktan at zarfında o tesirini go» üzerinde bulunan Pire, Selânik, Kava<Yeni Adam», George Mllburnun «Negro e diktatörlüğü değil, Yahudi diktatbr la, Girid ve gaire gibi Yunan limanları müdafaa ve silâhlanmak istiyecek her lan koruyan adam» başlıklı yazılan, Dr. sonra harekete geçeceğini ilâve etmektetermiştir, bile. üğü mevcud olduğunu söyliyerek, Fran na uğrıyan gemilerin patentalan bu li ürlü teşekküllerin meydana çıkmasına Fuad Sabitin «Freud» başlıklı tercümesi, dir. Krem Pertev'in yarım asa ile akdettikleri yeni pakta dayanarak manlarda alakonularak ellerine yeni mâni olmak için kanunî vasıtaların cüm «Cervantes ve Don Quijote> başlıklı bir . M, Hitlerin yeni bir nutku sırlık şöhreti asılsız değil * tetkik. losa tetklk ve terikidler, memle Sovyetlerin harbe hazırlanmakta olduk bir patenta verilmekte ve hareket li • esini azamî şiddetle kullanacaktır. » ket, dış sosyete ve s a n ' a t ' h a b e r l e r i var dir. Yüzbinlerce kişiden Nuremberg 10 (A.A.) M. Hitler, lanna işaret etmiştir. manı patentasım gösteremiyen bu %e Haricî siyasetten bahseden M. Van dır. Bu değerli meemuayı karilerimize t a v . Krem Pertev hakkında nasyonal sosyalist kongresinin dün ak milerden kurumumuzca, rusumu sıhhi Zeeland, merhleketi asabiyete kapıl slye ederiz. Göbelsin nutku samimî kanaatlerini sora mak temayülünden tahzir etmiştir. şam kültür işleri hakkında tetkikat ve Marksizmin prensipleri Berlin 10 (Hususî) Propaganda ye kanununun 10 uncu maddesinin bibilirsiniz. Mumaileyh demiştir ki: müzakeratta bulunmak üzere akdetmi; Nazın doktor Göbels Nuremberg kon rinci fıkrasına dayanılarak ceza parası Fr. EngeLsin bu eseri Fatma Yalçı tara« Biz hiç bir zaman harbi zarurî ad fından türkçeye çevrilmiçtir. Her kitabcıda olduğu celsede bir nutuk sbyliyerek Ya gresinde bir nutuk irad ederek bolşeviz alınmaktadır. detmiyeceğiz.' Biz, siyasetimizi her han bulunur. hudiliğe, demokrasiye ve Bolşevizme me karşı şiddetli hücumlarda bulunmuş Bu hale bir son verilmesi ve gemi gi bir blokun siyasetine tâbi kılmak nikarşı otorite prensipini müdafaa etmiştir. tur. Doktor Göbels ezcümle ju sözleri kaptan ve acentalannm beyhude yere zarara girmemeleri için, ilgili makamat yetinde değiliz.> Celse, saat 20 de bütün Alman na söylemiştir: Hatib, memleketi ve parlamentoyu nezdinde lâzım gelen teşebbüsatta buzırları ve sefirler heyeti hazır olduğu « Bolşevizm aşağı tabakaların dik unularak gemilerinin yola çıktıkları kendi siyasetine müzaherete davet et Mehmed ile Feridin uhdesinde olup Emniyet Sandığına birinci dehalde açılmıştır. tatörüdür. Bolşevizmin başında bulunan imanlara aid patentalarının Yunan li mek suretile sözlerine nihayet vermiş recede ipotek bulunan ve tamamına 4930 lira kıymet takdir edilen M. Alfred Rosenberg, ümanizmi mü Museviler dünyada Yahudi hakimiyeti manlarında alakonulmamasımn temini tir. Şeyhsüvar mahallesinin Kadırgalimanı sokağında 111 kütük ve 163 dafaa etmiştir. Mumaileyh, nasyonal sos kurmak istemektedirler. Avrupa medeni ve yahut gemilerin ilk hareket limanada 29 parsel eski 85, 87 yeni 49, 51 numarataj 64, 66 numaralarla Tasf iye halinde bulunan tzmir yalizmin kurunuvusta felsefesinin orta yetinin muhafızı olan Almanya bolşevizm larında, Yunan limanları ve Türkiye limurakkam ve 28, 38, 27, 23, 2, 33, 30 harita numaralı mahallerle dan kalktığı tarihtenberi vücud bulmuş istilâlanna karşı koymak için lâzım gelen manları için ayrı ayrı birer patenta teRıhtım Şirketi olan yegâne büyük akide olduğunu be bütün tedbirleri alacakhr. » darik eylemeleri hususunun temin o İzmir Rıhtun Şirketi, bilumum tah Kadırgalimanı caddetile mahdud ve evsafı aşağıda yazılı iki evin yan etmiştir. vilâtının bedellerini hamillere tediye •atılmasına karar verilmiştir. 40,000 delikanltmn geçid retmi lunması icab eder. Bunu müteakıb M. Hitler, milletlerin Aksi takdirde, hareket limanı paten etmeğe karar vermiştir. 64 numarataj numaralı hane: Zemin katında tas döşeli bir taşlık Nuremberg 10 (A.A.) Bu sabah talarını gösteremiyen gemilerden rü faaliyetinde kültürün oynamakta oldugu Tahviller, tahsil edilmek üzere bu sağda bir oda, solda bir halâ ve merdivenaltı çimento ve mermer tekmesai servisine mensub kırk bin delikanl sumu sıhhiye kanunu mucibince ceza rolden bahseylemiştir. günden itibaren tzmir Osmanlı Bankaneli ve ocaklı bir mutfak ve bahçeye bir kapı birinci katında (asma alınacağı ilgili olanların malumu ol sına tevdi edilmelidir. Dünyada vukua gelen bütün büyük bir geçid resmi yapmışlardır. Fransa, Alman hududu yakınla mak üzere bildirilir. kat) bir tofa birinde yük ve dolabı olan iki oda bir halâ, ikinci ka mücadeleler, mevcudiyeti muhafaza griHer tahvil için hamiline: rında yeni hava iisleri kuruyor zesi ve milletlerin hayatî temayüllerile 1 Tahvilin itibarî kiymetini teş tinda bir sofa üzerine birinde yük olan üç oda bir halâ, üçüncü kat Paris 10 (Hususî) Fransız hüku Harb malullerinin teşekkürü kil eden Fr. F. 500. (Beş ytiz Fransız izah edilir. Bunun gibi zamanımızdaki ikinci katın aynidir. 66 numerotaj numaralı ev: Zemin kat mermer Harb malullerinden Ali Gökgöz im mücadeleleri icab eden avamil, bazı ırk meti Almanya hududu yakınlarında yeni Frankı) nın ve zasile aldığımız bir mektubda: Üsküdar bir antre bir oda bir halâ ve ocaklı ve tekneli mutfak. Birinci ve ikinların takib etmekte olduklan hayatî ga hava üsleri tesisine karar vermiştir. Bun Tramvay şirketinin malullerimize mec2 1 mart 1932 tarihinden 1 eylul ci ve üçüncü katlarında birer sofa ikişer oda birer halâ olup iki odalardan biri Paris Dijon mıntakasında, yelerdir. canen hediye ettiği birinci mevki tram 1936 tarihine kadar vadesi hulul etmiş M. Hitler, büyük Fransız inkılâbmm ikincisi Tours mıntakasında, yedek ma vay pasosuna teşekkür edilmekte ve di olan 19 kuponun bedeli olan Fr. F. da da yük vardır. Bahçede bir kuyu birkaç ağac iki ahşab harab kü korkunc vakayiini hatırlatmış ve bu va hiyette olacak olan üçüncüsü de Elxen er nakliye vasıtalarile bilhassa Istan 142,50. (Yüz kırk iki Fransız Frankı mes ve ayrıca merdivenle inilen binanın bir kısmı kârgir bir kısmı ahkayii esasen inkılâb yüzünden parçalan Provencede kurulacaktır. tanbul Tramvay şirketinin de bu mese elli santim) in fab ayazma vardır. Haricen zemin ve birinci kat pencereleri demir mış olan Avrupa âlemine harb ilâhmın Büyük Sovyet manevraları devam le üzerine alâka göstermesi rica edil Türk lirasile mukabili tediye edileparmaklıklı ikinci katta ortada ahşab birer çıkma vardır. Bina döşe, cektir. yapmış olduğu hücum ve savletin takib ediyor . mektedir. Kambiyo fiatı olarak tediye günü • meleri, merdiven tavanları eski ve tamire muhtacdır. Umum mesahaj etmiş olduğunu söylemiştir. Hatib, bun Moskova 10 (A.A.) Tas Ajans nün rayici tatbik edilecektir. dan sonra on dokuzuncu asır sonlarının bildiriyor: ği kaydetmişlerdir. Keza Çek heyeti başsı 385 metro murabbaı olup 130 metro murabbaı iki ev, 8 metro mu Tahvillerin, bedeli tediye edilebilmetarihini hatırlatmıştır. Tarihin her anınBeyaz Rusya süel dairesi kıtaatınm kanı General Luza ve refakatindeki su rabbaı ayazma ve kalanı bahçe olan iki evin tamamı açtk arttırmıya da ortaya bir takım peygamberler çık manevralarında büyük bir hava muhare baylar da Voroşilofa manevralar, para si için 1 mart 1932 den 1 haziran 1933 mıştır. Içlerinden çıkan peygamberler, besi yapılmış ve bu muharebeye seri bom şütçüler ve pilotlar hakkmdaki hayranhk (dahil) tarihine kadar vadesi hulul et vazedilmiştir. miş olan bütün kuponlarile mücehhez birer edıb olmayıp ta birer devlet adamı bardıman uçaklarile avct ve hücum tay ve takdirlerini bildirmişlerdir. Arttırma peşindir. Arttırmıya iştirak edecek müşterilerin kıymeti olarak ibraz edidmesi lâzımdır. 1/9/933 muhammenenin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir olan milletler bahtiyardırlar. yareleri iştirak etmiştir. Sovyet gazetelerinin neşriyatt den 1/9/1936 tarihine kadar vadesi hu bankanın teminat mektubunu hâmil olmaları icab eder. Müterakim Başvekil, ferdî hürriyeti tahdid etmek Tayyareler, 170 kilometro mesafe ka Moskova 10 (Hususî) Gazeteler, »uretile millî carrjayı vücude getirmeğe tetmek suretile düşmanın gerilerine yetiş Hitlerin dünkü nutkuna şiddetli cevabla lul eden kuponlar için yeni kupon va vergi, tanzif at, tenviriye ve Vakıf borcları borcluya aiddir. Arttırma medar olacak olan şeraiti tahlil etmiş miş, 150 mitralyöz ve 18 topla muazzam vermektedirler. Pravda gazetesi bügün rakası istihsali kaydından hamiller a şartnamesi 6/10/936 tarihine musadif salı günü dairede mahalli zade tutulmuşlardır. tir. * bir boşaltma ameliyesi yapmıştır. Tay kü başmakalesinde Hitlere mukabeled mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 9/11/936 tarihine Tahviller ve kuponlar bedelinin teMumaileyh demiştir ki: yareden 1200 den fazla kimsenin inışı bulunarak hulâsaten şunları yazmıştır: musadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edidiyesi için muktazi meblâğ tahvilât « Şiddet ve huşunetle meydana ancak 78 dakika sürmüş ve çok zor o «Bütün Alman milletini askerî rejim lecek. Birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 75 tirilen birşey, zâfla muhafaza edilemez lan bu iş tamamen süel plâna göre cere tâbi tutacağını alenen ilân eden Hitle hamillerinin emrine elyevm amade olini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttıranın ta ve anarşiye bir guna tavizatta bulunula yan etmiştir. Paraşütçüler mitralyöz ve yeni bir harbe hazırlandığını resmen itira duğundn, ellerindeki tahvillerin bedeliahhüdü bâki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek maz.» kartuşlarla mücehhez olarak inmişlerdir. etmiş oluyor. Kendi nzasile imzaladığı ni tahsil hussuunda teehhür eden haM. Hitler, ekonomi şeflerini, kiliîeler Hemen hemen ayni zamanda toplar da muahedeleri yırtmak suretile Avrupa sul millere ayrıca bir guna faiz tediye edil 24/11/936 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bımiyecektir. rüesasını ve nasyonal sosyalist kültürü indirilmiştir. hunu tehlikeye düşüren Hitler, bu sefe Tasfiye memurları rakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ncı madde taraftarlanm otorite prensipinin esas Müdafaa Komiseri Mareşal Voroşilo de müstemleke davasını ortaya ataral H. Fessart Duclos sine tevf ikan hakları Tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacak kiymetini tamamile kavramağa davet et bu parlak ameliyeyi takdir ve iştirak esasen gergin bulunan beynelmilel va hlarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını miştir. Mumaileyh, demiştir ki: ziyeti bir kat daha vahimleştirmektedir denlere teşekkür etmiştir. ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden iti « Otorite, mevcud olmıyacak olursa Manevralarda hazır bulunan yabancı Bizi, harb çıkarmak gayesini takib et baren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirbir felâket vuku bulacak ve bu felâke süel heyetlerin azalan Voroşilofu tebrik mekle itham eden Hitler hergün harb daha düriist ve behimî bir otroitenin te etmişlerdir. meleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicillerile sabit olmıyarr sileleri ihdas etmekte ve arzularını zor I Sanatoryum idaresine müracaat j essüs etmesi ve icrayi faaliyet eylemes lar satış bedelinin paylaşmasmdan haric kalırlar. Müterakim vergi, lngiliz kumandanı General Uavel la kabul ettireceğini bütün dünyaya ilân neticesini tevlid edecektirf Dr. iHSAN SAMI tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye riisumu ve Vakıf ica«Gözlerimle görmemiş olsaydım, bb'yl etmektedir. Bütün medenî devletler I Gcarb misakına girmek için bir hareketin yapılabileceğine inanma panya hâdiselerine karışmamağa karaı resi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi ta verirken, Hitler taraftarları faşistleri ls dım.» demiştir. Almanyamn sartı viz bedeli müşteriye aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin Belsoğukluğu ve ihtilâtlanna karşıl Fransız heyeti başkanı General Şvays panyol faşistlerine filen yardım etme Morning Post g%xetesinin Berlin mu 35/2788 numaralı dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takpek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu | gut ve General Huillemin, bu en zor ha suretile kardeş harbini körüklemektedir habiri bildiriyor: diri kıymet raporunu görüp anhyacakları ilân olunur. (1181) Sultanmahmud turbesl No. 113 M. Hitler Garbî Avrupaya aid bir va hareketlerinin icrasındaki mükemmelli ler. Mahkemeden sonra karı koca dövüştüler Burada bir de büyük park yapılacak 3 4 5 u m mm m m 1 m I 1 Sterlin 1 Dolar 20 Fransız Fr. 20 Llret 20 Belcika Fr. 20 Drahttü 20 tsvlcre Fr. 20 Leva 1 Florln 20 Cek kronu 1 Avusturva SL 1 Peceta 1 Mark l Zlotl 1 Peneü 20 Leva 20 Dinar 1 Yen 20 İsvec kronu 1 Türk altını , 1 Banknot Os Satış 638. 126. 165, 170. 83. 23. 820. 25. 84, 88. 24. 16. 30. 23. 24, 15. 52. 34. 33. 951. >43. Fransada grev aldı yürüdü t z Belçikada sola temayül tehlikesi P t Ç YENİ ESERLER İstanbul 6 ncı îcrk Memurluğundan: I Doktor aranıyorl Gonokok Aşısı Büyükada Sanatoryomuna daimî 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog