Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

10 Evlul 1936 Ezelî kanlı kavgalar diyarı Ihtilâller memleketi Ispanyada son dahilî harbin sebebleri Avrupa için çok tehlikeli bir neıice Muharebeyi komünist yeya faşistlerden birinin kazanarak Avrupadaki mümasil zümreye iltihakı umumî muvazeneyi altüst edecektir Yugoslav millî takımı galib Polonya takımını Belgradda 9 3 yendi Belgrad 8 (Hususî) YugoslavyaPolonya millî futbol takımları pazar günü burada karşılaştılar. Maçı Yugoslavya 3 gole karşı 9 golle kazandı. Polonyalıların Berlin Olimpiyadlarında dünya dördüncülüğünü kazanmış olduklan gözönüne alınacak olursa bu parlak galebenin Yugoslavlar için ne derece kıymetli olduğu meydana çıkar. Bu mühJm maçta Yugoslavyanın gene Kralı Ikinci Piyer de hazır bulunmuştur. Oyun başlamadan biraz evvel yağan şiddetli yağmurlar sahayı bir çamur deryası haline şçetirmişti. Sahanın bu hale gelmesini Polonyalılar kendileri için bir şans saymışlarsa da netice hiç te umdukları gibi olmamıştır. Yugoslavlar daha birinci dakikada ilk gollerıni atmışlardır. Bundan sonra fevkalâde bir enerji ve insicam gösteren Yugoslavlar, Polonyalıların kendilerini toplamalarına meydan vermeden 7 nci dakikada ikinci, 1 7 nci dakikada üçüncü, 35 inci dakikada dördüncü, gollerini atmışlar ve devreyi 40 galib bir vaziyette bitirmişlerdir. Ikinci derecede de üstünlüklerini kaybetmiyen Yugoslavlar, 5 gol daha atmışlardır, buna mukabil Polonyalılar da ancak 3 gol yapmışlar ve böylece Yugoslav millî takımı maçı 93 galib vaziyette bitirmiştir. Bu galibiyet seyirciler tarafından çıl gınca alkışlanmıştır. Bütün Yugoslav gazeteleri, millî takımlarının Polonyalılar dan çok daha yüksek bir oyun oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini yazmaktadırlar. Alman hükumeti müstemleke istiyor IBaştarafı 1 (nci >ahifede\ tahakkuku için milletin bütün kuvvetlerîfında yaptığımız işlerin hesabını verir ni seferber Mecek ve hiçbir zaman vazken, gelecekte göreceğimiz işlerin pro geçmediği eski müstemlekelerinin iadesigramını da izah edeceğiz. ni istiyecektir. Dört senelik neticeler Son dört sene zarfında yaptığımız işlere baktığımız zaman göğüslerimizin iftiharla kabardığını hissetmekteyiz. Dört sene zarfında sarfettığımiz mesai netice sinde Almanya bugün dünyada kendisine lâyık olan mevkii tekrar işgal etmiş bulunmaktadır. Büyük Harbden sonra, yani 1918 senesi teşrinisanisinde faaliyete başlıyan Nasyonal Sosyalist fırkası tarihte misli görülmemiş mucizeler yaratmağa muvaffak olmustur. İlk defa programımızı dünyaya ilân ettiğimiz zaman, düşmanlan mız programımızı hayal mahsulü addetmişler ve onun hiçbir zaman tahakkuk ettirilemiyeceğini söylemişlerdi. Halbuki Bu program bugün harfiyen tahakkuk etmiş bulunmaktadır.» M. Hitler bundan sonra, son dört sene zarfında muhtelif sahalarda tahak kuk ettirilen terakki ve inkişafları anlatmış, Almanyada işsizlikten eser bırak madığını kaydederek sözüne şöyle de vam etmiştır: « Bugün bütün Alman fabrikaları yeniden faaliyete geçmiş bulunmaktadir. Bir zamanlar muattal kalan Krup fabrikaları kalkınan Almanya ıçın yeniden çekiç seslerıle çınlamaktadır. Otomobıl ve diğer vesaıtı naklıye ıma! e den fabrikalarımız rökorlar kırmıştır. Şimendiferciliğimiz de misli görülmemiş bir inkişafa nail olmuş bulunmaktadır. Yalnız 1935 senesi zarfında 7000 kılometroluk yeni şimendifer hattı yapılmıştır. Tiyatromuz, güzel san'atlarımız bü yük adımlarla ilerlemi'ştir. Asıl şayanı dikkat olan hâdise, bütün bu terakkilerin bir tek Yahudinin yardımı dokunmadan tahakkuk ettirilmiş olmasıdır. (Sürekli alkışlar) Yahudilerin elinden kurtulan matbuatımız dahi ilk defa olarak münhasıran Almanyanm âli menfaatlerine hızmet etmeğe başlamıştır. Bütün bu inkişaflar neticesinde Al manyada bugün müttehid bir millet kurulmustur. Memlekerimizde komünizm den, burjuva fırkalarından, eser kalmamıştır. Asırların an'anesini bozan nas yonal sosyalist Almanya bugün ordu sile beraber bir tek adam gibi müşterek gaveye doğru ilerlemektedir. Onümüzdeki dört sene zarfında bütün enerjilerimizi bu programın tahakkukuna tahsis ederek, şimdıye kadar olduğu gibi, bu sefer de muhakkak muvaffak olacağız. Zira bu mesele Almanya için hayat memat meselesidir.» Bolsevizme hücum M. Hitler bundan sonra bolsevizme hücum ederek Alman teslihatının sebeblerini anlatmış ve şunları söylemiştir: « Gayemiz Almanyayı herhangi bir istilâ tehlikesine maruz bırakmamaktır. Biz nasyonalistiz ve hiçbir zaman bolşevizmden ve yurdumuza karşı herhangi bolşevik istilâsından korkmayız. Bununla beraber, her ihtimale karşı hazır olmak ve yurdumuzun müdafaasını temin için kuvvetli olmak istiyoruz. Bu maksadla askerlik müddetini uzattık. Bu tedbırin bütün Almanyada memnuniyet tevlid ettiğinden şüphe etmiyoruz. Zira Alman milleti için ev ile kışla arasında hiçbir fark yoktur. Biz, sükunetle ve korkmadan karşımızdakilerin gözlerine bakabilen kuvvetli bir milletiz. Daima böyle kalabilmek için icab eden bütün tedbirleri almaktan geri durmıyacağız. Alman milletinin yegâne arzusu dahilde kendisini rahat bırakılmaktan ve diger komşularile dostane münasebat tesis e debilmekten ibarettir . Dahilî ve haricî sulhunu ancak kuv vetli ordusuna medyun olduğunu takdir eden Alman gencliği askerlik müddetini uzatan emirnameyi memnuniyetle karşılamıştır. Alman milleti dört sene harbde yaşamaktansa 2 sene askerlik hayatı geçermeği tercih etmektedir. Alman milletinin an'anevî iftihannı teşkil eden ordumuz bolşevik tehlikesine karsı yurdumuzu müdafaaya daima ha zırdır. Şeref ve hürriyetine kavuşmak üzere Alman milletinin açtığı mücadele bugün tam bir muvaffakiyetle neticelenmiş bu Iıınmaktadır.» Hitlerin bu nutku 15 bin kişi tarafından şiddetle ve dakikalarla alkışlanmıştır. Nutkunu bitirir bitirmez, Hftler refakatindeki nazırlarla beraber kongre salonunu terketmistir. lspanyada, mlh ve sükun devrelerinde bile böyle toplantılar, mücadeleli mitingler her zaman görülen vak'alardandır Bugün Avrupamn en büyük gailesi ve tehlikeli meselesi İspanyadaki dahilî harbdir. Bu harbin sonunda hangi tarafın üstün geleceği ve o tarafın komünist ve faşist olarak iki zümreye aynlan Avrupanın mühim devletlerinden hangisine iltihak edeceği bütün dünya politikacılarını düşündürmektedir. Çünkü İspanya, Fransa. Almanya, İtalya ve Sovyet Rusyasmdan sonra Avrupa kıt'asınm nüfus, mesaha ve coğrafî mevki itibarile en mühim devleti olduğundan onun iki zümreden birinin tarafma geçmesile Avrupa muvazenesi altüst olacaktır. 66 sene evvel İspanyanın Avrupa muvazenesindeki mevkiinden dolayı büyük bir harb çıkmıştı. 1870 tarihinde münhal kalan îspanya tahtına bir Alman prensinin davet edilmesini Fransa imparatoru, Fransa zararına bir tecavüz saydığından Almanya ile Fransa arasmdaki malum harb çıkmıştı . yola dökmekte son derçecede çalışmış zamanında kanunu esasî tekrar iade edır. Blum kabinesi bu emeline nail ol dilerek yapılan belediye ve nahiye intihabında bütün kahir ekseriyet cumhumus gibi görünüyor. riyet lehine rey verdiğinden kral hariIspanyollartn ateşin ve ce çekilmişti. hadid tabiati 1931 senesi haziranında yapılan umuİspanyada ötedenberi anarşi ve is mî intihabda cumhuriyet taraftarları yan eksik olmamıştır. Şimdiki gayet tamamile galib gelerek yeni rejim kuvahşiyane dahilî harbin çıkmasında ve rulmuştu. Lâkin iş başına gelenler devam eylemesinde bu milletin tab'an müfrit bir sol politika ve adeta komügayet ateşin ve hiddetli olmasının bü nizm yolu tuttuklarından muhafazakâr vük rolü vardır. Irlandahlar müstesna halk anasırının husumetini celbetmişolarak Avrupa kıt'asında İspanyollar lerdi. kadar hırçın ve kavgacı, çabuk infial 1933 te yeni bir umumî intihab yapılduyar, ihtırasına mağlub bir ırk yok dı. Bu defa sağ partiler ekseriyeti katur. zandılar. Bu neticeye karşı ekserisi Asırlar geçtiği halde kurunu vustai komünist ve anarşist olan amele isyan eylediğinden ve sağ partilerin hükumeti bu isyanları Fastan getirdiği müslüman askerlerin kılıcı ile bastırdığından, ve birçok yeni kanunları ilga eylediğinden memlekette tekrar şiddetli bir aksülâmel hasıl olmustur. Neticede geçen Kânunusanide tekrar umumî bir intihab yapıldı. İntihabı halk cephesi namı altında birleşen sol partiler kazandılar. Komünistler ve sosyalistler ekseriyeti haiz oldukları halde hükumetin başına gelmediler. Fakat mutedil cumhuriyetçilerden teşkil olunan hükumetleri en müfrit kanunlar yapmağa icbar ettiler. Diğer taraftan komünistler kendi bildikleri yolda tethişler yaptılar. Bu sırada sağ partilerin en güzide adamı Soteloyu da öldürdüklerinden haziranın ortalarmda bütün İspanyayı bir heyecan dalgaBargosta ttpanyoi çocukları, elde sı istilâ etti. silâh, bekçilik ediyorlar usullerin devam eylemesi ve arazinin çoğu derebeylerin elinde kalıp halkm versiz ve yurdsuz bulunması isyanın ve ihtilâllerin mühim bir amilidir. İspanyolların diğer bir bariz seciyesi dahi mahalliyetçi olmasıdır. Her eyaletin ahalisi bütün dünyanın kendi eyaletinden ibaret olduğu hissi altındadır. Bunun için her eyalet İspanyadan ayrılmağa mütemayildir. İspanyol ırkından bulunmıyan Basklar ile Kata lonyalılar ise büsbütün ayrılmak taraftarıdırlar. Katalonyahlar 4.000.000. Basklar bir buçuk milyondur . Bundan istifade eden komünistlerin ötedenberi düşmanı oten zabitan şimalî Fasta bir isyan çıkardılar. İsyan süratle İspanyaya sirayet ederek yayıldı. Hükumet ameleyi ve halkı teslih ve yeni bir milis ordusu teşkil ederek milliyetperverlerin önüne geçmek istedi; fakat muvaffak olamadı. Kanlı dahilî harb büyüdü. Dahilî harbin sonu belli değildir. Çünkü herhangi ehemmiyetsiz bir hadise ve amil harbin taliini değiştirebilir. Zabitanın kahir ekseriyeti isyan eden milliyetperverler tarafındadır. Donanmanın Atlantik denizinde olan kısmı milliyetperverlere iltihak etmiş. Akdenizdekisi hükumete sadık kalmıştır. Fakat bu gemilerin çoğunda zabit yoktur. Tayyarecilerin çoğu milliyetperverlerin tarafına geçmiştir. Fakat pilotların çoğu tayyarelerini beraber götürememişlerdir. Askerin çoğu inzıbat dolayısile zabitlerinden ayrılmamıştır. Fakat milliyetperverlerin kumandanları nizamiye askerlerini cephelerde kullanmaktan çekiniyorlar. Ekseriya bunlar gerilerde garnizon vazifesi görüyorlar. Cephelerde daha ziyade ecnebilerden mürekkeb lejyonlar ile şimalî Fastan devşirilen müslüman askerler kullanılmaktadır. Hükumetin arkasmda amele ve fakir köylü bulunuyor. Ordusu talim ve terbiyeden mahrumdur. Lâkin zaman geçecek olursa hükumet kuvvet bulacaktır. Bunun için milliyetperverlerin kumandanları harbi çabuk neticelendirmek için mühim cephelerden şiddetli taarruza geçmişlerdir. İrunda olduğu gibi diğer cephelerde dahi bu taarruzlar muvaffakiyetle neticelenecek olursa milliyetperverler harbi kazanacaktır. Aksi takdirde zaman hükumete harbi ka7sndıracakdır. Rusyada yapılacak maçların neticesi radyo ile verilecek Türkiye Halkevlerine mensub sporcu kafilemiz 14 eylulde, Sovyet Rusyaya hareket edecektir. Rusyanın muhtelif şehirlerınde yapılacak müsabakaların ne tice ve tafsilâtını Moskova radyosile beraber diğer Sovyet radyo istasyonları da muntazaman vereccktir. Bu neşriyatın ayni zamanda türkçe olarak ta verilebiln&esi mümkün olacaktır. Bu takdirde, bütün Türkiye, Sovyet şehirlerinde yapılan müsabakaların neticelerini saati saatine öğrenmiş olacaktır. Sporcu kafilemiz buradan hareket ederken, radyoda bu haberleri vermek için bir de speykir götürülmesi düsünülmektedir. îyi bir speykir temin edilir ve Sovyet radyo istasyonlarından türkçe neşriyat yapmak mümkün olursa müsabakaların bütün teferruahnı öğrenmek kabil olacaktır. Ordu ve donanmanın takviyesi Yurdumuzun müdafaasını temın ıçın askerlik müddetini 2 sene uzatırken, yeni bir donanma ve kuvvetli hava filoları kurmayı da ihmal etmedık. Ana vatana kavuşan Ren mıntakası da Almanyaya kıymet biçilmez zenginlik membaları temin etmiş bulunmaktadır. Bütün Alman milleti Nasyonal Sos yalist partisinin bu programını tasvib etmiştir. Alman milletinin yüzde 99 u hükumetin bütün icraatını kabul etmiş bulunmaktadır. Tahakkuk ettirdiğimiz bu mucizeleri ancak kuvvetimize medyun olduğumuzu alenen ilân etmek isterim. Almanyanın emniyeti ancak kuvvetli ordusu sayesinde temin edilmiştir. Bugün Avrupanın birçok memleketlerinde vahim kanşıkhklar zuhur etmiştir. Moskovadaki Bolşevikler Avrupada bir dünya ihtilâli çıkarmak için bütün memleketlerde hummalı bir faaliyet sarfederken. Almanya dünya gencliği arasında kardeslik hislerini takviye etmek üzere 11 inci Olimpiyad oyunlarını tertib etti. Bu vesile ile memleketimizi ziyaret eden mil yonlarca yabancılar Almanyanm münhasıran müstakbel emniveti icin çalıştığmı kendi gözlerile görmüşlerdir. Büyük Rus manevralart Moskova 9 (A.A.) Tas Ajansı bıldırıyor: 8 eylulde, Müdafaa Halk Komiseri Sovyetler Birliği Mareşalı Voroşılof, beraberinde Sovyetler Birliği Mareşal larından Tukasevski, Yegorov ve Budi enni ile beyaz Rusya Sovyet Curahuriyeti Halk Komiserliği Meclisi Reisi Goloded olduğu halde, Sovyet kıt'alarmın manevra yapmakta bulundukları mıntakaya gelmiştir. Mareşal Varoşilof, beyaz Rusya askerî mıntakası kuvvetleri kumandanı Ubareviçin raporunu dinlemis, kıt'aları teftiş etmiş, kırmızı ve mavi tarafın süvari, makineli kıt'alarile tank ve tayyarelerinin faalryetini tetkik eylcmiş, askerler ve kumandanlarla görüşmüştür. Berlin 9 (Hususî) Alman ordusunun büyük manevralan eylulün 18 inde başlıvacak ve 25 ine kadar devam edecektir. Hitler huzurunda cereyan edecek olan bu manevralar, Umumî Harbden sonra Almanyada yapılan en mühim manevraları teşkil edecektir. Yeni Alman ordusunun bütün teşekkülleri harekâta iştirak edeceklerdir. tspanyanın nüfus ve megahası îspanyanm Avrupadaki mesahası 505,152 kilometre murabbaı bulunuyor. Afrikaya münhasır olan müstemlekelerinin mesahası 347.000 kilometre murabbaıdır. Umumî nüfusu 25 milyondur. Avrupada kilometre başına 41 nüfus isabet etmektedir. Şimalde nüfus çok kesif olup Katalonyada kilometre başına 155 kişi isabet etmektedir. tstanbul mintakası riyasetinin bir cevabı Coğrafi ehemmiyeti İspanyanın coğrafî mevkii gayet mühimdir. Akdenizin ve yarı dünyamn ticaret yollarmın geçtiği Cebelüttarık boğazmın hem şimaline hem de cenubuna hakimdir. Filvaki İngilizlerin boğazın Akdeniz medhalinde Cebelüttarık üssü var ise de şimdiki silâhlara göre muhasım bir İspanyanın karşısında İngilterenin bu mevkii muhafaza etmesine imkân yoktur. Boğazm Atlantik ağzında ve Afrika sahilinde Tanca beyıelmilel mıntakası vardır. Fakat bura3i İspanyol toprakları ile muhat oldu5u gibi A\Tupalı sekenesinin kahir kıs• i İspanyoldur. Hulâsa, İspanya askeTı • ve bahrî cihetten kuvvetli bir devlet î ilduğu zaman Cebelüttarık boğazına lakim olacaktır. Diğer taraftan İspanyanın Akdeniz "5evahilmin önünde dizilmiş Balear aiaları sevkülceyş cihetinden gayet müümdir. Cenubî Fransayı şimalî Afrikaiaki zengin ve mühim ve asker menabii müstemlekelerine Akdenizle rabteien deniz yolları bu adaların civarından geçer, İspanyanın Kuvvetli bir donanması olsa yahud İspanyada faşistlik üstün gelip İtalya ile ittifak edecek olsa Balear adalarından yahud Sardunra adası ile birlikte İspanya ya kendi başma yahud İtalya ile beraber Fransamn Cezayir ve Tunus ile muvasalasını kesebilir. İspanyanın Atlantik sahilleri ve Kanarya adaları Fransanın Fas ile olan deniz muvsala yolları üzerindedir. İspanvanm Fransaya karşı düşman olması Fransayı mahsur bir hale koyabilir ve Afrikadaki zengin menabiinden mahrum edebilir. İspanyanın coğrafî mevkiinin bu ehemmiyetinden dolayıdır ki şimdi Fransada iş başında bulunan sosyalist hükumeti İspanyadaki sol cenah partilerine teveccühkâr ve faşistlere kalben düşman olduğu halde selâmeti bitaraflıkta bulmuş ve bütün devletleri bu Dahili harbin sonu ne olacak? Krallık ve Cumhuriyetçilik Yukarıda saydığımız sebebler ve bilhassa mahalliyetçilik ihtırası İspanyol milletine istirahat yüzü göstermemiştir. Geçen asrın iptidalarından itibaren isyanlar eksik olmadı .Bilhassa Karlistlerin çıkardığı kanlı dahilî harb İspanyaya çok pahahya mal olmustur. Bu harbler nihayet birinci cumhuriyet rejimini doğurmuştu. Bu da çok zaman devam etmedi ve krallık tekrar tesis edildi. İhtilâl ve isyanlar gene devam etti. İspanya Umumî Harbde bitaraf kalmak gibi akilâne bir politika tutmadan dolayı ve hem istirahat et miş. hem de zengin olmustur. Fakat harbden sonra bir türlü dahilî karışıkhklardan kurtulamadı. Şimalî Fası zaptetmek için Rif müslümanlarına karşı açtığı harb İspanyol ordusuna 13.000 maktul ve 800.000,000 dolar paraya mal olduğundan devletin bünyesini fena halde sarsmıştı. lstanbul Mıntakası reisliğinden dün şu mektubu aldık: «Sayın gazeteniziru 291936 gün ve 4420 sayılı nüshasını^altıncı sahifesindeki spor sütununda Galatasaray spor kulübü su sporları başkaptanı Bay Emin Etemin bir yazısı göriildü. Ne Galatasaray kulübünden ve ne de bu kulübe mensub bir ferd tarafından mevzuubahs kürek yarışlarına başlanmadan evvel ve sonra bölgemize makalede bahsedilen mesele ıçın bir müracaat vaki olmamıştır. Bu ciheti tavzih etmekle beraber şi kâyet edılen hususun tevsiki için de Galatasaray kulübüne tebligat yapılmış olduğunu ve bu meselenin salâhiyettar heyetlerce tetkik ve neticesinin tayinine kadar teşkilâtın verdiği lisanslarla müsabakalara ıstırak eden sporcularımızm amatörlükleMüstemleke ihtiyacı rinden âmme muvacehesinde şüpheye Almanyanın kimsenin malında gözü kimsenin hakki olmadığını bildirir ve bu yoktur. Fakat dahilî kalkınmasını kolaycevabın sayın gazetenizle neşrini dile laştırmek için Alman topraklarında ye rım.» tismiyen iptıdaî maddelere muhtacdır. Türk Spor Kurumu İstanbul Milyonlarla artmakta olan nüfusumuza hnlnrai bnskavi ekmek temin edebilmek için müstemlekeFETH1 BASARÂN ye muhtacız. Bundan dolayıdır ki eskı Alman müstemlekelerinin bize iadesini ısrarla istiyoruz. Almanyanın eski müs temlekelerinden vazgeçtiğine dair ortaya atılan haberler asılsızdır. Bilâkis bu mesele bilhassa sımdı bütün ehemmiyetını iktisab etmiş bulunmaktadır. Unutma malıdır ki Alman milletinin yaşama hak1 kı diSer milletlerin yaşama hakkı kadar büyüktür.» Temps gazetesinin tahlilleri KIRKYIL üstad Dahili harb nasıl çıktı? Kral on üçüncü Alfons general Primo de Rıverayı diktatörlük mevkiine getirerek dahılî karışıklıkları ve Fas meselesini yatıştırmağa muvaffak olmustu. Fakat İspanva gene için için kaynadığından 1930 da diktatör çekilmeğe mecbur olmustur Halefleri Muharrem Feyzi TOGAY Paris 9 (Hususî) Le Temps gazetesi bu akşamki başmakalesınde Nurembergde M. Hitlerin söylediği nutku tahlıl ederek şunları yazmaktadır: «Hitler acaba Almanyanm bütün servetlerini niçin orduya hasrediyor? Millete kuvvet ve cebir mefhumları telkin eden bir hükumet muhakkak bir gün bu kuvvetten istifade etmek istiyecektir. Nitekim henüz tamamile kuvvetli olmadığı halde bilrıza imzaladığı muahedeleri yırtmış, Reni işgal etmis bulunmaktadır. Daha fazla kuvvetlendiği takdirde Al manya acaba ne vapacaktır? M. Hitlerin Avrupada Alman hekemonyası kurmak istediği muhakkaktır. Nazi Almanya nın hattı hareketi 1914 teki Almanya nın basladığı siyasetin devamıdır. Eski Alman Basvekili Betman Holveg gibi Dördüncü cildi çıktı. Fiatı 50 Yeni dört senelik program «ulh muahedelerini «kâöıd pacavralan» kuruştur. Beşinci ve sonunM. Hitler bundan sonra Nasyonal tesmive eden Hitler 1914 oyununu tekcu cild basılmaktadır. Sosyalist fırkasının yeni dört senelik ••arlamıva hazırlanmaktadır.» Bu eser memleketin siyasi, ictiprogramını izah ederek şunları söyle mai, fikrî hayatmın 40 yıllık ttalyan gazetelerinin neşriyatı miştir: canlı bir levhasıdır. Baştanbaşa Roma 9 (A.A.) Roma matbua« Gelecek dört sene zarfında Al cazib bir hakiki roman hükmünde o'.an bu kitabın birçok parçaları manya muhtac olduğu iptıdaî maddelerı tı, nasyonal sosyalist kongresınm açılmamüstakıl birer hikâye gibidir. temin etmıs bulunacaktır. Gelecek dört sı münasebetile çok hararetli makaleler «ene zarfında Almanya yabancı sanayı nesretmekte ve İtalvan heyetine yapılan ve ticarî malların hakimiyphnden tama tantanalı kabulü bilhassa kaydetmekte • mile kurtulmuş olacaktır. Bu programın dirler. Halid Ziya ' !!» hatıraları OKUYUNUZ!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog