Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 Eviul 1936 CUMHURIYET SON TELEFON MABE RLER TELCRAF vc TELSİZLE Hâdiseler arasında 2000 in Türkü «Yedi Gün» deki haftaltk muaahabesinde, Falih Rıfkı Atay, «Garp/ı Avrupanın bizimle daha fazla meşgul olabilir miyiz?» davastm ortaya atan memleketlerinden arasıra falsolu sesler eıki bir münakaşamn buhranından duyarız. Dünya ve yirminci asır meseJe»onra yeni bir buhrana gireceğimizi lerile uğraşmağı yüksek kültürleri için haber veriyor: «Bir gün nastl bir geri ve kısa bularak Zuhalin bilmem hangarph olacağız? > gi mıntakasında ziraat için barajlar yapEıki Saat müellifine göre garplı mayı ve otuz altıncı asırda nasyonalizm «Medeniyet enternasyonali içinde milcereyanının alacağı cepheyi hesabhyan bir lî husuıiyetlerinfe horumaıını bilmif kısım garb üleması hâlâ Türkiyeyi AfriLondra 9 (A.A.) Bu sabah Ha bir takım cesedler çıkarmaktadırlar. Bir adam demektir; ancak bizim milli kada, Afrikayı da Avusturalyaya bitişik riciye Nezaretinde M. Morrison «îngil zabit, bu manzaralar karşısında gözle tniz taafiyeye muhtacdır: «Softa milzannederler. Bunlara ya acır, ya güleriz. tere» nin riyasetinde toplanan beynelmi rinden yaşlar boşanan kadınları isticvab li*i var; tekke millisi var; mahalle Güldüğümüz cehaletlerinin merhamete lele ademi müdahale tanzim komisyo etmektedir. Cesedler, çamdan tabutlara milli$i var.ı değer azemetindendir, münevver vasfına Yarmhi Tiirkün negatif klişesini fiunda Portckiz mümessili bulunmamış konulmaktadır. Irun polıs müdürünün cegaf çamurları sıvanmasına ise acımamak tır. Komisyona Fransa, Italya, Alman sedi pek iri olduğundan bacaklarını kı baaan bir cümlesinde, Falih Rıfkı krmin elınden gelir? ya ve Amerika mümessillcri iştirak etmiş vırmak mecburıyeti hasıl olmuştur. Pri Atay «.Çocuhlarımız ne şark ve Asya zilletlerini millî olarak müdafaa eden lerdir. mo de Riveranın nazırlarından Leopold İstanbuldan M. Mişel Hodent isminde nofta artıklarına, ne de şimdi tinemaAragon cephesinde Matosun cesedi çok büyük olduğundan bir Fransız seyyahı geçiyor. OtomobrKnin Madrid 9 (A.A.) Harbiye Na bir örtü ile nakledilmiştir. İki yüz kişinin lardan dışarı uğrıyagelen, yahud Izmir sergisinin gece manzarası üzerinde şu kelimeler yazılı: FransaKürplâjlarda gördüğümüz şahsiyetsiz, zırı, tebliğ ediyor: fişek sandıkları üzerinde yatmakta ol İzmir (Hususi) İzmir sergisi, Gazinodaki mükemmel orkestra, hiç distan! Levhayı görünce insanın kız fafktn, taklid kuklalara benziyecekAragon cephesindeki hükumet kuv duğu pis bir kulübeye doğru uzanıp giden lerdir.» dedikten sonra «2000 tartht şehrin hayat ve mevcudiyetinde büyük durmadan çalıyor. Ust ve alt kısımlar, maktan ziyade gülmek hissi ayaklanıyor. vetleri, Villalatayı işgal etmişlerdir. Hu bir koridorda üç delik görülmektedir. nin Türklerini ne hadar görmek ister canlılıklar yaratarak ve büyük alâka u tamamile dolu. Havuzun fiskiyelerinde Ne bilsin zavallı, diyorsunuz, nihayet escadaki asiler kışlalarda mukavemet et Italya ve Almanya asiler e müteyandırarak devam ediyor. Bilhassa ak ince sütunlar halinde, renk renk sular «Beynelmılel Coğrafya Cemiyeti umumî dim.» cümletile yazııını bitiriyor. mektedirler. Fakat şehrin tamamile işgali madiyen yardım ediyorlarmts Bu merakm içinde bütün yarınki şamın 16 sından geceyarısına kadar gö fışkırıyor ve bilhassa çocuklar, havuzun kâtibi!» imiş! Fakat kendisine bir otel yakındır. Estramaduredeki hükumet kuvetrafında gülüp, bağırışıp koşuşuyorlar. kapıcısı hakikati anlatıyor; Muhterem aLondra 9 (A.A.) îspanyaya gi Türkiye var. Medeniyetle milliyeti rülen manzara çok güzeldir: vetleri, Santa Clallayı işgal etmişlerdir. lim hiç değilse insaflı imiş ki hemen otoSergi, yangınyerinin ortasında baştanIleride yeni getirilen sirk.. den gönüllü seyyar hastanenin başında ne biçim bir telif içinde kaynaştıracaNavalperal mıntakasında da muharemobılınden Kürdistanı siliyor. Sirk, daha yeni geldi. Ankaradan bulunan Vıkont Churchill, İspanya tıb ğımız metelesi, hem garbi, hem de başa bir ışık deryası, bir büyük parıltı beler olmuş ve hükumet kuvvetleri, San halinde gözüküyor. Muhtelif istikamet gelmıs bulunan Raşıd Rıza bunu duyunbî yardım komitesi, Başkanına çektiği bir kendimizi tanımak gibi iki taraflt bir Buraya kadar hadi^eden alınmağa bir B*rtolomeu isgal etmi«lerdir. telgrafta, Italyanların ve Almanların Is bilgiden başlıyarak, ikisinin de en lerde, bilhassa Kordon cihetinde işliyen ca: sebeb yok; çünkü «Beynelmilel CoğraGeneral Mola ve Franko kuvvetpanyadaki asilere mütemadiyen silâh medeni terkibini arıyan bütün bir otomobiller, kamyonetler, faytonlar, ka Eyvah, demiş. Ayılar, filler, şun fya cemiyeti» nin Türkiye Cumhuriyetilerinin iltisakı bekleniyor vermekte olduklarına dair hergün gözü kültür bahıi açıyor. Bugünkü halinde dınlı, erkekli, çoluklu çocuklu on binlerce lar, bunlar geldi. §imdi bizim operetteki ni istediği gibi telâkki etmesine maruf ta' Burgos 9 (A.A.) Nasyonalistle • birile metelik veren olamazdı! Ancak ken deliller mevcud bulunduğunu, bildir Türk var ki Avrupayı bilmez; Avrupa kişiyi mütemadiyen panayıra taşıyor ve çocuklar ne yapacaklar? rin bir kuvveti, Oviedonun cenubu gar ya panayırdan alıp götürüyor. Panayir mistir. Bu telgrafın bir sureti, Plymouth" yı bUen Türk var ki Türkü bilmez. Operetteki san'atkârlar bunu duy dün çıkan İstanbul refikimizde bu zatın bisinde hafifçe ilerlemiş, bu şehrin cenuotomobiliie «Kürdistan» a gitmekte olduda tngiliz sendikalan kongresine başkan Şüphe yok, Avrupa bilgisi Beyoğlu kapısının önündeki meydanlık, mekik gi muşlar: bu şarkisinde Palmatarna tepesini zap bi işliyen arabalarla dolu. ğunu şatafatlı bir tarzda yazılmış görünnun kübik pastacdarında kalıp don Kendisi de düşünsün, diyorlar. tetmistir. Bircok kuvvetler, birbirine yak lık eden M. Citrine gönderilmiştir. Içeriye giriyorsunuz ve karınca gibi u Ankara Halkevi temsil kolunu getiriyor. ce duraladık. İhtimal muhterem başmulaşmak suretile Oviedonun imdadına tspanya hükumeti Fransaya yar durmatı yemek olmadığı gibi Türk harrir M. Pierre Goff bu neşriyattan hadım mukabilinde Balear adaları bilgiti de Arnavud mahallebicidtt ğuldıyan bir kalabalığın akıntısına dü?ükosmaktadırlar. Bu kadar alâkaya ve kalabalığa rağ berdar değil, dedik.. afure içmek değildir. Bu sathî muaşe yorsunuz. nın bir ktsmıni verecekmis Genera! Ilano, Talaverada General men, Başvekilimizin de işaret ettikleri giÇünkü bir îstanbul gazetesinin Türk Büyük kapıda, Türk, Yunan, Mısır bi, sergi, Türkiyedeki zengin varlığı, yeLondra, 8 (Daily Telgraf) di retleri tam bir kültür e kadar vardıMola ile General Franco kuvvetlerinin ran aan'at, ilim, felsefe ve pratik bayraklarile Parti bayrakları dalgalanıdostluğundan, siyasî, tarihî ve coğrafî iltisak peyda etmeleri beklenilmekte ol vor ki: ni sanayii, mahsulât ve mamulâtı temsil hayat bilgilerinin Türk ve Avrupa yor. Bahçedeki kanapelerde aileler oturduğundan Talaverada mücadelenin şidedememektedir. Çünkü, bir çok tanınmış realitelerden sarfınazar; senelerdir içinde Komite, evvelâ, îspanyaya silâh ve detını kavbetmiş olduğunu radyo ile bil tayyare ihracatının önüne geçmek üzere tarafları da sapasağlam olmahdır. muşlar. müesseseler, sergiye iştirak etmemişler çıktığı bir memleket hakkında bu kadar Bugünün kültür davasım milliyet dırmiştir. Her paviyonun, her vitrinin önünde dır. Bundan sarfınazar, muhıtlerinde kıy malumat noksanlığı göstermesi lâakal muhtelif memleketler tarafından şimdi »oftasile medeniyet züppesi arasında ya bir meraklı seyirci veya alışveriş yametli ve alâkalı eserler bulunan, servet meslek namına hicab veren bir vâkıa olAsiler Sen Sebastiyeni ye kadar alınan tedbirleri tetkik eyli ki fakşak döğüsünün usandırıct lâfa pan bir insan var: ler istihsal edilen Ticaret Odalarınm bile mak lâzım gelir, ve çünkü Fransada bir vecektir. aldılar mı? zanhğından kurtarmak için birine Burgonya dükalığı olmadığını TürkiyePanayırın oparlörü mütemadiyen e bırer kücük paviyon acmadıkları görülKomite, yabancılardan gönüllü top Londra 9 (Hususî) İspanyol asi Avrupayt, ötekine de Türkiyeyi fanıdeki bütün ilkmekteb talebeleri bilirler! serleri ve müesseseleri reklâm ediyor. Bu müstür. Bu vaziyet, bizde serginin maleri bugün Sen Sebastiyeni zaptettikleri lanmasımn ve îspanyaya iaşe gönderil ttp »evdirecek, iki koldan yürüyen nası ve hedefleri hakkında müsbet ve mesinin önüne geçmek için de tedbirler arada şu şekilde haberler veriyor: n: bildırmektedirler. Bu haber başka bir büvük bir hültür hareketinden başka düsünecektir.» menbada/ı teevvüd etmemistir. 4 yaşında AIi isminde bir erkek şuurlu bir telâkkinin mevcud olmadığı 2000 in Türkünü hazırhyacak mekteb îrunda feci sahneler Bu gazete ayrıca şu haberi de kay yoktur. çocuk kaybolmuştur. Bulanların lutfen zannını uyandırsa haklıdır. panayır komitesini haberdar etmeleri.. Trakya Umumî Müfettişliği, çok zenIrun 9 (A.A.) Havas Ajansı mu deylemektedir: Ml CAT/I habiri M. Jean Fantenoy. halkçılar cep«İspanyada iki muharib tarafın, Ispan Beş yaşında, minimini, sarışın, gü gin ve şık bir paviyon açmıştır. Tablolar, hesi mılisleri tarafından idam edilmiş re yanın Akdenizdeki adaları mukabilinde, zel bir kız çocuğu bulunmuştur. Anası, temsilî levhalar, grafikler, bir çok mahsul ve nümuneler getirtmiş, Trakyanm hinelerin topraktan çıkarılmasında hazır maddî bir yardıma mazhar olabilmekte babası, komıtemize başvursunlar. bulunmuştur. Bunların arkadaslan bü olduklan hakkında bazı şayialar dolaşVe bu arada radyo açılıyor. Ajans varlığını temsile çalışmıştır. Ve bu paviyon, çok alâka görmektedır. yük bir çukur kazmıslar ve idam edilen rhaktadır. haberlerini vermeğe başlıyor. ler tabuta konulmaksızın karmakarışık Maamafih, gelecek sene sergimi^in Söylendığine göre, meselâ, Katalon Küçücük bir şehir içinde nüfus kesabir halde bunun içine atılmışlardır. I Basmakaleden devam'\ ya hükumeti, Fransaya mühimmat yar fetinin ne demek olduğunu anlamak için daha zenein mikyasta kurulacağı muKarlist askerler, bu çukuru ayıklamak dımı mukabilinde Balear adalarından teşhir olunacaktır. Bay Halid Lebe böyLondra 9 (Hususî) Portekizde böyle bir panayırı gezmek kâfidir. Dar hakkaktır. Başvekilimizin bayanatı bunu le bir akuvarıomun tesisi hiç zor olmata ve çözleri toprakla dolu kursun renkli bir kısmını vermeği teklif etmiştir. sarahatle göstermiş ve eserin istikbali çıkan isyan hareketi hakkında alınan mübir çerçeve içinde, her şey ve her şey var "»» •«•»"'»mimiHllllllllllllllllllllllllllllHllllllllimillllnmnM.ı...,., dığını söylerken bu işi başaracak ehliyetli ve burada hayat, tasavvurun fevkinde hakkındaki ümidleri çok kuvvetlendir temmim malumata göre, komünist pro ve salâhiyetli müesseselerin mevcud olpagandası neticesinde iki harb gemisi mümiştir. canlıdır. duğunu da ilâve ediyordu. Böyle bir mürettebatı îspanyol hükumetine yardım ze şehre en güzel süs olacak ve orayı gezetmek üzere Valansiya ve Malagaya gitmeğe geleceklerden alınacak ufak duhumeğe karar vermişlerdir. liyelerle tesis masrafını çıkardıktan, idaGemi mürettebatı zabitanı hapsede ' IBaştarafı 1 inct sahifede\ kamutanı tarafından hükumet ve kamu mesıni temin ettikten sonra hatta zamanve kazalardan elli binden fazla yurddaş tanlığa şanlı bayrağımız çekılmiştir. Bay rek harekete hazırlanırken meseleden hala şehre bir miktar irad dahi verebilecekgelmiştir. Caddeler insandan bir sel man rak çekme töreni sırasında bando İstik berdar olan Bahriye Nazırı, asileri yakatir. Onun tesısine îstanbul şehri önayak Paris 9 (Hususî) Fransa zarası arzediyordu. Biri sabaha aid ve lâl marşını çalmıstır. Marştan sonra bir lamak üzere gemilere bahriye zabitleri olabilir ve olmahdır. Şehir kat'î kararını Surıye anlasması bugün Fransız diğeri de öğleden sonra olmak üzere iki geçid resmi yapılmış ve böylelikle birin göndermiştir. verdikten sonra tesis masrafına medar ol"?lgrad 9 (Hususî) Bulgar Krave Suriye murahhasları tarafından kutlama merasimi yapılmıştır. ci törene son verilmiştir. Asiler zabitler üzerine ateş açtıkla mak üzere Kültür ve Ekonomi Bakanlık, lı '"îoris memleketine döner dönmez başimzalanmıştır. Bu anlaşma Ingiltere Sabahleyin saat sekizde îzmirde bu Ikinci merasim saat 15,30 da kışla Iarından, hükumet kuvvetleri iki gemiyi larından yardım istiyebilir. Bu Vekâlett Basvekil ve Hariciye Vekili Köse 'le Irak arasında mevcud anlaşma lunan saylavlarla resmî daireler erkânı, bahcesinde toplanan Parti örgütleri, ilk hafif mermilerle bombardıman etmişlerlerın bu ısın vücude gelmesine seve seve Jvînof, Dahiliye Vekili Krosnovskı olva müsabihtir. özel kurumlar mümessıllerı, şarbay ve u okul talebeleri, orta okul ve liselerle öğ dir. Musademe neticesinde asilerin dört yardım edeceklerini şüphesiz sayarız. Famak üzere bütün siyasî sahsiyetleri davet Aradaki yegâne fark Suriyedekı ray erkânı ve sair zevat C. H. P. mer retmen okulları izcileri ve kurumların reisile on iki asi ölmüş, 20 kadar asi de raza îstanbul akuvariomu üç dört yüz eJerek kendilerile siyasî vaziyet hakkınHiristiyan ve diğer ekalliyetlerin mükezinde Vali ve Parti başkanı Fazlı Gü mümessıllerı tarafından vücude getirilen bin liraya malolacaksa bu paranın yanağırca yaralanmıstır. Neticede asiler tesda uzunboylu görüsmüstür. dafaa hakkının Fransaya verilmiş leçin başkanlığında toplanarak otomo muazzam bir alay tarafından yapılmış lim olmuşlardır. Portekiz komünist fır sını iki Bakanlık verebilir. İki üç yılda anolmasından ıbarettir. Fransa ve SuSivasî mahfilde deveran eden rivavetbillerle Halkapınardaki şehidliğe gicak sarfolunacak olan bu paranın her yıl tır. Onde müstahkem mevki bandosu ol kası erkânı da tevkif edilmiştir. Bunlarriye Parlâmentoları tarafından taslere bakılırsa yakında Bulgar hükumedilmiştir. İzmirin istirdadı günü şehre gişehre ve Vekâletlere düşecek hisseleri duğu halde kışladan hareket eden bu alay dan bazıları İspanyaya firar etmişler ' dik edilecek olan anlaşma 1939 tatinin değismesi ihtimali mevcuddur. rerken bir fabrikadan atılan bomba ile nhinden itibaren 25 sene için mu çok küçük miktarlardır. Amma bunlarla şehid düşen Mehmedciklerimizin gömü Kordon üzerinden onbinlerce halkın dir. Belgradda bulunan Türk ga 'Ker olacaktır. alınacak netice tasavvur olunamıyacak lü olduğu bu yerde aziz şehidlerımızin bulunduğu Cumhuriyet meydanında GaPortekiz hükumetinin tebliği kadar büyüktür. zetecileri Yugoslavya gezinmezarı başında Halkevi adına İstanbul zi heykeli önüne varmışlardır. Heykel Lizbon 9 (A.A.) Alfonso de AlIngiltere Bahriye Nazırı Ilk ana akuvariom îstanbulda kurul Edebiyat tisine çıktılar Fakültesinden Abdülkadir önünde çalınan İstiklâl marşından sonra duktan sonra bunun daha küçük ölçüde Karahan tarafından gayet veciz bir söy Parti adına bir nutuk verilmiş ve Hal buquerque Avizosu ile Dao torpito muhAtinada Belgrad 9 (Hususî) Belgradda diğer emsalini diğer bazı şehirlerimizde, kevi adına da gayet güzel bir manzume ribi tayfalarının isyanı aşağıdaki ahval ve bulunan Türk gazetecileri bu ?abah saAtina 9 (Hususî) İngiltere Bah meselâ Ankarada, meselâ Izmirde, mese lev verilmiş ve çelenkler konulmuştur. Şehidler anıtı karşısında yer alan atlı müf okunmustur. Abideye merasimle çelenk şerait içinde vukua gelmiştir: at 9.30 da Yugoslavya dahilinde gezinti riye Nazırı Sir Samuel Hor dün Kıbrıslâ Samsun veya Trabzonda kurmak ar reze Kamutanı da bu nutka çok alkışla ler konduktan sonra alay, Mustafaenver ye cıkmıslardır. Türk eazetecileri .Zag tan buraya gelmiştir. İngiliz Bahriye NaDün sabah, bu iki gemi şamandırala tık işten olmaz. İş o kadar cazibdir ki bir nan bir cevab vermiştir. Nutuktan sonra reb, Liyubliyana, Susak. Saravevo. zıhn, İngilterenin Akdenizdeki üssü caddesine kadar yürüyüşüne devam et rını terkederek Tage nehri boyunca aşaKralyevo ve Nisi dolastıktan sonra bahrilerini teftise cıkmıştı. Hor, Pilesi de kere büyük akuvariom kurulduktan son bando İstiklâl marşını çalmış ve süel müf mis ve orada dağılmıştır. ğı inmisler ve geçide teveccüh etmişler ra bilhassa sahıl kasabalarımızın bütün me^'pkptlerine avdet edeceklerdir. Gece pek büyük bir fener alayı ya dir. Simaldeki Doduque ve cenub sahil ziyaret edecektir. Katimerini gazetesi mekteblcrinde beş on camekânlık küçük reze havaya üç el ateş etmek suretile saypıldığı gibi yer yer halk eğlenceleri de deki Alraada kaleleri süratini arttırmakBaldvin istifa mı edecek? Avrupanın son siyasî hâdiselerinde bü akuvarıomları çocuklanmızın tesis, idare gı vazıfesını yerıne getirmiştır. Saat 10 da kışla balkonundan Vali tertib edilmiştir. Izmirliler bugünü ya ta olan Avizoyu bombardıman etmişler Londra 9 (A.A.) M. Baldvinin yük rolu bulunan Samuel Horun Atina ve idame ettikleri görülecektir. Ne hacet,. mezuniyetini uzattığı hakkındaki tebliğ. ya gelmesine büyük ehemmiyet atfet o zaman o camekânların en nadıde balık ve Parti Baskanı Fazlı Güleç Hükumet ratan Büyük Önder Atatürke ve îsmet ve bas tarafını tahrib eylemişlerdir. A j siyasî mehafilde bazı sürprizler uyandır mektedir. ları ihtiva eden zarif şekıllerini evlerımi meydanını dolduran 10 binlerce vatan Inönüne ve kahraman orduya minnet ve vizo, Tage'in sağ sahilinde karaya oturmıştır. Bu münasebetle bazı gazeteler zin salonlarında dahi ^örmeğe başlıyaca daş huzurunda bir nutuk verdikten son şükranlarını sevinc göz yaşlarile izhar et muştur. Bir obüs isabet etmiş olan Dao Akdeni komitesi Başbakanm bu sene sonundan evvel istira Halkapınardan gelen askerlerimizin ö mekte ve bugünün şehidlerinin aziz ruhParis 9 (A.A.) Akdeniz yüksek gımız süphesizdir. torpito muhribi de beyaz bayrak çek fası ihtimalinden bahsevlemrktedirler. YUNUS NADİ nünde yaya gelmiş olan atlı müfreze larını taziz etmektedirler. komitesi, ilk toplantısını cuma günü yamiştir. Halk, bütün bu işleri seyretmiş pacaktır. Lokarnocular toplanıyor tir. Loyd Corcun ziyaretleri Londra 9 (Hususî) İngiliz hükumeti Lokarno misakını imzalamış olan Stuttgart 9 (A.A.) M. Loid Corc, devletleri 9 teşrinievvelde Londrada kon birçok endüstri müesseselerini. kızı Mis ffransa davet etmiştir. Mengan da anaların himayesi cemiyeti General Ridz Smigly mem «Rayş Muterdinst» tarafından açılmış olan analık mektebini 7İvaret etmiştir. leketine dönüyor Ilk ademi müdahale kongresi toplandı Sergi, Izmirde yeni bir gece hayatı yarattı Kırdan potlar Kürdistana giden coğrafya alimi! Kadın erkek, çoluk çocuk bütün Izmirliler gecelerini sergide geçiriyorlar Talevera cephesinde iki asi kolu birleşmek üzere, şiddetli boğuşmalar bu mıntakaya intikal etti Türkivemizde ^alıkcıhk endüstrisini Kurmak icin Portekiz isyanının sebebi ne imis? Maksad îspanyaya yardım etmekmiş Bulgar kabinesi mi? itilâfı Kral Boris bütün siyasî Muahede dün Pariste imza edildi 9 Eylul Kurtuluş bayramı Hayat Ansiklopedisi tlh mekteb talebesinden alime kadar herkese lâzım malumat hazinesi Venedik 9 (A.A.) General Rydz Smigly, Murano adasını ziyaret ettikten Paris 9 (Hususî) Paris Borsası sonra öğle yemeğinde Hariciye Nezarenın bugjinkü kapanıs fiatları sunlardır: ti Müsteşarı M. Giusepe Bastianinin miLondra 76.89, Nevyork 15,19. Ber safiri olmuştur. Akşama da kendisi ona hn 610.50. Brüksel 256.62 1 2. Amsbir ziyafet çekecektir. terdam 1028,25, Roma 119,35. Lizbon General öğleden sonra Dük Genesi 69,50, Cenevre 495,37 1/2, bakır kabul etmiştir. Leh Başkumandanı, bu 4 3 4 3 1 4, kalay 194,05, altm akşam dönecektir. 137,5 1/2. gümüş 19 9, 16. PARİS BORSASI 10 cildi de tamamdır isteyiniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog