Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBÎYET 9 Temmuz 1936 tsviçre mektubları: IBaştaraJı 1 inct sahifedel lınmıyacaktır. Ttalyanm ticarî sîyasetinirl Sahibi: Meliha Avni Sözen nâzım prensipi, mütekabiliyet esası ola • Düşünceler. duygular ve heyecanlar caktır. yazısız şiir olarak ağızlardan kulak Afrikaya giden memurlcnr \ , lara akınca nutuk olur, hitabe olur. Su Napoli 8 (A.A.) Dün 700 mül * buharı nasıl derece derece bulut, şim kiye memuru doğu Afrikasma hareket şek ve yıldırım oluyorsa, rüzgârlar nasıl cerrî ve esirî bir nefes olmaktan deetmiştir. rece derece uzaklaşarak bora, fırtma Hazırlanacak razname halını alıyorsa hitabeleri terennüm e Londra 8 (A.A.) Hariciye Ne • IBaştaraft 1 tnci sahifedei | öteki devam ediyor. Danzig ekseriyeti den ses te mevzua ve hatibin talâkatinmeclise, reis henüz büronun karar met , Milletler Cemiyetine karşı isyan bayrağı zareri mütehassıslan, halihazırda Lo • deki enginliğe göre değişir, renk renk akdedeceklerî tecelliler gösterir. Bu haysiyetle hita nini hazırlıyamamış olmasından dolayı nı açmıştır, aradabir alay ederek: «Bi karnocuların Brükselde içtimaın on ikiye kadar tehiri lâzım gel zimle ne meşgul oluyorsunuz? Beni bu ! konferanstan ne gibi şeyler beklenılmesi bet insanlar üzerinde ötedenberi mü essir olmuş ve bazan bir hatib, tek ba diğini bildirdi. Koridorlârda, matbuat raya ne diye çağırdınız? Orada herşey ' ve ruznamesinin ne olması lâzım gelece * dairesinde muhtelif rivayetler dolaşıyor yolunda gidiyor, yalnız şu ekalliyetin ğıni tetkik etmektedirler. Mütehassıslar* şma harikalar yapmıştır. du. Riyaset Divanının, büronun hazırlı terröründen biraz şikâyetimiz var amma, yakında M. Edene bir rapor verecekler* Yazılı tarih, ilk hatiblerin Milâddan 465 yıl önce vücud bulduğunu kayde yacağı metin üzerinde sabahın dokuzun buna rağmen orada herşey iyidir. Hava dır. Bu rapor, müzakeratta esas rutula « diyor. Bizce bu iddia, sakattır. Çünkü danberi miinakaşalar yapıldığı ve henüz güzel, Baltık denizi sahillerinde tatlı rüz caktır. hitabet kuvvetli ve heyecanlı talâkat ittifak hâsıl olamadığı söyleniyordu. Bir gârlar esiyor... Danzig meselesi mi? Biz M. Eden istirahat edecek demek ise onun kıdemi beşerin konuş rivayete göre cenubî Amerika devletleri Londra 8 (A.A.) îngiliz diplo # onu kendimiz zaten halledeceğiz!..» mıya başladığı güne kadar yükselmek Milletler Cemiyetinden ayrılmak, ayn Her Greiser bunları söylerken matbu matik mehafili, M. Edenin izin alacağmi icab eder. bir Milletler Cemiyeti yapmak istiyorlar ata mahsus olan sıralardan bazan gürül bildirmekle beraber, bunun M. Edenid Yalnız şu var ki eski Yunanlılarm mış. Başka bir rivayete göre de bir takım tü yapma hareketleri, kendisile istihzalar sıhhatinde vahim bir fenalıkla alâkadat içlerinde Demosten de bulunmak ü Avrupa devletleri, ayni zamanda hem devam ediyor. Bu hareketler, en ziyade olmadığını ilâve eylemektedirler. Çok fa^ zere adlarını ebedileştirdikleri on büyük hatiblerine, Romalılarm Çiçerola Habeşistanın, hem de Milletler Cemiye matbuat sıralannda miktan az olmıyan aliyetli bir yıldan sonra ve Lokarno dev< rıle benzerlerine karşı biz Türklerin tinin idam kararı demek olan bir karara Yahudi gazetecilerden çıkıyor, fakat, o letlerile yapılacak mühim müzakereler arîi ortaya koyacağımız söz erlerimiz yok «evet!» demek istiyorlarmış. Küçük dev hiç aldırmıyor. Nihayet nutkunu bitirin fesinde M. Edenin doktoru bir hafta istur. Halbuki hitabet, mutlaka hamase letlerden birine mensub bir diplomat, ce, Milletler Cemiyetine karşı meydan tirahat lüzumunu göstermiştir. M. Eden* te ve hassasiyete ihtiyaç gösterir ve bu bu rivayetler hakkındaki fikrini sordu okur gibi bir tavırla elindeki kâğıdlan ö Lokarno devletleri konferansmı hazırla * bakımdan Türklerin en çok hatib ye ğum zaman bana dedi kı: nüne fırlattı ve elile «oh!» der gibi bir mak üzre gelecek hafta Londraya döne* tiştiren bir millet olmaları iktiza eder. « Bu rivayetîer, belki bir takım te hareket yaparak alçak sesle, işitemediğim cek ve bu müddet zarfında Dış İşleri Ba* Bunun aksine şahid oluşumuz iki se mayüllere delâlet edebilir; fakat, haki birşeyler söyledi. Sonradan öğrendim ki kanlığı Mührühas Lordu Halifax tara • bebden ileri geliyor: katte münakaşa edilen şey, bir takım ke «Şimdi kendimi rahat hissediyorum!» fmdan idare olunacaktır. 1 Eski Türklerin şiirleri ve birçok limelerdir. Uç kelime üzerinde üç saat demiş. Her Greiserin nutku Konsey üzesan'at eserleri gibi hitabelerinin de sümünakaşa... İşte işin asıl acıklı tarafı da rinde hayli soğuk bir duş tesiri yaph. rekli göçler ve sonu gelmiyen harbler budur!» Gazeteciler tarafında sesler, mınldan arasında kaybolmuş bulunması, 2 İslâmiyetten sonra hitabetin vaSaat yarıma doğru umumî heyet top malar peyda oldu. ız şeklinde yaşaması. tarajı 1 inci sahifedel landığı zaman, reis, bir gün evvel nihaKonseye riyaset eden Mister Eden de Hitabeti dumura uğratan ikinci se yet bulan nutuklardan sonra Riyaset Diedeceğini bildirmiştir Türkiye ve Yu * Milletler üzerine çöken bu ağır havayı Şehrimize gelecek olan Yugoalavya Milli takımı bebden bütün islâm diyarı müteessir vanınm hazırladığı karann metnini azadağıtmak için olsa gerek, müzakerenin nanistan ve Fransa Fransız Başbakani [Soldan sağa doğru 1 Sağiç Vujadinoviç, 2 Merkez muhacim M. Blagoje, olmuştur. Bin üç yıldanberi yalnız ya tebliğ etti. Metin, Habeşler tarafm devamını umumî heyet içtimaından son M. Blum, memleketinin Yugoslavyanm 3 Merkez muhacim Sekuliç, 4 Sukiç, 5 Muavin Arsenijeçie, 8 Kaleci Türklerde değil, İranlılarda ve Arablaremniyetini bizzat Fransanın emniyeti o * Yaksiç, 7 Müdafi Motoçiç, 8 Muavin Lehner, 10 Kaleci Spasiç, 11 Müda da ancak vâiz yetişiyordu, umumî dan yapılan iki tekliften ki biri Habe raya bıraktı. larak telâkki ettiğini söylemiştir yedi uşistana 10 milyon îngiliz lirası ikrazuıı, dafi Berner Hügl, 12 Sol açık Soriç, 13 Sağ açık Tirnanjç, 14 Müdafi Mitve hele millî mevzularda canlı ve he Konsey dağıldığı zaman her kafadan rorlç, 15 Merkes nruavin Steyoviç, 16 Sollç Tomajviç]. yecanlı hitabeler irad eden, sesi şiir ya diğeri de Italya tarafmdan ilân edilen il bir ses çıkıyor, Danzig meclis reisinm Iusu ihtiva eden Küçük Anlaşma ile Balpan söz erleri hemen hemen görülmü hakm Cemiyet tarafmdan tanınmamasmı Milletler Cemiyetine karşı aldığı bu tavır, kan Antantı.» Dost Yugoslavyanm kıymetli futbol dildiğinden, amatörler arasmdaki mü M. Stoyadinoviç sözlerini şu sr.'retle yordu. Kadm hatib ise vâiz olarak ta istiyordu birincisini red, ikincisini de bir türlü türlü tefsir ediliyordu. Yahudıler, cuiarı yann sabah şehrimize gelecek sabakalar çok heyecanlı ve cazib olur. bitirmiştir: zuhur etmiyordu, edemiyordu. Kadmın takım kelime oyunlan arasmda tasvib e sosyalistler fena halde kızıyorlardı. lerdir. Muhterem ınisafirlerimizi Fut Bu itibarla amatör Yugoslavya futbolyüzünü peçeliyen kayidler, sesini de diyordu. Tasvib ediyor demek te caiz « Denilebilir ki, Yugoslavya sag 4 bol Federasyonunun bir mümessili cularile yapacağımız bu karşılaşmalar Fransız, Leh, Çekoslovak muhiti de kızzincire vurmuş gibiydi. Ben kendi he değildir; fakat, herhalde, reddetmiyorlam bir grupa dahil bulunmaktadır ve Türk hududundan itibaren karşıhyacak hiçbir profesyonel maçta görmediğimiz sabıma, on üç asır içmde Kazvinli Kur du. Bundan bafka, ayrıca, büro iki tav maktan hâli kalmıyorlardı. Bu işlere, u Avrupa hâdiselerinin önümüzdeki inki < * ve Sirkeci gannda da büyük merasim kadar heyecanlı ve zevkli olacaktır. zaktan bitaraf gözle bakmak mevkiinde retülâynden başka hatib olmuş ve hitaşafmdan korkusu yoktur.» '•apılacaktır. Bıze verilen malumata göre, Yugos beler terennüm etmiş bir kadm tanı siyede bulundu: Biri azayı, Milletler Ce olanlar arasında da türlü türlü görüşler Dostumuz ve müttefikimiz olan bü lavya millî takımı buraya en kuvvetli mıyorum. O da talâkatinin, belâgatinin, miyetini ıslah için bir takım tekliflerde vardı: Habeşistanın idama mahkum oluİhracatın kontroluna aid ük Yugoslavyadan bize selâm ve mu şeklile ve gayet iyi hazırlanmış bir su hamasetinin mükâfatını diri diri ya bulunmak, diğeri de zecrî tedbirleri kal şundan müteessir bulunanlar, «oh olsun, cetveller geldi ıabbet getiren bu kıymetli futbolcula rette gelmektedir. Millî takımımıza gi kılmakla gördü. dırmak. Bu metin üzerinde münakaşayı Milletler Cemiyetine!» diyorlardı. Bu •ın güzel ve teknik oyunlarını cumar recek futbolcular da hazırlıklıdırlar. akşamm altısma tehir eden reis, saat dört hâdisenin felsefesini yapanlar da «kendi Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın 28 yıl önce ilân olunan Meşrutiyet, İki müsavi kuvvetin çarpışacağı bu tesi ve pazar günleri seyredeceğiz. Cute Konseyin açık bir içtima yapacağını kendilerine güvenenlerin, yaptığını bilen kontrolu hakkındaki kanuna ek olarak martesi günü muhtelit takımımızla Bel maçlar bize futbolün en temiz ve en biz Türklere nisbî bir hürriyet getirdi bildirdi. lerin ve işleri hakkında kendi kendilerine hazırlanan matbu cetveller Vilâyete gel* ğinden kulüblerde, mitinğlerde, mek grad muhtelit takımı karşılaşacak, pa nezih bir örneğini verecektir. Türkiye Yugoslavya maçı, olimpi teblerde arasıra bayanlarımız da kür • .Bu suretle, Habeşistanın ölmüş, cena kararlannı vermiş olanların kuvvetini gö miştir. Vilâyet bu cetvelleri TicBret O * zar günü de Yugoslavya Türkiye milyada gidecek olan millî takımımız için süye çıkmıya, nutuklar vermeğe başla ze merasiminin akşamüstüne bırakılmış rüyor musunuz?» diye isini sağlam tut dasına göndermiştir. Alâkadar ihracat lî takımlan oynıyacaklardır. de çok ciddi bir imtihan olacaktır. Şim mışlardı. Fakat medenî tekâmül, hita olduğu anlaşılıyordu. Herkes, hüzünle, mak istiyenlerin Milletler Cemiyetine tacirleri bu cetvelleri doldurarak lâzım Türk millî takımı uzun senelerden diye kadar profesyonellerle yapılan beti de ilim haline koymuştu. Yalnız muhtac olmamalan lüzumunu ifade edi gelen makamlara vermek mecburiyetin * beri hiçbir maç yapmadığı için pazar maçlarda alınan dereceler hakikî kıy fıtrî talâkat ve hassasiyet iyi bir hatib otellere dağıldı. dedirler. ##* yorlardı. günü dost Yugoslavyanm millî takımi metimizi ortaya koymaktan çok uzak olmak için artık kâfi gelemiyordu. Hile yapacağı karşılaşma çok mühim ve kalmıştı. Fakat Yugoslavyanm kıymetli tabelerin çok özlü olması lâzımdı. BunKonsey, ruznamesine göre, önce hiç te Temmuz kontenjanî o nisbette cazib olacaktır. Temmuz ayına aid kontenjan tahsisatî amatörlerinin karşısında elde edeceği dan ötürü 1908 1922 yılları arasmda enteresan görünmüyordu. Iraktaki AsuSonra umumî içtima toplandı. Karar Olimpiyad hazırlıkları münasebetile miz netice, Türk futbolculuğunun her sesleri duyulan kadın hatiblerin hatta rileri başka bir yere nakil ve iskân için metni münakaşa edilecek, Habeş murah gümrüklere tevzi edilmiştir. Bu defa îs * erkek hatiblerin çoğu unutulup gitti. etüd yapmaya memur edilen komisyonun millî takım namzedlerinin Avusturya bakımdan kıymetini tesbit edecektir. hası söz istedi. Önce büro ona söz ver tanbul gümriiklerine de 1545 kilo kara ve Macar profesyonel takımlarile buraCumhuriyet devri açılınca ve feyyaz raporile Danzigdeki bazı hâdiselerden Türk millî takımının, Yugoslavya mek istememiş, fakat, ısran üzerine veril biber, 583 kilo kma. 30,600 kilo kma, da yaptıklan maçlarla Yugoslav takı millî takımı karşısma nasıl bir kadro inkılâblarımız kökleşince kadm hatib bahsedilecekti. Birinci rapor okundu ve 6375 kilo âdi çivi, 193 kilo galvanizli ç r mile yapacağımız maçların arasmda ile çıkarılacağını henüz bilmiyoruz. lerimiz de çoğalmıya yüztuttu. Anado anlaşıldı ki bu teşebbüs akamete mah mesini kararlaştırmıştı. Habeş murahhası vi ve 811 kilo toprak boya verilmiştir. meclisin hak ve adalet hislerine müracaat büyük farklar vardır. Bu karşılaşma Millî takımımızm hakikî şekli, cumar lunun, kocalarile bile ancak kızara bokumdur; ikinci mesele de şu idi: Son etti ve müphem ve müşevveş kelimelerle Diğer kontenjanlar gümrükte mal olmaları ayni noktadan mutalea etmemek tesi günü yapılacak muhtelit takımlar zara konuşan kadınlan arasmda da ugünlerde Danzig limamna uğramış olan değil, açıkça, merdce bir karar verilme masından dolayı Vekâlet emrinde alıkolâzımdır. maçından sonra belli olacaktır. Bu iti mumî toplantıların mihveri olmak debir Alman harb gemisi, orada Milletler sini istedi. Bevhude sözler. Meclis, bir nulmustur. Profesyonellerle yapılan müsabaka barla cumartesi günkü maç, ayni za recesine yükselen kadm hatibler görünCemiyetinin yüksek komiserini ziyaret kaya kadar hissizdi. Herkeste, kimbilir lar, bir nevi antrenman mahiyetinde manda bir nevi tecrübe maçı olacaktır. dü. Bunların hepsi, şüphe yok ki, kelimenin tarihî ve ilmî mefhumile, hatib etmemiş. Zaten Danzigde nasyonal sos nasıl bir harb tehlikesini bir kurban kes tik bir ümid havasile dolu sesini dinliyenTürkiye Yugoslavya millî maçmı dir. Profesyoneller, sadece para kazanlerin tevekkülle iğilmiş başlanm ve biraz idare edecek Macar federasyonuna sayılamazlardı. Fakat Türk kadınının yalistler bir takım karışıklıklar da ihdas mekle savuşturmak hissinin hâkim oldu mak için oynarlar ve hiçbir vakit amagüçlükle inip kalkan göğüslerini seyre * millî ve içtimaî mevzularda sesini yük ediyorlarmış. Milletler Cemiyeti bu metörlerin heyecanmı taşımazlar. Ama mensub beynelmilel hakem M. Klayn seltebileceğini ve bu yükselen kadm selelerle meşgul olmaya karar vermiş, ğunu farketmek müşkül değildi. Meclis derken, bir aralık, bu duanın sonunda" törlerin yaptıklan her maçtaki galibi de cuma günü şehrimize gelmiş ola haricinde, birer birer hepsi de Habeşis seslerinin sevilerek dinlendiğini gös yüksek komiserle Danzig serbest şehri tan için yüreğinde bir sızı hisseden insan hep bir ağızdan bir «amin!» sadasınm yet ve mağlubiyetleri kendilerinden zi caktır. termek itibarile değerleri vardı. Ahmed İHSAN yade mensub oldukları millete mal enin meclis reisini, Konseye davet etmiş. lar, cenubî Amerikalılar müstesna, mec göklere doğru yükseleceği zehabma ka« Şu devirde, biz, hitabeti san'at itti Evvelâ komiserin nasyonal sosyalistler lise girip te diplomat mevkiine geçince pılmıştım. Reis sözünü bitirince cansız bir haz edecek ve hitabet ilminde müte aîkış gürültüsü beni bu zehabdan uyan " Galatasaraylılarm deniz Rökor tecrübeleri de hassıs san'atkâr sıfatını alacak güzide den uzunuzadıya şıkâyeti hâvi raporu kesilecek kurbanm ahirette temin edeceği d:rdı ve, ruhlan daralmış, çehrelerinia lerin yetişmesini ümidle bekliyebilir okundu; sonra Danzig meclis reisi, biz iyılikleri düşünen mü'min tevekkülıle çizgileri gerilmiş olan bütün dinleyiciler • bayramı yapılacak zat bir nasyonal sosyalist, Her Greiser birer birer rey verdiler. Boğazına bıçağı Galatasaray deniz bayramı tertib he dik. Nitekim bekliyorduk ta. le beraber, bir an evvel açık havaya ka« Cumartesi günü Taksim stadyomun Meliha Avni Sözen bu intizarı boşa söz aldı ve yazılı nutkunun sahifelerini yemiş bir koyunun son dakikada yaptığı yetinden: vuşmak üzere, ben de dışanya doğru yil* da îstanbul Belgrad temsilî futbol Evvelce bildirildiği gibi, kulübümüz çıkarmıyan zeki, bilgili ve cesur kadın birer birer çevirerek almanca söylemeğe teprenmeler gibi, Habeş murahhasları, rüdüm. maçından evvel atletlerimiz de 800, 5000 hatibimiz oldu. Onun (Bir Ses) adım başladı. reylerin toplanacağı sırada, birçok defametro koşularile yüksek ve sırıkla yük tarafmdan tertib edilen senelik büyük vererek, resimlerle de süsliyerek ger Güzel ve gür bir ses, kuvvetli bir söy , lar reise müracaat ettiler, muhtelif mü sek atlama rökoru tecrübeleri yapa deniz bayramı bu cumartesi günü Be çekten nefis bir surette bastırdığı ki Biraz sonra Konsey tekrar içtima ettu bekte aşağıdaki program dahilinde yacaklardır. tabı okurken, vaktile seve seve dinle leyiş ve güzel, genc ve kuvvetli yapılı bir I zakere usulü meseleleri çıkararak boyun Her Greiser bu defa, Milletler Cemiye" 800 metroyu Receble Galib, 5000 met pılacaktır: diğimiz beliğ hitabelerini yeniden işit vücude bilhassa özenerek verilmiş yük , larını kurtarmıya çalıştılar; hiçbir şey pa tine karşı evvelkinden daha dostane bir royu da Rıza Maksud, Receb, Artin, Saat 16 Kotra yarışı, 16,15 yüzme miş gibi olduk ve yeni baştan heyecan sek bir lavırla Her Greiser söyledi, söy ra etmedi. Avrupanın sulh ve selâmeti namuamelede bulunmadı ve münakaşalar Teoharidis koşacaklardır. Yüksek at bayrak yarışı, 16,30 kaleden atlama, 17 lar duyduk. ledi. Hulâsaten manası: «Bıktık bu Mil mma Habeşistan kurban edildi! Bu kur arasında Milletler Cemiyetinin karşısma lama rökor tecrübelerini de Belçikadan sutopu müsabakası, 17,30 bayanlar Frenkler, <söz açar. yazı kalır» der letler Cemiyetinden, bu muahedelerden, ban sulhu kuratarabilecek mi? Belki bir bir ikinci defa daha çıkmıyacağını iki de^ dönen Galatasaraylı Sedad Kâzımla ge dörtlü yarış, 18 baylar dörtlü yarış, ler. Hitabelerin yazılı şiirlerden farkı bu Almanlara karşı reva görülen hak müddet için evet; fakat, Avrupanın ha fa tekrar ettikten sonra, sinirlenmiş ol * ne Galatasaraydan Polat yapacaklardır. 18,15 üç çifte tekaüdler yarışı, 18,30 budur. Dinlenirler ve unutulurlar. Hal sızhklardan!.. Muahedeler, kaideler, vasmda çok ezici bir ağırlık var. «Kollek duğu pek bariz görünen Mister Edenin mükâfatlarm tevzii, 19 cazband, 21 fe buki seçme şiirler gibi, seçme nutuklaYeni spor ajansları Milletler Cemiyeti nizam ve usulleri... tıf emniyet» gayesini temin için bir araya teklifi üzerine ruznameye geçilmesi ka ner alayı, 22 cazband. n n da yaşaması fikir terbiyesi bakımmTürk spor kurumu umumî nizamnaNOT: Galatasaraylılar davetiyelerini dan elzemdir. Çiçeronun beliğ sesi, eğer Bütün bunlar boş şeylerdir. Danzig Al toplanmış olan bu diplomatlann ruhlann rarlaştmlarak yüksek komiserle Danzig mesi mucıbince Türkiye İdman cemi almak üzere her gün Beyoğlundaki kumandır, orada dört yüz bin sağ ve canlı da en bariz bir emniyetsizlik hüküm sü reisine meclisten çıkmak icab etti. Bu de" yetleri iİrtifakma mensub heyetlerin va lüb merkezine ve Bebekteki Deniz şu o meşhur altmış nutku basılmasaydı bu (tabir Her Greiserindir) Alman var. rüyor. Bir diplomat geçen gün diyorciu fa, Greiser nasyonal sosyalist selâmile regün kulaklarda gürleyip durmazdı. Mezifelerine nihayet verilerek yeni ajan besine müracaat edebilirler. Ekalliyet, Millerier Cemiyetine güve ki: Avrupada 914 ün her tarafa telâş ve isi, umumî kâtibi ve Polonya Hariciye liha Avni Sözen de nutuklarını bastır lar seçilmiştir. Bulgar atletlerinin yaptıkla makla gür sesini istikbale de duyunnak nerek bunlan terrör altında tutuyor. endise veren korkutucu havası esiyor. Nazırını birer kere selâmlayıp ve birer Bu seçmeyi İstanbul mmtakası reis imkânmı elde etmiş oluyor. (Halbuki yüksek komisere nazaran asıl Reis, süphesiz, kendisinin de boğula kere de ellerini sıktıktan sonra, o sırada liğinde ipka edilen Fethi Tahsin Başarı dereceler Mümtaz hatibi hürmetle selâmlarken terrörü yapanlar da nasyonal sosyaiist rak teneffüs ettiği bu havayı dağıtmak gürültü yaparak kendisile eğlenen gazeran yapmıştır. Eski heyet reislerinden Sofya (Hususî) Berlin olimpiyadı Bir Sesi candan ve gönülden dinleme birçoğu ajan olarak bırakılmış, yalnız lerdir!) Gemi gelmiş, yüksek komiseri maksadile olacak, bütün merasim bittik tecilere döndü ve evvelâ, sanki selâm na gidecek olan Bulgar atletlerinin son lerini okuyucularımıza tavsiye ederiz. futbol ajanlığma Fenerbahçeden Zeki. ziyaret etmemiş. Bundan ne çıkar? «Biz, ten sonra, içtimaı kapamak üzere söz al vermek için elini kaldırmak ve bilâhare ekzersizlerde elde ettikleri neticeler atıcılık ajanlığına da muhasebeci Muhyani nasyonal sosyalistler, şefimiz Adölf dı ve evvelden hazırlanmış nutkunu kâğıd elinin bir işaretile de onlara tezyifkâr bir şunlardır: tar seçilmişlerdir. 100 metro koşu 11 saniye, 200 metro dına gidecek atletler artık kat'î olarak Hitlerin sevk ve idaresi altında Alman üzerinde takib ederek, tatlı bir ses ve in işaret göndermek suretile alay ederek dn lığın hukukunu müdafaa ediyoruz. Bu ce bir diplomat jestlerile, haylice uzun bir şan çıktı, İşte, o zaman bir gürültüdürg , Kotra ile Akdenizi aşan koşu 23.1 saniye, 400 metro koşu 51 seçileceklerdir. saniye. 800 metro koşu 2,06 dakika, 1500 Uşak muhteliti galib geldi da kabahat mi?», «Danzigde bir takım kapama nutku söyledi ve bunda, verilen koptu! sporcular metro koşu 4,24 dakika, 5000 metro koUşak (Hususî) Türk spor kurumu karışıklıklar oluyormuş. Evet, ekalliyetin karann, verilmesi istenilmiyen, fakat ic Burada tasviri uzun sürecek heyecanlı Thalman ve Gardon isminde biri Al şu 16,18 dakika, 10.000 metro koşu 35,02 nun kazalarda bölge merkezlerini kalbize karşı yaptığı terrörün neticesi olan tinabı da kabil olmıyan bir karar oldu bir hayli dakika geçirdik. Gazetecilerin man ve diğeri îngiliz iki sporcu genc dakika, 110 metro manialı koşu 16,2 sa dırması üzerine Uşakla Kütahya birleşEmi adındaki kendi kotralarile seya niye, 400 metro manialı koşu 62 saniye, tirilmiş vaziyete düşmüştü. Ayni böl böyle şeyler var. Fakat... (Ve bu ara ğunu söyliyerek Milletler Cemiyetinin büyük bir kısmı çok fena halde kızdı, fahate çıkmışlar ve evvelki gün Pireden yüksek atlama 1,81,5 metro, uzun atla genin iki şehri halini alan Uşakla Kü lık karşısında, Mister Edenin sağında otu şimdiye kadar yaptıklarmdan, bundan kat, Greiser hiç aldırmıyarak, dışandaki limanımıza gelmişlerdir. Akdenizi baş ma 6,67 metro, üç adım atlama 13,65 tahya kulübleri birer muhtelit yaparak ran Fransız Hariciye Nazırının yüzüne sonra da yapacaklarından ve yahud ya salonda birkaç arkadaşile yirmi dakika tan başa dolaşan iki sporcu iki gündür metro, sırıkla atlama 3.90 metro, gülle Kütahyada karşılaştılar. Oyunun birin bakarak) gazetelerde okuyorum. Avru pabileceklerinden bahsetti. Bu, bir nu kadar lâkaydane sigara içtikten sonra şehri dolaşmışlar ve dün Moda Deniz atma 12,83 metro disk atma 43.99 met ci devresi 1 1 beraberlikle neticelendi. panın birçok şehirlerinde mütemadiyen tuktan ziyade, bir kurban kesme mera heyecanlı bir kalabalığın içinden kolla « Kulübünü gezmişlerdir. Sporcular dün ro, cirid atma 53,69 metro. îkinci devrede başlangısdanberi üstün karışıklıklar oluyor. Bunlar mesele değil siminden sonra yapılan, bir duaya ben nnı sallıya sallıya çıkıp gitti! akşam kotralarile seyahatlerine devam Bu suretle haile ile başlıyan son içtîma Bulgar atletlerinin ekzersisleri de lüğünnü gösteren Uşaklılar iki sayı da de bizimkiler mi mesele oluyor?» Mösyö ziyordu. Teşbihler, mecazlar, hep iyi ve etmek üzere Burgaz ve Varnaya git vam etmektedir. Bir hafta sonra son ha yaparak bu maçı 3 1 kazanmağa Delbos bu sözleri dinlerken gözlerini pembe şeylerden bahsedişler ve bitip tü günü de heyecanlı bir komedi ile bitti. mişlerdir. müsabakalar yapılıp Berlin olimpiya muvaffak oldular. kırpıyor, çehresi hareket ediyor, fakat, kenme bilmiyen temenniler... Reisin misMUHİDD1N BtRGEN Türkiye Yugoslavya millî maçının ehemmiyeti Dost Yugoslavyanm kıymetli amatörlerile yapacağımız müsabaka, futbolcularımızın hakîkî kıymetini ortaya koyacak Bir Ses Avrupanın selâmeti için Habeşistan kurban edildi Reisin sözleri, nutuktan ziyade bir kurban merasiminde söylenen duaya benziyordu. Biraz sonra Konseyde yeni bir komedi başlıyordu! Italya Lokarnocular içtimaına gitmiyor Yugoslavyanm korkusu yoktur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog