Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Ttv CUMHURİYET asıanmaz Pasl HASAN Bıçağının ihtira Beratı SiZi 10 YAŞ T 11 Eylul 1936 ıraş ile alâmeti farikası vardır. Yüz defa tıraş eder. Ne İngilizler, ne Fransızlar, ne de Amerikalılar, ne de bütün dünya aynını yapamaz. HASAN TIRAŞ makinesile, HASAN TIRAŞ sabunu ve tıraş krem, tıraş kolonyası, tıraş pudrası birer şaheserdir. Mutlaka HASAN markasını arayımz. Israr ediniz. HASAN deposu: ANKARA, 1STANBUL, BEYOĞLU. Bu Ufak Yanhş M. M. Vekâletinden: 1 Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okulu In giüzce ve Fransızca, Almanca öğretmenliklerine Yüksek okullarda öğretmenlik yapmak salâhiyetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki tngilizce, bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni almacaktır. 2 Bu öğretmenliklerin ücreti ders saati başına 4 ilâ 5 Iiradır. 3 Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservis ve nü fus kâğıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve bulundukları memu • riyetleri gösterir hal tercümesi ve bir istida ile Ankarada M. M. Vekâletine, tstanbulda Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatleri ve sarih adres yazmaları lâzımdır. Müracaatler en geç 20 eylul 936 ya kadar yapılmahdır. «232» (655) SIHHÎ KANZUK BAL SAMiN KREMLERi Daha fazla gösterebilir Şu renk pudra sizi gencleştirir ve cildinizi güzelleştirir. Başka renk pudra da, aksine olarak siz> ihtiyarlamış gibi gösterir. Tenini? esmer ise, esmerlere mahsus biı pudra ve meselâ koyu Raşel ren ginde bir pudra kullanmanız icab ettiği gibi teniniz kumral ise, açık ise, açık Raşel renginde bir pudra kullanmanız lâzımdır. Bir pudra intihab etmek için yüzünüzde al tı muhtelif rengini tecrübe etme li ve tesirini görmelidir. Burun ve çenenizi sık sık pudralamamak için cildde sabit duran bir pudra kullan malısınız. Bir kutu pudra derunüne bir kaşık miktarında krem köpüğü ilâve ederek pudranızı kuvvetli ve sabit bir şekle ifrağ edebilirsiniz. Tokalon pudrasında en iyi cins havalandınl • ımş, pudra ile beraber krem köpüğü matlup miktarda ve fennî bir surette kanştırılmıştır. BİÇKİ ve DİKiŞ YURDU Bu pudra, cild üzerinde ne leke bı rakır ne de tabaka halinde görünür. Yalnız bir defa pudralanmakla sekiz saat sabit kalarak şayanı hayret ve sevimli bir ten yaratır. Renk; son za • manlarda icad edilen ve hiçbir vakit yanlışhk yapmıya imkân bırakmıyan bir makine ile kontrol edilmiştir. Her sabah 5,000,000 kadın Tokalon pudra sını kullanır. En son metodla ve çok kolay bir usulle dikiş bi lenlere ve hiç bilmiyenlere Fransız luka metodla ayyör, tuvalet, roblar, reklâm beyaz çamaşır dersleri kadınlara verilir. Yüksek Kültür Direktörlüğünden musaddak şehadetname verilir. Kayıd başlamıştır. Her gün saat 2 den 5 e kadar. Tesis MUdürU ELENi ÇORBACIOGLU Adres Kumkapı Kadırga caddesi No. 9 3 • Ankara Valîliğinden: 24 eylul 936 perşembe günü saat on birde Ankara Vilâyeti binasmda Nafıa Müdürlüğü odasında toplanan Eksiltme Komisyonu tarafmdan 19611 lira 32 kuruş muhammen bedelli Etlik Merkez Bay tarı lâboratuarmda yapılacak bina ve tadilât işleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Eksiltme şartnamesi, fennî şartname ve keşif varakaları 125 kuruş mukabilinde Vilâyet Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. Muvakkat teminat 1470 lira 85 kuruştur. lsteklilerin teklif mektublarını, Ticaret Odası vesikası ve en aşağı 15000 lirahk inşaatı muvaffakiyetle bitirmiş ve Nafıa Vekâletin den ahnmış yapı müteahhidliği ehliyet vosikası ve teminat mektub veya makbuzile birlikte yukarıda yazıh günde saat ona kadar Ek siltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzımdır. «749» (1054) istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyoundan: Kapah zarfla eksiltmeye konulan Haydarpaşa Nümune hastane sinin 1936 malî yılı ihtiyacı olan 244 kalem tıbbî alât ve edevata teklif edilen fiatlar fazla görüldüğünden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 1 Eksiltme 18/9/936 günü saat 15 te Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. 2 Tahminî fiat 6358 lira 50 kuruştur. 3 Muvakkat garanti 476 lira 69 kuruştur. 4 fstekliler sartnameyi parasız olarak Komisyondan alabilirler. 5 tstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayıh kanunda yazıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat teminat, makbuz veya banka mektubile ihale saatinden bir saat evvel teklif mektub larını Komisyona vermeleri. (949) Esmer, sarışın, kumral her tene tevafuk eden güzellik kremleridir Sıhhî usullerle hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil. leko sivilce ve buruşuklukları kâmilen giderir. 4 şekilde takdim edilir: 1 Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli 2 Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 3'Krem Balsamin acıbadem gece için 4 Krem Balsamin acıbadem gtindüz için Kibar mahfillerin takdir ile kul landıklan yegâne sıhhî kremlerdir. tNGİLtZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu İstanbul ELEKTRİK PILLERI 6ATARYALARI HER Y E R D E S A T I L I R AMERIKAN MAMULATIDIR Büyük Deniz Gezintisi Şirketihayriyenin 68 numaralı vapurile 129 936 cumartesi günü snat 15,30 da Boğaz ve Adalarda gece yarısına kadar gezinti. Cazbant, saz vesair mütenevvi eğlenceler. Vapurda ucuz ve mükemmel büfe vardır. Biletler Birlikte ve vapurda satılmaktadır. Türk GümrOk Kumusyonculan istanbul Birlijji Şurayi Devlet Umumî Kâtibliğinden: VENÜS GİBİ GÜZEL KALMAK İSTİYORSANIZ DAİMA: r enüs Kremi Venüs Pudrasî Venüs Ruju Venüs Allığı Venüs Rimeli Venüs Esansı Venüs Kolonyası KULLANINIZ. LUMBAGO SiYATiK ağnlan T E S K i N ve izale eder. R O M A 1 İZMA Şurayi Devlette 40 ve 35 lira aslî maaşlı mülâzimlikler açıktır. Mülkiye veya Hukuk mezunları arasında yapılacak müsabakaya Darüşşafaka girebilmek için teadül kanunu mucibince bu maaşları almağa hak kaDirektörlüğünden: zanmış olmak ve 35 lirahk için ayrıca 30 yaşından fazla olmamak 1 Darüşşafakaya alınacak hu ve memurin kanununun 4 ve 5 inci maddelerindeki şartları haiz bu bubat için müracaat edenlerin ver lunmak lâzımdır. Müsabaka 21 eylul 1936 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 te dikleri fiatlar uygun görülme Ankarada yapılacaktır. miştir. İsteklilerin yukarıda yazıh şartlara aid evrakı müsbitelerile bir 2 Mekteb için otuz sıra, bir likte arzuhal ile müracaat etmeleri. «449» (440) dolab ve bir masa yaptırılacaktır. Bunları vermek istiyenlerin 14 eylul pazartesi günü saat 15 te Nuruosmaniyede Türk Okutma Kurumunda bulunmalan. (1104) HEMORRON İstanbul Vilâyeti Nafıa Ameliyatsız basurlan tedavi eder, tesiri kat'idir. Okulumuza bağlı olup bu kere kaldırılan Tatbikat mektebinin resmî mühürii kaybolmuştur. Bundan böyle bu mühürün hükmü olmadığı ilân olunur. (902) s Dtnı Venüs müstahzaratı en saf ve temiz ve gayri muzir maddeIerden yapıldığından size ebedî genclik temin eder. Deposu: NUREDD1N EVL1YAZADE TICARETHANES1 İstanbul Her eczanede arayımz Ordu Asliye Hukuk Hakimliğinden 16/8/936 tarihinde vefat eden Ordu İlbayı Hayri Sirti Kızılın terekesinin yazılmasına başlandığından kanunu medeninin 534 inci maddesi mucibince mirasçıların üç ay içinde sıfatlarını beyan ve kanunu mezkurun 561 inci maddesi mucibince de alacak ve borcluların ilk ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında Ordu Sulh Hukuk mahkeınesine müracaat ejlemeleri aksi takdirde tasfiyeye kabul olunamıyacakları ilân olunur. DEMIIKTİOAR BEL GEVŞEKÜGİ DERMANSJZÜK VüCUT^DİMAG Y0R6ÜNLUKLARI Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: 12 Eylul Cumartesi akşamı Müdürlüğünden: 24/9/1936 perşembe günü saat 14 te Itfanbulda Nafıa Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında (2490.93) lira keşif bedelli Bakırköy Emrazı Aküye hastanesi paviyonunda yapılacak tadilât işleri açık eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri ge nel, hususî ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müte ferrî diğer evrak dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat (187) Iiradır. İsteklilerin en az (2000) lirahk bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarile 24/9/1936 perşembe günü saat 14 te Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. (999) MEVSiM SONU KIR BALOSU Duhuliye serbest ve konsumasyon 45 kuruştur. BUyUkdere BEYAZ PARKDA AI0M E/VATUZU 8EK6ÖÜN İstanbul Vilâyeti Nafıa BEŞİR K E M A L . EC2ANEJI MAHMUT CEVAT SİRKECİ İSTANBUL Zayi: Tıb Fakültesinden aldığım hüviyet varakamı kaybettim. yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 301 Baha Said Sahtb ve Başmuhamn: Yunug Nadt 'mumi neşriyatı tdare eden Yazı işleri Mudürü: Hikmet Münif Cumhurtyet matbaan Müdürlüğünden: 24/9/936 perşembe günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğü Eksiltme Koraisyonu odasında 5000 lira keşif bedelli Davudpaşa Ortaokulu tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, umumî, hususî ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde gösterilecektir. Muvakkat teminat 375 Iiradır. lsteklilerin en az 3000 lirahk bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarile 24/9/936 perşembe günü saat 15 te Nafıa MüdürlüSüne gel meleri. (1007J Maden Kömürü Münakasası: llk teminatı: 162 ton: 120 maden kömürü. Yüksek Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi için lüzumu olan kriple ma den kömürünün 4 eylul 1936 tarihinde ihalesi icra olunmak üzere açık eksiltmeye konmuştu. Mezkur günde zuhur eden talibler tara fından verilen fiatlar pahalı olduğundan 14 eylul 1936 pazartesi günü saat 14 te ihalesi icra olunmak üzere temdid edilmiştir. Talib lerin Cağaloğlunda Cumhuriyet matbaası karşısında Yüksek Mektebler muhasebeciliğindeki Komisyona müracaatlerL (1087). Alınız. KABIZLIĞI defedet. lemeklerden birer saat sonra almırsa: Hazımsızlığı, Mide Ekşilik ve yanmalarını giderir. Ağızdaki tat sızlığı ve kokuyu izale eder. Şişesi 75 vo 120 kuruş. Deposu: Yenipostane arkası, Âşirefendi sokak No. 47.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog