Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makale



Katalog


«
»

9 Temmuz 1936 CUMHTJRİYET Harb Olimpiyadlardan sonra patlıyacakmış! Danzigde hücum kıt'aları artırıldı, vaziyete Nazi fırkası hâkim. Londrada muharebe korkusu devam etmektedir Alman donanması kuvvetlenîyor Yeni inşaat azamî süratle ilerliyor Deyli Telgrafın bahriyeye aid yazı lannı yazan Hector C. Bywater yazıyor: Alman bahriyesi için inşası derpiş edilen iki tayyare gemisinin inşasına sene başmda başlanmış olduğunu öğrendim. İki geminin inşası da epey ilerlemiş bulunuyor. Alman matbuatı neşriyatı arasmda şimdiye kadar ancak bir tek tayyare gemisine işaret etmişti. Halbuki iki tayyare gemisinin omurgası da ikmal edilmiş bir haldedir. Inşa edılmekte olan gemilerin tonilâtolan on beşer binden fazla olup beheri 50 60 tayyare istiab edebilecektir. Ayni zamanda inşası hakkında ancak geçen ay ifşaatta bulunulan yeni kruvazör de altı ile yedi bin ton arasında ve 15 santimetrelik toplarla mücebhez olacaktır. Ludendorffa göre Istikbalde harb nasıl olacaktır? Harb) görünüşte tedafüî bir harb olmalı; fakat taarruzî bir harb gibi idare edilmelidir Hayvanlar ve otomobil! nadoluyu adım adım dolaşmış ve karış karış bellemiş olan yüksek bilgili bir arkadaşım, söz arasmda münasebet getirip anlaünıya [Baş taraft 1 inci sahtfede] cümle diyor ki: Almanyanm Büyük Harbde yetişlir koyuldu: rişilmiş oldugu zannedilmektedir. diği en büyük kumandan olan General Milletler Cemiyerinin son toplantısın Enteresan taraflanndan biri de M. Greiser, dün akşam gelmiş ve halk da Danzige dair olan ve ortaya konulan Ludendorff ahiren «htikbal harbi olacak hayvanlarla otomobilin karşılıklı vaziyetarafından şiddetle alkışlanmıştır. Muma meselelerin ilki Lâypzig gemisinin ziya mı?» başlığı altında gayet mühim bir matidir! ileyh, içtima halinde bulunan arkadaşlan reti meselesi idi. Bu ziyaret beynelmilel kale yazmıştır. Bu makaleyi çok ehem' ? ?? önünde söz almak üzere hemen âyan bir mahiyet göstermektedir. Bunu diğer miyetli bulduğumuz için aynen nakledi Evet, öyledir. Dinlemeğe taham meclisine gitmiştir. Danzig meselelerinden ayırmak icab e mül ederseniz izah edeyim de bakın, bayoruz: Mnhalefetin son izlerinin de pek ya der. Meselenin menşei, Alman gemisi na nasıl hak vereceksiniz: Bir Anadolu tlânıharbsiz harb kjnda ortadan kalkacağı tahmin olun nin kumandanı tarafından yapılan resmî köyüne otomobille uğradınız mı? İlkin Bir harbin, ilânı harble başlaması lâ maktadır. Daha dün öğleden sonra poVs, ziyaretlefde Milletler Cemiyeti fevkalâköpekler harekete geçer. Ne zehirlenme, zım geldiğini zannetmek hata olur. Ja Volkstimme adındaki sosyalist gazetesi de komiserinin unutulmuş olmasıdır. ne tamamlanma kaygusu taşıyan ve köyponya, 1894 te Çine karşı ve 1904 te nin binasını işgal etmiştir. Bu gazete, geHücum kıt'alart artırıldı lünün gıdasma uluorta ortaklık eden bu Rusyaya karşı yaptığı harblere, Çin ve çenlerd* üç ay müddetle tatil edilmişri. pervasız mahluklar, otomobilin yüzünü Danzig 8 (A.A.) Nazi hücum Rus nakliye gemilerile harb gemilerine Tahmin olunduğuna göre muhalefetin kıtaatı müfrezeleri, Almanyadan gelen görmeden sesine antipatilerini haykırmıya anî surette hücum etmekle başlamıştır. naşiri efkân olan diğer bütün gazeteler, takviye kuvvetlcrile mahsus miktarda ar başlarlar ve otomobili görür görmez hüİngilterenin, Boerler Cumhuriyetine karRek yakın bir zamanda artık intişar et tmlmıştır. cuma kalkarlar. Motörün homurdanması Geçen sene inşasına başlanan G ve H şı açtığı harb, Boer arazisinden bir kısmırnek knkânını bulamıyacaklar ve ihtimal onlara sanki kurdlan hatırlatır. HeyecanBerlinde tematlar kruvazörleri onar bin tonluk olup 20 san nın istilâsile başladı. Alman Başvekili bütün muhalif fırkalar feshedilecektir. larından böyle bir kuruntuya kapıldıklaBerlin 8 (A.A.) Fransız büyük timetrelik topları vardır. fon Bethmann HoHvegin, 1914 ağusrı anlaşıhr. Fakat bu yürüyen, homurdaM. Greiser, istasyonda kendisini alkışelçisile Ingiliz maslahatgüzan, Almanya Alman bahriyesine aid gemilerin kı tosunda bir taraftan Rusyaya, diğer ta General Ludendorf Buyük Harbde Basku. yan mahlukta ısırılacak boyun, yapışılalıyan halka hitaben kısa bir nutuk söyle Dış îşleri Bakanlığını ziyaret ederek, M. zaktan denize indirilecekleri tarihler her raftan Fransaya yaptığı şayanı esef ilânı mandan Mareşal Hindenbıırgla btr arada cak kuyruk bulamamak zavallılan şaşırmiş ve şöyle demiştir: von Neurathm orada bulunmama<ii dola nrkadar gizli tutulmakta ise de önümüz harbler, hâlâ hatırlardadır. Bu hâdise, yan askerî teşekküllerin ihdasını, mem tır ve bu hayret, uzun bir kovalayıştan « Şimdiki halde içimden kapup geyısile, genel direktörlerden M. Dieckof deki 12 ay zarfında aşağıda yazılan tekdüşman propagandacılannın ittihad fer leket dahilinde, ihtiyat kuvvetlerle, celb sonra meftur bir ricat olur. Burada mim len şeyleri söyliyemem, fakat beklediğiniz ile Greiserin Cenevredeki nutku hakkında nelerin denize indirilmiş olacaklan muyadları koparmalarına, düşman milletleri işlerile ve askerî terbiye ile meşgul ola konacak nokta, hiçbir otomobilin Anadosaat yakındır.» görüşmüşlerdir. hakkaktır: nin manevî kuvvetini artırmıya mukabil, cak memurlar tayinini, istihkâmlann mü luda tek bir köpek çiğnememiş olmasıdır. M. Lester de Danzige gitti Avrupada harb patlarsa 2 Zırhh, beheri 26,000 tonluk bizim manevî kuvvetimizin azalmasına dafaasmı icab ettiren askerî seferberlikle Çünkü köpekler saldırırlar, fakat uzak Milletler Cemiyeti âli komiseri M. 2 Büyük kruvazör beheri 10,000 sebeb olmuştur. Milletler, taarruz harble ve bunun ihzarile meşgul olarak buldum. tan!.. Londra 8 (A.A.) Dün akşam, Lester de dün akşam Danzige gelmiştir. tonluk Milletler Cemiyetine müzaheret birliğinŞimdi sıra kazlara, ördeklere, tavuklarini anlamazlar, fakat kendi mevcudiyet Vaktile, ben, bu meseleyi böyle görü Etrafmda sivil polisler olduğu halde yaya 1 Tayyare gemisi de söz söyliyen Lord Robert Cecil, Danlerinin muhafazasını icab ettiren muhare yordum. Fakat bugünkü hazırlıklar, har ra gelmişti. Bunların otomobile karşı alolarak evine gitmiştir. 16 Muhrib, beheri 1,625 tonluk zig hâdiselerinin harbe alâmet olduğunu beleri kabul ederler; ilânı harblerde bir be tahsis edilen kıtaatın ihzarına münha dıkları vaziyet, kaçışla uçuş arasında müHerhangi bir hâdi?e zuhuruna meydan beyan etmiştir. 14 Denizaltı gemisi. tecavüz arzusu sezmeğe mütemayildirler. sır kalmamaktadır. Bu hazırlıklar, ayni tereddid birşeydir. Uçmak isterler, becevermemek için ikametgâhmın etrafına bir Tecerrüd siyasetine taraftar bulunan Saatte kırk sekiz mil süratle seyreden Millet kendini tehdide maruz görmezse, zamanda, ayni derecede geniş nisbetlerde, remezler. Kaçmak isterler, beceremezler. çok muhafızlar ikame edilmiştir. lara cevaben de Lord Robert Cecil de hücum botlarından bir çoğu da gene ge milletin ruhu kendi kendini idrak edemez. ekonomik ve malî meselelere de şamil bu Yalnız dağılırlar ve tek bir kurban verMuhalefet fırkalan yani sosyalist, miştir ki: lecek 12 ay zarfında denize indirilmiş Binaenaleyh, «harb tehdidi» tabiri, bi lunmakta, bizzat milletin mevcudiyeti meden köselere sığınırlar. merkez katolik ve nasyonal Alman parbulunacaktır. Koyunlar, keçiler, çok ihtiyatlı mah « Ben, Avrupada çikacak büyük zim milletimizde, seferberlik emrinin ya ve iaşesi işine de temas etmektedir. Bu tileri halka hitaben bir beyanname neş bir harbden uzak kalabilmemiz için en uhazırlıklar, milletin ruhî insicamını koru luklardır. Onlar, homurdana homurdana pamıyacağı kadar fazla heyecan uyandırrederek serbest şehir halkı hukukunun en fak bir ihtimal mevcud bulunduğunu parPOLÎSTE mıştır. Alman milleti için nazarı itıbara mağa yardım edecek direktifler tesbitinı üzerlerine doğru gelen otomobili, yere iyi zâminleri Danzig kanunu esasasisile lament^da söyliyebilecek, mes'uliyeti StLİVRİ İLE İSTANBUL ARASIN alınması lâzım gelen birşey daha varsa, temin etmelidir. Herşeyden evvel, ordu düşmüş bir kara buluta mı benzetirler, Milletler Cemiyeti âli komiseri olduğunu müdrık hiç kimseye rasgelmedik. AlmanDA OTOBÜS KAZASI İki gün ev o da Alman ordusunun garbden taarruza da olduğu kadar memleket dahilinde, bü yoksa daha korkunc bir nesne mi sanırlar. iMn etmişlerdir. manyanın, hududlannı değiştirmek için velisi Sılivri ile İstanbul şosesi arasm geçmiş olmasıydı; ve millet, o sırada bir tün Almanların, tekmil bedenî ve ruhî Burası bilinemezse de ondan kuvvetli bir Polonyn meseleye pek yapacağı herhangi bir müsellâh teşebbüs da göre bir otobüs kazası olmuştur. Si fütuhat harbi yaptığımıza kuvvetle kana kuvvetlerini harbin emrine müheyya kıl tehlike sezınsedıklerine şüphe edılemez. ehemmiyet vermiyor bizim için büyük tehlikeyi mucibdir. Zira livriden birçok yolcu yükliyen bir oto at hasıl etmişti. Bu kanaat, onda, kendi mak lâzımdır. Milletin ruhunun, millî ca Çünkü otomobille aralarında iki yüz Varşova 8 (A.A.) Yarıresmî En böyle bir teşebbüs, doğrudan doğruya u büs Balaban mevkiinde devrilmis, bir mevcudiyetini muhafaza etmek için mü miayı kurtarmak emelile bu suale verece metro varken yolu terkederler, tepelere formasyon politik Polonez gazetesi, Dan mumî müsalemete karşı tevcih edilmiş bir çocuğun parmağı kopmuş, bir kadın cadeleye atılmağa mecbur olduğu duygu ği cevab ağır olacaktır. Bu cevab, «gayri tırmanılar ve hiçbir şoförün arabayı çıkaramıvacağı yerlere savuşurlar. zig hakkında neşrettiği bir makalede ez tecavüz olur.» burnundan yaralanmıştır. Kazaya yağ sunu izale ediyordu. Millet, askerlik ru memnunlara» harekete geçmek için ken1 Mandalar, cüsselerinın vakarını kolay murlar dolayısile yollarm bozulması se hu içinde o kadar az yetiştirılmişti ki, bize dilerine hiçbir fırsat verilmiyeceğıni göstekolay feda etmemek isterler. Otomobil beb olmuştur. • tahmil edilen bu tedafüî harbi, ezilmek is rebilecektir. Yahud bilâkis, faaliyeıe geç sesini duyunca biraz mağrur ve biraz da BtR OTOMOBİL KAZASI Bey temediğimiz takdirde, taarruzî bir harb melerine sebeb olacak ve bu suretle, baş müstehzi eda ile kocaman kafalarını çeoğlunda oturan Saidin 1450 numarah gibi sevk ve idare edilmesi lâzım geldiği kumandana, seferberlik başlar başlamaz vırırler, ıri gözlerının mehabetile o sesi orduya inhilâl tohumları girip girmedi gerilere atmayı düşünüyorlarmış gibi uIBajtarafı 1 inci sahifede'] Tekiraağ (Hususî) İki yıl önce, hususî otomobili, dün sabah şoför Mı ni anlıyamıyordu. hali hazırda Venedikte bulunmakta o bir çocuğun kazaen vurulması yüzünden ğırdıcm idaresinde olduğu halde son ğini anlatacaktır. Silâh altma çağırılacak zun uzun bakarlar. Fakat sesin gittikçe Toplu bir siyasetin en mühim işi ve efradın sayısına göre, milletin haleti zihlan Prens Starhembergin M. Musolinisüratle likör fabrikası önünden şeçer yaklaştığını sezince «yiğitlık on türlüdür. bırakıldığı sövlenen karga avı, bu sene ye mülâki olmak üzere Riccionee gideken yolun kenarmdan giden Mustafa is başkumandanın hesaba katmak mecburi niyesi hakkında da bir fikir edilebilecek Dokuzu kaçmaktır, biri hiç görünmemekcivarda hayret edilecek derecede bir ceğini beyan etmektedirler. minde birine çarpmış ve yaralamıştır. vetinde bulunduğu nokta, gerek erkânı tir. Gerçi ordu saflanna gayrimemnun tin> vecizesini hatırlarlar, boylarından karga bolluğu tevüd etmiştir. harbiys»ıin, gerek milletin, harbin hemen lar da sokulabilir; fakat bu, az muhte M. Baarenfelsin seyahati Şoför kazayı yapınca şaşırdığından di boslarından umulmıyan bir hızla uzaklan Budapeşte 8 (A.A.) Avusturya Baş başlangıcında, ilânı harb keyfiyetinden meldir. Bunlar ordunun arkasından faaŞimdi çirkin musikilerile yalnız kulakreksiyonu boş bırakmış bu yüzden keboylarlar. vekil muavini M. Baarenfelsin bugün lanmızı rahatsız eden bu kuşlann sonbave gayrikâfi tenvir edilmiş bir halk yü liyete geçmeği tercih ederler. 1914 te, nardaki hendeğe yuvarlanmıştır. Eşekler, benim kanaatime göre, ömürburaya gelmesi beklenilmektedir. Muzünden hâdis olabilecek son derece va düşmanlarımızın, sosyaldemokrasi taraharda çiftcimize pek çok zarar vereceği lerinın en büyük hassasiyetıni otomobille maileyh. Başvekile vekâlet etmekte o him mahzurlardan mutazarrır olmaması rafından bir harb sabotajı yapılmasına karşılastıkları dakikada gösterirler. Henlan M. Danrayi, Hariciye Nazırı M. de muhakkaktır. Berlin ticaret mümessilimiz nın teminidir. nekadar güvendiklerini ve buna benzer dek atlamıyan çemender, otomobili görür Bu hayvanlara karşı tohum ekme mevKanya ve Dahiliye Nazırı M. de Kozma gidiyor Alman milleti ve Alman ordusu, Al hiçbir şey olmayınca nasıl sukutu hayale görmez öyle bir sıçrar ki değme yarış aüe görüşecektir. simi gelmeden mücadele açmak bir Bir müddettenberi memleketimizde bu manyanın yaptığı ilânı harbler yüzünden, uğradıklarını ve 1915 senesinde, «Alman tmda bu çevikliğe raslanamaz. Ben, korM. Baarenfels, bundan sonra hali ha memleket borcudur. lunan Berlin ticaret mümessilimiz Avni 1914 te ve onu takıb eden senelerde böy işcilerine güvenmeğe» hâlâ imkân bulun ne sesile harekete geçen bir eşeğin üç zırda Budapeşte yakınında kâin MagayAnkaradan şehrimize gelmiştir. Avni le bir hale maruz kalmıştır. Binaenaleyh, duğunu nasıl sevinerek ilân ettiklerini ha metro genişliğindeki su arkını aştığını götenydeki malikânesinde nekahet halınKonyaya gönderilen de bulunan M. Gömböşü ziyaret ede Ankarada İstanbul ve İzmirde yeni millet olsun. onu teşkil eden ferdler ol tırlatırım. zümle gördüm. Bundan dolayı Anadolugöçmenler oektir. Türk Alman anlaşmasına göre iki sun, ancak kendi mevcudiyetlerinin mu da otomobillerin eşek çiğnedıkleri de işi[Arkası var] Viyana 8 (A.A.) İyi malumat al memleket ticareti için faydalı olacak şe hafazası mevzuu bahsolduğuna kanaat Konya (Hususî muhabirimizden) tilmemiştri. makta olan mehafil, M. Baarenfelsin Konya Vilâyetine yeni gelen göçmen iş kilde ihracatçılar ve ithalâtçılarla yap getirdikleri takdirde, harbe muvafakat eFakat öküzler?... Bu mubarekler hiç Karı koca kavgasının sonu Budapeştedeki ikametinden sonra Ro lerile esaslı bir surette uğraşılıyor. Şim tığı temaslar hakkında Vekâlete izahat deceklerdir. bir hayvana benzemezler. Gerçi otomomaya giderek Almanya ile Avusturya Kasımpaşada Camiikebir mahallesin bili görünce bunlar da mandalar gibi çadilik Akşehir ve Çumra kazalarına göç vermiştir. Berlin ticaret mümessilimiz buHarbe karar verilince arasmdaki münasebatı normal bir hale günlerde Berline dönecektir. de yeni caddede oturan kunduracı Hacı lımlı bir tahassüs gösterirler, kuyruklanMillet harbe karar verince müsellâh getirmek maksadile iki memleketin yap men gelmiş ve bunlar yerleştirilmişlerdir. Aksehire gelenler Tuzlukçu nahiyesinin kuvvetleri, ekonomik kuvvetleri ve biz İbrahimin karısı Menşure kocasının dük nı ağır bir cilve ile sallarlar, gözlerini makta oldukları müzakerelerin safahatı Türkofiste değişiklikler hakkında Roma hükumetine maîumat 17 köyüne, Doğanhisar nahiyesinin dört zat milleti, bu harbi yapacak olan askerm kânına giderek beş lira istemiştir. Hacı mağrur bir işve ile ses istikametine çevirirİbrahim, parası olmadığmı, birkaç gün ler. Lâkin otomobil burunlannm dibine ve merkezin iki köyüne taksim edilmiş •v*ermesi muhtemel olduğunu beyan et Öğrendiğimize göre Türkofis ve Ik emrine âmade tutar. mektedirler. lerdir. Bu köylere yerleştirilen göçmen tısad Vekâleti teşkilâtında yeni yapılacak Bu, bir seferberliktir. Seferberlik, uzun sonra tedarik ederek verebileceğini söyle gelince bile kımıldamazlar, kıpırdamaz Ierin sayısı 1010 dur. Kazaklı köyünde değişiklikler kat'î şeklini almış ve İktısad uzadıya düşünülüp tesbit edilmiş ahkâma, yince Mensure kızmış, kocasma ağza a lar. Bu sebeble Anadoluda otomobille tzmit kâğıd fabrikasında 21 aileye de toprakları verilmiştir. Vekili Celâl Bayarın tasdikına arzedil sulh zamanında yapılan ve her sene tek hnmıyacak bir lâf söylemiştir. Bu yüz öküzlerin musademesi sık sik vukua gelirT bir facia Bu tahlili dinledikten sonra sordum: Çumraya yeniden elli iki evlik 211 miştir. Yeni teşkilâtta İstanbul Türkofis rar edilen, son derece dakik ihzarî işle den karı koca dükkânda kavgaya başla Şu müşahededen çikacak içtimaî Izmit 8 Bugün kâğıd fabrikasmda göçmen gelmek üzeredir. Bunların hay müdürü Mahmud Celâleddinin Londra re göre yapılır. Bu mevzuu «Askerlik mış, Hacı İbrahim tezgâh üzerinde duran Bir facia olmuş, fabrikada çalışan genc vanlan, arabaları, eşyası da yanlannda ticaret mümessilliğine, Londra ticaret Hayatım» isimli eserimden, fakat daha kunduracı bıçağile karısını altı yerinden fayda./ lerden Faik isminde biri kendisini fabri bulunuyor. Bilgili arkadaşım cevab verdi: mümessilimiz Nizameddin Âlinin Vekâ ziyade, bütün ihtiyat kıt'alannın celbini, yaralamıştır. kanın kayışlanna kaptırmış ve bir anda Otomobil kazalannın sebeblerini Göçmenlerin geldikleri ve geçtikleri lette mühim bir vazifeye tayinleri teey hayvanların musaderesini, silâh altına aKadının hayatı tehlikede olduğundan parçalanmışhr. Müddeiumumilik fabrıka yerlerde çok iyi karşılanarak misafir e yüd etmektedir. Ofisin îstanbul şubesin lınabillecek bütün efradm seferber hale hastaneye kaldınlmıştır. Hacı İbrahim de kısmen aydınlatmpktan ibarettir! âa tahkikata başlamıştır. dilmektedirler. de daha bazı değişiklikler de olacaktır. ifrağını, sulh zamanında mevcud olmı * vakalanmıshr. M. TURHAN TAN i Almanya Avusturya anlaşıyorlar mı? Tekirdağmda kargalar çoğalmış Sonra, Süha, otomobili avluya sok du. Süha kalın pazılarını okşıyarak bir karışıyordu. bir oğlan otomobilin basamağına sıçradı. Aşağıda, vadi gölgeli ve mahzun uyu Burası şok fena! Daha gozel otil mak ve bavulları yukarı yollamak icin taraftan kahkahayı basıyor, diğer tarafaşağıya indi. Sanihe eldivenlerini, manto tan da anlatıyordu: yor, güneş içinde kalan karsı sahildeki var, ötede! . Saniheciğim, hem bir otele düşköy, çamurdan yapılmış evlerile, sarı Sanihe küçük oğlanı taklid ederek so sunu, hatta başma sardığı örtüyü çıkarmüşüz ki sorma! Cinayet oteli, ismini vemadan pencerenin içine oturarak denizi mermerden bir kale gibi yükseliyordu. ruyordu: rebiliriz. Aşağıki salonda müthiş bir faŞimdi, geniş, fakat tozlu bir yola gir Ya veled, o şok gozel otil nerede? seyre başladı. 1 Güneş gurub ediyor, kışladan bir bo cia olmuş, bir gece şimdiki otelciden ev diler. Bu yol bir meydanda nihayet buBiraz sonra arabikonun gösterdiği oCumhuriye*,, in tefrikas : 1 Abidin Daver DAV'ER luyordu. Meydanın etrafında irili ufaklı telin önünde durdular. Bu güzelce taş ru sesi kı\Tak ve sert nağmelerle, asker vel burayı işleten adamı boğazlamış'.ar, 1 şıyordu. Biraz daha ilerledikten sonra binalar vardı. Diğerlerine nisbetle büyük bir bina idi amma pencereleri ve kapısı lere birşey söylüyordu. Paristen, Marsil onun için otel kapalı duruyormuş. Sen Süha kansı Sanihe ile Payas kasaba daha dar ve daha kalabalık bir sokağa sarı bir binanın üstünde bir bayrak sark kapalıydı. Elinde kocaman bir anahtarla yadan, lstanbuldan sonra, Iskenderun cesursun kancığım. Hele ben yanında sına giriyorlardı. geldıler. Süha kornesini acı acı öttürdü. mış duruyordu. Hükumet konağı olduğu daha büyükçe bir çocuk koşup geldi. Bir körfezinin bu fakir iskelesi Sanihenin hiç iken böyle şeylerden hiç korkmazsın de1929 sonbahannda, sabahleyin Cey O zaman, beyaz burnuslara bürünmüş taraftan; hoşuna gitmemişti. O, şimdi, bilhassa İs ğil mi? Hem fena halde karnım acıkb. handan yola çıkmışlar, öğle yemeğini Arab kadınları, ürkmüş tavuklar gibi sa kapısında duran jandarma ile penceresinden sarkan bayraktan anlaşılan bu bi Vallahilâzim, burası şok iyi bir tanbulu, Boğazı hasretle düşünüyor. U Haydi yemeğe gidelim. Karnımızı İstanotomobillerinin gölgesinde yemişlerdi. ğa sola kaçıştılar. Her biri bir tarafa Geçtikleri yerlerin vahşi ıssızlığından son koştu, çamur duvarlara sımsıkı arkalannı nanın karşısında boyası uçmuş başka bi hotil! diye bağırırken diğer taraftan da zakta kalan sevgili şehri, ona cennet gibi bul lokantasında doyururuz. na vardı. Bunun kapısının üstündeki lev elindeki anahtarla kapıyı açtı. Yolcuları geliyordu. Kocası içeri girdi: ra, birdenbire görünen bu yeşil adacık. dayıyarak otomobile yol verdiler. Genc kadın, temizlik itibarile kimbi küf kokan bir taşlığa soktu. Karşıya gepek hoşlanna gitmişti. Kendilerini adeta Bizim otelci öyle tuhaf bir adam ki lir, ne halde bulunan bu ahçı dükkânına Yarıçıplak küçük kızlar, kendi boy hada şu kelimeler okunuyordu: İstanbul len ahşab merdivenlerden yukan çıkar beni gülmekten katılttı. Kancığım, gö;ebw cennet bahçesinde sandılar. Sanihe, lannda ve kendileri kadar esmer testile lokantası ve oteli. gitmek istemiyordu amma mecburen kootomobilin içinde vücudünü yükselterck rile bir yalağın etrafına toplanmış, sıska Süha, otomobili ağırlaştınrken kansı ken basamaklar ayaklarınm altında ler ceksin ya, bu adam, seni de hayli eğlen casmı takib etti. Sözüm ona lokantaya yad ediyordu. Malta taşı döşeli bir kcri direcek. Sonra, herifteki pazılan görme, çamurdan yapılmış duvarlarm üstünden bacaklarını birbirine bitiştirmiş korka bağırdı: doğru giderlerken bir bahçenin önünden taşan y«şilliği zevkle seyrediyordu. korka otomobili seyrediyorlardı. Iri ku Durma, geç, burası berbad bir ye dordan geçerken ayak sesleri matemli a benimkiler yanmda solda sıfır kalıyor. geçtiler. Sanihe, bir mimoza ağacından Kocası, dar yolun dönemeçlerinden ge laklarından başka yerleri görülmiyecek re benziyor. Biraz daha gidelim. Belki kisler çıkardı. Karı koca odaların bir iki Herif, eskiden pehlivanmış galiba! Sıiki çiçek kopararak göğsünün üstüne ilişsine baktıktan sonra, nihayet gireçle ye kılmasa otomobili kaldıracaktı. çerken bir yere çarpmamak için, volana kadar çalıçırpı yüklenmiş küçük eşekler denize doğru daha iyi bir yer buluruz. tirdi. Göğsüne ve saçlannın arasına çi Bu, otomobil değil, bebek arabası sanlmış, otomobilin önünden kaçmağa lü ürkerek koşuşuyor, arkalarından bir toz Daha şimdiden bir sürü çocuk otomo ni badana edilmiş, iki demir karyolalı çek takmak en sevdiği şeydi. rum hissetmeden lâkayd ve kaygısız yü bulutu havalanıyor, yüklerinin hışırrısile bilin etrafını sarmışh. Bir Arabla bir ve pencereleri geniş bir balkona açılan be, diyor. Gülmeden bayıldım. [Arkası var] rüyüp giden köylüleri çiğnememeğe çalı [nalsız tırnaklannın gürültüsü birbirine Zencinin mahsulü olduğu anlaşılan kara büyük bir odayı beğendiler. Sanihe mütebessim kocasmı dinliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog