Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

10 Paslanmaz HASAN Tıraş Bıçağı AMERİKA, İNGİLİZ, FRANSIZLAR bile taklid edememişlerdir. Kat'iyyen paslanmaz, yüz defa tıraş eder. Alâmeti farika ve ihtira beratı vardır. Paslanmaz HASAN tıraş makinesile HASAN tıraş fırçası, H A S A N tıraş pudra, kolonyaları, HASAN tıraş sabunu, kremi tıraşın bir dakikada ve zevk içinde yapılmasını temin eder. Mutlaka H A S A N markasını israrla arayınız. CUMHURİYET 10 Eylul 1936 HASAN Deposu: Ankara, Istanbul, Beyoğlu Kamyonlarına haddinden fazla yük atan KARYOLALAR Fabrika fiatına satılıyor AHMED FEVZI Istanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 KAMYON SAHİBLERİNE 3 2 X 6 ve 3 2 X 6 1/2 lâstikler azamî on katlıdır. Kamyonunuza fazla yük attığınızda en kuvvetli lâstiği takmağa dikkat ediniz ve Işte bu en ufak fark Krem Pertevin faikiyetini size anlatabilir, çünkü: Krem Pertev, her hangi bir tesadüfün veya mahiyeti meçhtıl bir keşfin neticesi değildir. Krem Pertev çok çalışılmış ve çok tecrübelerden sonra kibar mehafile takdim edilmiş yegâne Krem olup başlıca fevaidi: Cilddeki mesamatı yumuşata rak kapatır. Bu suretle bu mesamatı haricî tesirattan muha faza ederek cildin purüzlerini defeder. Cildi besler ve bu suretle genclik ve teraveti te min eder. Cildde şeffaf ve gayrikabüi nüfuz bir tabaka yapar ki, yazın sıcağın, kışın soğuğun tah ribatına mâni olur. Asrî Mobilya Magazası Fabrikasırun sırf bu gibi hizmetler için imal ettiği SEİBERLİNG Istanbul Telefon Direktörlüğünden: 250/350 ton Marinlave kömürile 35 ton yerli kok kömürii kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Marinlavenin tonunun muhammen bedeli 14,50 ve kokun ise 19 liradır. Muvakkat teminat 431 liradır. Şartname hergün Malzeme dairemizden parasız alınabilir. Eksih me 14/9/1936 pazartesi saat on beşte Direktörlük binasmda yapı lacaktır. Zarf lar o gün saat 14 e kadar Mubayaat Komisyonuna makbuz mukabili verilmiş olmalıdır. (765) Hususî Ekstra Plai Merhemini hullanan Frengi ve Belsogukluguna tutalmaz. Hereczanedebulunur. PROTEJiltf 12 katlı Lâstiği kullanınız. vDEMIIKTIOAR BEL GEVŞEKÜGÎ DERMANSI2UK VÜCUT^DİMAG Y0R6UNLUKLAP! Pendik Bakteriyolojihanei Baytarî ve Serom Darülistihzarı Mubayaat Komisyonundan: 7/9/936 gün pazartesi saat 13 te ihalesi mukarrer olan 200 baş dana ile 100 baş keçinin açık eksiltmesinde verilen fiatlar yüksek gprüldüğünd,en 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine tevfikan 17/9/936 perşembe günü saat 15 te tekrar açık eksiltmiye konulacağmdan Ticaret Odası vesikasile birlikte İstanbulda Düyunu Umumiye binasında Yüksek Mektebler Muhasibi Mes'ullüğünde müteşekkil Komisyona rvüracaatlert (1118) Bu lâstikler diğerlerine nisbetle yüzde elliden daha fazla dayanabildikleri haide fiat farkı ancak yüzde 10 dur. Birinci mal 32X6 10 katlı Tarife fiatı 120,40 Lira „ „ 32X6i» „ „ „ 138.90 „ „ „ 32X6 12 ,,EkPV.?,, 132.44 99 SEKSÜÜN KUTUSu2oO KURUŞ. BEŞİR K E M A L E C • EC2AHEÎI MAHMUT CEVAT SİRKECİ ISTANBUL I TUZLA İCMELERİ I I Karaciğer, mide, barsak ve böbrek hastalıklarına içme trenlerinin vapurları köprUden 6,25 7,40 L B 8,40 9,10 11 13,15 15,10 15,50 dir. ^ ^ SSS 32 X 6 EKSTRA PLAİ LÂSTİĞİ Ne kadar tasarruf edeblleceğinlzi yukarıdakl rakkamlar sarih olarak isbat ediyor Dr. Mehmet Ali idrar yolları | hastalıkları mütehassısı. KöprübaşJ Eminönü han Tel : 21915 Operatör Urolog Beyoğlu, İstiklâl caddesi No. 30, ARŞİMİDİS MÜESSESESİ Istanbul Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden: 14/9/936 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasmda «9360» lira keşif bedelli Ayasofya müzesinde yapılacak sıva tamiri pazarlıkla eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, proje> keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak daire sinde görülecektir. Muvakkat teminat «703» liradır. Isteklilerin en az «5000» liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarile 14/9/936 pazartesi günü saat 15 e kadar Nafıa Mü dürlüğüne gelmeleri. (1132) 157 PREMİERS PRIX Orhangazi Malmüdürlüğünden: Iznik gölü ve tevabii derelerin üç senelik rüsumu saydiye ve av lanmak hakkı yeniden arttırmıya konulmuştur. Bedeli muhammenesi seneliği 500 ve üç seneliği 1500 lira ve teminatı muvakkate 112 lira 50 kuruş olup arttırma 25/9/936 cuma günü saat 16 da Maliye dairesinde Satış Komisyonunca yapılacağmdan şartları öğrenmek istiyenler hergün Orhangazi Maliye dairesine ve arttırmıya gire ceklerin de teminat makbuzu veya banka mektubunu hamilen arttırma gün ve saatinde Komisyona müracaatleri. (974) A. K AT1EL (A. K U T İ E L ) Karakoy, Topçular caddesi No. 33 'Dr. FAHRI CELAL Hergiin Uçten sonra Sinir hastalıkları ve kekeleme tedavisi Cagaloğlu, Halk Fırkası karşısı, \ Zorlu apartıman No. 2 Tel. 20785 Doktor Operatör Senirkent Urayından: KAN2UK MEYVA TUZU Kanzuk meyva tazu en hoş meyva usarelerile hazırlanmış trr. Hazmı kolaylaştırır. tnkı bazı izale eder. Kanı temizliyerek vücuda tazelik ve canblık bahşeder. ÎNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu • tstanbul FERiDUN ŞEVKET EVRENSEL Haydarpaşa Nnmune hastanesi operatörü Beyoğlu, Istiklâlcaddesi No I 284 Karlman yanında Tel. 445511 MaVADO Herkesin zevkine uyo^ın yegâne saattir. 1 Senirkent kasabasının (42200) lira bedeli keçifli su tesisa • tmıfi kapalı zarf usulile eksiltmesi bir ay müddetle pazarlığa bıra • kılmıştır. 2 Pazarhğın yapılacağı yer Senirkent Belediye Dairesinde Belediy^ Encümeni tarafindan yapılacaktır. 3 Pazarhk 17 eylul 1936 perşembe günü saat 15 e kadardır. 4 Tesisatın isale kısmı çelik boru ve armatör ve teferrüatı ayrıca tevzi sebekesi font borular ve teferrüatları gene ayrıca tesisat betonarme inşaat kısmı da ayn ayrı, veya umumu birden pazarlığa konulmuştur. 5 Pazarlığa girebilmek şartlarını haiz olan istekliler evrakı müsbite ve muvakkat teminatlarile birlikte Senirkent Belediye Encümenine müracaatleri ilân olunur. «585» (691) Prof. K. Kömürciyan'ın Modern ve harkese elzem kitabları Amelî ve tatbikî kambiyo 35 Kr. Yeni muhasebe usulü 122,5 » Ticarî malumat ve bankacılık 105 > İktısad ilmi 87,5 > Üıtısas muhasebeleri 175 > (Şirket, sanayi, ziraat ve banka) Ticarî ve malî hesab 1 inci kısım 70 Zihnî hesab kaideleri 20 Lugaritma cetvelleri (yeni 56 rakam) Yeni hesabı ticarî 200 Malî cebir (istikraz ve sigorta 100 hesabları) Başlıca satış yeri: ÎKBAL KİTABEVt Sahfb ve Başmuharrirt: YuntiM Nadt Umutni neşriyaU idare eden Yazt /j/er« Müdürü: Hikmet Münif 157 Birinci mükâfat Kazanmıştır. Ceb, kol ve spor saatleri Deposu: Istanbul Sultanhamam, Havuzlu Han No 1 Her hususta teminatlıdır Nişantaşında I Ş I K eski« Feyziye • L İ 8 E S İ • Bozüyük Urayından: Ana, ilk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatıiı ve yatısız talebe kaydı için hergün müracaat edilebilir. Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon; 44039 Memleketimizin en eslcî hususî lisesidir. Cumhuriyet maibaası Kasabamızda her yıl açılmakta olan «Ticar! eşya ve hayvan pa • nayırı» bu yıl da 23 eylul 936 çarşamba gününden başlıyarak beş gün devam edecektir. Geleceklerin her türlü istirahatleri temin edilmiştir. Panayıra getirilecek her çips hayyanatın sağlık YfisikaİAfi bulunaıası mecburidir. . r . İ947İ]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog