Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makale



Katalog


«
»

11 Eylul 1936 CUMHUBIYET TELEFON HABERLER... TELCKAr VVTCLSİZLE Acı bir kayıb Gazeteci arkadaşımız Sırrı dün vefat etti Türk matbuat ailesi. dün güzide bir arkadaşını daha kaybetti. Kurun refikimizin Yazı İş leri müdürü Sırrı dün gece saat ye dide Cerrahpaşa hastanesinde ha yata gözlerini ka padı. Arkadaşımız müz min bir apandisitin Merhum Sırrı kurbanı olmuştur. Bundan on sene evvel ilk arazını gösteren bu hastalık, o vakittenberi sinmiş bir vaziyette kal mıştır. Fakat bundan üc gün evvel, arkadaşımıza yeniden bir kriz gelmiş ve derhal Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. Fakat apandisit, bir ihtilât neticesi peritonite çevirmiş olduğundan, ameliyat yapmak imkânı bulunamamış ve zavallı arkadaşımız hayata gözlerini kapamıştır. Merhum Sırrı. 14 sene evvel Tevhidi Efkâr gazetesinde gazeteciliğe başla mış. bir müddet burada çahştıktan sonra Vakte geçmiştir. Vakit gazetesinde evvelâ muharrilik yapmış, sonra istihbarat şefliğine yükselmiştir. Vakit, Kurun ismile intişara başladığı tarihten itibaren de bu gazetenin Yazı İşleri müdürlüğünü ifa etmekte idi. Sırrı. Yüksek İktısad mektebinden mezundu. 1902 tarihinde doğduğuna göre elyevm 34 yaşında bulunuyordu. Çok kibar. nazik, terbiyeli bir insan, çok samimî bir arkadaştı. Matbuat havatında kıymetli yazıları vardı. Bil hassa spor yazılarında vüksek bir ihtisas sahibi idi. Çok dedikodulu olan bu neşriyat sahasında hiçbir vakit bitaraflıktan ve doğruluktan ayrılmamıştı. Sırrının anî şekilde ve çok genc yaşta ölümü, bütün matbuat ailesini çok. pek çok müteessir etmiştir. Arkadaşımızın cenazesi bugün saat 11 de Cerrahpaşa hastanesinden kaldı nlacaktır. Merhum arkadaşımızın kederli ailesine en samimî taziyetlerimizi beyan ederken bizim de onlar kadar taziyeye muhtac olduğumuzu kavdederiz. ! DENEMELER Asiler Sen Sebastiyene 4 kilometre mesafede.. Ihtilâlci tayyareler Madride beyannameler atarak halkı teslim olmağa davet ediyorlar. General Mola tavassutu reddediyor \Bastarafi 1 tnci sahi]eue\ bir muharebede hiçbir tavassut yapıla bastien valisi M. Ortega, Havas muha maz.» birine beyanatta bulunarak Basklı nas Hükumet kuvüetlerinin faaliyeti yonalist meb'uslardan M. Irrujonun dün Madrid 10 (A.A.) Harbiye Neumumî nizam ve asayiş komiseri tayin e zareti, hükumet topçularile tayyarelerinin dilmiş olduğunu söylemiştir. Kundakçı Oviedo ve Alcazar de Toledenin bom larla dinamitçilerin tehdidlerine azimkâ bardımanına devam etmekte olduklarını rane mukabele edilmektedir. 625 rehine bildirmektedir. Milisler, Alcazara karşı Basklann himayesi altında Bilbaoya sev el humbaralarile de hücum etmişlerdir. kedilmiştir. Estramaduredeki hükumet kuvvetleri, Basklar, bu nakil keyfiyetine muha Llerena kasabasını asilerden istirdad etlefet ettikleri takdirde ateş açacaklarını mişlerdir. Hükumet topçularile tayyaremüfridlere tehdid makamında bildırmiş leri, Talevera Del Tajoyu bombardıman lerdir. Nasyonalistlerin tayyareleri tara etmişlerdir. fından atılan beyannamelerde şehrin Irun Franstz sosyalistlerinin kararları şehrinin akıbetine uğramaması için BaskParis 10 (A.A.) M. Thorez, soslı nasyonalistlerin anarşistlere karşı icab yalist partisi idare komisyonuna bir mekeden tedbirleri alacaklarını tahmin et tub göndererek «Ispanyol cumhuriyeti imekte olduklanndan dolayı taarruzları çin çok meş'um olan abluka »nın kaldıhın tehir edileceği bildirilmektedir. rılmasını istemek üzere sosyalist ve ko en neyım Müthiş bir istibdad bizde altruizm msiyakını nasıl mahvetmiştir? Yazan : Ahmed Ağaoğlu 4 [*] 150 nefere bir general düşüyor! Ispanya ordusunda 864 general var Madridde çıkan Heraldo gazetesi yazıyor: Fransızlar, İngilizler ve Almanlar, Ispanyada, hâlâ 850 general istihdam et^B tiğimizi öğrendikleri gün öteki sebebleri Tİ kâfi derecede haklı bulmadıkları takdirde îspanyol milletinin, nihayet, son bir ihtilâl yapmak gibi hayatî bir zarureti neden dolayı hissettiğini anlıyacaklardır. îspanyol ordusunun, 17 temmuz isyanından önceki salnamesinde şu listeyi görüyoruz: 24 ferik, 57 mirliva, 39 liva, 425 ihtiyat general. Ve sanki bütün bu generaller yetişmiyormuş gibi, Ispanya ordusun* da 319 tane de fahrî general görülüyor ki, mecmuu 864 general tutmaktadır. Ne Jül Sezar, ne İskender, ne Napolyon, dünyayı fethetmek için bu kadar fazla sırmaya lüzum görmüşlerdir. Fakat, îspanya, generallerinden ayrılmağa razı olamadı; çünkü, dünyanın en geniş müstemleke împaratorluğunu şerefli bir surette kaybetmek ve durmadan para dökerek birkaç kilometro Afrika toprağını müdafaa etmek mevzuubahstı. Bu 864 general, bir parça sahsî kıymet sahibi olsalardı, bir tek askere lüzum kalmadan valnız onlarla Küba ve Filipin muharebelerini iyi bir neticeye ulaştırmak ve 45 bin Mıgrıbiyi nüfuz altına almak kabil olurdu. Asilerin yeni hücum projeleri Burgos 10 (A.A.) Havas ajansı muhabirinden: Nasyonalist kuvvetler kumandanlığı, Madrid yolunu açmak için pek yakında Talevera Del Tajo cephesinde kat'î bir taarruz hareketi yapmak tasavvurundadır. Nasyonalistlerin albay Yaguenin kumandası altında bulunan kuvvetlerin yapmakta oldukları harekâtın fevkalâde mühim olması, General Franko ile General Molanm gazftelere fazla tafsilât vermemelerini intac eylemektedir. Bundan bir ay evvel Merida, Trujello ve Navalnoral olarak tahdid edilmiş olan cephenin halihazırda Guadeloupe, Talevera, Arenas ve Navalperalin ilerisinde olduğu beyan edilmektedir. Son günlerde hükumet kuvvetlerinin bu cephedeki nevmidane mukabeleleri, Taçedeki ordu ile cenubî Aviladaki ordu arasindaki irtibatı kesmeği istihdaf ediyordu. münistlerden mürekkeb bir heyetin Reisicumhur M. Lebrünün yanına gönde rilmesini ve her iki partinin muntazam komitelerinin îspanya hükumetine müş terek yardımda bulunulması lehinde silâhlanma yarısile fasistlerin Fransadaki tahrikât ve tehdidleri aleyhinde bir mücadele açılması maksadile yakında bir içtima akdetmelerini teklif etmiştir. M. Severac, sosyalist partisi idare komisyonu namına, M. Lebrüne müşterek bir heyet gönderilmesi teklifini kabul etmiş ve her iki partinin tanzim komitelerinin bir komisyon halinde toplanmaları için komünistler tarafından izhar olunan arzuyu memnuniyetle kaydeylemistir. Mumaileyh, demokrasinin faşizme ve harbe karşı müdafaası için müşterek bir mücadele yapılması temennisini izhar etmiştir. Almanlar Fransızları edecekler fikâyet Belgradda çıkan Vreme gazetesinin verdiği bir habere göre Almanya ademi General Mola tavassut kabul müdahale kongresinde Fransayı, îrun etmiyor cephesinden Fransız topraklanna geçen Paris 10 (A.A.) Matin gazete milis kuvvetlerini cenub hududundan sinin hususî muhabiri, General Mola ile tekrar îspanyaya geçirdiğinden dolayı şibir mülâkat yapmıştır. General, şöyle de kâyet edecek ve Fransanın bu şekilde miştir: hareket etmeğe hakkı olup olmadığının « Eski fütuhatı istirdad için vapılan tesbit edilmesini istiyecektir. ((Almanlığımızı Viyana Valisinin mânidar bir mektubu Dünya iktısad nizamı için... Yeni bir konferans toplamak isteniyor Viyana 10 (A.A.) Viyana valı Ceneyre 10 (A.A.) Milletler Cemuavini Fritzlahr, bir mektubunda şu miyeti İktısad Komitesi, dün öğleden satırları yazıyor: sonra toplanmıştır. Komite, iktısadî buh« Bazı gazeteler, sanki 1 1 temmuz ranın halli çarelerini ve bilhassa dövizmevcud değil ve Almanya ile olan mü lerin istikrarı ile ticarî tahdidler ve klena«ebat normal hale girmemiş gibi bir Ii ring meseleleri hakkında tetkikatta busan kullanıyorlar... ve Almanya hakkur lunmak üzere Amerika, Almanya, îtalda tahrikâmiz haberler neşrediyorlar. Bu ya, îngiltere ve Fransanın iştirakile bir hal hem 1 1 temmuz anlaşmasına, hem konferans akdetmesinin zarurî olduğuna de üzerinde israrla durdurduğumuz Al karar vermiştir. manlığımıza muhaliftir. Avusturya Almanyaya muhalif bulunamaz. Gazetehr rin tahrir heyetleri bunu anlamalıdırlar.» Milletler Cemiyetinde ttpanyol . mümetsilleri Cenevre 10 (A.A.) Milletler Celngiliz Kralının taç giyme miyeti Asamblesinin 21 eylul toplanhmerasiminde Mısır Kralı sında Madrid hukumetini müfrit sosyalist partisinden Hariciye Nazırı M. Al" da bulunacak varez Delvayo ile mutedil sosyalistlerden Londra 10 (Hususî) Mısır Kralı eski Hariciye Nazırı M. Ossario GalFaruk, İngiliz Kralı S. M. Edvardın taç lardo temsil edecektir. giyme merasiminde hazır bulunmak üLokarno kongresi nihayet zere gelecek mayıs ayında Londraya akdediliyor gelecektir. Temmuz ayında da Kral Faruk taç Londra 10 (Hususî) Deyli Telgraf gazetesine göre. Lokarnocuların kon givecektir. Londrada akdeM. Leon Blumun seyahati gresi 19 teşrinievvelde Roma ve Berlin dilecektir. İngilterenin hakkında sefirleri İtalyan ve Alman hükumetle Ankara 10 (A.A.) Fransız Baş rini haberdar etmişlerdir. bakanı M. Leon Blumun yakında Buharinle Rikof beraet ettiler memleketimizi ziyaret edeceğine daiı Mosüova 10 (Hususi) «Tas» ajansı gazetelerde bazı haberlere tesadüf edil Troçkinin kızile damadının kurşuna di mektedir. zildiklerine dair yabancı memleketler Anadolu Ajansı, alâkadar makanr de çıkan haberleri resmen tekzib et lar nezdinde yaptığı tahkikata istinaden mektedir. Geçenlerde kurşuna dizilen Zinov büyük bir memnuniyetle karşılanacağı yef Kamenef grupunun muhakemesi şüphesiz olan böyle bir ziyarete dair burada hiçbir malumat bulunmadığmı kay münasebetile zan altına alınan Buha deder. rinle Rikof hakkında yapılan tahkikat Bir tenezzüh vapuru battı hitam bulmuştur. Her iki Sovyet erkâ nı da beraet etmişlerdir. Baston 10 (A.A.) New York vapuru, Bostonun 5 mil açıklarında biı Bir tayyare düştü, 6 kişi öldü sis esnasında içinde 200 seyyah bulunan Paris 10 (A.A.) Bir bombardı bir tenezzüh vapuru ile müsademe etmiş man tayyaresi dün Barlödük yakınında tir. Tenezzüh gemisi, batmıştır. lçindeki karaya düşmüştür. Sebçb meçhuldür. Ilerin kurtarılmış oldukları zannedilmek çındeki altı k!;i derhal ölmüş ve uçak ha tectir. rab olmuştur. Evvelce de işaret olunduğu gibi hesablı ve muvazeneli egoizmle altruizm yaşayışın açılması ve genişlemesi için tabiatin kendisinin vazettiği esaslardır. Birisi yani kendini sevmek (egoizm) ferdin muhafaza ve açılmasını, ikincisi de yani başkasmı sevmek (altruizm) nev'in muhafaza ve açılmasını temin eder. Toplu yaşıyan her hayvan cinsinde bu insiyaklar kendi kendine hareket ederler, haricden gelen bir iradeye tâbi değildirler. Halbuki insanda şuurlaşan tabiat bu insiyakiarı idare ve terbiye etmeğe, onlardan birisinin diğeri hesabına kuvvetleşmesini temin eylemeğe başlar. Bendeki egoizmin kaynaklarını araştırırken dikkat ettim ve gördüm ki altruizmi teşvik ve tercih eden muhitlerde hem ferd ve hem cins gittikçe açılıyor, kuvvetleşiyor, yükseliyorlar. Tersine olarak hareket eden muhitlerde ise nihayet ilânihaye her ıkisi ayni nisbette zayıflıyor, siliniyor, parçalanıyor. Altruizm yani başkasını sevmek başkası için kendi hırslarını, tamalarıni, iştihalannı, bazan kendi menfaatlerini ve hatta bazan da kendi nefsini feda etmek demektir. Bütün beşer tarihi gösteriyor ki ferdlerinde bu meyli açmağa ve kuvvetleştirmeğe itina etmiş olan muhitler diğerlerinden kuvvetli olmuşlardır. Eski zamanlarda Yunan ve Roma muhitlerinin bu kadar canlılık ve ihtişam kesbedebilmelerinin yegâne sırrı budur. Bilâhare bu iki muhiti kendisi için örnek ittihaz ederek ayni yolda yürümüş olan Avrupanın Asya ve Afrikaya karşı gösterdiği azametin gene yegâne «rrı budur. Terbiye usulünde hangi muhit bu ideali ençok tahakkuk ettirmeğe muvaffak olmuşsa o muhit en yüksek inkişafa mazhar olmuştur. Gazeteci arkadaşlara Terbiyeden bahsederken bu mefhumu en geniş manada almalıdır, insan ruhuBasın kurumu başkanlığından: Istanbul basın ailesi dün akşam de nun üzerine tesir yapan bütün amilleri heğerli çocuklarındah birini daha kaybet saba katmalıdır. Aile, mekteb, edebiyat, ti. Kurun gazetesinin yazı işleri direk güzel san'atlar, fikrî ve hissî cereyanlar törü A. Sırrı Uzelli iki gün sürmiyen hep bunun içine girer. bir rahatsızlıktan kurtulamıyarak öl Bendeki egoizmin kaynaklannı arardü. Sırrı. kendisini gazeteciliğe vakfetmiş, gazeteciliğimizin adını ortaya ver ken eyvah gördüm ki benim üzerimden meksizin matbuata vücud vermeyi ken ağır bir tarihin müthiş bir silindiri geçmiş dine en büyük zevk sayan unsurlarm ve benim benliğimi hurdahaş ettiği gibi dan biri idi. Basın kurumu bu meslek muhiti de hakikî açılma ve yükselme imvefakâr ve fedakârının bu vakitsiz zı kânlarından mahrum kılmıştır. Hatta yaından dolayı kendisinin maddî ve bendeki egoizmi bile dışan taşmak ve yamanevî ailesine teessürlerile taziyetleyılmak tarzında değil; kendi kını içine girini bildirirken, kurumun bütün üye rerek küçülmek, büyülmek, silinmek şeklerile bütün meslektaşları genc arkadaşın cenaze töreninde bulunmak sureti line sokmuştur. Geçen gün aziz dostum Nurullah Atac le hatırasına olan saygımızın gösteril beni ziyarete gelmişti: «Senin gibi hasta mesini diliyor. Cenaze yarın (bugün) saat on birde olanlar için arasıra Montaigne gibi muCerrahpaşa hastanesinden kaldırılarak harrirleri okumak biraz dinlenmek demek namazı Merkezefendide kılındıktan olur. Montaignein son tab'ını edindim, sonra Silivrikapısında aile mezarlığına getireyim.» dedi. götürülüp gömülecektir. Getirdi. 1533 senesile 1592 senesi arasında yani takriben dört yüz sene evvel Maraş saylavı Mithat Ala yaşamış olan bu muharririn eseri o zamın sıhhati iyiliğe yüz tuttu mandan bugüne kadar beş kere Onaltıncı Uç gün evvel feci bir otomobil kaza asırda, iki kere Onyedinci asırda, bir kesı geçiren Maraş saylavı Mithat Ala re Onsekizinci asırda, dört kere Ondokumın sıhhati hafifce iyileğe yüz tutmuş zuncu asırda ve dört kere de Yirminci asrın sülüsünde tabı ve neşrolunmuştur. tur. En son tab'ı bir cildden ibaret olarak alDün gece geç vakit hastaneden öğrendiğimize göre tehlike henüz tamami tı liraya satılmaktadır ve hemen satılıp le atlatılmamı; olmakla beraber hastanm bitmiştir. Şimdi kendisi de aristokrat ve saraya ahvali sıhhiyesi gittikçe düzelmektedir. yakın bir adam olan bu muharririn ne giKral Edvard Ispanya Krali bi fikirler ve hisler telkin ettiğine gelelim: Meşhur Roma împaratoru Sezardan le görüşecek mi? bahsederken ikbalculuğun bu adamın ruViyana 10 (A.A.) İngiltere Krahunda en galib ve hâkim amil olduğunu lı Edvard, muhtemel surette, pazardan kaydettikten sonra diyor ki: «Bu ihtiras sonraya kadar Viyanada kalacaktır. esasında liberal olan bu adamı hırsızlığa, Sabık îspanya Kralı Alfonsun Avrumenafii âmmeyi suistimal etmeğe sevketpada Viyana civannda bulunması, în ti. Çünicü etrafa saçmak ve israfatta bugiltere Kralı Edvardla sabık Ispanya lunmak ihtiyacını bununla tatmin edebiKralı arasında bir mülâkat yapılacağı lirdi. Ayni ihtiras ona bu pis ve adaletten şayialarını doğurmuştur. Bu şayialar, hıç uzak sözleri söylettirdi: bir taraftan teyıd olunmamıştır. «Dünyanın en fena ve pespaye adamlngiliz faşistleri reisi larını bile benim yükselmeme sadakatle Roma 10 (A.A.) lngiliz faşizmi hizmet ettikleri takdirde en değerli insanreisı Sır Snovvald Mosley, buraya gel[•] İlk yazılar 5, 7 ve 9 eylul tarihli samiştir. Burada birkaç gün kalacaktır. yılarımızdadır. lar kadar terfi ve taziz ederim(!) Bu ihtiras onu o kadar sermest etti ki kendi hemşerilerinin huzurunda bile büyük Roma Cumhuriyetinden yalnız şekilsiz ve cansız bir nam bırakhrdığını ve sözlerinin bundan sonra kanun yerini tuttuğunu söyledi ve yanına gelen âyan meclisinı oturarak kabul etti, ve kendisinin te'liye edilmesine, huzurunda bile onu takdis eden ayinler yapılmasına tahammül etti. Hulâsa benim akideme göre onda mevcud olan dünyanın en güzel ve en zengin tabiatini bu hırs yalnızbaşına mahvetti ve onun hatırasmı yüksek insanlar indinde ebedî bir nefrete mahkum eyledi. Çünkü o kendi şöhretini memleketinin harabisinde ve dünyanın hiçbir zaman göremiyeceği en kuvvetli ve en müreffeh bir içtimaî teşekkülün yıkılışında aradı!» Düşününüz ki bu fikir ve hisleri Montaigne etrafına Onaltıncı asrın iptidalarında saçıyordu. Yalnız o zaman değil, iki üç asır sonraları bile bizim hangi rr.uharririmizde bu gibi fikirlere tesadüf edılebilir? Fikir sahasında böyle olduğu gibi g'izel san'atlar, din, edebiyat sahalarıncu da öyledir: Rönesans bütün kanadlannı açFilhakika, Ispanyanın düşmanları tamış ve o hızile ilerilemektedir. Her tarafrafından ordumuzun («ordumuz» diyo tan ruhlara yeni telkinler ve bilhassa alruz amma hakikatte hiçbir zaman bizim truizm nümuneleri saçılmaktadır. Alman ordumuz olmamıştır) uğratıldığı tekmil yada Luterler, Fransada Galvinier Jinin askerî mağlubiyetler, gayrimuntazam kıresmî makamlarına ve bu makamlann ta taatın, asi kuvvetlerin, ücretli efradın ilh. şıdıkları kör taîTssuba, riyaya karşı eseridir. Bu 850 generalimiz muntazam ederek bütün Avrupayı baştanbaşa sarıns düsman kıt'alarile çarpışmak zaruretinde lardır. Birçokları hakikat diye telâkki et kalsalardı bu mağlubiyetler kimbilir netikleri esaslar uğrunda mal ve can feda kadar daha feci olurdu. Bunu düşündüketmekten çekinmiyorlar. Savanarolla çe ürpenmemek kabi] değildir. nn bütün vasıf ve dikkatlerine rağmen 125,000 kİMİik bir orduya 850 geneRafaellerin, Leonardo de Vıncilerin ruhral! Yani 150 askere bir general. Bunu ları ihtiyar olunan fedakârlıklar sayesinAvrupa memleketleri mutlaka öğrenmede ilerilemektedir. Edebiyat, örneğini ka lidirler. O zaman anlıyacaklardır ki, ordim Yunanistandan aldığı gibi mevzula tada sadece bu sebeb bulunsa dahi, böynnı bile oradan getiriyor. Sarayın etrafı le bir vazivete nihavet vermek acil bir na toplanmış olan şairler ve nasirler sa zaruret te«ki] edivordu. rayı okşamakla beraber eserlerinde hep fikir ve his yolunda kendilerini feda edenleri, kahraman olarak almaktadırlar. Hulâsa Avrupa terbiyesinde pek yakın bir zamanda Katonlar, Britüsler, Sokratkr ve saireler birer ideal olarak kabul edilecekler ve bir sıra batınlar bu altruizm idealinin tesirleri altında terbiye olunacaklardır. Fakat bana gelince eyvah ki mazimde Çanakkale 10 (Hususî) Bir ev bu hususa dair buna benzer hiç birşey mirası yüzünden burada emsali görülmegöremiyorum. Bilâkis hep menfi amiller müşahede etmekteyim. Hiçbir nizam ve miş çok feci bir aile faciası olmuştur. Girid muhacirlerinden kunduracı Ali, ıntızam tanımıyan serseri ve sarsak bir isakşam üzeri dayısı arabacı Aliyi kahve tibdad benim benliğimi de kendisi gibi serseri ve sarsak yapmıştır. Dinde imda önünde yakalamış ve dayısını evvelce dıma yetişecek hiçbir misal ve eser bula aralarında münakaşa edilen miras meselesi yüzünden beş kurşunla yere sererek madım. Hep kör taassub ve riya! Edebiöldürmüştür. İ yat ta son zamanlara kadar beni kendi Katil bundan sonra evine iltica etmiş kınım içine sokulmak ve kendimden başve kendisini yakalamıya gelen polislere kasını düsünmemek yoluna götürmüştür. Hulâsa etraftan gelen herşey beni sırf ateş açmıştır. Bu sırada hareketine mâni nefsimi düşünmeğe sevkeylemiştir. Bu su olmak istiyen annesini de öldürmüştür. Kunduracı Ali bu esnada yakalanaretle bende tabiat tarafından konulmuş olan altruizm insiyakı gitgide inkişaf de cağını anlayınca evini de ateşlemiş ve ğil ; inhidam görmüştür. Bu insiyak kul alevlerin içersinden polislerle mücadeleye lanılmadığından körleşmiştir. Aksine oî.v devam etmiştir. Nihayet aldığı müteaddit yaralara da , rak egoizm azamî derecede açılmış ve ha fazla tahammül edemiyen bu kudurbir hastalık halini almıştır. Bu hastalıklar muş canavar yere yuvarlanmış ve polisbenim için olduğu kadar içinde yaşadığım lerin eline geçmiştir. topluluk için de zararlıdır. Ben bu hastalıklarımı birer birer dökeceğim ki müte Bu esnada üç te ev yanmış ve askerlerin gayreti sayesinde yangın daha fazla j hassıslar üzerinde işlesinler ve beni, topgenişlemesine meydan verilmeden söndüIuluğu onlardan kurtarmafia ralıssınlar. rülmüştür. AHMED AĞAOĞLU Katil ölmek üzeredir. Müddei umumilik vakaya el koymuştur. Belgrad ve Bükreşte yapılan örülmemi^ canavarlık Çanakkalede bir adam anasmı ve dayısmı öldürdü, üç evi yaktı maçlar Belgrad 9 (Hususî) Küçük Antant toplantısı münasebetile muhtelif Küçük Antant memleketlerinde spor hareketleri yapılmaktadır. Bu arada Bükreşte yapılan süvari binicilik müsabakalanni Yugoslavlar kazanmışlardır. Belgradda yapılan zabitler arasındaki kılıc müsabakalannda da Çekoslovaklar, Romanya lıları mağlub etmişlerdir. Kıbrıs adası tayyare üssü oluyor Lefkoşa 8 (Hususî) îngiliz tay yare münakalât şirketlerinden împerial Airgueş kumpanyası Kıbrıs adasmı Avrupa ile Afrika, Hindistan ve Avustralya arasında yapılacak seferler için vasıta istasyonu olarak kullanmağa karar vermiştir. Şirket, bu hatta elişer kişilik büyük tayyareler tahsis edecek ve bunların başlıca istasyonu da Giridde bulunaakhr. Yolcular ve eşya buraya büyük tay areler ile getirilecek ve buradan, Av upadan Hindistan, Afrika ve Avustralaya gidecek yolcular küçük tayyarelerle lakledilecektir. îngiltere ile Mısır ara "nda ımzalanan son muahededen sonra "ayyare münakalâtı için Kıbrıs adasının pn müsaid yer olduğu anlaşılmıştır. înegölde bir futbol maçı İnegöl (Hususî) înegölün kurtuluş gününde bulunmak üzere buraya gelen Bozöyük futbol takımile înegöl îdman Yurdu arasında yapılan maçı 52 Bozöyük takımı kazanmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog