Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

9 Temmuz 1936 CUMHURİYET K A ŞE Iztırablı yanıklıklarından JUVANTİN KANZUK Saç boyaları NEOKALMİNA Grip Nevralji Baş ve diş ağnları Artritizm Romatizma unım'ıçın vücudunuzun günesa maruz jbalan a k s a m ı n a Spuzellık yağı surünOz 6u surstle dQz ve esmer bir cüde malık olacak stntz. '« A R O N I A Marsilya Benzeri Kiremid Satın Alınacaktır Tekirdağ İskân Müdürlüğünden: 1 Tekirdağ Vilâyetinin Çorlu kazası merkezinde, Muradlı nahiyesi merkezinde, Sarılar, Kırkkepenelki, Çerkesköyü, Balhhoca köylerinde yapılacak olan göçmen evleri için lüzumu olan «627,446» altı yüz yirmi yedi bin dört yüz kırk altı aded Marsilya tipi kiremid satın alınacaktır. 2 Bir kiremidin muhammen bedeli en yakın istasyonlarda teslim şartile yedi kuruştur. Bu itibarla heyeti umumiyenin muhammen bedeli «43921,22» kırk üç bin dokuz yüz yirmi bir lira yirmi iki kuruş ve % 7,5 muvakkat teminatı «3294,10» üç bin iki yüz doksan dört lira on kuruştur. 3 Bu işe aid fennî ve idarî şartname ile hangî tarihlerde ne kadar kiremid teslim edileceği hakkındaki cetvel Tekirdağ lskân dairesinde görülebilir. 4 Bu işin miinakasası 10 temmuz 936 cuma günü saat 14 te Tekirdağında Valikonağı caddesinde kâin lskân dairesinde pazarhk usulile yapılacaktır. (3635) "7 Kumral ve siyah olarak sabit ve tabiî renk verir. Ter ve yıkanmakla çıkmaz. Yegâne zararsız ve tanrnmış sıhhî saç boyasıdır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu tstanbul Bursa asliye birinci hukuk hâkimliğinden: Bursada mukim Sıvaslı müteahhid Mahmud Ünal ile mühendis Ahmed Durmaz aralarında Karacabey harasındaki Ilgı ahırınm inşası için akdedilmiş olan şirketin tasfiyesine ve her iki şerikin tasfiye memuru tayinine 13/3/ 936 tarihinde karar verilerek ilâm su retleri taraflara tebliğ ve keyfiyet ga zetelerle ilân ettirilmişse de ahiren şürekâ arasında mevcud olan zıddiyet ve münaferet dolayısile müştereken vazifp görmelerine imkân ve tasfiye işle rinde ittifak kabil olamadığından tica • ret kanununun 222 nci maddesi muci bince tasfiye memurlannm azlile yeri ne bir diğerinin tasfiye memuru tayin ve intihabı davacı vekili avukat Kemal Levi tarafından verilen 21/1/936 ta • rihli arzuhalde istenilmiş ve her iki taraf vekilleri tasfiye muamelesinin ifası zımmnda şUrekânm ittifak edemeiiklerinden başkasmm tayini isteğinde itti fak eylemiş olmalarile ticaret kanunu nun 522 nci maddesine tevfikan tasfiye memurluğundan azillerile mahkemcce avukat Cezbi Metenin tasfiye memuru tsyinine ve keyfiyetin taraflara bildi rilmesine 20/6/936 tarihinde karar ve rilmiş olduğundan keyfiyet ilân olu nur. Istanbul asliye ikinci ticaret mahke mesinden: . >/ Ermis Kartal konserve şirketile tia latada Sen Piyer hanında 10 numarada mukim Vasil Kontis arasındaki dava nın cereyanı muhakemesi sırasında müddeaaleyh Vasil Kontisin ikametgâ • hının meçhuliyetine binaen ilânen tebligat icrasına karar verilmiş ve yevmi muhakeme günü olan 9/10/936 cuma günü saat 14 te mahkememizde hazır bulunmadığı veya bir vekil göndermediği takdirde gıyaben icra edileceği i • lân olunur. (24281) Banyolar v» sporlar tçfn elzemdıifc GOnes yanıklıklarınin panzehlrl Uzunköprü sulh hukuk mahkemesi vesayet dairesinden: Uzunköprünün Çöp köyünün (432) sayıh hanesinde kayidli iken 18/4/936 tarihinde vefat eden Ahmed oğlu Ha lil ile karısı Fatmanın terkettikleri küçük kızları Halil kızı 1929 doğumlu Nigâra ayni köyden Hasan kızı Zehranın vasi tayin edildiği ilân olunur. Dahiliye Vekâletinden: 1 1 1 1 1 1 Merkezde kurulan Belediyeler Fen Heyetine dolgun ücretle: Heyeti Fenniye Şefi, Içme sularında mütehassıs mühendis, Şehirci mimar, Kalem Şefi, Memur, Daktilo alınacaktır. Istekliler vesikalarile birlikte temmuzun on ik/iine kadar Dahiliye Vekâletine müracaat etmelidirler. «1626» (3834) Sevgili zevcim ve iki ço cuğumun babası Nihad, bir müddettenberi ben • den soğumağa ve geceleri dışarıda ge çirmeğe başladı. Evde kaldığı geceler bile, bana karşı bigâne ve adeta dargın gibi duruyor. Nihayet, bir akşam, di ğer bir zevcesi olduğundan bahsedin e kalbim büsbütün kınlacak sandım. Er cildin unsuru pembe ıeugınaeki Tokatesi sabah hemşirem bana ziyarete geldi lon kreminde Biocel tabir edilen cildi ve ona bütün olanı, çektiğim ıstırablan besliyen ve gencleştiren kıymettar bir anlattım. O, bana pek muhik bir nasihat cevher vardır. Her beşerede bulunan bu te bulundu: «Annelik hayatı ve ev işie Biocel cevheri kaybolduğu vakit cildri, yüzünü çirkinleştirdi. Hiçbrr erkek, de buruşukluklar zuhur eder. Fakat tekevde yorgun ve buruşuk yüzlü bir kadın rar verilince buruşukluklar zail olur. görmek sevmez. Sakın cesaretini kırma Genc hayvanlardan isiihsal edilen bu yasın, çünkü ben, yüzündeki buruşuk Biocel cevheri Viyana Üniversitesi prolukları seri ve emin bir surette izale ve fesörü Doktor K. Stejskal usulü dairetaze, yumuşak ve gencleşmiş bir cild t° sinde pembe rengindeki tr*mimin edecek bir usul bilirim, dedi ve nin terkibinde mevcudher akşam yatmazdan evvel pembe ren dur. Her akşam yatmazgindeki Tokalon kremini kullanmamı dan evvel kullamldıkta tavsiye etti». Hemen tecrübe ettim. Dcr az zaman zarfında bü hal cildimin üzerindeki müsmir tesire tün buruşukluklardan şaştım. Birkaç hafta zarfında bütün bu kurtulur. Solmuş, ih ruşukluklarım zail oldu. Ve bir genc kız tiyarlamış bir cil yüzünün manzarasım aldım. Şimdi, zev di gencleştirir. Ve lâa cim, beni evvelkinden daha fazla se kal 10, 20 yaş daha küviyor ve artık evden çıkmıyor. Şimdi çük gösterir. Zonguldak Valiliğinden: Ihalesi 22 temmuz 936 çarşamba günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümeninde yapılmak üzere «56,118» lira «41» kuruş muhammen bedelli Beycuma Çaycuma yolu 0 + 000 25 f 935 kilcmetreleri arasındaki sınaî imalâtın inşası işi yahid fiatla ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme sartnamesile fiat bordrosu ve kesif hulâsa cetveli, proje resimleri, mukavelename projesi iki lira seksen kuruş mu kabilinde Zonguldak Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden satın alı nabilir. Muvakkat teminat «4055» lira «92» kuruştur. lsteklilerin mu vakkat teminat, Ticaret Odasından 936 yılı içinde alınmış vesika vc Nafıa Vekâletinden alınacak müteahhidlik ehliyet vesikasile birlikte teklif mektublarını yukandaki gün ve saate kadar Vilâ yet Daimî Encümen Reisliğine vermeleri ilân olunur. (3773) Üçüncü İcra Memurluğundan: Mehmed Ali ile Hanife Cavidenin tasarruflarında olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olan ve tamamına Beyoğlunda Kamerhatun mahallesindeki Jfcayrimenkule 2800, tstinyedekine 9300 lira kıymet takdir edilen Beyoğlu Kamerhatun mahallesi Bostan sokağı eski 19, 19 mükerrer yeni 11, 13 numarah Sultanbeyazıd vakfından müşterek duvarlı iki hanenin bir tarafı Kostaki arsası ve bir tarafı Yorgaki arsası tarafı rabii Bostan sokağile mahduddur ve Bo ğaziçinde Yeniköyde Köybaşi caddesinde eski 313, 361 yeni nu maralı maanhtım sahilhane ve derunünde cari nısıf masura su vardır. Beyoğlundaki 11 No.lı hane: Bodrum katı: Zemini çimento döşeli bir taşlık üzerinde bir oda bir kömürlük bir mutfak ve bir abdestane olup mutfak derunünde bir sarnıç vardır. Zemin katı: Bir sofa üzerinde iki oda bir abdestane. Birinci kat: Bir sofa üzerine 2 oda bir kiler. İkinci kat: Bir sofa üzerine iki oda bir abdestane. Üçüncü kat: Tavan arası olup cephe kısmında bir tarasa ve bir küçük oda ve bir sofadan ibarettir. Halen muattal, elektrik tesisatı vardır. 13 numarah hane 11 numaralının ayni olup yalnız mutfakta sarnıç yoktur. Buna mukabil bahçede bir kuyusu vardır. Heyeti umumiyesi 103 metre murabbaı olup 87 metre murabbaı üzerinde 11 ve 13 numarah haneler olup kalanı da Hocasız ve çok kolayhkla bahçedir. erinizde kendi kendinize kadın tstinyedekî yalı: elbiselerinin nasıl biçileceğini ögrenmek isterseniz Beşiktaş Dikiş Zemin katı: Büyük kısım 2 taşlık 4 oda 2 abdestane. Birinci kat: Yurdu direktörü Şükrü Canahn İki sofa yedi oda iki abdestane. İkinci kat: Bir sofa iki oda bir kiler Biçki Dersleri ve Yüksek Biçki bir abdestane. Kaideleri adlarındaki metod kitabMüştemilât: larını alınız. Çok sade ve anlayışh bir tarzda yazılan bu kitablann Zemin katı: Zeminî çimento döşeli bir mutfak yanında bir çamabirinci cildi 2 ikinci cildi 2,5 liraşırık. Birinci kat: Dört odadan ibarettir. Hamam ve kayıkhane: Zedır. Yalnız Beşiktaş Dikiş Yurmin katı etrafı rıhtım olan kayıkhane. Birinci kat: Bu katta mermer dunda satılır. Bedeli gönderüdimerdivenle çıkılmakta olup bir sofa üzerine iki oda bir abdestane ve ğinde taşraya derhal gönderilir. sokak cephesinde iki mermer kurnalı ve göbek taşlı kubbeli bir küAdres : Beşiktaş Dikiş Yurdu : çük hamam vardır. Binanın içi dışı yağlı boya ve elektrik ve terkos Akaretler No. 87. telefon 43687 tesisatı vardır. Heyeti umumiyesi 650 metre murabbaı olup bundan Zayi Nüfus cüzdanımla maaş cüz 240 metre murabbaı yalının büyük kısmı diğer küçük kısmı 70 metdanımı ve beşinci derecede malul ra re murabbaı ve kayıkhane ve hamam kısmı da 75 metre murabbaı porunu zayi ettim. Yenisi çıkanlaca olan gayrimenktil açık arttırmıya konmuştur. ğından zayilerin hükmü yoktur. Arttırma peşindir, arttırmıya iştirak edecek müşterilerin kıymeti Eyüb Ramide Cuma mahallesi Bağ muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankalar sokak No. 38 de Salih oğlu Halil nın teminat mektubunu hâmil olmaları icab eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borcları borcluya aiddir. Arttırma şartDr. Ihsan Sami namesi 25/7/936 tarihine musadif cumartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 10/8/936 tarihine Öksürük Şurubu musadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra ediöksüruk ve nefes darlığı, boğ lecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin yüzde yetmaca ve kızamık öksürükleri için pek tesirli ilâcdır. Her eczanede ve mif beşini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son artecza depolarmda bulunur. tırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek 25/8/936 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numarah icra ve iflâs kanunu 6 Temmuz Pazartesi akşamı saat nun 126 ncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmı 8 9 raddesinde Bostancı ile Kayan ipotekli alacakhlarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sa dıkÖy Yeldeğirmeni arasında rulo hiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddibir paket halinde 8 adet ozalt kırmızı kopya ve 4 adet samao alarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün zarfında evrakı müsbite ~ kâğıdı uzerine kurşun kalemle yalerile birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan zılı Sıvas atölyesinin mağaza binatapu sicillile sabit olmıyanlar satıs bedelinin paylaşmasından haric sına aid 11 den 30 ncu sahifeye kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Bekadar mukavemet hesabaü kaylediye rüsumu ve Vakıf icaresile yirmi senelik Vakıf icaresi tavizi bolmuştur. Bulanın Bostancı Çatal bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak is Çeşme yazmacı Tahir sokagında tiyenlerin 34/1971 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen ha16 numarah haneye getirdiğinde ciz ve takdiri kıymet raporunu gorüp anlıyacakları ilân olunur. bir mükâfatla memnün edilecektir (3816) BUZ MAKİNASI ARANIYOR KONYA ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: Bir defada bir veyahud iki ton miktarında buz yapan müceddet veya az kullamlmış buz makinesi mubayaa edileceğinden talib o lanların bilumum evsafı fenniye ve şartlarile birlikte acele şirketimize müracaatleri ilân olunur. Biçki Dersleri i s t a n b u l G a y r i m i i b a d i l l e r Komisyonundan: X No 856 1217 1655 2671 Semti ve Mahallesi Yedikule Hacı Evhad Beyoğlu Yenişehir Heybelıada Arnavudköy Sokagı E. Çmgıraklı Y. Zenberek Dereboyu Arka E. Kilise Y. Kazmacı Camiikebir E. Çiçek E Bostan Y. Burhaniye Emlâk No. Cinsi ve hissesi Hisseye görf muhammeıı tcıymeti E. 2 Y. 246 81012 E. 919393 Mü. Y. 8587 E. 14 Y. 16 E. 1921 Y. 7 E. 7375 Y . 6971 E. ve Y. 68 10 E. 8 Y. 6'1 6/1 mahallen 10 Ahşab odaları olan Bostanın 90480 His. Ahşab iki dükkân ve kagir odalar ve bahçenın 1/4 His. 202 metre arsanın 1/2 H. 37 metre arsa Üstünde odası olan kâgir iki dükkânın 100, 5/360 His. Evvelce hane şimdi 100 üç arsa Hane ve ahu ve samanlığı olan on dönüm bostan 12 His 290 410 açık artünna u 20 60 6060 660 1800 700 II J» 2836 Eyüb camii kebir 3316 Sanyer Yenimahalle 4417 Beylerbeyi Istavroz 6510 Kasımpaşa Hacı Ahmed » n II E. Eburrıza dergâhı ve Uzunyol Dereboyu ve Pır Hüsameddin Y. Pir Hüsameddin ve Eburzıza derğâhı Keçecipirı Löküncüler Kıhcaslan Çayır E. 727420 Y. 52 Ahşab samanhk ve ahır ve 521820 • 50 52/1 kâgir haneyi havi bostanın mahallen Pir Hü vakıf mahallinin 465^4800 sameddin sokağın ve mülk mahallinin 808/ 7128 His da 10 No. E. 93 Y. 177 E. 252729 mahallen 293133 E. 15 Y. 23 112 metre arsa açık arttırma 7183 Edırnekapı Keçecipıri 170 2890 50 1070 Açık arttırma Kapalı Açık Arttırma Kapalı Zarf 7855 Beyoğlu Kamerhatun 7908 Sarıyer Yenimahalle 7977 Edimekapı Kasımağa Kâgir üç hane 59,75 metre arsa zarf • Bulana Mükâf aU E. Camiişerif ve E. üç defa 21 mü Kâgir üç hanenin Senayokuşu Y. kerrer Y. 212334 1/4 His. Rasımodalan ve Sena sokağı Dereboyu E, 4 Y. 10 189 metre arsa mahkemenin izaleyi şuyu harıtası mucibince Kâgirhanenin 4/5 His 189 metre arsa mahkemenin izaleı şuyu haritası mucibince 8176 Kasımpaşa Buyük Pıyale Beyoğlu Kamerhatun Kasımpaşa Buyuk Pıyale 40 Açık Arttırma Kapalı 8177 8219 Papatya Dereboyu 4 E. 4 Y. 781011 1440 40 Zarf Açık Arttırma Yukarıda evsafı yazıh gayrimenkuller on gün müddetie satışa çıkanlmıştır. Ihaleleri 20 7 936 tarihine tesadüt edcn pazartesi günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrîmübadil bonoau iledir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog