Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

10 Eylftl 1938 CUMHTTRIYET İSTİKLÂL LİSESİ ÜĞÜ DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: 1 lDc, Orta ve Lise kısımlari için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına baslanmıştır. 2 Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula mü • racaat edilebilir. 3 Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe alınacaktır. Okula şirmek istiyenlerin bir an evvel müracaatleri tavsiye olunur. 4 Eylulün on beşine kadar kaydini yeniletmiyen eski talebenin müracaatleri kabul edilmiyecektir. 5 lstiyenlere kayid şartlarmı bildiren tarifname gönderilir. Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: 1 Akademi: Mimarî, resim ve heykel, tezyini san'atlar, şark tezyini san'atlar şubesinden mürekkebdir. A Mimarî şubesi: Tahsil müddeti ikisi ihzarî, üçü atölye ol mak üzere beş yıldır. Lise olgunluk imtihanını vermif bulunanlardan desene istidadı görülenler bu şubeye kabul olunur. B Resim heykel şubesi: Tahsil müddeti muayyen değildir. ls • tidada bağlıdır. Bu şubeye devam edenler 30 yaşına kadar talebelik hukukundan istifade edebilirler. Resim ve heykel şubesine gi rebilmek için en az orta mekteb mezunu olmak lâzımdır. C Tezyini san'atlar şubesi: Tahsil müddeti dört senedir. Umumî tezyinat, afiş ve grafik, çinicilik, dahilî tezyinat, mobilya kısımlarını havidir. Bu şubeye orta mekteb mezunlarile bütün mıntaka San'at mektebleri mezunları alınır. D Şark tezyini san'atlar şubesi: Tahsil müddeti muayyen değildir. San'at istidadı gösterenler alınır. Tezhib, tezyini arab yazısı, Türk cildciliği, Türk cild kalıbları imali ebri ve ahar Türk minya türü, Türk tezyinatı ve çini nakısları, kıymetli taşlar üzerine hâk, altm varak imaii, halı nakısları, sedef kakmacılığı kısımlarını havidir. 2 Bütün şubeler için kayid ve kabul muamelesi 16 eylul 936 çarşamba günü başlar, 30 eylul 936 çarşamba günü biter. Müracaatler hergün 9 ile 12 arasında yapılmalıdır. 3 Taliblerin Akademi Direktörlüğüne hitaben bir istida ile müracaatleri ve bu istidada girecekleri şubeyi tasrih etmeleri lâ zımdır. tstidaya bağlanması icab eden vesikalar şunlardır: A Nüfus ve hüviyet cüzdanı. B Sıhhat ve aşı raporu. C Resmî tahsil vesikası. D Hüsnühal kâğıdı «mekteblerinden bu MIM mezun olan • lardan istenmez.» E 6 tane kartonsuz vesikalık fotoğraf. 4 Ecnebi olanlar yukarıdaki vesikalan mensUB olduklan konsolosluklardan tevsik ettirmiş bulunmalıdırlar. 5 Mimarî ve tezyini san'atlar şubelerine talib olanlann yok • lanması birinciteşrin 936 perşembe günü saat 9 da Akademide ya pılır. Tedrisat 15 birinciteşrinde başlar. 6 Fazla tafsilât için Akademi İdaresine müracaat edilmelidir. 7 Akademinin resim ve heykel subesine bu sene de misafir talebe alınacaktır. Misafir talebe için orta mekteb mezunu olmak kaydi yoktur. Yalnız nüfus cüzdanı, hüsnühal kâğıdı, sıhhat ve aşı raporu gösterilecektir. Misafir talebenin misafirliği Akademi Di rektörlüğünce her iki ayda bir vize edilecektir. (987) SUMER BANK Umumî Müdürlüğünden: 1 Malatyada kurulacak Bez fabrikası idare binalarile memur evleri inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. Inşaatın tahmin olunan bedeli, vahidi fiat esasile yapılacak kısmı 20637,36 ve götürü esasile yapılacak kısmı da 130566,92 olmak üzere ceman 151,204.28 liradır. 2 Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Fennî şartname ve zeyli D Umumî şartlar ve ölçü usulleri, E Vahİdİ kıyasî fiat ve kesif cetveleri, F Projeler. lstekliler bu evrakı 10 lira mukabilinde Ankarada Sümer Bank Muamelât Şubesi Müdürlüğünden satın alabilirler. 3 Eksiltme 17 eylul 1936 perşembe günü saat 16 da Ankarada Ziraat Bankası binasmda Sümer Bank merkezindeki Komisyonda yapılacaktır. 4 İsteklilerin «8811» liralık muvakkat teminat vermeleri lâzımdır. Bundan başka eksiltmiye girecekler ihale gününden en az üç gün evveline kadar bu işi başarabileceklerine dair olan vesaiki 25 kuruş pulla birlikte Bankaya tevdi edip ehliyeti fenniye vesikası almış olmalan ve bu vesikaya teklif mektublanna leffetmeleri iâznndır. 5 Teklif mektubları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumî Müdürlüğüne mak buz mukabilinde verilecektir. 6 Posta ile gönderilecek mektublann nihayet ihaleden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapa tılmış olması lâzımdır. (842) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Tarih ve Coğrafya öğretmeni Aranıyor TARSUS A M E R İ K A N KOLEJi Direktörlüğünden : Tam devreli Lise derecesinde olan Kolejimize tarih ve coğrafya o£retmeni 'âzımdır. Aranılan evsafı haiz olanlar Kolej idaresine, yahud Fincancılar Yokuşunda Amerikan Bord Heyetine mü racaat edebilirler. Bursa Kız Lisesi (Yatı, Gündüz) 20 ağustostan itibaren kayid muamelesine başlanacaktır. Yıllık yatı ücreti 185, gündüz ücreti 35 liradır. Memur, kardeş çocuklara ayrıca tenzilât yapılır. Bu yıl fen kısmı da açılacaktır. Lisenin resmî liselere muadeleti Kültür Bakanhğınca tasdik edilmiştir. Beher sınıfa 40 talebeden fazla alınmıyacağından gerek eski talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde Lise Direktörlüğüne müracaatleri. (55) Türk Maarif Cemiyeti Merzifon Amerikan Okulu KIZ Tedrisat 28 Eylulde başlar. HAYAT OKULU . Tam devreli orta derece olduğu Kultür Bakanlığırca tasdik edilmiştir. Türkçe, injj lizce, Fransızca okunur. Ev idaresi, Ticaret dersleri vardır. Leylî ücret 200 lira, Neharî ücret 25 liradır. Fazla malumat için Direktörlüğe müracaat Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı • Kız Talebe Yurdu ŞEHZADEBAŞI CADDESİ T O ROS M. M. Vekâletinden: 1 Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye Okula In • gilizce ve Fransızca, Ahnanca öğretmenliklerine Yüksek okullarda öğretmeni ik yapmak salâhiyetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki tngilizce, bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 2 Bu öğretmenliklerin ücreti ders saati başına 4 ilâ 5 liradır. 3 Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonaervis ve nfi • fus kâğıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı ve bulunduklan memu riyetleri gösterir hal tercümesi ve bir istida ile Ankarada M. M. V«* kâletine, tstanbulda Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatleri ve sarih adres yazmalan lâzımdır. Müracaatler en geç 20 eylul 936 ya kadar yapılmalıdır. c232» (655) Birinci Umumî Müfettişliğinden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Diyarbekirde sur haricinde imar plânına göre ayrılmış olan yerde yapılacak Birinci Umumî Müfettişlik ve Yedinci Kol ordu Kumandanlığı konaklan inşaatıdır. Bu insaatın keşif bedelleri mecmuu 95503 lira 36 kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi» C Bayındırhk işleri genel şartnamesi. D Hususî şartname, E Fennî şartname, F Keşif, G Keşif hulâsası, H Projeler. " lstekliler bu evrakı 5 lira bedel mukabilinde Diyarbekirde Birinci Umumî Müfettişlikten alabilirler. tstanbul ve Anka ra Nafıa Müdürlüklerine gönderilecek olan nüshalardan o kuyabilirler. 3 Eksiltme 28/9/936 pazartesi günü saat 11 de Birinci Umumî Müfettişlikte yapılacaktır. * 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için: A Arttırma ve eksiltme kanununun 17 nci maddesine uygun olarak 7163 liralık muvakkat teminat vermeleri. B Ticaret Odasmda kayidli bulunup buna aid vesikasını göstermesi. C Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasını haiz olması lâzımdır. 6 Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Diyarbekirde Birinci Umumî Müfet tişlikteki Münakasa Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumile iyice kapatılmış bulunması lâzımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. (871) İstanbul Üniversitesine vc yüksek raekteblerine, başka vilâyetlerden devam edecek talebe bayanlann: Tahsil, iaşe, ikamet ihtiyaclannı tam konforla en müsaid ücretlerle temin eder. Resmî ruhsatı haiz, talimatname disiplinle idare edilir, en eski bir müessesedir. Tafsilât almak için yurd müdürlüğüne yazılabilir. Tabldot için yapılmış olan tenzilât bu sene kaldı rılmıştır. Eski talebelerimizin eylulün on beşine kadar kayidlerini yenııe meleri lâzımdır. i» YUCA ULKÜ LİSELERİ Kuranı ve Direktörü: Nebi oğlu Hamdi Ulkümen Kayid muamelesine baslanmıştır. Cumartesi ve pazardan başka hergün 1 0 1 7 arasında okula müracaat edilebilir. lstiyenlere tarifname gönderilir. Cağaloğlu, Yanıksaraylar Telefon: 20019 Gecel Günsel • Kız Erkek (Eski : Inkılâb) Harbiye Okulu Komutanlığından: 1 Ankarada yeni yapılan Harb Okulu için imtihanla 84 : 126 lira ücretli bir elektrik ustabaşısı, 75 : 98 lira ücretli bir elektrikçi, 52 : 75 lira ücretli bir santral ve telefoncu, 98 : 165 lira ücretli bir kalorifer ve su işleri ustabaşısı, iki 84 : 126 lira ücretli kalorifer ve su işleri ustası alınacaktır. lmtihanlar nazarî ve amelî olarak elek • trik ve makineden 24 eylul 936 tarihinde Ankaradaki Hr. Okulunda yapılacaktır. 2 Aşağıda yazılı şerait ve evsafı haiz olan istekli vesikalarile 14 eylul 936 tarihine kadar tstanbulda ve 17eylul 936 dan 23 eylul 936 tarihine kadar Ankarada Hr. Okuluna müracaat edeceklerdir. A Türk olmak ve ecnebi kadmlarla evli olmamak, B Askerlik mükellefiyetini ifa etmiş olmak, 58 yaşından yu • karı olmamak, C Hukuku medeniyeden mahrumiyet cezasile mahkum veya devlet için muzır teşkillere mensub olmamak, D İyi ahlâk eshabından olmak, haysiyet ve namusu muhil fiillerle ve alelitlâk ağır hapis veya o derecede cezayı müstelzim bir ffille mahkum olmamak, H Sarî hastalıklara müptelâ olmamak ve vazifesini munta zaman ifaya mâni olabilecek bedenî ve aklî arıza ve hastalıklarla ma* lul bulunmamak. V tki sene hizmet edeceğine, kadro icab veya ihtiyacm zevalile hizmetine nihayet verilmesi halinde hiçbir hak talebinde bulunmı yacağına dair noterlikçe musaddak bir taahhüd senedi vermek. Z Okudukları okullann diploma suretleri ve daha evvel bulunduklan vazifelerden aldıklan bonservis ve nüfus tezkere asılları veya noterden musaddak suretleri. «257» (861) Elektrik Münakasası İlânı Fethiye Beledivesinden: 1 Nafıa Vekâletinden tasdikli proje, keşifname ve şartnamesi mucibince Fethiye kasabasmda elektrik tesisatı yapılması 22/8/936 tarihinden 6/10/936 tarihine kadar 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Eksiltme 6/10/936 salı günü saat 16 da Fethiye Belediye dairesinde müteşekkil Belediye Encümenince yapılacaktır. 3 Tahmin edilen bedel 4520 liralık santral binası inşası ve agac direkler haric olmak üzere 16301.05 liradır. 4 Muvakkat teminat miktarı 1222.58 liradır. 5 Proje ve teferruatı, fenhî ve hususî şartname ve mukave lename proejsi suretleri İstanbul Sirkeci Yalıköşkü caddesinde Fethiye Nakliyat ve Ticaret evinde ve Fethiye Belediyesinde parasız gorulebılır. 6 Teklif mektubları şu vesikalan ihtiva edecektir: A İstekli bir şirket olduğu takdirde sicilde kayidli olduğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra almmış resmî bir vesika, şirket sirküleri veya noterlikten musaddak vekâletnamesi. B Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu. C BugÜne kadar en aşağı 16,500 liralık bir elektrik tesisatmı muvaffakiyetle bitirdiğine dair kabul raporu veya musaddak sureti. isteklilerin eksiltme şartnamesi mucibince tanzim edecekleri teklif mektublarmı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Belediye Rıyasetine vermeleri veya bu saate yetiştirmek üzere göndermeleri ilân olunur. (986) Urfa Belediye Reisliğinden: Urfa şehrinin hâli hazır haritasının alınması 22 eylul 936 tarihinden itibaren bir ay müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 1 Şehrin mesahası meskun kısmı 172, gayrimeskun kısmı 182 ki ceman 354 hektar tahmin edilmiştir. 2 354 hektarlık haritanın bedeli muhammeni «4854» liradır. 3 Haritalar Belediye Yapı ve Yollar kanununun birinci mad des! mucibince şehrin hali hazırını gösteren 1/2000 ve 1/500 mikyasmda iki kıt'a ve 1/1000 mikyasında da tesviyei münhanili bir kıt'a haritaeı alınacak ve bunlar dört takım olacaktır. 4 Muhammen bedelin % 7,5 u olan 364 lira muvakkat teminat alınacaktır. 5 Şartnameyi görmek istiyenler Urfa Belediye Dairesine müracaat edeceklerdir. 6 lhale eylulün 22 nci salı günü saat on ikide Urfa Belediye Encümeninde yapılacaktır. 7 Taliblerin bu işi başarabilecek şeraiti haiz bulunduklarma dair Nafıa Vekâleti Celilesinden musaddak ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmeleri n>ecburidir. (668) Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 1 Müessesece satın alınacak 200 aded dana, 8 aded manda yavrusu, 30 aded merkeb için 24/8/936 tarihinde kapalı zarf usuli le yapılan eksiltme taliblerin şart muallâk teklifinde bulunmuş olmalan cihetile eksiltmenin bir ay zarfında pazarlıkla yapılmasma kar§r verilmiştir. 2 Pazarhk 14 eylul 936 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde yapılacaktır. 3 İsteklilerin şartnamesini almak üzere Ankara Merkez Hıfzıssıhha Muhasib Mutemetliğine veya İstanbul Sahil Sıhhiye Mer kezine müracaatleri. 4 Kıymeti muhammenesi 8030 liradır. 5 Muvakkat teminat 602 lira 25 kuruç olup hudud ve sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü veznesine yatmlacaktır. (837) Türkiye Zfraat Bankasmdan: Bankamızca alınacak seksen beş aded portatif yazı makinesi ka palı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmiye iştirak şartları: 1 Teklif mektubu «teslim müddeti tasrih edilmelidir» 2 Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinelerden bir aded. 3 Müteharrik aksamın analiz raporu, 4 % 7,5 teminat akçesi, 5 Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesi. Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. Eksiltme müddeti 15 eylul 936 akşamı saat on dörde kadardır. Banka tercflı hakkını muhafaza eder. (1035) Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 4281 sayılı tütün eksperliği nizamnamesi dairesinde ehliyetname almak istiyenlerin 11 teşrinievvel 936 tarihine kadar Inhisarlar U mum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lâzımdır. Bu müddetten son ra müracaatta bulunacakların ehliyetname alanuyacakları ilân olunur. (1026)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog