Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

9 Temmuz 1936 CUMHURİYET SON TE1EFON HABERLER TELCRAF vc TELSiZLE Hâdiseler arasında T^oğazlar meselesi Montröye nrf bir ^* Türk davası olarak gitti. Fakat iki ucundan alâkası itibarile onun Paris 8 (A.A.) Âyan meclisinde Karadeniz ve Akdeniz meselelerile hükumetten bazı şeyler soran M. Bien ihtilât yaparak müzminleşmek tehlivenu Martin, ezcümle şöyle demiştir: kesi geçirdiğini görüyoruz. Bu ihtilât a meydan vermiyeceğiz. « Dahiliye Nazın, asayişi muhafaBoğazların iki denizle alâkasını in za ettireceği vadinde bulunmuştur. Biz, kâr etmediğimizi tonaja aid teklifi kendisinden umumî asayişi ihlâl demek mizle de ispat ettik. Fakat Montrö anlaşmalarla taah olan fabrika ve çiftliklerin işgal edilmelePaktın 16 ncı Yazan : M. Politis Londra 8 (A.A.) Yirmi memleke raftarı olduğumuzdan, ecnebi devletler nün mevzuu, birinci derecede Ve ev maddesinin ilk tatbihüd eden ve bu ta rine müsameha edilip edilmiyeceğini so velâ Türk davasıdır. Bu davanın etti temsil eden iki yüzden fazla murah le olan bütün ihtilâfları muslihane yollarahhüdü bilfiil yeri ruyoruz. Bu suale verilecek cevab, radikında akamete uğ rafını teşkil eden bizce tâli meseleler, ne getiren diğer dev kal sosyalistlerin hükumet lehine rey verhasm hazır bulunduğu yedinci beynelmi la halletmeği taahhüd etmeleri nisbetinde merkez üstündeki dikkat ranıldığı aşikâr suve irade • letlerin vücudü meş meleri için şart olacakbr.» anlaşıldıktan lel treydünyonlar kongresi reisi M. Wal hükumetlere muzaheret edeceğimizi ilân mizi muhite dağıtarak sağa sola çe rette rut olmasma karar sonra, her memleM. Salengro, şu suretle cevab vermişter Citrine, açma nutkunda şöyle demiş ederiz. Kendisinin yapmış olduğu bir te lemez. verilebilir. cavüz yüzünden harbe sürüklenen veya tir: tir: Yeryüzünün Jıangi davası vardır ki kette, Milletler Ce mevcud ihtilâfı hakeme havale etmekten kenarından, köşesinden basak mese miyetinin ıslahı le « Hükumet namma beyan ederim ki Bundan maada, « Milletler Cemiyetine sadakat ve imtina eden ve yahud Milletler Cemiyeti lelerle bir ilişiği, takıntısı bu gibi ahvalde bi hükumet, kimin tarafından yapılırsa yaolmasın? hinde bir fikir ceremerbutiyet, bu cemiyetin kararlarını tat le, ekonomik ve ma pılsın umumî asayişi ihlâl mahiyetinde obik edebilecek tensik edılmiş bir kuvve tarafından mütecavizdir diye mahkum e Bunlar ancak esasın hallinden sonra yanı hâsıl oldu. ya kalmalartm icab ettiren bir kıy • Yapılacak ıslah ilî zecrî tedbirler lan bütün harekâta nihayet vermeğe az tin mevcudiyeti, yalnız «sulh için» harbe dilen hiçbir hükumete ne hizmet edecernet sırasına iâbidirler. Boğazlar kon şinin mahiyeti ve şütatbikına Milletler metmiştir.» dilmesi faşizmi tahrib ve imha etmek için ğiz, ne de muzaheret. Bizim vazifemiz, Cemiyeti azası olan M. Bienvenu Martin, mukabele etmişMilletler Cemiyetini kuvvetlendirmektir. feranstndan maksad, Türk toprakla mulü hakkında mugayret sarfolunması... Işte ben bu nokta j bütün devletlerin tir: Milletler Cemiyeti, tahrib edilemez. rının emniyetine aid ve esasen dünya tabakatten henüz eların tahakkukunu iltizam ediyorum. ekseriyeti tarafından teslim edilmiş ayni derecede mec « Bu mühim müzakeratın böyle bir Çünkü cıhanın sulh ümidinin müşahhas ser yoktur. Kimisı görünen bir hakkın zapta geçmesidir. Beynelmilel umumî vaziyet, bundan üç bur olmıyacaklan, ibharr/a sona ermesi doğru olamaz. Natimsalidir. Mütecavizin kazanmasını ka Bu hakla bir hizada yer almak isti paktın «takviyesi», sene evvel Brükselde akdetmış olduğu ve her devletin coğ zırdan tekrar soruyonam: Bu asayiş mebul edemeyiz. Mütecavizin gayelerine yen iddialar, davamızın müstakil, sa kimisi «mülâyimleşmuz kongre zamanında olduğundan çok rafî vaziyetinin, ha selesinde tamamile ayni fikirde miyiz ve erişme>*ıe ve yapmış olduğu bir harbin de ve yekpare mevzuunu karıştırmış, tirilmesi» lüzumunu daha müskül ve tehlikelidir. Bu üç sene reket imkânlarmın hükumet, fabrikaların ve çiftliklerin yeni ileri sürüyor. meyvalarını toplamasma mâni olmak için bulandtrmıs ve parçalamış olurlar. zarfında İtalvan fasizmi ve Nazi sosyaiçinde bulunduğu baştan işgal edilmelerine müsamaha edeelımizden geleni yapacağız.» Muhakkak olan Topraklarının sahibi ve efendisi olizmi, kanun tanımıyan ve müsellâh kuvhususî şeraitin na cek midır, etmiyecek midir?» Hatib, faşizme şiddetle hücum ettik lan Türk milleti, Boğazlarda hiçbir birşey varsa, o da vetten başka hiçbir hakka riayet etmiyen zan itibara alına Bunun üzerine M. Salengro, şu cevabı ten so>r, şöyle demiştir: milletin kapıcısı değil, yalnız kendi 19İ9 da kabul edibirer mütecaviz emperyalizm halinde orcağı da kararlaştırı vermiştir: « Şımdi bu sistemle bizim hareketi isiiklâlinin bekçisidir. Bunu böyle an len sistemin, büyük taya cıkmışlardır. « Hükumetin umumî asayişi temine mizin temsil etmekte olduğu hürriyet ide Ityan dostlar, bizden sonra ve belki bir devlet tarafın Mü1 uf yunan dıplomatı M. Polıtıs Hariciy bizim kadar, Boğazların tahkiminde dan harb açılmasına Milletler Cemiyetinin felce ugTaması alleri arasında öldüresiye bir mücadele 16 ncı madde azmetmiş olduğunu ve şayed yann maVekihmiz Rüştü Arasla bir arada ve hukukunu kullanmaması azasından o açılmıstır. Kongreyi, dünyada sulhun ve kendi emniyetlerini de bulmus ola meydan vermemek ve icabında bu harbi nın bu suretle tadili, mantıkan 10 ğazalann, bürolann, fabrika ve çiftliklerin lan büyük devletlerin haricî siyasetlerinin emniyetin tesis edebilmesi için gaddarlı caklardır. menetmek yolunda matlub olan hedefe uncu maddenin tadılını ıntac ede işgaline kalkışılacak olursa hükumetin icab PEYAM1 SAFA alâmeti olan zâfın, kararsızlığın ve itti âa ve tethise karşı mücadeleye davet eulaşmaktan âcız bulunduğunun sübut cektir. Halihazırda, Milletler Cemiyeti eden bütün tedbirlere başvurarak bunlaâciz rın önüne geçeceğini tekrar ediyorum.» hadsızlığın neticesidir. Kollektif sistem ta derim.» mertebesine vardığı ve ileride yeni sukutu azası olan devletler, yalnız biribirlerinin Bunun üzerine âyan meclisi, 225 reyle hayllere düşmek istenilmiyorsa, bu siste tamamiyeti mülkiyesine ve siyasî istiklâline hürmet etmekle mükellef olmayıp, ay hükumete itimad beyan etmiştir. 67 aza, min beynelmilel hayatm realitelerine uyni zamanda, bunlan, haricden gelecek müstenkif kalmıştır. durulması lüzumudur. Umumun nazarında, Avrupa sulhu her türlü tecavüze karşı korumağı da taiçin son çarei selâmet olan Milletler Ce ahhüd etmektedirler. 16 ncı maddenin miyetini kurtarmak ancak bu suretle ka ıslahından sonra, garanti taahhüdü ancak nazarî sahada kalacaktır. bildir. 16 ncı ve 10 uncu maddelerin bu çifte M. Georges Duhamel, geçenlerde, şu Kudüs 8 (A.A.) Yüksek komi Londra 8 (A.A.) Resmî mehafil, tadili Almanyanm, Brezilyanm ve Ja haklı sözleri yazıyordu: «Milletler Cemiserlik dün akşam Filistin halkına hita Kahirede İngilizlerle Mısırlılar arasında [Başmakaleden devam\ Ankara 8 (Telefonla) İki tem yetinin, şu veya bu şekilde mutlaka mu ponyanın Cenevreye avdetini kolaylaştıben radyo ile yeni bir beyanname neşret vapılmakta olan müzakerelenn memnurabilecektir. Hatta, Birleşik Amerikanın n'zle sahili olmıyan devletlerin harb gemiştir. Bu beyannamede tethiş hareket niyete şayan bir şekilde cereyan etmekte muzda biten soy adı tesçil kanununun zaffer olacağını herkes hissediyor.» Maamafih, Milletler Cemiyetinin han pakta dahil olmasını bile mümkün kılabi milerinin buraya gelmeleri anzî bir hallerinin yakında tamamile bastırılacağı ve olduğunu beyan etmektedir. Bununla be müddeti uzatılmıyacaktır. îstanbu! ve dir. Karadenizde sahildar devletlerin olir. icabı takdirinde askerî kuvvetlerin çoğal raber bazı meseleler, bilhassa Sudan me Ankara müstesna olmak üzere memle gi şekıl altında muzaffer olacağı meselesi 10 uncu ve 16 ncı maddelerin mülâ rada harb gemilerine malik olmalan pek tılacağı bildirilmekte ıdi. Yüksek komi selesile Mısırda oturan ecnebilere aid ketin her tarafında bilhassa son dört ay de ehemmiyetsiz bir mesele değildir. En sarih bir haklarıdır, ve Boğazlar rejiminserlik beyannamede askeri kuvvetlere kar şahsî ahkâm meselesi henüz halledilme lık çalışmalardan fevkalâde iyi netice'er iyi randımanı vermeğe ve istikbali en e yimleştirilmesile beraber 1 1 ncı maddenin den dolayı bu gemilerin orada ebediyen şı gelinmemesini ehemmiyetle tavsiye ef miştir.. ahnmıştır. min surette kurtarmağa elverişli şekli bul takviyesi ve daha umumî olarak, tahaf fuzî muamelelerin inkişafı düşünülebilir. mahpus kalmağa mahkum tutulmalan mistir. Henüz soy adı almamış olanlara ge mak lüzumu aşikârdır. Şayed, halihazırAyni mehafil, müstakbel itilâfnamenin Mevzuu bahsolmağa başlıyan vesait hiçbir mantığm kabul etmiyeceği bir hakİhtilâlcıler, fakır halkın şimdi içınde Kahiredeki îngilız askerlerinin yavaş ya lince, Dahiliye Vekâleti bu gibi valin daki zaruret dolayısile Milletler Cemiyearasında bir tanesi bilhassa nazan dikkate sızlık olur. Mevzuubahs devletlerden bulunduğu müşkül vaziyetten mes'ul tu vaş çekilerek Süveyş kanalı mıntakasmda daşlann vaziyetini koruyacak mühim bir tinin vazife ve salâhiyetlerini tahdid et Rusyanın sahilleri yalnız Karadenizde ahnmağa değer. Bu, dürüstlükleri, seci tulmaktadır. Devlet varıdatı azalmış ol tahşid edileceğine dair ahkâmı ihtiva e karar almış ve alâkadarlara tamim et mek icab ediyorsa, onu, atideki inkişaf değildir, bu devletin başka taraflarda da imkânlarından mahrum kılmaktan tevak yelerinin istiklâli ve beynelmilel işlerdeki sahilleri vardır. Bir memleketin muhtelif duğundan, yeni vergiler alınması tasar deceğini ilâve etmektedir. Mısırlılar, İn miştir. müstesna tecrübelerile temeyyüz etmiş Ianmaktadır. Fakat bu vergilerin halkın gılız askerlerinin Mısır arazısının bir nokBazı yerlerdeki tesçil muamelelerinin ki olunmalıdır. sahillerindeki kendi gemilerinin kendi sabüyük şahsiyetlerden müteşekkil bir heyeyaşayış seviyesi üzerinde menfi tesirler tasından diğerine naklini kolaylaştırmak teşkilâtın darlığı, tertibatın noksanlığı gı Bu, halihazırdaki metinlere riayet oHllerinin muhtelif noktalarına gelip gi yapacağı da muhakkak addolunmakta için yollann süratle yapılmasını istemek bi sebeblerle geciktiği anlaşıldığından, lunması lüzumunu intac eder. Islah, tadi ti konseyin emrine vermek ve vahim sui dememeleri hiçbir aklın ermiyeceği bir tefehhümlerde, dostane hal çareleri bul dır. mantıksızlık olur. Nitekim işte şimdiye tedırler. Ingiliz mevzılerini takviye etmek Vekâlet, müracaat defterleri ihdas et lât yolile değil tefsir yolile yapılmalıdır. mak üzere bu heyetin siyasî mütaleasına kadar cari rejimde Sovyetler için böyle Esasen, tadilât şeklinin, tatbik bakımın Yüksek komiserlik, kargaşalıklar bit için Süveyş kanalı mıntakasmda yeni bir miştir. müracaat etmekten ibarettir. bir tahdid mahkumiyeti mevcud değildir. tikten sonra bir Ingiliz tahkik komisyo Ingiliz hava üssülharekesi vücude getiriKanunî müddet zarfında müracaat e dan hükümsüz kaldığı tecrübe ile sabit olmuştur. 1921 de, Asamblenin, 16 ncı Umumiyetle küçük memleketler ve hu Onu şimdi ihdas ve tesis etmeğe çalışmak nunun Filistine geleceğini bildirmektedir. lecektir. denler peyderpey tesçil edilmektedir. susile kendi memleketim, gerek kendi ra her zaman hakka ve mantığa uygun bil Resmî mehafil, yeni ıtilâflann İngilteVekâlet, son günlerdeki izdihamdan maddenin tatbikına dair olarak ittihaz ettiği kararlar silsilesi, takib edilecek usu hatları için, gerek Avrupa sulhu için Mil amelil'k göstermekle maruf İngiliz siya re ile Mısır arasında daha sıkı bir askerî müracaat defterine kaydolunamamış va letler Cemiyetini diriltmeği, yukanda kı setine yakışamasa gerektir. Moskova 8 (Hususî Muhabirimiz mesai birliği tahakkuk ettirmek sayesinde tandaşların vaziyetlerini nazan dikkate le misal teşkil eylemektedir. den) Eski Sovyet Hariciye Komiseri İngilterenin Mısırdaki vaziyetini takviye alarak bu gibi müracaatleri de mevrud Nihayet meseleyi halletmiş olmak için 1921 deki kararlarm yerine yeni ka saca yazdığım fikirler çerçevesi içinde mümkün görmektedirler. şimdiki reailetelere uygun bir yolda yü Çiçerin çoktanberi müptelâ olduğu şeker edeceği mütaleasında bulunmaktadırlar. addetmiştir. Bu esasa göre yapılan ta rarlar ikame edilmesi lâzımdır; ve bu kaYunanistan, iktıza eden ıslahatın mu rümeği tercih etmek ve giriş çıkış şekil hastahğından kurtulamıyarak dün gece Sudan meselesi mim hiçbir vetandaşın teczıyesine ma al rarlann mevzuu, zecrî tedbirler sistemine, vefat etmiştir. Kahire 8 (A.A.) HükÛmet, 1930 bırakmıyacaktır. Italyan Habeş işinde mahnım kaldığı vaffakiyeti için, Balkan Antantı ortakla ve şartlarında Türk projesinin teklifleririle tam bir mutabakat halinde çahşacak ne avdet etmek mümkündür. Gazeteler tercümeihalini neşrederken senesinde, Sudan meselesine dair îngiltere Esasen kanunun gayesi de ferdlerin tesirlerin verilmesi için, bu sistemin daha tır. Her ne cihetten bakılırsa bakılsm hüsTürkiye ile Sovyet Rusya arasında ilk ile cereyan edip akamete uğramış olan zarar görmesi değil, bu işlerin yapılması yumuşak ve daha iyi telif edilmiş bir tarzNİKOLA POLİTİS nüniyetle hareket edilmek şartile Boğazdostluk mukavelelerini imzaladığını yaz müzakerat hakkında bir yeşil kitab neş idi. Tatbikat, kanundan memleketin Sar da tatbikım Milletler Cemiyeti azası olan lar meselesinin yeni rejiminde bütün devretmistir. maktadırlar. tarafında fevkalâde iyi neticeler alın devletlere tavsiye etmek olmalıdır. letlerin kabul edecği müspt bir neticeye Mısır siyasî mehafıli, halen askerî meBu meselede, kollektfi hareket siyaseAnkarada şiddetli sıcaklar dığını ve vatandaşlann kanuna umumî bir vanlabileceğine şüphe yoktur. saile dair müsaid bir tarzda cereyan et tinin akim kalmasmın sebebi, ekonomik devam ediyor alâka ve riayet gösterdiğini mcydana Hiçbir noktada asla ihtilâf olunamaz: mekte bulunan müzakereler neticelendiği ve malî zecrî tedbirlerin, mütearrızın asAnkara 8 (Telefonla) Şiddetli sı takdirde, İngiltere hükumetinin Sudan iş koymuştur. Türk emniyeti noktai nazanndan Boğaı kerî mukavemetile karşılaşacak hudud caklardan devairde öğle tatili üç saate lerinde Mısıra karşı geniş müsaadatta ların tahkimi noktasmda. Montrö kon dan öteye kadar götürülmemiş olmasıdır. çıkanldı: feransı hiç olmazsa bu esası takrir ve ilân bulunacağını ummaktadırlar. Çünkü, umumî bir muhasamaya sebeb oederek dağılabilir. Vilâyet mesai saatlerini 9 dan 12 ye labilecek silâhlı anlaşmazlıklardan tevakve 15 ten 18 e kadar tesbit etmiştir. YUNUS NADt kiye kuvvetle azmedilmişti. Beynelmilel vaziyet üç sene evvelkinden daha tehlikelidir «Faşizm ve Nasyonal sosyalizm kanun tanımıyan birer mütecaviz Emperyalizm halinde ortava cıkmışlardır» Evvelâ bizim davamız Cenevrenin ıslahı = Evvelâ tehlikeleri yüklenecek m e m l e k e t l e r lâzım! 10 uncu ve 16 ncı maddelerin ıslahı belki Almanya, Japonya ve Amerikanın da Milletler Cemiyetine avdetini temin edebilîr Fransada grevler Hükumet, fabrikaların işgaline müsaade etmiyecek j Filistin ihtîlâli Mısır İngiltere Tedhiş hareketleri yakında bastırılacak Itilâfın ve ittifakın imzası yakınlaştı Soyadı alamıyanlar ceza görmiyecek Dahiliye Vekâleti mühim bir tamim çönderdi Boğazların yeni Rejiminde diğer Devletlerin vaziyeti Çıçerın oldu Mülkiye tayinleri Afişaj ısı Muğlada bir otobüs faciası Zecrî tedbirleri biz de kaldırıyoruz Ankara 8 (Telefonla) İstanbul daki afişaj işile belediyece verginin mül tezime tahsil ettirilmesi hakkında hukukî safhadan yapılan tetkikler nihayet bul muştur. Tetkiklerin neticesi yarın Da hiliye Vekili Şükrü Kayaya bildirilecek tir. Nihaî karar bundan sonra verilecek Mahkum olan Japon ve İstanbul belediyesine tebligatta bulutskenderiyede toplanan zabitleri nulacaktır. Gerçi mültezimin 9 aylık îngiliz zırhlıları Tokyo 8 (A.A.) Divanıharb, müddeti kalmışsa da bugünlerde verile Londra 8 (A.A.) «Repulse» adh gizli bir celsede, geçen şubat askeri kıyamuharebe kruvazörü, îskenderiye lima cek karara göre mukavelenin feshettirılmile alâkadar 13 zabit ve 4 sivili müebnına varmıştır. İskenderiyede bu smıftan mesi de muhtemeldir. bed hapse mahkum etmiştir. üc muharebe kruvazörü bulunmakta idi. Muğla 8 (A.A.) Dün akşam Ayclından gelen posta otomobili 66 67 nci kilometrolar arasında yoldan çıkması yüzünden 35 metro derinliğindeki dereye yuvarlanmış, bir yolcu atlarken otomobil altında ezilerek ölmüştür. Diğer yolcular hafif varalarla kurtulmuşlardır. Ankara 8 (A.A.) Cemiyeti Ak vamca zecrî tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiş olduğu için, 13 ; 11/1935 tarih ve 2844 numaralı kanunun vermiş olduğu salâhiyete binaen konulmuş olan zecrî tedbirlerin 15 temmuz 1936 dan itibaren kaldırılmasma Vekiller Heye tince karar verilmiştir. Hukukî safhadan yapılan tetkikler bitti Valiler ve kaymakamlar arasında değişiklikler olacak Bundan alınan ders şudur ki, ekono Ankara 8 (Telefonla) Valiler ve mik ve malî zecrî tedbirlerin ileride, mü kaymakamlar arasında mühim değişik essir olabilmesi, anlaşmazlıkla doğrudan likler yapılmaktadır. [Bastaraft 1 ind sahifedei doğruya alâkadar olmalan hasebile, hakorada bir müddet istirahatten sonra Flor* Bir kısım valiler nakledilecek, bazı kın galebesini temin için başlıca tehlike vilâyetlere de yeni tayinler yapılacaktır. yaya giderek Reisicumhur Atatürke müleri yüklenmeğe hazır memleketlerin vüValilere aid tayin listesi bugünlerde lâki olmuş ve saat 16,30 a kadar FJoryacudüne vabestedir. da kalmıştır. hazırlanacaktır. Binaenaleyh, ekonomik ve malî zecrî Başvekil Ankaraya dönerken gene Kaymakam tayinlerine aid liste ha tedbirlerin, 16 ncı madde mucibince, esas zırlanarak bugün Vekâlet makamına ve Vali, Belediye ve Parti reisi Muhiddin itibarile herkes için mecburî kalmakla be rildi. Kaymakamlar listesinde bilhassa Üstündağ ve Başyaver Celâl tarafından raber, anlaşmazlıkla doğrudan doğruya şark kazalanndan garb kazalarına bir uğurlanmıştır. General Salih te dün sabahki trenle alâkadar olmıyan devletler tarafından çok nakiller vardır. Münhallere de yeni tayinler yapılmıştır. Her iki liste de ya Ankaradan şehrimize gelmiştir. tatbik edilmesi için, taarruza uğrıyan millete askerî yardımda bulunmağı, hususî kında Yüksek Tasdika arzedilecektir. Başvekilin seyahati Kasımpaşa cinayetinin faili tneboluda iktısadî tetkikat Izmirde yakalandı İnebolu 8 (A.A.) İktısad ve Z i Menemende yıldırım bir adamı öldürdü Izmir 8 (Hususî) îstanbulda Kasımpaşada, parasına tamaan Esma adında bir kadını öldürmekten suçlu Rifatın kansı Mahmure burada tutuldu. Suçlunun evinde bulunan ve Rifatten gelen mektublarda «Canavar kadın buraya gelmezsen cinayetteki alâkanı mahkemede söyliyeceğim» denilmektedir. raat Vekâletleri mütehassıslanndan bir heyet Gümüşaneden şehrimize geldi. Elma istihsalâtının ne suretle yapılacağı ve ambalajmın nasıl olacağı hakkında burada tetkikata başladı. Heyet Kasta monuya da gidecektir. Izmir 8 (Hususî) Evvelki gün Menemende düşen yıldınm bir kişiyi öldürmüş ve üç kisjyi de yaralamıştır. Bergamada yağan son dolu da bir hayli hasar yapmışhr. Mevlid Vefatım evvelce teessürle haber vermiş olduğumuz eski Nafıa Vekili mü hen " A.hmed Muhtar Çillinin refikası Bayan Saniye Çillinin ruhuna ithaf edilmek üzere Kadıköy Osmanağa ca misinde 10 temmuz cuma günü öğle namazını müteakib saat 14 te Mevlidi Nebevî kıraat ettirileceğinden merhume yi sevenlerin işbu merasimde hazır bulunmalan rica oluntrr. Bir Türk Mısır anlaşması Kahire 8 (A.A.) Eski Osmanlı Mahmurenin, maktul Esmanın başına tebaasının tabiiyetleri hakkında bir Türkîp atarak kadını sürüklediği ve Rifatin da Mısır anlasması akdedilmiştir. Izmirde bir çocuk boğuldu yetişip taşla başını ezerek cesedi dereye attığı anlaşılmaktadır. İzmir 8 (Hususî) Şehirde, Mersin Hâdise altı ay evvel geçmiş ve Rifat deresinde suya giren 16 yaşlannda İdris burada yakalanmıştı. boğuldu. I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog