Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

11 Eviul 1036 ( Şehlr ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal VIYANA OONUŞU Tarihı tetrika: 151 M. TURHANIAN Kendisine hükümdar olduğu haber verildiği zaman Müddetin uzatılması üze Heyetimiz bu sabah Pire Bankada kâfi karşılık Süleyman evvelâ buna inanmamış, «Beni niçin rine Italyaya ihracatımız yolile Cenevreye hareket olduğundan tacirler öldürmek istersiniz» diye tazallum etmişti ziyan etmivecekler fazMaştı edivor illetler Cemiyetinin meclisile büyük meclisinin toplanma zamanı yaklaştıkça, Japonyadan sonra dünyanın en eski devleti olan Habeşistanın İtalya tarafından istilâ edil mesine mâni olamadığmdan dolayı iflâ sa uğrıyan Milletler Cemiyeti müesseseîspanyaya mal gönderen ve ihtilâl se sinin kurtarılması için faaliyet ve gayretCemiyeti Akvam konsey içtimaina iş20 temmuzda müddeti bitmiş olan yerine getirmek istedi. Yeni padişahtan, Henüz Kızlarağası tayin edilmiş o lan Zenci ile Silâhtar bu gürleyiş üzerine eskisinin iki oğlile beraber Çemşirlikte Türk İtalyan ticaret anlaşmasının 3 ay tirak edecek olan heyeti murahhasamız »ebile paralarını alamıyan ihracatçılan er artıyor. Milletler Cemiyetinin ıslahı sıfırı tüketmişlerdi, istenilcn işi yapmayı hapsedilmesi için bir hat aldıktan sonra nüddetle uzatılması hakkında iki taraf bu sabah saat dokuzda limanımızdan ha mızm alacaklarının karşılanması için çık son toplantılarda Fransa tarafından tekarasında hasıl olan itilâfın tasdik edil reket edecek olan Kirinari vapurile Ce mak üzere olan kararname dolayısile İs if ve İngiltere tarafından iltizam edilmiş cana minnet saymıya başlamışlardı. Fa Kızlaraeasını çağırdı: tanbul Türkofis merkezi İspanyadaki ve diğer devletler tarafından da esas i dıği dün alâkadarlara bildırılmıstir. Dün nevreye hareket edeceklerdir. kat mahpus şehzadenin yanına bir ya Haremi, dedi, tenhalaştır, bu yiğit pivasaya gelen malumata göre italyan Heyetimize Hariciye Vekili Tevfik malların tutarını yekun itibarile ve ihra tibarile kabul olunmuştu. bancıyı götürmeği havsalalanna sığdıra yoldası bile al, hattı şerif hükmünü ye hükumeti de bu uzatma keyfiyetini tasdik Rüştü Aras, Dahiliye Vekili Şükrü Ka atçılara göre ayn ayrı müstacelen tesbit mıyorlardı. Çünkü mahpes, Haremle ilgi rine getir! Islah hakkında her devletin neler düya, Cumhur Riyaseti Başkâtibi Hasan etmek emrini almıştır. li idi. Bu sebeble yalvarıp yakarıyorlardı, şündüğünü ve ne gibi teklifler yapaca Bütün müşküller önünde dimdik du etmiştir. Bunun üzerine ihracatçılar Ofiste bir ğını muayyen bir zmaana kadar bildirküçük Kara Mehmedin dısarıda bekle ran, başkalarının korkudan dudakları titBu tasdik işinden sonra Italyaya ih Rıza ve Necmeddin Sadık dahildir. Hemesini istiyorlardı. racat bütün hızile başlamıştır. Bilhassa yet yann sabah Pireye vâsıl olacak ve îoplantı yapmışlar ve ihrac edilen mal meleri için bir müddet konulmuştu. On rerken neş'eli neş'eli ıslık çalan Kara bir devlet bu yolda teklifler yaptılar. FaKapıağası, onlann oyun bozanhk yap Mehmedin şimdi yüreğj hoplamıştı, yüzü arba, kuru sebzeler ve bakla ihracatı i Tevfik Rüştü Aras vapurun tevakkufun !arın hesablarını göstermişlerdir. Neticede İspanyadaki mallar karşılığı kat ingiltere işe önayak olduğu halde dan bilistifade Yunan Başvekili Metakmıyacaklanna, yapamıyacaklarına ka de biraz sararmıştı. Ömrünün en nazik çin çok müsaid fiatlar bulunmuştur. Bugünlerde Boğazdan palamut akını sasla Balkan Antantını alâkadar eden iş nm 5,000,000 küsur franklık olduğu an muayyen teklıflerde bulunmadı. naat getirdiğinden küçük Sipahiyi, şeh dakikalannı yaşamak üzere bulunduğuaşılmıştır. İspanyolların Cumhuriyet Çünkü Milletler Cemiyetinin kurta nu görerek heyecanlanıyordu, yaptığı ve da başlıyacağı için büyük bir balık müs er hakkında görüşecektir. zadeler kafesine kadar gitmek fikrinden Merkez Bankasma ma] karşılığından rılması için şimdilik nazarî tedbirlerden tehlfk' ve balıklarımızın baslıca müsterisi yaptırdığı işlerin önemini yeni anlıyor gicaydırdı, dısarıda alıkoydu. Vekâlet Vekiüeri mütevellid bloke edilmiş paraları mec ziyade pratik teşebbüslere daha ziyade Fakat gidenlerin dönmesi hayli gecik biydi. Henüz Arz odasında duran taht, olan İtalyanın memleketimizden çok ba « Bugün Cemiyeti Akvam konseyine gi muu ise 6,000,000 franga yakındır. htiyac görülmektedir. Şöyle ki bu şekti, küçük Kara Mehmed de köpürmeğe henüz Hasoda köskü önündeki havuz lık alacağı muhakkak görülmektedir. decek olan Hariciye Vekili Tevfik Rüş Bundan dolayı tüccarlar için endişe e e Amerika esas itibarile iştirak etmemiş başladı. O, hemen palaya davranmak ve başında dolaşan Hünkâr, henüz saray ŞEHÎR tSLERt tü Arasa Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü, decek hiçbir cihet kalmamıştır. îspanya olduğundan, Japonya ile Almanyanm dan dağılmıyan vezirler, hocalar, ocak Haremi aşıp Veliahdin yanına ulaşmak istiyordu. Hacı Ibrahim, Halecan ve ha ağaları, şehir seçkinleri. onun başardığı Pazar ruhsatiyeleri için bir Dahiliye Vekili Şükrü Kayaya da Ma dan alacaklanmızın dahilde yüzde yüz muahharen bu müesseseden kat'î surette arif Vekili Saffet Arıkan vekâlet ede karşılanması imkânı mevcuddur. fakan içinde dil döküyor, yalvarıyordu. mühim isin canlı sahidleri demekti. On çekilmiş olmalarından büyük devletlertarife hazırlanıyor ceklerdir. Şimdi kararnamenin çıkmasına intizar den aza olarak ancak dördü kalmıştı. Nihayet Kızlarağasile Veliahd göründü beş, on altı yaşında bulunmasına rağmen Belediye, birçok şikâyetleri mucib o ve Kapıağası, selâm vaziyeti alarak kü iste koca bir padisahı devirmişti ve kırk Bunlardan İtalya da Habeş meselesinde Dr. Arasla M. Metaksasın ıdilmektedir. yıldanberi mahpus yaşıyan bir adamı lan pazar ruhsatiyesi hakkındaki tetkikçük Kara Mehmede müjde verdi: kendisine karşı muhalıf vazıyet aldığınmülâkatı MÜTEFERRtK dan dolayı Milletler Cemiyetile teşriki rüyasında bile göremediği tahta oturt lerini ikmal ederek yeniden bir tarife ha Yeni padişahımız geliyor! Atina 10 (Hususî) Türkiye Hazırlamıştır. Tarife teşrinievvelde Şehir mesaiye nihayet vermişti. Genc Sipahi, arkasında kırmızı bir en muştu. Eser onundu, zafer onundu ve şeHarbiyenin nakli meclisinin tasdikına arzedilecektir. Tari riciye Vekili Tevfik Rüştü Arasm cu ref onundu. Daha ileriye gidildiği takdirde İtal tari, ayağmda sade bir tomak gelmekte fe yapılırken ticarethanelerin semti ve martesi günü Pireye vâsıl olacağı hü Yakında Ankaraya nakledilecek olan yanın Almanya gibi büsbütün bu müesolan sarsak bir ihtiyarı görünce ihtiyarsız Fakat gurur duymuyordu, hatta sürur yapacakları iş miktarı gözönünde bulun kumete bildirilmiştir. Türkiye Hariciye Haribye mektebi binasına Halıcıoğlunbağırdı: duymuyordu. Zira yıktığı ağacın kurt durulmuştur. Vekilini Hariciye Nezareti daimî Müs daki ihtiyat zabit mektebi nakledilecek seseden ayrılacağı muhakkaktır. O takdirde üç büyük devlete münhasır kalar~k Bu mu Padişah?... Desene biz ge lanmış, çürümüş, kağşamıs olduğunu bi teşarı Mavrodis vapurda karşılıyacaktır. :ır. Tarifede esnaf üç smıfa taksim edilolan Milletler Cemiyeti ıslah ve ten?'k ne yandık! liyordu. Kendinin bu hâdisede oynadığı Başvekil Metaksas Rüştü Arasın buHarbiyenin Ankaraya naklile îstanmiştir. Bu sınıflar da asgarî ve azamî olSahne gerçekten gülüncdü. Şehzade rol, yıkılmağa mahkum bir aSacı şuna raya geleceği haberini sevincle karşılamış buldan mekteb talebesi, muallim ve aile edilse bile bundan pratik bir fayda temin Süleyman, adeta sürüklenerek getirüi buna göstermekten ibaretti. O ağac. zor mak üzere bir ücrete tâbi tutulmuştur. tır. Başvekil ve Hariciye Nazm Türkiye edilemiyecektir. îtalyanm cekileceği beylerinden mürekkeb olmak üzere 45 bin yordu. Bir koluna Kızlarağası, öbürüne lanıp vıkılmasaydı kendiliğinden cöke Asgarî ruhsatiye ücreti 5 lira, azamisi Hariciye Vekilile iki memleketi alâkadar nelmilel bir müesseseye A'manvanın bir kişilik bir nüfus Ankaraya gitmiş olacakSilâhtar girmişti, kendisini zorla yüriitü cekti, lâkin birçok dalları kıracaktı, bir de 50 lira olacaktır. daha dönmesine de imkân kalmıyacakeden bütün meseleleri görüşeceklerdir. tır. yorlardı. Küçük Kara Mehmedle Ka sürü ciçeği ve çimeni ezecekti. O, cesur ır. Çünkü rejimleri kardeş olan bu ;ki Rüştü Aras Atinada dört saat kalacakMimarların haklı şikâyeti Liman şirketi tasfiye heyeti büyük devlet şimdi her işte beraber yüpıağasının yanına bu biçimde getirilince müdahalesile ve sürekli tesebbüslerile a tır. kabul edildi herifceğiz durdu, hıçkıra hıçkıra ağlama ğacın zararsızca yıkılmasını temin etmişmahkeraeye verildi rümeği politikalarına esas tutmuşlardır. Nuri Said Paşa da CenevreMimarlar Birliği, Belediyeye müra ğa ve yalvarmağa başladı: ti. Bundan dolayı sevinmeğe, gururlan îstanbul Ticaret Odası, Liman şirketi Halbuki Milletler Cemiyetinin hiç ye gidiyor caat ederek proje yapan kalfalara ruh Kırk yıldır hapis cekerim. Ne taht tnaea nefsinde hak bulamıyordu. tasfiye heyetini teşkil eden avukat Hâ olmazsa sözü nafiz bir Avrupa müesse istedim, ne tac. Beni n hak yere niçin Bir müddettenberi şehrimizde bulun mid, avukat Faruki ve avukat HÜM:Ü Bununla beraber heyecan içinde idi. satiye verilmesinden dolayı şikâyette buesi olarak kalabilmesi için Almanyanm öldürmek istersiz. Zulmedip öldüreceksemakta olan Irak Hariciye Nazırı Nuri Hâmidi dün mahkemeye vermiştir. Çünkü yıkılan ağacın verde sürünüsünü lunmustur. Mimarlar Birliği, bina ve inburaya dönmesi elzem olduğuna bütün niz bari eza etmeyin, canımı incitmeden Paşa Cenevreye hareket edecektir. Irak Buna sebeb Liman hanına talib oldusimdi gözile görecekti ve o yerde yatan şaat kanununun hükümlerine göre kal Avrupa politikacıları kanidir. italyanın ahn! Hariciye Nazın Cemiyeti Akvamın kon u sırada Odanm pey akçesi olarak verağacı bir küme cörcöp gibj süpürterek bir faların yalnız inşaatla meşgul olmaları ve sey ve asamble içtimalarında bulunduk diği 10,000 liranm tasfiye heyeti tara Milletler Cemiyetile tekrar teşriki me Kapıağası onun ayaklanna kapandı: köşeye attıracaktı. Daha dün dalları albina projeleri yapmamalan lâzım geldi tan sonra Londraya geçecektir. Behey efendim, dedi, niçin böyle tında cennet zevki sezinselenen ve her aide bulunması için Roma ile temas ve ından geri verilmemesidir. buyurursuz? Haşa ki izaleniz emrolun yaprağında bir saadet hücceti yazılj sa ğini, bu husustaki kanunun, üç senedenNuri Paşa Londrada,, Filjstindcki kaYeni bir cemiyet kuruldu müzakerede bulunmak işini bu müessesemuş ola. Tahta oturmağa gidersiz. i?te nılan bu ağacın gören gözü. duyan ku beri Ankarada tatbik edildiği halde Is rışıkukların önü alınması için Arab ve nin Umumî Kâtibi M. Avenol deruhde şu yiğit delikanlı da ülemanın, vüzeranın lağı, konuşan aSzı vardı. Biraz sonra tanbulda bir türlü mer'iyete girmediğini Yahudi Iiderlerile Fjliştin hükumeti a . Deniı nakil vasıtaları kum ve çakıl etmiş bulunuyor. Mumaileyh Romaya size biat için toplandıklarını haber ver o göze tam kırk yıl kör yaşadığıru, o ve kalfaların yaptığı projelere göre inşa rasında bir anlaşma temini için yaptığı nakliyeci ve satıcı esnafı cemiyeti faali gelerek İtalya Hariciye Nazırı Kont Cimeğe gelmiştir. Gönlünüzü ferah tutun, kulaga duyar söründüğü halde sağır edilen binalann fennî bakımdan noksan temasları izah edecektir. Oğrendiğimize yete başlamıştır. Cemiyetin baskanlığına İstanbul Doğru îş idarehanesi sahibi Be yano ile iki defa görüştü. tahta buyurun. bir ömür geçirdiğini, o ağza bütün bir larla dolu olduğunu ileri sürmektedir. göre Arab ve Yahudi liderleri bu yolda îtalya; Milletler Cemiyetile teşriki bir müzakereyi esas itibarile kabul et kir Girişken getirilmiştir. Kara Mehmed, derin derin içini cekti: hayat uğursuzluktan baska birşey konuşmesaiye devam etmeğe esas itibarile muBelediye Fen heyeti ve Hukuk îşleri müŞehrimizin insaat hususunda nekadar mişlerdir. Adamcağız, dedi, yan çıplak. Bu madığını sövliyecekti. dürlüğü bu şikâyeti tetkik etmiş, Mimarcanlılık gösterdiği nazarı itibara alınırsa halif bulunmadığını ve lâkin italyan orkılıkla tahta çıkarsa gülünc olur. Üstüne Heyecanı işte bundan. Avcı Mehmed lar Birliğine hak vermiştir. bu esnafın bir araya gelerek, bir teşkilât dusu tarafından zaptedilmiş ve hükumeti birşey giydirin. le yüzleşeceğini düşünmekten ileri geli altında muntazam olarak çalışmalannın dağıtılarak idaresi İtalyan memurlarının Mimarlar tarafından yapılan bina proVeliahdin ağlaması dinmişti, doğa yordu. Onunla mahud tipi gecesi karşı bir taraftan müşterinin müstakar bir fiat eline verilmiş, hukuku hükümranisile imnımsı burnunu çeke çeke dört yanına ba karşıya gelmişti. Fakat o tesadüf sırasın jelerine insaat ruhsatnamesi verileceğine la mal bulmasına, diğer taraftan da bu paratorluk unvanı bile İtalya Kralı ta kınıyordu, gülümsemeğe çalışıyordu. da kuvvet, kudret ve satven Hünkârın dair bir nizamname hazırlanarak Belediticaretle mesgul olanların himayesine ya rafından resmen deruhde edilmiş bulu Kızlarağasının o sırada getirttiği mene elindeydi. Şimdi hâkim kendisiydi, öbürü ye riyasetine verilmiştir. nan Habeşistanın AvruDaya iltica eden nvacağı süphesizdir. viş çuhaya kaplı samur kürkü sırtına, ha mahkum mevkiinde idi. Ve bu sebeble, Asılsız iki haber Anneler Birliği menfaatine împaratorile birkaç devlet adamının hâzineden getirilen Peygamber Yusuf san vukua gelecek yüzleşmenin bambaska olâ müstakil bir devlet heyeti sayılarak Gelecek ayın yedisinde dördüncü Tıb ğile üç elmaslı sorgucu başına geçirince lacağını tahmin edip heyecana kapılıyorGazi köprüsü inşaatında kullanılan konser Milletler Cemiyeti büyük meclisine iştiendişeden büsbütün sıynldı, deli deli söy du. beton direklerin kırılması üzerine inşaa haftası tstanbulda toplanacaktır. Tıb Münir Nureddin, Mes'ud Cemil ve rak eylemelerine ve îtalyan murahhas lenir oldu. tın durdurulduğu hakkında dün bir ak haftası ayın yedisinden on üçüne kadar Yeni Kızlarağası Hacı Ali, sarayın Ferdi Ştatzer fahrî olarak ve hasılatı ta larile bir sırada söz söylemek ve rey verdevam edecektir. Demek padişah oldum. Ne iyi, ne hiçbir yabancıya açılmıyan köşelerine gö şam gazetesinde çıkan havadis doğru deTıb haftasım Sıhhiye Vekili doktor mamen Anneler Birliğine olmak üzere 6 mek hakkını kullanmalarına müsaade eğildir. Projenin tadili için Fransaya iyi!.. türülecek olan delikanhdan beş on da iŞi takdirde îtalyanm Milletler Ce Refik açacaktır. Her delegasyon bir kon teşrinievvel kurtuluş gününün akşamı saKüçük Kara Mehmedin içinden kan kika mühlet istedi ve haremağalarını hüc gönderıldiği de asılsızdır. Beton kazık at 21 de Parkotelde bir konser verecek miyetHe bir işi olamıyacağını bildirmiş ferans verecek, ayrıca kendilerinin intigidiyordu. Tahtin kimden kime geçtiğini relerine kapadıktan, ic dairedeki kızları lar, köprünün temelatma merasimi ya tir. hab edecekleri mevzular üzerinde de lerdir. görüyor ve iliğine kadar acı duyuyordu. ve Vadınları da carcaHuk odalanna hap pıldığı gün çakılmıştı. O gündenberi de Habeşistanın îtalyaya ilhakı tanınmıkominikasyonlar yapılacaktır. Toplantı ÜNÎVERSÎTEDE Fakat yapılacak birşey yoktu, şu vazi »pnikten sonra geri gelio kücük Mehme insaat normal bir şekilde devam etmekyacağı hakkında Milletler Cemiyeti meclar için Yıdlzı sarayının konferans salonu tedir. yete tahammül gerekti. O da sesini çı J\ davf etti: lislerinin son toplantılarında müttefikan Ege yurdunda inkişaf tahsis edilmiştir. karmadı, Ayasofyadaki cemaatin saraya KÜLTÜR tSLERI Buyurun ağa, vol arıktır! îzmir Kız Ege Yurduna bu yıl bir karar verilmiş olduğundan îtalya H a Balkan Tıb haftasına iştirak edecek gelerek yeni Hünkâra biat etmelerini Ve bas'nı önüne eŞerek kılavuzlupa Ecnebi ve ekalliyet mektebi olan Balkan doktorlarından başka Av çok müracaatler vaki olduğundan yurd besistanın bu müessesenin azaları listesinuzaktan ibret gözile seyretti ve bu iş bitbasladı. Halavık'^r dairesine varan voll rupa doktorlannın da sami sıfatile gele idaresi Üniversiteye devam edecek olan den adının çıkarılmasmı istememiştir. Fatürkçe muallimleri ikten sonra Kaymakam Paşaya yanaştı: dan sidivorlardı. Albn yo'a sapmadılar, genc kızlar için yurda daha 15 yatak ı kat Habesistan mümessillerinin birer bacekleri duyulmuştur. Ey, dedi, Avcı ne olacak? İstanbul Maarif müdürlüğü, ecnebi ve V?l''dp taslığına eirdiler. Zikzaklı bir Balkan haftasına Romanyadan 30, lâvesini kararlaştırmış ve yurdun inkişafı hane ile Cenevredeki yeni toplanmalarda Kafese girecek! ispatı vücud etmelerine meydan verilme"iîrüvüsten sonra Cesmeliso^aya, oradan ekalliyet mekteblerindeki Türk muallim Yugoslavyadan 20, Yunanistandan da a için birçok tedbirler almıştır. Onu ben götürüp deliğe tıkaca âr so^asına vard''ar. Avcı Meh lere aid yeni kadroyu hazırlamıştır. Kad dedi henüz anlaşılamıyan miktarda azaHukuk Fakültesi dört sene mp"'nde avak diremiştir. °ım! Kavlimiz, kararımız da böyleydi. . bu sofanm vanmdak' Ücüncü Mu ro tasdik edilmek üzere pazartesi günü dan mürekkeb tıb heyetleri iştirak edecekSon haberlerden anlaşıldığına göre olacak mı? Haydi kime söyliyeceksen söyle. Beni r sd dairesindpvdi, v?lni7rJ\ çrene daleın Ankaraya gönderilecektir. Maarif ida Cenevreye gelecek Habes murahhasla tir. '•"erifin yanına iletsinler!.. dı ve «uursuz bir istiha icinde gene çerez resi bu sene yeni kadroda bazı tasfiyeHukuk Fakültesinin dört seneye çıka rının muntazam ve mevcud bir devleti Beynelmilel fizyoloji kongresi rılması meselesi henüz kat'iyet kesbetme lere lüzum görmüştür. Tasfiyede gözöFazıl Mustafa Paşa. saray an'anesi viyordu. temsil etmedikleri baHanesile büyük mecnünde tutulan esas şudur: Ders senesi i~"'n müsaadesi nisbetinde onun dileğini Bu ayın yirmi sekizinde Belgradda en diği cihetle keyfiyetin gelecek seneye bı 'ise istirakten menedilmesi esası üzerine \Arkast var] çinde mazeretsiz devamsızhk edenlerle ternasyonal fizyoloji kongresi toplana rakılacağı yazılmıştı. Dün Rektör Pro ttalva ile ı^la'ma vapılacaktır. Bu uz fandan, bacaklarını şalvardan kurta nasılsa karışmış, bizim Şirketi Hay yapılan imtihanlarda müspet mesai gös cak, burada bazı hastalıkların maden su fesör Cemil Bilselin, Maarif Vekâlet) lasma taJı^kkuk etHSi zaman Habesistan ramamıştır. Türk inkılâbını kavuğu riyenin küçümencik bir Boğaziçi rek teremediğinden dolayı mıntaka müfettişi larile tedavisi mevzuu etrafmda konuşu Yüksek Tedrisat Müdürü Cevadm, İs i"nen desilse de fi'en tamamile feda e attp fes giymek zannedenler de var. lâmma tesadüf ettim. Fakat resimle tarafından haklarında rapor verilenler lacaktır. tanbul Hukuk Fakültesi Dekanı Sıddık rüln>si pahasına Milletler Cemiyetinin Berlin olimpiyadları münasebetile rinin zevksizliği ve baskısının pisliği, ve meslekî vazifeyi ifa etmeğe mâni, dı Konferansın raportörü doktor Akıl Sami ve Ankara Hukuk Fakültesi De bir Avruna müessesesi olarak kalması tebüyük bir Franaız mecmuaaımn, ba bu cılk boyalı kâğıd parçasna tesa sarıda başka vazife deruhde edenler tas Muhtardır ve bunun için bir tez hazırla kanı Bahanın iştirakile yapılan bir top min edilmi1' olacaktır. sında fes bulunan MiBirhların resmi düften beklediğim bütün sevinci de fiyeye tâbi tutulmuştur. mıştır. Memleketimizden iştirak edecek lantıda Hukuk Fakültelerinin bu ders Fevzi TOGAY altına tTürk sporculart* kelimelerini rin bir utanca kalbetti. Maarif Vekilinin tetkikleri doktorlar için tenzilâtlı tren tarifeleri ya yılı başından itibaren dört seneye çıkarıivazdığmı da biliyorsunuz. Biz ne sanıyoruz? Bütün dünya tnası etrafmda görüşmeler olmuştur. Hepılmıştır. türkçe mi biliyor? Her gün gazeteleMaarif Vekili Saffet Arıkan dün de, Avrupada her hangi bir seyahat ayet bir iki toplantı daha yaptıktan sonzentasma giriniz, , duvarlarda, biraz rimizi mi okuyor? Buraya ekaeriyetle yanında Teftiş Heyeti reisi Cevadla Hu İki tramvayın arasına sıkıştı ra karar kat'iyet kesbedecektir. seyyah susî Kalem müdürü Nihad olduğu hal evvel bahsettiğim cenubi Amerika tesadüf en yolu düşen birkaç veya iki, üç aenede bir gelen muhabi de Erenköy sanatoryomunu, Bağlarba devletlerine veya Antil adalarına kaBelediye Sular îdaresine aid olup şo Şirketi Hayriyenin yaptırdığı Sıhhiye Vekili doktor Refik, Vekâdar her memleketin hustısî güzellik rin gazetesine yazdtğı üç beş makale, şındaki prevantoryumu ve Usküdar cihe för Sabahaddinin idaresinde bulunan vapur let muhacir işleri umum müdürü Cevdetle lerini aksettiren afişlerin cazibesine Himalâya dağmtn tepesinde uçan bir tindeki ortamektebleri gezmişlerdir. 192 numarah kamyon, Şişliden Tünele yakalantratnız. Komşu Bulgarîstana kaç sinkten fazla rüzgâr mı yapacak? Şirketi Hayriyenin Hasköydeki kend birlikte bugün Trakyaya giderek göç giden vatman Mustafanın idaresindeki TAPU VE KADASTRODA 163 numarah tramvayla Tünelden Şiş fabrikasında yaptırmakta olduğu vapur men isierini tetkik edecektir. Trakyaıa ve Yunanistana varınctya kadar, ya Buradan Avrupaya Türk renkleri ve nmız nisbetinde niifusu, toprağı, ser kokuları götüren büyük bir hava tatahsis edilmek üzere Tapu umum müdürü Bursa liye doğru gelen vatman Ahmedin ida lann insaat işi üerilemektedir. Yeni va göçmenlerebin ev inşa edilmiştir. bir hamveti olmıyan milletlerin bu acentalar bahastnı mt yelpazeliyecek? lede dört resindeki 249 numarah tramvayın ara purların inşaatı altı ay zarfında ikmal eHiç şaşmıyalım. Gene o Coğrafya da resimli kataloğlarla, afialerle kenya gitti Göçmen nakliyatı sında kalmıştır. Büyük bir tesadüf eserile dilecektir. dilerini hatırlatmıya Ve seyyah çek cemiyeti umumî kâtibi coğrafya ali Köstence ve Varnadan göçmen nakliBir müddettenberi şehrimizde bulu • kamyonda bulunanlara birşey olmamış, Şirket, bundan başka, elde mevcud va meğe çalıştıklarınt gSrüraünüz. Bun mi aayılır: Kürdüatan diye bir mem yatına başlanılmıştır. Her iki limandan ların arasında, Allahım, Türk ve Tür leket olmadığını bilmiyor amvna Tür nan Tapu Umum Müdürü Cemal Arun yalnız kamyonla iki tramvay mühim su purlarını da esaslı bir tamirden geçirecek tir. Fakat bu tamir işine başlamak için nakledilecek on beş bin muhaciri getirmek olduğunu la Başmüsavir Halid Ziya Bursaya git rette hasara uğramıştır. kiye isimlerini taşıyan bir tek kâğıd kiye adında bir memleket bilmiyenler mislerdir. Burada birkaç gün yeni tapu parçası yokttrr. Her yerde aradım, biliyor. Avrupada bunu :Bu yüzden Osmanbeyde tramvay yo yaz tarifelerinin ikmali beklenecektir Ş> üzere vapurlar gönderilmektedır. Hisar bulamadtm, yalntz Pariste, küçük bir de var. ve kadastro tesküâtını teftiş ettikten son lu bir saat kadar kapalı kalmış ve se ket ayrıca bu sene Boğazdaki iskelelerin vapuru Köstenceye bu iş için gitmiştir. Ilıi acentanın resimli broşürleri aramtna kafile olarak iki bin muhacir getirecektır. PEYAMI SAFA ra îzmire gideceklerdir. de ıslah edecektir. ferler inkıtaa uğramıştır. Türkiye İtalyan ticaret anlasması Cemiyeti Akvam Konsev içtimaı îspanyada bluke kalan paralarımız Milletler Cemiyeti ve Habeşistanın akıbeti Balkan Tıb haftası Gelecek ay Yıldız sarayında başlıyacak Sıhhiye Vekili bugün Trakyaya gidiyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog