Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBIYE1 İO Eylöl 1936 Avusturya markalı mücedded bir halde buiunan bir piyano ucuz satılığa çıkarılmıştır. Beyofcıu Suterazi sokak 19 No. dördüncü kata müracaat. Satılık Kuyruklu Piyano D * 1 1 I İnhisarlar Umum Müdürlüğünden I İstanbul Harici Askerî KITAATI İLÂNLARI Yüksek Öğretmen Okulu Direktörl^oründen: 1 Yüksek Öğretmen Okulu edebiyat, tarih, coğrafya, fizik kimya. riyaziye ve tabiiye bölümlerine bu yıl dahi yatılı ve parasız talebe alınacaktır. 2 Okula girmek istiyenlerin yaşı yirmi beşten yukarı olma malıdır. 3 Talib olanlar, girecekleri bölümü gösterir bir dilek kâğıdı, sağlık ve çiçek aşısı raporları, altı tane 4 x 6 büyüklüğünde fotoğ raf, hüviyet cüzdanı ve lise olgunluk diplomalarının asılları veya liseyi bitirdiklerini gösteren bir tasdikname ile Okul Idaresine baş vurmalıdırlar. 4 Pazartesi, salı ve perşembe günleri saat 14 ten 18 e kadar kayid yapılır. 5 Kayid süresi 29 eylul 936 salı günü akşamına kadardır. 6 Bütün talibler talib oldukları bölüm derslerinden, lise de recesinde yapılacak seçme smavlarına gireceklerdir. 7 Seçme smavları aşağıdaki günlerde yapılacaktır. YAZILI SINAVLAR Riyaziye, Fizik Kimya Saat 9 30 Eylul 936 Çarşamba Edebiyat, Tabiiye » 9 1 B.Teşrin 936 Perşembe Tarih, Coğrafya » 9 2 » » Cuma SINAVLAR SÖZLÜ Riyaziye, Fizik Kimya » 14 3 » » Cumartesi Tarih, Coğrafya » 9 5 » » Pazartesi 5 » » Pazartesi Edebiyat, Tabiiye » 14 8 Sınavlara gireceklerin, sınavlardan yarım saat evvel Okul da bulunmalan ve sınavlara girme fişlerini idareden almaları lâ zımdır. (1085) 1ŞLETMESİ Acentaian: Karaköy Köprübaşı Tel 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel. 22740 Bu haftaki Mersin hattı postaları Yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere İstanbuldan 8 eylul salı ve 10 eylul perşembe günleri kalkması lâzım gelen Mersin hattı postaları birer gün teahhurla kalkacak lardır. Buna nazaran 9 eylul çarşamba saat onda kalkacak postayı ERZURUM vapuru, 11 eylul cuma saat onda kal kacak postayı da GÜNEYSU vapuru yapacaktır. (1075) 1 Şartnamesi mucibince 4,000 lira muhammen bedelli bir aded seyyar elektrik vinci açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 2 Eksilyne 9/10/1936 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnameler, parasız olarak sözü geçen şubeden alınacaktır. 4 Muvakkat teminat «300» liradır. 5 Kanunen eksiltmiye girebilecek olan isteklilerin vesikala rile birlikte tayin olunan gün ve saatte yukarıda ismi geçen Komis yon Reisliğine müracaat etmeleri lâzımdır. 6 Şartnamenin son maddesi mucibince fiatsız tekliflerle katalogların en geç eksiltmeden bir hafta evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesine verilmiş olması icab eder. (648) 1905 lira 56 kuruş keşif bedelli Cibali iskelesi inşaatı 1214 lira 40 kuruş keşif bedelli Ahırkapı Tütün Bakımevi tamiratı 1 Yukarıda keşif bedelleri yazılı inşaat tamiratı ayn ayn pa zarlıkla eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 11/IX/1936 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te ve 16 da yapılacaktır. 3 Istekliler şartnamesini görmek üzere hergün ve pazarlık i çin de tayin olunan günde % 7,5 muvakkat güvenme parasile bir likte Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonuna gelmeleri. (672) Erzincan kıtaatının ihtiyacı olan 450,000 kilo fabrika unu 15/9/1936 sah günü saat on altıda ihale edilmek üzere kapalı zarfla eksiltmiye konulmuşror. Muhammen bedeli 67,500 lira dır. tlk teminatı 5,062 lira 50 kuruştur. Şartnamesini görmek is tiyenler 338 kuruş mukabilinde Tümen Satınalma Komisyonun dan alıp görebilirler. tstekliler teklif mektublarını 2490 sayılı kanuna tevfikan tanzim ederek ihale saatinden bir saat evveli ne kadar Erzincanda Tümen Satınalma Komisyonu Başkanlı ğına makbuz mukabilinde ver miş bulunacaklardır. «239» (716) • * • I Yaz tarifesine başladı. Her türlü konfor vardır. Dört yemek, yatmak üç liradır Hergün otomobil lerrâi vardır. Telgraf, telefon, posta servıs ^ M H H H | ^ m B leri temis edilmiştir. ^p^g^H^H^HH ULUDAG OTELİ Kiralık Emlâk 1 497,47 lira keşif bedelli Cibali Kutu fabrikası sigara kâğıdı 1 Şemsipaşa Bakımevi memur oda amban önündeki Idareye aid binanın altındaki dükkânların tamire mııhtac dahilî aksamı. larında yapılacak tadilât işi plân ve ke2 411,51 lira keşif bedelli Cibali Kutu fabrikasındaki su içme şifnamcsi mucibincc pazarlıkla ihale tesisatı şartname ve keşifnameleri mucibince pazarlık suretile mü edilecektir. nakasaya konulmuştur. 2 Keşif bcdeli 170 lira 39 kuruştur. 3 Eksiltme 15/IX/1936 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te 3 Muvakkat teminat 12 lira 78 Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Kokuruştur. misyonunda yapılacaktır. 4 Kat'î ihale 18/9/936 cuma günü isteklilerin şartname ve keşifnamelerini görmek üzere hergün ve saat 14 te grap mcrkezinde müteşekkil pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme parala komisyon önünde yapılacaktır. rile birlikte sözü geçen Komisyona müracaatleri. (780) 5 İsteklilerin plân, kcşifname ve şartnameyi görmek üzere her gün komisyona müracaatleri ve münakasa günü saat 14 e kadar teminat akçelerini makbuz mukabilinde grup veznesine yatırmaları ilân olunur. (873) İnhisarlar Idaresi Usküdar Depolar Grupu Müdürlüğünden: Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları | Beyoğlu Kuloğlu Ağahamamı caddesi 3 üncü Vakıf hanın 9 uncu dairesi. Yukarıda yazılı mahallin 31 mayıs 937 sonuna kadar kiraya ve rilmesi 3 eylul 936 gününden itibaren bir ay müddetle pazarhğa bırakılmış, isteklilerin hergün Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Akarat Kalemine gelmeleri. (1139) Zayi Sirkeci gümrüğünden almış olduğum, 93 tahakkuk numaralı ve 3427/3423 numaralı emtiaya aid, 21 haziran 1931 tarihli ve 233.618 numaralı vezne makbuzunu zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. O. FEGARA. Beyoğlu, İstiklâl caddesi Mısır apt. No. 16 Satılık Mahlul Emlâk Ayazpaşada Gümüşsuyunda eski Fatmaha tun yeni ömeravni mahallesinde Bağodaları sokağmda vaki 156 metro murabbaında arsanın tamamı. Fmdıklıda Yahyaçelebi mahallesinde Tatar 5 00 63 72 ağası sokağında eski 1 numaralı 31 metro 86 santim terbiinde arsanın tamamı. Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Bile 69 66 6 00 zik sokağında eski 56 yeni 58 numaralı arsanın tamamı. Galatada Yenicami mahallesinde Fermene 1045 82 78 00 ciler caddesinde eski 44 yeni 44 numaralı dükkânın tamamı. Yukarıda yazılı malların mülkiyetleri peşîn para ile ve on beş gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. İhalesi 25 eylul 936 cuma günü saat on beşte Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey paralarile Beyoğlunda Vakıflar Direktörlüğünde Mahlulât kalemine gelmeleri. (1101) Değeri Pey parası Lira K. Lira K. 71 00 936 00 Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinden: Edirne3e Fırçacı S kalay yanında Este're: Kocanız Ankaranın Yeğenbey mahallesinde Kumrulu sokak 24 sayılı evde oturan Yako tarafından aleyhinize Ankara Asliye Birinci Hukuk mahkemesine açtığı ihtar davasının bakılmakta olan duruş • ması sonunda: Kanunu medeninin 132 nci maddesi mucibince bir ay zarfında kocanızm evine dönme nizin ihtarma 15/7/936 tarihinde karar verilmiş olduğundan işbu ka~ rarın bir sureti mahkeme divanhanesine talik suretile usulü daire sinde ilân edildiğinden bu karara bir diyeceğiniz varsa tarihi ilândan itibaren on beş gün zarfında temyiz etmek suretile Ankara Asliye Birinci Hukuk mahkemesine mü racaat etmeniz aksi takdirde mezkur hükmün kesbi kat'iyet edeceği malumunuz olmak üzere ilânen tebliğ olunur. «776» (1111) Gündüz Yaü Sıvas Çakrı ve Hargün Tuzlası için 20 aded vagonet Kaîdırım Tuzlası için 20 » » Çamaltı Tuzlası için 120 » » (Rulmanlı ve tamponlu) Çamaltı Tuzlası için 150 takım rulmanlı vagonet yatağı 1 Şartnamesi mucibince yukarıda nevi ve miktan yazılı vagonetlerle diğer malzeme 1/X/1936 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarlık Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Eksiltmeye girmek istiyenlerin pazarlık gününden en az on gün evvel fiatsız tekliflerini İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermesi lâzımdır. 4 Muvakkat teminat parası teklif olunacak fiatlann % 7,5 rriktarıdır. . 5 İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 muvakkat güvenme parası ve pazarhğa girebilmek için kanunen kendisinden aranılan vesaikle birlikte yukarıda sözü geçen Komisyona gelmeleri lâzımdır. (920) Beher metresine biçilen ederi 75 kuruş olan 100 ilâ 150 bin metre portatif çadır bezi kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. fhalesi 17 eylul 936 perşembe günü saat 15 tedir. Şartnamesi 565 kuruşa M. M. V. Satınalma Komısyonundan alınır. İlk teminatı 6875 liradır. Çadır bezleri yerli fabrikalar mamulâtından ola caktır. Eksiltmiye girecekler kanunî teminat ve vesikalarile birlikte teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonuna vermeleri. «246» (789) *** Manisa merkezindeki kıtaatın 392 ton unu münakasaya kon muştur. Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde Manisada Tümen Satınalma Komisyonundan alı nır. İhalesi 17 eylul 936 perşembe günü saat 10 da Manisada Askerî Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Eksiltm*» kanpılı zarf usuliledir. Beher kilosunun muhammen fiatı 13 kuruştur. İlk teminatı 3798 liradır. tstekliler Ticaret Odasında mnkayyed olduklarına dair vesika ibra? etmeleri '»zımdır. İlk teminat makbuzile birlikte teklif meMuW»rı münakasanın yapılacatn belli p\in v» «aatten en asath V î r.aat »r evvel Manisada Askerî Satın alma Komisyonuna verecekler dir. «255» (852) *** Yerli fabrikalar mamnlâtın dan ve beher metresine biçilen ederi 36 kuruş olaı yüz bin met re yatak kılıflıeı bez kapalı zarfla eW*iltmiye konulmuştur. İhalesi 23 eylul V936 çarşamba gü nü saat 15 tedir. Şartnamesi 180 kuru«a M. M. Vekâleti Satınal ma Komisvonundan alınır. İlk teminatı 2700 liradır. Eksiltmiye girecekler kanımî teminat 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madrlelerinde vazılı beleelerle bir likte teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel AnWr»da M. M. Vekâleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. «270» (961) *** Demirköy alayının 376 ton ekmeklik unu kapalı zarfla ek siltmiye konulmuştur. İlk temi natı 3948 lira bedeli 52640 li dır. İhalesi 17 eylul 936 per şembe günü saat 14 te Vizede yapılacaktır. Şartname Komis yonda hergün eörülebilir. «247» (788) *** Er^incan kıtaat ve müessesa tınm ihtiyacı olan 2813000 kilo mese odkmunun 1fi/Q/O3« c a r samn» jrün" saat 11 de ihale eJilmek nzere kanalı 7**'a eksilt " mive Ifnnu'mınttur. M"Hammen liradır. İlk temsnat sini ?örmek istivenler 282 ku Satınalma Ko ru*a lirlar. <lif m savılı U m ı n u n 32. 33, 34 "ncü m»<J^«»l»»rin<» före tanzım Kal*» sap*'"'len bir <aat ks»Har Erzincan Tüm Zonguldak C. H. P. Başkanlığmdan: Zonguldak Halk Partisi binasının kalörifer tesisatı yaptırılacak • tır. Tesisatı yapmak istiyenlerin tekliflerine esas olmak üzere binanın plânlarım ve bu husustaki şartnameyi Parti Başkanlığından istemeleri ve tekliflerini 25 eylul 1936 akşamına kadar Partiye göndermeler: ilân olunur. (1127) Beyoğlu istiklâl caddesi Beyoğlu Ağacamii köşesinde 1 numara ı apartımamn ikinci katında NOEMi ASADURYAN ve SıDIKA EVCiM tarafından Kültür Bakanhgının ruhsatnamesile açılmış olan biçki ve dikiş yurdunda en son ve kolay Fransız metodu ile az bir zamanda dikiş ve biçkiye mütea lik herşey oğretir ve devir sonunda Maarifce tasdikli şehadetname verilir. Derslere Birinciteşrinde başlanacağından müsaid şeraitle talebe kaydına başlan mıştır. istiyenlerin Perşembe ve Salı günleri saat 10 dan 16 ya ve eumaıtesi ünleri 9 dan 1 e kadar müracaat eylemeleri. B i Ç K İ VE D İ K İ Ş O K U L U Hayrabolu Sarachanebaşı Horhor caddesi Urayından: Her sene sonbaharda yapılmakta olan Hayrabolu Hayvan ve Eşya panayırı bu sene dahi 15 eylul 936 salı günü açılarak üç gün devam eeleceği ilân olunur. (807) H H a a M ^ B H ^ O u Dr k ö l ğ k l i e t rU ü Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı ANA ILK ORTA LİSE TAM DEVRE HAYRİYE LiSESi Okulumuz her zaman gördüğü teveccüh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil tedrisabnı yeni bir teşkilâtla kuvvetiendirmiştir. Kızlar kısmı ayrı bir dairedir. Mektebin hususî otobüslerile neharî talebe hergün evlerinden aldırılır. Istiyenlere tarihıame gönderilir. Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 Mardin Vilâyeti Daimî Encümeninden: Mardinde Hususî İdare namına yaptırılacak 36494 lira 98 kuruş bedeli keşifli konferans salonu inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu keşif muhteviyatından 935 malî yılı içinde alınmış buiunan 5000 liralık malzeme ile kısmen yapılmış olan 2532 lira 20 kuruşluk hafriyat ve sair ameliyat masrafı ki cem'an 7532 lira 20 kuruş çıkarıldıktan sonra geri kalan 38962 lira 78 kuruşluk keşîf bedelinden de Nafıa Vekâletince yapılacak her türlü tadilâtı müteahhid kabul etmeğe mecburdur. İhale 26/9/936 cumartesi günü saat 12 de Mardin Daimî Encümeninde yapılacaktır. tstekliler mezkur saate kadar teklif zarflarını Mardin Daimî Encümen Riyasetine gönderecektir. Bu saatten sonra gelen teklif zarfları kabul edilmiyeceği gibi postada vâki olacak gecikmeler de kabul edilmi yecektir. Muvakkat teminat miktan 2737 lira 50 kuruştur. Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Nafıa işleri şeraiti umu miyesi, fennî şartname, keşif cetveli, metraj cetveli. istiyenler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi keşif bedelinin yüzbinde beşi nisbetinde bir bedelle Mardin Daimî Encümeninden alabilirler isteklilerin Nafıa Vekâletinden alınmış olan ehliyet vesikası veya bizzat mimar veya mühendis olmalan ve yahud bunlardan birile ortak olarak çalışacaklannı bildirir Noterlikçe musaddak veti ka ibraz etmeleri şarttır, «691» <883) Urfa Gümrük Muhafaza İkinci Tabur Satınalma Komısyonundan: Cinsi Buğday umj Miktan Kilo 219760 Muhammen bedeli Lira K. 21564 00 Muvakkat teminatı Lira K. 1617 30 Günü Cuma İhalenin Tarihi Saati 25/9/936 10 Şekli Kapalı zarf Odun 843935 19470 00 1460 00 Cuma 25/9/936 16 1 Urfa Gümrük Muhafaza ikinci tabur ve talimatgâh erat ve hayvanatı ihtiyacı için mukaveleye bağlanacak olan yukarıda cins ve miktarlarile ihalenin gün ve saatleri ve eksiltmenin şekilleri yazılı iki kalem madde eksiltmiye çıkarılmıştır. 2 Taliblerin şartname ve evsafını görmek üzere her zaman tabur karagâhında Satınalma Ko misyonuna müracaatleri. 3 Eksiltmiye iştirak edecek olanların Ticaret Odasından kayidli olduklarına dair vesika ibraz etmeleri ve muayyen saatinden Hr ia&t 5nce teklif mektublarını ve t°minat makbuzlarınr veya banka mektublarını makbtrz rtiukabilinde Komisyona vermiş bulunmalan. 4 Posia iie ^önderilecek teklif mektublarının 2490 sayılı kanuna "öre olmasu a Şartnameleri Komisyondan parasız olarak almabileceği ilân olunur, (1108) nacaklardır, «260» (857f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog