Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

10 Evlul 1936 VIYANA OONUŞU Tarihi tetrika: 150 M. TURHANTAN / // // İt { Şehir ve Memleket Haberlerl ) Siyasî icmal Adliyede davacı Maraş meb'usunun Bir kadın garib bekletmemek için geçirdiği kaza bir mahluk doğurdu Lehistan Fransa Çekoslovakya ransa Umumî Erkânıharbiye reisi General Gamlinin Varşova ziyaretini iade eden ve Fransada Şampanya eyaletinde yapılan sonbahar manevralarında hazır bulunan Lehistan ordusu Umumî Mufettişi Ge neral RydzSmigly Fransadan aynldı. Bu ziyaretler 1921 senesinde iki memleket arasında akdedilmiş olan tedafüî ittifakın mahiyeti üzerinde birkaç sene denberi iki taraf devlet adamlan arasında hasıl olan anlaşmazlığın izalesi i çin müzakereler yapılmasına vesile ol muştur. Eski ittifak hem Sovyet Rusyaya, hem de Almanyaya karşı olmak üzere akdedilmişti. Lehistan şarktan olsun, garbden olsun bir taarruza uğradığı zaman Fransa yardımına koşacak, Leh ordulannın hem Sovyetlere, hem de Almanyaya karsı mukavemet ve harekâtını kuvvet endırecek teslıhatm ve teçhizatın ve askerî demiryolların artırılması ve tamamanması için para, teknik ve kredi itibarile hertürlü müzaherette bulunacaktı. ların bir kısmı öğleden evvele ve bir kısoturan bir kadın kurbağaya benziyen ölü Güzide Maraş meb'usu Mithat Ala bir hilkat garibesi doğurmuştur. Bu mahmı da öğleden sonraya taksim edilerek Fakat kemküm eden bulunmadı, Fa bu işler bitince gelip biat edecektir. zıl Paşanın heyecanlı bir hitabesi üze Kapıağası Hacı İbrahim ellerini ovuş ayni saate birçok davalar konuyordu. mm müessif bir otomobil kazası netice lukun kolları uzun, bacaklan iri, beyin Meselâ; bu şekilde bir mahkeme bir sinde refikasile beraber yaralandığını kısmı yok gibidir. Cesed mosmor bir halrine herkes Avcı Mehmedin tahttan in tura ovuştura kekeledi: dünkü sayımızda teessürle yazmıştık. dedir. Bu garibeyi doğuran kadın şimdidirilmesini gerekli buldu. Fakat yerine Saray işleri, ve içoğlanlann zaptü günde göreceği kırk dava varsa bu da geçirilecek şehzade meselesinde biraz de raptı birkaç yıldır Silâhtarlara sipariş o vacılardan yirmisini sabah saat onda; Mithat Alam, kendisine nazaran daha ye kadar yedi çocuk dünyaya getirmiş, dikodu yapıldı. Çünkü veraset kanunu lunmuştur. Bu maslahatın da Silâhtara yirmisini de öğleden sonra saat on dörtte hafif yaralı olan refikası Naime Alamla sekizincide bu hal başına gelmiştir. mucibince tahta Deli İbrahimin oğulla gördürülmesi gerektir. Bizi mazur görün, çağırıyordu. Bu hal ashabı mesalihten birlikte Haydarpaşa Nümune hastane Kadın hastalıkları doktoru profesör bir kısmının saatlerce koridorlarda bek sinde tedavi edilmektedirler. nndan Süleymanın getirilmesi icab edi atese salmayın. Tevfik Remzi bu hilkat garibesi hakkınlemesini mucib olduğundan buna bir ça Kaza neticesinde şiddetli bir sarsıntı yordu. Halbuki o ve küçük kardeşi AhKüçük Kara Mehmed atıldı: da bize şunlan söylemiştir: re bulunması maksadile avukatlar tara geçiren Mithat Alam doktorlann recfei mcd, kırk yıldanberi mahpus bulunuyor Ateş ne yapar Ağa? « Gayritabiî şekilde doğan çocukfmdan Adliye Vekâleti nezdinde teşeb* dimagî dedikeri dımağ sarsıntısına uğralardı. Mecliste hazır bulunanlardan biı Hacı İbrahim, şaşkın şaşkın cevab büsatta bulunulmuştu. Bu teşebbüsler mıştır. Bu sarsıntı o kadar şiddetli olmuş larla her sene karşılaşırız. Ana rabminkısmı, uzun ve pek uzun yıllar güneş yü verdi r Vekâletçe nazarı dikkate alınarak dün tur ki Mithat Alam, dün gece geç vakte de teşekkül esnasında çocuğun başının zü bile görmiyen mahpuslann dünya iş Yakar! İstanbul Müddeiumumiliğine bir tamim kadar hâlâ ayılamamıştır. Mithatm teda kâfi derecede büyüyememesi ve alnın lerini kavnyamıyacaklannı ve sakallanKara Mehmed palasını iki karış ka gönderılmiştir. visile hastanenin başoperatörü Feridun yukarı kısmının teşekkül edememesi nenı gene haremağalarile kadınlara kaptı^ ticesi olarak meydana acib bir şeki! çıkdar kınmdan sıyırdı: Şevket meşgul olmaktadır. racaklannı ileri sürerek Avcınm oğullaTamime göre bundan sonra her yarım Mithat Alam ve refikasının tedavisile maktadır. Bu da, dedi, doğrar. Ya deniien saate dört dava konacaktır. Yani bir nndan birinin ciilus ettirilmesini istiyorBu gibi doğumlara anansepal çocuk şeyleri yaparsın, ya burada can verip mahkeme saat onda işe başladığına na bizzat mesgul olan operatör Feridun lardı. Şevket, dün bir muharririmize şu izahatı denir. Bu doğumlar mühim tıbbî bir hâgidersin. zaran onda dört davacı; on buçukta dört Fazıl Mustafa Paşa, bir gün evvel Birkaç sene evveline kadar her iki dise değildir. Yüksek tahsil görmüş her Görünen keskin demir, görünmiyen a davacı; on birde dört davacı davet et vermiştir: küçük Kara Mehmede söylediklerini tekmemleketın askerî makamları ve mülkî « Meb'us Mithat ağır bir dimağ vatandaş bunu çabucak anlar. Herhanrar ederek ve tahttan indirilecek bir a teşten daha müessir oldu ve Hacı İbra mek suretile on ikiye kadar olan zamanı sarsıntısına uğramıştır. Haricî yaraları gi bir insanın gözlerinin üstünü kaldırır daireleri bu ittifak muahedesinin icab eydamın yerine oğlunu geçirmekteki mah him, önemli işi başarmak yoluna girdi. kapatacak; öğleden sonra on üç buçukta yok gibidir. Dün gece sabaha kadar ba sanız kurbağaya benzer. Hayvanatta da edığı taahhüdlerı muntazaman ifa edi znrlan sıralıyarak bu dedikoduyu ka Onun, binlerce adamı bakar kÖr haline faaliyete geçildiğine nazaran da gene ayyorlardı. Lâkin son senelerde iki taraf şında bekledik ve dimağ mütehassıslarının bu hal vâkidir. pattı ve Veliahd Süleymanın padişah ya koyarak hazineden tahtı, mahpesinden ni şekilde hareket olunacaktır. Tamim arasında anlaşmazhk peyda olduğun " iştirakile konsültasyon yaptık. Bugün de veliahdi çıkarması dikkate değer bir kobütün mahkemelere tebliğ edilmiştir. Ekseriyetle frengililerde ve gebe bir pılmasmı karar albna aldırdı. dan muahedenin tatbıkı sekteye uğramışlaylıkla vukua geldi. Çünkü sarayda, Bugüne kadar geçmiş davalarda tayin operatör M. Kemal, doktor îhsan Şükrü, kadına röntgen şuamın fazla miktarda Şimdi sıra, saraylılan şüpheye düşürdoktor Şükrü Hazım ve benden mürek yapılan tedavisi sonunda bu hal görül tı. Bu anlaşmazlığın başlıca sebebleri Fatihlerin ve Yavuzlann tesis ettikleri edilen saatler müstesna olmak üzere bumeden bir «emrivâki» ihdas etmeğe gelşunlardır: hassasiyet artık yoktu. Enderun deniien günden itibaren mahkeme listeleri bu su keb bir heyet tekrar kensültasyon yap mektedir.» mifti. Kaymakam Paşa bu mühim maslatık ve şu neticeye vardık: Hasta ağırca 1 Fransa Lehistanla ittifakının sırf yer, haşerat ocağına dönmüştü (1). Ha retle tanzim edilmeğe başlanacaktır. hah Çavuşbaşı Haseki Mustafanm omuMÜTEFERR1K edafüî olup iki tarafın haricî politika olmakla beraber iyileşecektir. Dünkü ve cı îbrahim işte bu durumdan istifade ezuna yükletti, lâzım gelen talimatı vereŞEHIR İŞLERİ bugünkü vaziyeti arasında fark yoktur. arında derek bütün içoğlanlannm zabitlerini çaİş dairesi reisi Bursaya gitti tasına otamamen serbest bulunduğu nokrek onu sabah namazından sonra saraya vahamet kesbetmeyişi şikadar kıymet vermeyip Lehistağırdı: Kadıköy Su Şirketi hakkın Fakat vaziyetinbir delildir.» yolladı. Küçük Kara Mehmed de muraBir müddettenberi şehrimizde bulunan nı Fransanın dış politikası arkasından süfa bulacağına Şevketlu Efendimiz Hazretleri, kıb sıfatile Hasekiye refakat ediyordu. da yapılan tetkikat Mithat Alamm başından geçen bu Iş Dairesi reisi Enis Behic beraberinde rüklemeğe kalkışması, dedi, Fethişerif okunmasını ferman buYapılacak iş, gerçekten mühimdi. SaKadıköy Üsküdar Su Şirketinin sa müessif kazayı haber alan birçok meb'us Is Dairesi memurlanndan Necmi bulun2 Dörtler misakının akdinde görülyılan binleri geçen saray halkma bir şey yurdular. Odalann kapıları kapanacak, tm almması etrafında tetkikat yapan arkadaşlan bizzat hastaneye gelerek ha duğu halde Bursaya gitmiştir. Enis Bedüğü veçhile Fransanın Avrupanın musezdirmeden Padişahı tahttan indirmek kimse dışarı çıkmıyacaktır. Maliye müfettişinin hazırladığı raporu hr sormuşlardır. Kendisini seven birçok hic Bursada bulunan Sanayi mufettişi kadderatile alâkadar olacak teşebbüs ve Bu basit söz, sarayı ıssız bırakmaya tetkik etmek üzere îstanbul Terkos îda|ve yerine başkasını geçirmek kolay başaarkadaşları da buket göndermişlerdir. Danişle beraber oradaki iş ve işçi vaziye ahidlerde Lehistanı büyük bir amil sayınlır maslahatlardan değildi. Hele ilkin kâfi geldi. Padişahtan bahşiş almak hır resi Müdürü Yusuf Ziya, Belediye Şir Dün General Ali Saidle, Millî Müdafaa tini tetkık edecektir. mamış olması, İVeliahdi cülus ettinnek ve eski Padişah sile saraylılar odalanna kapanmışlardı, ketler Komiseri îsmail Hakkı ile Nafıa Vekili General Kâzım Özalp, Vali MuRasadhane müdürü Alman 3 Fransanın Sovyetlerin iştirakile ihakkında yapılacak muameleyi forma Kur'an okuyorlardı. Şirketler Komiseri İbrahimin iştirakile hiddin Üstündağ, Atina sefirimiz Ruşen bir şark misakının akdıne çalışması ve yaya gidiyor Hacı ibrahim, kalabalığı bu suretle bir komisyon toplanmıştı. Komisyon ra Eşref ve refikası, Kütahya meb'usu dokjlite kabilinden onun arzusuna, iradesimüteveffa Bartunun bu işte çok ileriye f ne bırakmak lâzım geldiğinden işin giiclü hapsettikten sonra Hazine Kethüdasını por etrafmdaki tetkikatını ikmal etmiş tor Lutfi Kırdar hastaneye giderek hasRasadhane Müdürü Fatin yakında gıtmesı, buldu, «Ayak divanı var. Tahtı hazır tir. Kendi mütaleasını da ilâve ettikten tayı ziyaret etmişlerdir. |ğü bir kat daha ziyadeleşiyordu. Almanyaya gidecek ve Almanyaya sipa4 Fransa Lehistanla Sovyetlere Çavuşbaşı, bu sebeble, halecan için eyle» dedi. Şimdi sıra, veliahdi mahpe sonra birkaç güne kadar İstanbul BeleMithatm refikası başından, burnunun riş edilen mühim bir rasad aletinin arşı müttefık olduğu halde bu devletle [deydi. Fakat Küçük Kara Mehmedde sinden çıkarmaya gelmiş olup bu, yapılan diyesi kanalile Nafıa Vekâletine gönde üstünden. kolundan ve bileğinden hafif tecrübelerinde hazır bulunacaktır. karşılıklı yardım ttelâf yoktu, Budin duvarlanndan beline işlere göre en önemli bir mesele idi. Ka recektir. Coğrafya alimi hatasmj çiür ittifak yapma'sı, muahedesi şeklinde bir yaralı olup duri bîraz daha iyiieşmiştir. pıağası, pişmiş aşa ansızın su kanşabilEip bağlabp düşman siperlerine indiği geHayat pahalılığı tetkik Kazanm tahkikatı ..^ ,, M. , zeltti . ., .r 5*• Fransanın en mühim askerî teklcelerde nasıl neş'eli ise şimdi de öyle mesinden korkarak Küçük Kara MehKazadan sonra Üsküdar Müddeiu ediliyor Otomobille Fransadan îrana gitmekte nik keşif ve sırlarını Sovyetlere bildirdiği [şendi, şakraktı, pest perdeden ıslık çalı medin yanına geldi: îktısad Vekâleti, İstanbulun iktısadî mumî muavini Orhan Tığrak derhal olan Beynelmilel Coğrafya cemiyeti kâ halde müttefiki Lehistandan gizleme fyordu, aradasırada Çavuşbaşıya takıh Bana, dedi, yardım et. Olur ki vaziyeti ve hayat pahalılığı hakkında vak'a mahalline yetişerek tahkikata baş tibi umumisi M. Hodent otomobilinin ü si, |yordu. şehzadeyi kafesten çıkarmak istemezler. tetkikat yapılarak bir rapor hazırlanması lamıştır. Evvelki gün üç kişilik bir ehli zerindeki «Kürdistan» kelimesini sıldir 6 Lehıstanm Almanya ile on se Onlar, Kaymakam Paşanm emri ü O vakit vebal benim üzerimde kalmasın. nı istemiştir. Bunun için Belediye îktısad vukuf heyeti toplanmış ve vak'anın ce miştir. Coğrafî hatasını bu suretle tashih nelık bir ademi tecavüz ve hakem misakı Fzerine, Kapıağası Hacı îbrahim ile te Bu işi ancak Kızlarağasile Silâhtar Müdürü Asım Süreyya ve Ticaret Odası reyan tarzı tesbit edilmişti. Dün de Be eden coğrafya âlimi, yarın îrana müte akdeylemesidir. Lehistan Fransa ile mev [mas edeceklerdi. Sarayın, Kızlarağasm yapabilirdi. Hacı İbrahim bu iki saraytarafından memur edilen zevatın da işti lediye seyrüsefer mühendisi Yakubun iş veccihen şehrimizden ayrılacaktır. cud ittifakı haricî politıkasını tahdid et|dan sonra, en büyük adamı sayılan bu lıya Küçük Kara Mehmedin yanmda rakile bir komisyon teşkil edilmiştir. Ko tirakile Müddeiumumî muavini Orhan Otobüsle gelen seyyahlar Tiedığını ve bilâkis komşularile anlaşarak [adam, kapılann açılmasile beraber kar maslahah anlattı ve onlann şaşınp somisyon ilk içtimaını dün îstanbul Parti ve Kızıltoprak birinci komiseri Muzaf emniyet ve müdafaasını kuvvetlendirme[şısına dikilen davetsiz konuklann duru murttuklarını görünce acı acı gülümsedi: On iki Avusturyalı seyyahtan mürekferden mürekkeb heyet tekrar kaza mamerkezinde yapmışhr. sine lüzum gösterdığıni düşünerek Al Imundan işi sezinsedi, korkudan titremeğe Bir cevabmız varsa, dedi, bu dehalline giderek tetkikatta bulunmuşlar keb bir grup dün büyük bir otobüsle şehmanya ile bu anlaşmayı yapmış ve anlaşFloryanın imarı devam fbaşladı. Odasında yalnız olduğu halde likanlıya söyleyin. Lâkin onun ağzile dır. Her iki ehlivukuf heyetinin verdik rimize gelmiştir. Seyyahlar Alp otelinde ma mukavelesine Fransa Lehistan it " [duvarlara göz gezdiriyor ve herhangi bir değil, palasile konuştuğunu da bilin. ediyor leri raporlara göre kazaya şoför Emin inmişler ve dün şehrimizin tarıhî yerlerini tifakının mevcudiyetini de kaydettirmiş lyanktan bir kulak uzanıp ta konuşulaKüçük Kara Mehmed zaten feverana gezmişlerdir. Belediye fen heyeti, Florya hakkında sebebiyet vermiştir. tı. fccak seyleri dinlemeğe koyulacakmış gibi hazırdı, hemen gürledi: Şoför, Bostancıdan Kadıköyünç gelirki imar projesinin birinci kısmını bu aym BORSALARDA İşte yukandaki sebeblerle iki araya ftelâş gösteriyordu. Durmayın, önüme düşün, şehzade sonuna kadar ikmal edecektir. Bundan ken otomobilin süratini 75 kilometroya soğukluk girmiş ve ittifak muahedesine Borsada tereddüd Çavuşbaşı da, omzuna atılan ağır yük nin yerini bana gösterin! sonra projenin ikinci kısmının tatbikına kadar çıkarmıştır. Bu sırada direksiyon aid taahhüdlerin icrası geri kalmıştı. [Arkası var] :ten bir ayak önce kurtulmak kaygusunbaşlanılacaktır. Projenin ilk kısmile ya kutusu deniien yerde bir anza olmuş ve Dün Borsada Merkez Bankası hisse Son görüşmeler bu anlaşmazlığı ! daydı. Bundan ötürü uzun mukaddeme(1) «İço&lanlan sade inip binmeğe ve pılmış olan beton kabineler ihtiyaca kâfi şoför arabada sakatlık olduğunu sezerek senedleri üzerine muamele olmamıştır. bertaraf etmiştir. Fransa askerî esrannı > lere lüzum görmedi. yeyip içmeğe me'luf olup halk ustünde gelmediğinden bu kabinelerin arkasında hem el, hem de ayak frenlerine basmış Türk borcu tahvilleri 23,75 te açılmış ve Lehistana bıldırmeği taahhüd ve Lehis Ağa Hazretleri, dedi, ülemanm, rağbetten düştüler, Sekban ve Saruca oca bir sıra kabine daha yapılacaktır. Kabi tır. Ancak 75 kilometro süratle giden a 23,77,5 ta kapanmıştır. ğından beter oldular. Eskileri bilinmez, nelerin arkasındaki arazide kiraya veril raba derhal duramamış ve elektrik direAnadolu ajansı üç gündenberi Bor tan ordusunun teçhizat ve teslihatı için vüzeranın, ocaklının, söz ehli olan şehirzabitleri dinlenmez bir alay yakası kirli, mek üzere köşkler yapılacaktır. Bu isler ğine çarpmıştır. Burada şoförün kaba saya Paris Borsası fiatlarını vermemek kredi vermeği kabul etmiştir. Lehistan jlinra ittifakile Sultan Mehmedin hal'i, lobutçu ve cündi makulesi erazll ile saray hati sadece arabayı nizamî sürat olan tedir. Ajans buna sebeb olarak oradan daki askerî demiryollan inşasına Fransa gelecek sene banyo mevsimine kadar an! Şehzade Süleymanm tahta çıkanlması dolmuştu. Ol gün Tanrı anlara bir merte2030 kilometrodan fazla sürmüş olma fiat almamasını göstermektedir. Bu hal eskisr gibi malî yardımda bulunacaktır. cak ikmal edilebilecektir. lâzım gelmiştir. Bu sırn kimseye demiye be korku verdi ki hayattan nevmid oldu. Bu suretle Lehistanla Fransa arasın " sındandır. Borsada tereddüd uyandırmaktadır. Ortaköylülerin şikâyeti lar ve illâ silâhlanıp efendileri uğruna baş ceksin, içoğlanını muhkem zaptedecekdaki tedafüî ittifak münasebatı tekrar Müddeiumumilik dün tahkikatını bi verip blr fesada müeddi olurlar ve padişaOrtaköylüler, hergün Akay vapurlaPOLÎSTE normal bir hale gelmiş oluyor. Fakat Lesin, tahtı Babüssaadeye çıkarıp şehzade hı cedidin kaydini görurlerdi» tirmiş ve evrakı Kadıköy sulh hâkimliğirındaki sürpüntü müzahrafatm mavna ne havale etmiştir. Sulh hâkimliği kazaAÇIKGÖZ HIRSIZ YAKALANDI hıstanm haricî politikası hiç değişmemişyi oturtacaksm. Ayasofyadaki cemaat Silâhtar tarihi . C: 2. S: 296. larla getirilip oradaki depo önüne dökülda tedbirsizlik ve evamire, nizamat ve Bundan bir müddet evvel şehrimizde tir. Lehistan Çekoslovakyaya karşı ademesi suretile sahilin telvis edıldiğinden talimata mugayir hareket gördüğünden bir açıkgöz peyda olmuş, ve şehrin mi emniyet ve infial göstermekte devam ve bu halin umumî sıhhati ihlâl etmekte şoför Eminin tevkifine karar vermiş ve muhtelif mıntakalarmda kapı kapı do ediyor. Sovyetlerle ittifak akdeden Çe " olduğundan şikâyet etmektedirler. Beleşoför dün gece tevkif edilerek Adliyeye laşarak: koslovakya hududunda Lehistanm yap * diyenin nazarı dikkatini celbederiz. verilmistir. inşası « Beni bey yolladı. Kırmızi âyak tırmakta olduğu istihkâmatm ECNEBt MEHAFİLDE Fransa ile yapılan anlaşma üzerine ta kablarırn istiyor. Tamir ettirecekmiş» Alman elçisi gitti dıyerek saf kimseleri kandırıp ayakka tîl edildiği haberini Lehistan hükumeti bıları alıyor ve bir daha ortalıkta gö derhal tekzib etti. Çekoslovakyadaki Almanya büyük elçisi M. von Keller Leh ekaüyeti mensublarına karşı ahi rünmüyordu. Nurenbergde toplanan Nazi fırkasına işÜsküdarda oturan Adnan adında 16 Şimdiye kadar yüzlerce evden bu su len Ostrovda açılan davadan dolayı bütirak etmek üzere Almanyaya hareket et yaşlannda bir talebe evvelki gün kü tün Lehistan matbuah ateş püskürmek miştir. cük kardeşi Ahmedi de yanma alarak retle ayakkabı dolandıran bu açıkgöz Irak hariciye nazırı gidiyor Usküdar iskelesinde kayıkçı Yusuf Ça hırsız nihayet Beyoğlu Emniyet me tedir. Hulâsa miralay Beckin elinde bulunan Lehistahın dış politikası istiklâlinl Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan vuşun sandalına binmiş ve gezmek üze murluğu tarafından suçüstünde yakatamamile muhafaza etmektedir, General lanmıştır. Irak Hariciye Nazırı Nuri Paşa Eessaid re sahilden açılmıştır. RydzSmiglynin Fransadan Italyaya git* îki küçük biraz dolaştıktan sonra KızGalatada Voyvada caddesinde 163 yarın Cevenreye hareket edecektir. Nuri mesi de bunu ispat ediyor. Paşa, Cemiyeti Akvam konseyi toplan kulesi önlerinde akıntıya kapılarak M a r numaralı evde oturan Dimitri admdaki Muharrem Feyzi Togay tısında bulunduktan sonra Londraya gi maraya doğru sürüklenmeğe başlamışlar bu hırsız Emniyet müdürlüğüne yol decek ve Filistindeki Arab komitesi nez dır. Bu sırada küreklerden bir tanesi de lanmıştır. Sabıkası çıkanldıktan sonra dinde yaptığı teşebbüslerin neticesi hak kırılmış ve akıntı sandalı Hayısızadaya Adliyeye teslim edilecektir. kında İngiliz hükumetıne malumat ve atmıştır. ÇÖP KAMYONUNUN YAPTIĞI Adada Adnan bağırmış, imdad iste KAZA Şoför Rüştünün idaresindeki recektir. Elâziz Halkevinin verdiği temsillerden bir sahne ADLİYEDE miş, fakat civarda kimse olmadığından Belediyeye aid çöp kamyonu SaraçhaNüshan 5 Ktmiftar feryadı boşa gitmiştir. Elâziz (Hususî) Halkevi temsil koTemsil kolunun 6 aydanberi rejisörne caddesinden geçerken önünde ya İki kazazede adada bir gün kalmış iu yalnız Elâzizde 6 ayda 92 temsil lüğünü yapan Ertuğrul Sadinin, halk Yalancı şahid tevkif edildi vaş bir yolla giden şoför Nazımın takTürkiye Dün Sultanahmed birinci sulh ceza lar, fakat hiçbir yerden imdad gelmek vermiştir. Bu müddet zarfında Diyar temsillerinde. halka kendi lisanile kensi otomobiline çarpmıştır. Çarpışmada mahkemesinde bakılmakta olan bir ha ihtimali olmadığından herşeyi gö?e ala bekir Mardin Urfa Gazi Anteb di seviyesine göre, hıtab eden yeni eserher iki otomobil de hasara uğramıştır. karet davasında şahidlik yapan melâhat rak sandalla tekrar açılmışlardır. Bu seSenelik 1400 Kr. 1700 Kr. Adana turnası yapmıştır. Ayrıca Elâ ler hazırlamak suretile inkılâb eserle isminde bir kadının yalan yere şehadet Nâzımm otomobilinde bulunan müştefer sular sandalı Yeşilköy feneri açık Altı aylık 7S0 1450 zizin Belediye tiyatrosunda Tunçelı ve rine büyük rağbet temin etmiştır. etmekte olduğu anlasıldığından hâkım larına atmış ve oradan geçm^ltfe olan bir rilerden 26 yaşlannda Hakkı başından Üç aylık 400 800 Elâziz halkımn tiyatro ihtiyaclannı kar Halkevi temsil salonunda verilen her Reşid tarafından tevkıfıne karar veril şileb iki küçüğü açlıktan ve ümidsizlikten ve ellerinden ağır surett£ jmralanmışBir aylık 1S0 yoktıv şılamış ve her hafta yeni bir eser oy temsıle vasatî dlarak 400 kışi iştirak et miş; evrakile birlıkte istıntak hâkimlığine ölmek üzere iken kurtararak ıhnammıza tır. Al^uıcı şu]|p rhüdürlüğü tahkikata başlamış, iki şoförü de yakalamıştır. namıştır. gönderilmiştir. miştlr. getirmiştir. Hacı İbrahimin, saraydaki binlerce adamı bakaı Vekâlet muhakemelerin Mithat Alamm sıhhî va Kurbağaya benziyen bu kör haline koyarak hazineden tahtı, mahpesten sırava konmaismı bildirdi ziyetinde tebeddül yok, garibe ölü olarak doğdu Veliahdi çıkarması kolaylıkla vukua geldi! Şimdiye kadar mahkemelerdeki davaşoför tevkif edildi Topkapıda Beyazıdağa mahaHesinde Elâziz Halkevinde temsil faaliyeti Üsküdardan Hayırsızadaya giden çocuklar Cumhuriyet Abone ı şeraiti» &>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog