Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CU7VIHURİYET 9 Temmuz 1936 GÜNÜN BULMACASI i ü d 4 o e ( ' » l u Y e s i çik*& ÇÎÇERON Hitabetile bütün eski Roma tarihini parlatan Çiçeronun bu tercümei hali o zamanlann en yük sek tarihçisi Plütark tarafından yazılmıştı. Haydar Rifahn kalemile dilimize çevrilmiştir. 40 kuruş. Üçüncü İcra Memurluğundan: Fatma varislerine aid bulunan ve Emniyet Sandığına birinci de recede ipotekli bulunan ve tamamına 25,413 lira kıymet takdir edilen Büyükada Meşrutiyet mahallesi Çakumi Cumhuriyet, Çankaya sokağmda yeni 25, 23 numaralı sarnıcı, kuyusu ve bahçesi olan kâr gir otel, köşk ve dükkânlar olup sağ tarafı Vanderya hane ve bahçesi, solu tarik, arkası Harvan ve Yuvan ve bazen Vanderya derya Adalar sulh mahkemesinden: Anastasya ve Teodosyanın Mustafa ve bahçeleri cephesi Cakomi caddesile mahdud, sağ tarafı ve kıs ilc şayian ve müştereken mutasarnf men arkası 2 numaralı Şükrü Bey ve sairenin hane ve bahçesi, sol bulunduklan Büyükada Yah mahallesi tarafı Yah sokağı, arka tarafı kısmen 19, 19/1 numaralı Münir BeKnmsal caddesinde yeni 52 numaralı ye aid mahal ön tarafı Cakomi caddesi bulunup otel binasına so hanenin ve Celâl sokağında 2 numaralı kaktan iki taraflı merdivenle çıkılıp binanın ön tarafında mermer ahırlığın izalei şüyu suretile satılması döşeli tarasa vardır. Zemin katı: Sokak tarafında tarasanın altın Soldan sağa: 1 Almanyanın kendisine ilhak etmek na karar verilmiş olduğundan bir ay da tonoz kemerli iki mağaza odun ve kömürlükler vardır. Birinci istediği lıman, havada uçan hayvan. 2 raüddetle açik arttırmaya konulmuşhır. kat: Bir salon bir yemek salonu beş yatak odası camekân yazıhane Uye, levha. 3 Ateş onunla tutulur. pey 52 numaralı evin zemin katında ze bir halâ. İkinci kat: Bir salon 10 oda biri alafranga iki halâ zemin gamber. 4 Abanmaktan emir. beraberlik mini taş. hane ile irtibatı bulunmıyan edatı. 5 Arabca «dövmek», aktörun oynaemaye döşeli komple banyo arkada birinci kat kısmmda bir kahve dığı. 6 yemek, rusça «evet», dahinin kı ve kapıları bahçeye açılan dört oda, ayocağı iki mermer tekneli tulumbalı sarnıcı havi çamaşırhk ve mutsaltılmışı. 7 Su içinde yetişen çiçek, vu nca keza zemini taş ve fakat hane ile cuddaki şişkinlik. 8 Sebeb, sabit torpil. irtibatı bulunan diğer bir taş oda. ze fak ve bahçeye nazır balkon vardır. 9 Birbirinden 90 derece zaviye ile ay Arka kısımdaki binada: rılmış iki hat, kuzunun çıkardığı ses. 10 mini toprak harab ve metrük bir mut fak. dar bir taşlık, kapısı bahçeye açı mükemmel, cariye. Alt katta: Bir mutfak bir ahır kömürlükler. Ust katta: Bir antre Yukandan aşağıya: lan bir halâ, tarasa altı iki kısımdan ibeş oda bir halâ bir mutfak. 1 Büyük su kabı. 2 Sıkmtı, cerhıbun baret depo, ve bir sarnıcı. birinci ka Müstakil köşk kısmı, Zemin katı: Bir mutfak ve kömürlük. Biaksi cihet. 3 İran dilinde «muradına e tında evin cephesine musadif ve taş rememiş», cenubi Amerikadaki Peru h ü merdivenle çıkılır zemini mermer dö rinci kat: Bahçeden mermer merdivenle çıkılır bunun üç tarafı kumetinin merkezi. 4 Turkiyenin Asyamermer tarasadır. Bu katta bir anrte beş oda bir halâ bir mutfak. daki arazisi. 5 Kopek, eşya koymak için şeli geniş bir tarasa, zemini mermerli Ust katta bir koridor antre dört oda bir mutfak bir banyo dairesi duvarda yapılan tertibat, nota. 6 Aca bir methal. zemini mermerli geniş bir yib, emmekten emir. 7 Gogüsle kalçanın sofa, altı oda ve bir halâyı, ikinci ka bir halâ mevcud olup bu katın üstünde bir cihannüma vardır. Baharası, birşeji bulmağa çalışmak. 8 Çe ta çıkılırken merdiven ortasında ve çenin etrafı duvar önünde set, duvarın üzerinde demir parmaklık kicin büyüğü ve ucu keskini. rüzgâr. 9 bahçe cihetinde bir tarasayı; ikinci kat vardır ve bahçede bir tulumbalı kuyu ve sarnıç iki demir kamerya, Büyük, yakılmak için kesilmiş ağac. 10 merdiven ve balkon cihetleri camekân çam, manolya, mazı, malta eriği, taflan vesair ağaçlar ve tarhlar İspanyada âlâsı yapılır, cemi edatı, bir kula tefrik edilmiş bir sofa, zemini mer maşa sonradan ilâve olunan parça. vardır. Binaların zemin katlarından maadası ahşab ve ahşab ak mer ve etrafı camekânh bir balkon. alEvvelki bulmacamn halledilmif şekli tı oda ve bir halâyı, aynca bir miktar sam yağlı boyadır. Otel pencerelermde pancor ve kısmen demir bahçe ile bahçede bir kuyuyu, hahçe parmaklık vardır. İçinde elektrik tesisatı olup kiracıya aiddir. Henin garb ve cenub hududlarında işbu yeti umumiyesi 3681 metre murabbahdır. Bundan 687 metre mu 1 Y | E | R | L | | | M | A | L •is haneye aid hudud duvarlarını; miişte rabbaı bina geri kalan kısmı bahçe olan gayrimenkuller açık art A|D|A •IŞ A MİAİTU mil hulunduğu hanenih harici ve dahilî tırmıya vazolunmuştur. K|E Fİİ L • t •|A|D duvarlarımn kârgir olduğu; ikinci kat Arttırma peşindir, arttırmıya iştirak edecek müşterilerin kıy A B A m E K|L DA duvarlarının dahilen kâğıdlı, kapıların • meli muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir yağlı ve tavanlarımn da kalemkâr C • D A K I K A •K bankanın teminat mektubunu hâmil olmaları icab eder. Müterakim boyalı olduğu, birinci kat duvarlan daI R|A K • R A • ş A l hilen badanalı, tavan ve kapıların yağ vergi, tanzifat, tenviriye ve Vakıf borcları borcluya aiddir. Art K A N|« T A R|L|A • lıboyalı bulunduğu, hane heyeti umu tırma sartnamesi 25/7/936 tarihine musadif cumartesi günü dai * H • İD O|S • A|M İ miye itib^arile kullanışh ve kullanılabi rede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 10/ S A K • K|l • P | A | S lir bir halde olmakla beraber esas iti 8/936 tarihine musadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 barile hakımsız kaldığı. pencere çerçe ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti muham u T|A|N|B A|C|A|R|B velerinin tamire muhtac bulunduğu. menenin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Akbahçenin bakımsız ve metrük bir va si takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on Istanbul Borsası kapanış ziyette olduğu ve hanede elektrik te beş gün daha te.mdid edilerek 25/8/936 tarihine musadif salı gü fiatleri 8 7 1936 sisatı mevcud olduğu. nü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma netiŞalcıcelâl sokağında 2 numaralı ahı cesinde en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icPARALAR nn da: Zemin katında iki bölükten i Alış Satış ra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan hakları tapu si*30 624. 1 Sterlin baret bir ahır ve ahınn üstünde bir bö123. 126 cillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve 1 Dolar lükten ibaret bir samanlık ve ayrıca 163. 166 20 Fransız Fr. 190. 196. 20 Llret bir miktar avluyu ve avlunun üç ci htifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 80. 84 20 Belcika Fr. dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün zarfında hetinde işbu gayrimenkule aid hudud 21. 23 5C 20 Drahml 310. 818. duvarlarını müştemil bulunduğtı ve evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi 20 Lsvicre Fr. 22. 25. 20 Leva hanenin kıymeti muhammenesi (6526) takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 82. 84. 1 Florin 86. buçuk ve ahırlığın kıymeti muhamme paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tan94 20 Cek kronu 22. 24. 1 Avusturva Sl. nesi de (662) liradır. Tellâliye ve ihale zifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresile yirmi se14 16 1 Peceta pulu ve Vakıf icaresi müşteriye aid ol nelik Vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Da 28. 30. 1 Mark 1 Zloti 19. 22. mak üzere muhammen kıymetinin % ha fazla malumat almak istiyenlerin 34/1290 numaralı dosyada 22. 1 Peneü 24 7.5 nisbetinde pey akçesile beraber ta • 13. 20 Leva 16. mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp 52. 20 Dinar 4a lib olanların 10 ağustos 936 tarihine 34. 3a 1 Y/en (3811) musadif pazartesi saat 14 ten 16 ya ka anlıyacakları ilân olunur. 1 !• I 2 a 1 1 | 3 • 1 1 4 !•!• •1 1 5 • 1 !• 1 1 6 • \m\ • 1 1 7 1 1• 1 1 8 • 1 1 !• 1 İBİ 9 • \m\ 10 LJLJ 1 1 1 I l I FAYDA HASAN C/S/ • • Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, örümcek ve bütün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların üzerine ve odaların havasına ve tahtalarm, duvarlarm kenarlarına, aralarına bolca FAYDA serpiniz ve tahta kurusu yuvalarını FAYDA İLE TAHRİB EDİNİZ Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, erzaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. Nümunelik 20, ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kunıştur. FAZLA PARA VERMEYİNİZ. Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para koparmak istiyenlerden sakınınız. F A Y D A imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A S A N markasına dikkat. Hasandeposu: ANKARA, İSTANBUL, BEYOĞLU Borsa ve Osmanlı Bankası Komîserliğinden: «Karadeniz Orman Işletme Türk Anonim Şirketi» tarafından çı karılmış olan «500» adedinin tamamı ve «4500» ünün yüzde altmış biri ödenmiş herbiri itibarî «50» lira kıymetinde «5.000» hisse se nedi 8 temmuz 1936 tarihinden itibaren Borsa kotuna kabul edil • m\t\ır. (3862) dar Adalar sulh mahkesinin 936/27 nunıarasile müracaat eylemeleri ve art ÇEKLER tırma şartnamesini 20 gün sonra her I Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları Açüış Kapanış kesin görebileceği ve takdir olunan kıy527 50 6J9. Londra metin % 75 ini bulmazsa en son arttı Büyük bir millî müessesede yüksek maaşla çalıştırılmak üzere 0.8001 0.7981 Nev Yok Beyoğlu Kamerhatun Kızılcık 26 ev 12O6 12.03 Parls ranın taahhüdU baki kalmak üzere 15 iyi almanca ve fransızca bilen birinci sınıf iki daktilo ve ayrıca Milâno 10 1575 10.1325 Kasımpaşa Gazihasanpaşa atik Tersanekapısı 44 dükkân gün daha uzatılıp fazlasına talib olana iyi türkçe bilen gene birinci sınıf iki daktilo alınacaktır. lstekli Brüksel 473 47190 26/8/936 tarihine musadif çarşamba güKasımpaşa Camiikebir Tayyarefendi 1 ahır Atina 84.79 34.5990 lerin bir fotoğrafla birlikte kısa tercümei hallerini «Istanbul posta Cenevre 2.4363 2.4425 nü ayni saatte kat'i ihalesi icra kılına Kasımpaşa Gazihasanpaşa Dereboyu 22 24 ahır Sofva kutusu 84» adresine yollamaları. 63. 63.1582 cağı ve mezkur gayrimenkul üzerinde Amsterdam U710 Kasımpaşa Kazihasanpaşa Dereboyu 18 dükkân 1.1738 Prae 19.1163 19.1645 îpotek sahibi alacaklılarla diğer alâka1 aded yerli demirci halısı. 2 aded du Kasımpaşa Gazihasanpaşa Dereboyu 20 dükkân Vivana 4Ü32 4.1937 Bursa asliye birinci hukuk hâkim darların haklarını ve hususile masraf Madrid 5.80S4 5.8225 var halısı. 1 aded istor perde, 2 aded Kasımpaşa Gazihasanpaşa Dereboyu 2 dükkân L97Î2 Berlin ve faize dair iddialarını evrakı müsbi liğinden: L9820 Varsova Kasımpaşa Gazihasanpaşa Havuzkapısı 37/39 ahır 41832 41937 İş Bankasının Bursa şubesine vadesi dört gözlü konsol ve ayna. telerile 20 gün zarfında bildirmeleri akBudarteste 42920 4.3025 Kasımpaşa Camiikebir Turabibaba 22 dükkân Bükres 107.4167 si takdirde satış bedelinin paylaşılma bitmemiş bir kıt'a senedle «beş yüz» li Fatih icrasından: 107 685 Belarad 349655 35.0525 ra borclu Eursanın Eynebey çarşısında 300 arşîn arsa sından haric bırakılacakları ilân olunur. Bir deyinden dolayı tahtı hacze alı Kasımpaşa Bedreddin Havuzkapısı 41 2.6825 Yokohama 2.6890 kasabhk eden Yeşil mahallesinde mu nıp paraya çevrilmesine karar verilen Kasımpaşa Gazihasanpaşa Kayıkiskelesi 0 No. iki kulübe Moskova 24.9862 24.9244 3.082Stokholm 3.09 Uzunköprü asliye hukuk mahkeme kim Osman Nurinin gaybubiyeti dola yukarıda müfredatı yazılı eşyalar 13/ Kasımpaşa Bedreddin Havuzkapısı 41 No. 400 arşîn arsa sinden: ESHAM yısile müvekkili Bankanın işbu alaca 7/936 pazartesi günü saat 10 da Balat Kasımpaşa Bedre.ddin Havuzkapısı 7 No. kulübe (Meriç kazasınm Lulu köyünden Hü ğının temini istifası için banka vekili ta Dırağman caddesi 45 numaralı evin Açıhs Kapanış Anadolu şm. % seyin oğlu Hasana). tarafından 6/5/936 tarihinde mahke önünde açık arttırma suretile satılaca Kasımpaşa Gazihasanpaşa Havuzkapısı 7 No. 300 zira arsa 25 25. 60 tjeşin Karınız Ayşe tarafından Uzunköprü meye vuku bulan müracaat ve sebke Kasımpaşa Gazihasanpaşa Kayıkiskelesi 41 No. kulübe asliye hukuk mahkemesine açılan terk den istek dairesinde ihtiyatî haciz ka ğından talib olanların mezkur mahal ve İSTtKRAZLAR saatte memuruna müracaatleri ilân o Boğaziçi Arnavudköy Tevfikiye cami altı 42 No. bodrum sebebile boşanma davasmda 932 sene Açılış Kapanış rarı verilmiş ve ahiren senedin vadesi lunur. (24274) sindenberi köyünüzü terkederek semti BoğaziçS Arnavudköy Tevfikiye cami altı 38 No. bodrum Türk borcu I peşiı 20.75 meçhule gittiğiniz ve halen yeriniz geçmiş olduğu halde borcunu ödemiyen > > I vadell 21. Boğaziçi Ortaköy Büyükayazma 12 No. Hamam içinde beş oda Ünye sulh hukuk mahkemesinden: 19.55 19.55 > > n vadeli meçhul olduğu görülmüş ve evvelce da mumaileyhin filhakika Bursadaki dük96. 96. EreanJ va arzuhalinin ilânen tebliğ edildiği kân ve evini bilvekâle başkalarına sa Ünyede pul bayii Lutfullah Tuncer Tophane Çavuşbaşı Topçular 394 386 dükkân halde cevab verilmediğinden bu kere tarak Bursadan savuştuğundan ve da ile müşterekleri Hafidi oğlu Salim ve Kasımpaşa Seyidali Çelebi cami yanında 41 dükkân TAHVİLÂT davetiyenin mahkeme divanhanesinde ha başka tüccarlara da bin lira kadar reselerinden kızlan Kâmile, Mukaddes, Beyoğlu Hüseyinağa Caddeikebir 84/58 maklub iki dükkân Açılış Kapaıus talik ve gazetede neşir suretile tebliği borcu bulunduğundan icra ve iflâs ka Fikriye ve karısı Ayşe veresesi kardeşi Beyoğlu Hüseyinağa Tarlabaşı 44 No. ev Anadolu I oesin ne karar verilmiş olduğundan yevmi nununun 177 nci maddesi mucibince Ahmed ve ölmüş kızı Melek veresinden 43.35 43.10 » I va Pangaltı Feriköy Büyükdere caddesi 185, 353 No. ev 45.35 45.10 > I I vadell muhakeme olan 14/7/936 tarihine mu doğrudan doğruya iflâsma karar veril Fahrettin ve kızı Merzukaya aid Ün Anadolu mü. peşiı ŞişU Mecidiyeköy Mecidiye 9 ilâ 15 No. dükkân sadif salı günü saat 10 da Uzunköprü 45.10 nıesi hakkında keza banka vekili tara yenin Kazancılar sokağında mayıs 935 » mü. vadell 45,10 Galata Yenicami Kuyucular 5 No. arsa asliye hukuk mahkemesinde hazır butarihli ve 19 sayılı tapuya bağlı 30 nulunmanız aksi takdirde hakkınızda gı fından mahkemeye açılan dava üzerine Galata Okcumusa Karamolla 22 No. apartımanın ikinci dairesi 111 yab karan ittihaz kılınacağı ve gıya davah her nekadar arattırılmışsa da maralı bir bab hane ve dükkâmn izalei Galata Okcumusa Karamolla 22 No. apartımanın 3 üncü dairesi ' bmızda muhakeme icra edileceği teb Bursada bulunamamış ve ikametgâhı şüyu kanununa tevfikan 27 temmuz 936 Beyoğlu Hüseyinağa Caddeikebir 197 No. apartımanın 4 ündü dairesi nın meçhul kaldığını mübaşirin meş tarihinde pazartesi günü saat 15 te liğ olunur. Mevlud Baysal ruhatmdan anlaşılmış ve ilânen yapı Ünye sulh hukuk mahkemesi salonun Tophane Çavuşbaşı tramvay caddesi 19 İzari Mehmed Efendi cami Parkların, anıt, meydan, çocuk lan tebligata rağmen mahkemeye gel da ihalei evveliyesi icra kılınacağından altında odalar ROMANYA SEYRİSEFAİN İDARESİ ve köşk bahçelerinin en modern memiş olduğundan gıyablarında duruş taliblerin pey akçelerile birlikte Ün HAREKET EDECEK VAPURLAR: Galata Sultanbeyazıd Mumhane 22 No. dükkân usullerle tarh ve taksimatını, plânPRENCİPESSA MARÎA vapuru 13 ma yapılarak borclu Osman Nurinin ye sulh hukuk mahkemesine müracaatGalata Sultanbeyazıd Mumhane 24 No. dükkân lannın ihzannı ve araziye tatbikatemmuz pazartesi saat 14 te (Kösten Bursadaki dükkân ve evini satıp 20 leri ilân olunur. Galata Suitanbeyazıd Mumhane 6 ncı Vakıf hanın altında 132, hnı deruhde ve taahhüd eder. ce) ye. eylul 936 tarihinde Bursadan firar ey Müessesat ve hususî bahçelerin maklub mağaza ROMANİA vapuru 15 temmuz çar lediği ve halen nerede oturduğunun taşamba saat 9 da (Pire, İskenderiye, yini mümkün olamadığı zabıta tahki • i daimi nezaretini kabul eder. Beyoğlu Firuzağa Süruri Sirkecimescid 1 No. müezzin meşrutasî Hayfa ve Beyrut) a. Çiçek, sebze tohumlan, fide ve katile de tebeyyün eylemiş ve senedin1 Kasımpaşa Sürurimehmedefendi cami arsasında 60 • 62 baraka Berlin, Breslau, Dresden, Londra, fidanlan; süs, meyva ağac ve ağacde 14/5/936 tarihinde vadesi bittiği halFeriköy Şişli ikinci kısım 257 garaj ve müştemilâtı Brüksel. Lâhaye, Lwaw ve Wars Ç I K T I cıklan; salon çiçekleri bahçe alât zawa için tenzilâtlı fiatlarla mütte de borcun ödenmediği anlaşılmış ol • Galata Kemankeş Çömlekçi 10 No. dükkân Mühendis Raik Üstünün a ve edevatı ve ehliyetli bahçıvanlar hit biletler verilir. Bütün Romanya, Po duğundan icra ve iflâs kanununun 165. Galata Kemankeş Çömlekçi 12 No. apartıman gönderir. çık bir kalemle yazdığı Pratik lonya ve Tuna limanları için ve Türkiye, 177 nci maddelerine tevfikan borclu Nişantaş Muradiye Galibdede 35/41 No. dükkân Katalogu elli kuruşhtr. Elektrik kitabı çıktı. Elektriği Romanya hükumetleri arasındaki itilâf Osman Nuri hakkında iflâsın açılma • tstanbul dördüncü Vakıf han. Galata Yenicami Fermeneciler 44 No. dükkân ve odalar mucibince merkezî ve şarkî Avrupa için sma ve iflâs anmın 20 eylul 936 tarihi! anlamak ve kullanmak istiyendbrdüncü kat No. 18. Telefon 22537 tenzilâtlı fiatlarla eşyayi ticariye sevk olarak tayin ve tesbitine 1/6/936 tari Yukarıda bulunduklan yerlerle cinsleri yazılı Vakıf mallar 31 maler bu kitabı hemen okumalı ve nakledilir. Fazla tafsilât için Galata hinde gıyaben karar verilmiş olduğundırlar. 336 sahife 263 şekil, yıs 937 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmıya konmuşZayi 841 sicil numaralı bisiklet eh rıhtımında Merkez Rıhtım hanında kâm dan tebliğ makamına kaim olmak üzeciMîi 125 kuruş. liyetnamemi zayi ettim. Yenisini ala Istanbul umumî acentahğına müracaat. tur. îsteklilerin 20/7/936 pazartesi günü saat on dört buçukta Bey * re keyfiyet ilân olunur. cağundan hUkmti yoktur. Cthad Telefon: 44827/8 İKBAL KİTABEVİ oğlu Vakıflar Direktörlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. (3849) 20 İsvec kronu 1 Türk altını 1 Banknot Os B 31 966 242. 33. 967. 244 DAKTİLO ARANIYOR •Bahçe Mimarı PRATIK ELEKTRİK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog