Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 9 Temmuz 1936 VIYANA OONUŞU Tarihi tefrika: 87 / // // //l ( Şehlr ve Memleket HaberlertPl Liselere alınacak meccani talebe Deniz suları 35 Rıhtım buhranına santim yükseldi bulunan çare Siyasî icmal Italya ve devletler illetler Cemiyeti büyük mec \ lisi, dokuz aydanberi îtalyaya karşı tetbik olunan, lâkin teş did edilmemesi yüzünden bu büyük devleti harbe devamdan menedemiyen zecri tedbirlerin kaldırılması işini bunlan tanzim için vaktile teşkil etmiş olduğu komiteye bırakmışb. Komite zecrî tedbirlerin kaldınlması lehinde karar verdi. Zecrı tedbirlerin tatbikı ve kaldırılması her devletin kendi işi olduğundan komite aza devletlere bunların kaldrnlması için 15 temmuz tarihini tavsiye etti. Bu suretle İtalyaya karşı zecrî tedbirler artık tamamile kalkmış oluyor. Zecri tedbirlerin konulmasından bunlann müessir olup olmadığını tecrübe etmekten başka bir fayda hasıl olmadı. Fakat bu tecrübe 2000 senedenberi istiklâlini muhafaza eden Habeşistan împaratorluğu nun tamamile ortadan kalkması gibi şarkın bu mühim milletine pek pahalıya maloldu. împarator Haile Selâsıenin Milletler Cemiyeti kürsüsünden Millet ler Cemiyetine innamak ve bel bağlamak yüzünden memleketinin uğradığı facıayı Italyan gazetecilerinin ıslıklan arasında anlatması, Habeşistanın mevcudiyet ve istiklâlinin zıyaına karşı bir mersiye gi bı dinlendi. Ertesi günü büyük mec'is vc bütün dünya yalnız Danzig işlerile meşgul oldu ve Habeş meselesini hemen u nutuverdi. Fakat bu meselenin serpintileri hâlâ beynelmilel münasebatı müteessir ermektedir. Zecrî tedbirlerin kaldınlması, î talyanm Avrupa ve dünya meselelerinde, ümid olunduğu gibi, diğer devletlerle teşriki mesaide bulunmasına yol açmadı. Bu aym yirmi birinde Brükselde toplanacak Lokarnocular konferansına İtalyanın ış tirak etmiyeceği anlaşılıyor. İtalyanın iştirak etmiyeceği bu konferansta, diğer üç devletin yani İngiltere, Fransa ve Hel çikanın Almanya ile ciddî görüşme!erirxe müsaid kat'î kararlar venlemiyecektir. Bundan dolayıdır ki İngiliz Dış B=>kanı M. Eden Almanyadan Lokarnocu devletler namına sorduğu suallere süratle cevab verilmesi için Almanya nezdinde ısrarda bulunamıyacağını evvelki gün A » vam kamarasmda açık olarak söyledi. İtalya, Montröde toplanan ve şimdi îngiliz projesini müzakere mevzuu yapan Boğazlar konferansına da zecrî tedbir ferirı kaldınlmasına rağmen, iştirak et memektedir. Çünkü Habeş meselcsinin Akdenizdeki serpintileri hâlâ devam etmektedir. M. Eden İngiliz kabinesmın zecrî tedbirlerin kaldınlmasına taraftar olduğunu parlamentoda ilk defa beyan eylediği zaman, bu tedbirler yüzünden İtalyanın Akdenizde herhangi bir tfca vüzde bulunmasına karşı Fransa, Tür kiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasmda akdolunan karşılıkh yardım itti^akmm ihtiyata riayetle şimdilik mahfuz kala • cağını ve İngilterenin Akdenizdeki mü dafaa kuvvetlerini bir kat daha arhraca ğını ehemmiyetle kaydetmişti. Hakikaten bu sözlerin akabinde İngiliz bahriyesinin büyük muharebe gemilerinden sekizi Akdenizde tahşid edilmiştir. Bu vaziyet karşısında, Italya, Boğazlar konferansında daima yalnız kaltca ğını tahmin etmiştir. Çünkü konferansa iştirak eden devletlerden çoğunun yuka nda söylediğimiz ittifakın devamından dolayı ayni cephede bulunacaklan ve bunlann yakın dost ve müttefiki olan Sovyet Rusya ile Romanyanın dahi ayri cephede yürüyecekleri aşikârdırİngiliz projesinde, yeni mukavele nin, âkidlerden cümlesi tarafından kabul ve tasdik edilmedikçe mer iyet mevkiine konulmıyacağma dair bir kayid vardır. Eski İngiliz başmurah hası Boğazların tahkimine, ingilterenin eski mukaveledeki âkidlerden cürr.'esim memnun edecek bir mukavelenin akdi şartına talikan, razı olacağmı ilk nut kunda haber vermişti. Anlaşılan îtilya, kendi dıleklerini ileri »'irmek için şimdiki müzakerelerin nihayet bulmasmı bekli 'yecektir. Hulâsa zecrî tedbirlerin kaldınl * mış olması İtalyanın Avrupa ve dün * ya meselelerinde Milletler Cemi yeti azalarile teşriki mesaide bulunma sına yol açmamıştır. Şimdilik, îtalya daha ziyade Almanya ve Lehistan gibi devletlerle münasebetlerini sıklaştırmağa ehemmiyet veriyor. M. TURHAN TAN Sadırazam, Kara Mehmedi hiç sevmediği halde Maarif Vekâleti yeni bir Rasadhane bu hâdisenin Vapurlar Galata rıhtımıonun tabyalar tutuşturmasile alâkadar olarak sebeblerini izah ediyor na amuden yanaşacaklar talimatname hazırladı kendisini hediye ile taltif etmek istemişti. Fakat... Kara Mehmed, oğlunu hoşnud etmek düşüncesine değil, sınama zevkine kapılarak bu teklifı kabule lâyık buldu ve bir gün, Seranpoldakilere göstere göstere metrisin ön siperlerini yıktırdı, üstülükleri bozdurdu, arkadaşlannı yanına alarak üç dört yüz adım gerideki metrislere çekildi. Boşaltılan metriste yalnız bir bayrak, gbniıllü bayrağı kalmıştı. Avusturyahlar bu çekilişi, kendi kur şunlarınm ve güllelerinin verdiği emni yetsizliğe hamlederek seviniyorlardı. Küçük Kara Mehmedin candan sevip te nereye gitse dikip altında oturduğu ve şimdi metris üzerinde bıraktığı gönüllü bayrağını ise cazib bir ganimet sayarak elde etmek istiyorlardı. Fakat her ihtimale karşı ihtiyath davranmayı da gerekli bulduklarmdan acele etmiyorlar, geceyi bekliyorlardı. Bir bayrak, bir gönüllü bayrağı onlar için bir palanga kadar kıymetliydi. Çünkü yurdunun şerefini yükseltmek kaygusile kendiliğinden sa vasa gelen Türk gönüllülerinin o bay rağı yere düşürmemek, düşmana kaptırmamak için güle güle can vereceklerini biliyorlardı. Sonra boş metrise Avusturya bandırasmı çekmek te bir muvaffakiyetti, mermer şeranpollardaki askerler bu muvaffakiyeti kazanmak için ruhan geviş getiriyorlardı. Nihayet gün battı, bütün Türk çadırlannda gece hayatı başladı ve şeranpol kabadayılan heyecan içinde harekete geçti. Bir gönüllü bayrağı ele geçirmek ve bir boş metrise Avusturya bandırası çekmek gibi birbirinden önemli şerefler için de olsa bu kabadayıların hepsi tehlikeye atılmak istemiyordu. îçlerinden en cesurlan, gecenin yardımına sığınarak yerlerinden çıkmıslar ve metrise doğru sürünmeğe başlamışlardı. Bu seçme scrdengectiler seksen kişi idi, arkadaslannı imrendiren bir celâdetle boş bırakılmış Türk metrisini işgale gidiyorlardı. Tabiatin kendine verdiği keskin dürbinle, karanlıklan bir çift siyah ışıklı yıldız gibi yırtan gözlerile ileriyi tarassud eden küçük Kara Mehmed, mermer şeranpoldan gecenin koynuna düsüveren seksen gülleyi görür görmez müjdeyi haykırdı: Baba, yetiş. Nemseliler benim bayrağa doğru geliyorlar. Kapana düşen tavsan sürüsünü yakalamak artık kolaydı. Iki ve üç numaralı Kara Mehmedlerle yirmi arkadaşı yanm kilometroluk açığı av kokusu alan bir küme kartal süzülüşile aşmışlar ve boş metrisin içinde şeranpol scrdengeçtilerine çullanmışlardı. Gün doğarken metris, gene bir gün önceki durumdaydı, önü ve üstü kapanmış olup bir yanından da küçük Kara Mehmedin sarılı kırmızıh bayrağı dal galanıyordu. Eski duruma göre göze çarpan fazlalık, seksen kelleden yapıl ma bir kanlı siperdi ve bu siper, metrisin önünde yepyeni bir sed teşkil ediyordu. Baba ile oğlun bu cilveleri sık sık tekerrür ediyordu. Viyanaya yirmi kilo metro kadar uzakta bulunan bir palan gayı gene onlar düşürmüşlerdi. En bü yük düşman şeranpolunun yanmdaki ağac tabyayı bir kumbara ile tutuşturan da gene onlardı. Sadırazam, muhasara hattmm hemen her noktasını dolaşan, met risten metrise geçip düşmanla kanlı şakalaşmalar yapan Kara Mehmedin bilhassa bu tabya tutuşturuşile alâkalandı, kendisini hiç sevmediği halde yanına çağırttı, bir kese altm uzattı: Berhudar ol arkadaş, dedi, yaptığın iş gerçekten yaman!.. Kara Mehmed, elıle parayı iter gibi yaptı ve şu cevabı verdi: Ben Kumbaracıbaşıya konuk gitmiştim. Eski topçuluğum hatınma gel di, ağac tabyaya bir kumbara yolladım, top onun, kumbara onun, para da onün olmak gerek. Ve selâm verip uzaklaşrt, oğlile birleşince kaziyyeyi anlattı: Herif, dedi, İskoçyalılar kulesini tutuşturduğumu sezmemiş. Tabyeye kumbara düşürüşümü marifet sayıyor. Bu, fil avlıyanı bir yana koyup karga vurana bahşiş sunmaya benzer. Bereket versin ki avcı ne yaptığını bilir, kendi işine gene kendisi kıymet biçer!... Ayni istiğnayı, fakat güleryüzle ve nazik bir ifade ile paşa adaşına karşı da gösterdi. Bir gün onun Kara Mehmed Paşanın kolunda küçük bir çarpışma oldu, baba ile oğul da orada bulunup boğuşmaya iştirak etti. Baskın yapanlar gene Alman serdengeçtiler idi ve savaş sonunda kurtuluş yolu bulamayıp candan da geçmişlerdi. Kara Mehmed, düşmana gözdağı ve kendi yoldaşlarına da kahkaha mevzuu olmak için yakaladığı her neferin mutlaka kafasını kesiyor ve hiç telâş etmeden, taarruza uğnyacağını da hesaba katmadan kesik başı oğluna taşıttığı büyük bir torbaya atıyordu. Baskıncılann hesabı temamla nıp ta Kara Mehmed Paşanın önünde torba boşaltılınca ortaya tam on sekiz kafa çıktı. Yiğit vezir, kardeş gibi sevdiği ünlü Sipahinin bu yeni kahramanlığını candan alkışlamakla beraber bir de armağan vermek istedi, belindeki hançeri çıkanp sundu: Al, dedi, bugünün yadigân ol sun! Kara Mehmed, gülümsedi ve hançere el sürmiyerek alnını adaşına uzatb, yalvardı: Öp, yeter. Paşa, istenilen buseyi o temiz alna kondurdu ve armağan için de ısrar etmek istedi, fakat Kara Mehmed, onun iki elini tuttu: Yapma adaş, dedi, beni bahşişe alıştırma. Aramızda mal ayrılığı olmadığını bilirim amma kestiğim kelleler için senden dahi bahşiş alamam. Bu söz, Kara Mehmed Paşanın ku Iağına küpe oldu ve en çetin savaşlarda da adaşına armağan sunmayı artık sınamadı. Fakat Avusturyalıları aldatıp bö lük bölük pusuya düşürmekle, onlardan kann gurultusunu yiğitlik damarlarından kopan gürültü sanarak serdengeçtiliğe yeltenenleri kılıcdan geçirmekle, tabyalar tutuşturmakla iş bitmiyordu. hüner Viyanayı ele geçirmekteydi. Halbuki muhasara ordusu henüz metrislerinden bir adım ileri gitmemişti, ve lâğım işi de pek ağır gidiyordu. lArkası var] Lise ve ortamekteblere leylî ve mec canî olarak bu sene alınacak 1000 ta lebe için Maarif Vekâleti yeniden bir talimatname yapmıştır. Bu talimatname ye göre meccanî ve leylî olarak bu mekteblere girecek talebelerin yaşları, lise talimatnamesinde gösterilen kayidlere uygun olacaktır. Alâkadarlar 29 ağustos akşamına kadar bulunduklan vilâyet Maarif müdürlüğüne bir istida iîe müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar raptedilecektir: Sıhhat raporu, faknhal mazbatası (Belediyeden), okuduğu mekteb mü dürlüğünden zekâ ve kabihyetıni ve ahlâkını ispat edecek bir vesika, sınıfta kalmış olmamak. Bu vesaikı hazırlayıp müracaat edenlerin ellerine, imtihana girebileceklerine dair birer fotoğraflı vesika verilecektir. Müsabaka imtihanlan her vilâyette, lisesi varsa lisede, lise yoksa ortamektebde, ortamekteb yoksa Maarif müdürlüğünde yapılacaktır. Istanbulda müsabakaya girecek kızlann imtihanı İstanbul kız, erkeklerin, İstanbul erkek lisesinde yapılacaktır. Imtihanlara, 1 eylulde başlanacak vc evvelâ türkçe, edebiyat, 2 eylulde riya ziye, 3 eylulde tarih, coğrafya imtihan lan yapılacaktır. İmtihan sualleri, Maarif Vekâleti tarafından tesbit edilerek bütün vilâyetlere gönderilecek ve imtihan evrakı da tekemmül ettikten sonra Vekâlette kurulacak bir komisyon tarafından tetkik edilecek tir. Kazananlar gazetelerle ilân oluna caktır. Imtihanların yapılacağı vilâyetler şunlardır: Afyonkarahisar, Ağn, Amasya, Ankara, (erkek lisesi), Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankın, Çorum, Denizli, Diyarbekir, Edirne, Elâziz, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gazi Aymtab, Giresun, Gümüşane, Hakâri, Içel, İsparta, istanbul, İzmir, Kan. Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Maraş, Mardin, Muğla, Mu;, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Seyhan, Siird, Sinop, Sıvas, Tekirdağı, Tokad, Trabzon, Tunçeli, Urfa, Van, Yozgad ve Zonguldak. MÜTEFERRÎK Patlamamış mermiler toplattırılacak Dahiliye Vekâleti Vilâyete bir tamim göndermiştir. Bu tamimde Büyük Harbde memleketin birçok kısmmın harb sa hası olması yüzünden ötedeberide pat lamamış mermiler kaldığı ve bu mermilerin bilhassa çocuklar tarafından kanştı rılması suretile birçok müessif kazalar vukua geldiği beyan edilerek alâkadarlar tarafından taharriyat yapılarak bunlann toplattınlıp en yakm fennî kıtaata teslimi ve bu kıt'aların bulunmadığı sahalarda derin çukurlara gömülmesi lüzumu bil dirilmiştir. DENtZ İŞLERÎ Deniz mütehassısmın hazırladığı rapor Denizyollan îdaresine Almanyadan mütehassıs olarak getirilen M. Kip yaptığı tetkikleri İktısad Vekâletine bildir mek üzere bir rapor hazırlamaktadır. Mütehassıs, birçok gemileri çok eski bularak bunlann tamir edilmesi için sarfedilecek paraların kendi kıymetlerinden fazla olacağını işaret etmiş ve yeni gemilerin biran evvel sipariş edilmesini bildirmiştir. Mütehassıs Kip bugünkü işletme meka nizmasının da yeni usullere göre takviyesini tavsiye etmektedir. Vekâlet raporu tetkikten sonra kara sularımızdaki nakliyatı tamamen üstüne alan Denizyolları İdaresinde kat'î bir ıslahat yapmak üzere büyük bir proje hazırlıyacaktır. Inönü kampına gîden gencler Gazi köprüsünün temelinde kuîlanılacak beton kazıklann inşasına başlanmıştır. Kazıklann inşaatı yakında ikmal e dilecektir. Ondan sonra temel atmak için ADLtYEDE kazıkların kurumasını beklemek lâzımdır. Bu sebebden köprünün vaz'ı esas resmi Bir sahtekârlık davası ancak ağustosun 15 ine doğru yapılabi 926 senesinden 928 senesine kadar lecektir. muhtelif zamanlarda sahte beyanname Nikâh kâğıdlarî satışında ile gümrükten mal çıkarmak ve ayni suyolsuzluk retle harice mal göndermek ve bu yüz den Hazineyi birçok zarara sokmakla Nikâh işlerinde kullanılan kâğıdlann suçlu gümrük kumusyonculanndan Feh satışında bazı yolsuzluklar olduğu Belemi ile arkadaşı Mançini ve bu Wte ihmal diyeye ihbar edilmiştir. Bu ihbara göre ve sair sebeblerle alâkası bulunan on &&• nikâh ,tnenaurluklaunda satılma&ı,, lâzun kuz memur hakkında uzun zamandanteri gelen ve Hava kurumu menfaatine ter yapılmakta olan tahkikat bitmiş; iş Ad kedilen bu kâğıdlar, nikâh daireleri ci lıyeye intikal etmiştir. Yalnız bunlardan varlanndaki ahçı, manav, tütüncü gibi Fehmi öldüğü gibi arkadaşı Mançini de dükkânlarda mevzu fiattan 2040 kuruş Avrupaya kaçtığı için yalnız memurlar fazlasile satılmaktadır. Bütün bir takım hakkında takibata devam edilmektedir. kâğıdın 185 kuruşa satılması lâzımken Bu davanın ilk celsesi dün Ağırceza 200220 kuruşa »atılmaktadır. mahkemesinde açılmış ve fakat suçlular Tahsil şubelerinin çalışma dan bazılanna tebliğat yapılamadığı ansaatleri laşıldığından bunlara da tebliğat yapıl Belediye, tahsil şubelerinin çaîışmalamak üzere başka güne bırakılmıstır. nna aid bir program hazırhyarak alâka Bavulla mücevherat çalanlar dar şubelere göndermiştir. Şubelerin a Bundan birkaç gün evvel Pangaltıda dedi de, hissedilen ihtiyaca göre şube bir evden diğer bir eve nakletmekte olan lerde sabahlan saat 9 dan akşam saat Babayan aılesinin eşyası arasındaki bir 1 7 ye kadar bilâfasıla para kabul edile mücevherat çantasını çalarak kaçmakla cektir. Saat 17 den sonra 18 e kadar da suçlu Himmet, İbrahim ve Hüsameddin dahilî muamelâtla iştigal edilecektir. Adliyeye verilmişlerdir. Suçluların dün Sultanahmed ikinci sulh ceza mahke GÜMRÜKLERDE mesinde sorgulan yapılarak tevkif edil Müsteşar avdet ediyor mişlerdir. İNHÎSARLARDA Gümrüklerin yeni şekli, Galataya nakli ve ambarlann devri işi üzerinde tetki Afyon heyeti geldi kat yapmak üzere şehrimize gelmiş olan İki aydanberidir Avrupada bulunan Gümrük ve înhisarlar Müsteşan Adil Uyuşturucu Maddeler İnhisan heyeti Okuldaş dün de kısmen gümrüklerde ve dün şehrimize dönmüştür. kısmen de inhisarlarda çalıştı. Müste Bu heyetle birlikte giden Türk Yu goslav afyon bürosunun Yugoslav mü şar bu akşam Ankaraya gidecektir. Ammessili Mıhaloviç Belgradda heyetten barlann devri hakkında Vekâletle temas aynlmıştır. Birkaç gün sonra şehrimize etmek üzere Liman müdürü Raufi Manyaslı da bu akşam Ankaraya gidecektir. gelecektir. Marmarada ve Boğaziçinde deniz 3540 santim kadar yükselmiştir. Yük selme Karaköy köprüsünden açık olarak görülmektedir. Galata ve Eminönü sa hilleri alçakta olduğu halde köprii yük selmiş bulunmakta ve tramvaylar, köp rünün iltisak peyda ettiği bu iki sahil k'smında müşkülâtla kara kısmına geçebilmektedir. Deniz seviyesinin bu şekilde yükselmesi sebeblerini dün, Rasadhane den de tahkik ettik. Bize şu malumat verildi: « Deniz seviyesinin yükselmesini icab ettiren sebeblerin en mühimleri, med ve cezirler, tazyikm düşmesi ve bir isti kametten esen rüzgârda mütemadılik kaydedılmesidir. Med ve cezirlerden mütevellid yükselme devamlı olmadığma göre İstanbul sulannm yükselmesini intac eden sebeb med ve cezir değildir. Bu sebeb ancak tazyikın düşmesi ve cenub riizgârlarının bu sene devamlı esmesi ve yağmur getirmesidir. Ancak bu yüksel menin derecesini tesbit etmek için Mar marada bizim fennî aletlerimiz yoktur. Yalnız Arnavudköyünde bir aletimiz vardır. Filhakika bu alet deniz seviyesi nin yükselmiş olduğunu kaydetmektedir. Fakat yükselme nisbetini kat'î olarak tesbit etmek için muhtelif senelerin muhte lif aylarındaki deniz seviyesini bilmek ve bunlann vasatisini çıkanp bu vasatilerle bugünkü seviyeyi mukayese etmek lâ zımdır. Biz henüz bu mukayeseyi yap madık. Geçenlerde tazyik, şimdiye ka dar görülmemiş derecede düşmüştü. Bu da deniz seviyesinin yükselmesi için en mühim bir sebeb olarak kaydedilebihr.» Ötedenberi limanımızda çekilen rıh tımsızlık buhranı son günlerde Galata nhbmının tamir edılmekte olması yüzünden son haddini bulmuştur. Bu yüzden birçok gemiler yer bulamıyarak nhtıma yanaşamamakta ve yahud uzun müddet sıra beklemek mecburiyetinde kalmakta dırlar. Bu vaziyeti gören alâkadarlar Galata nhtımmin Fındıklıya kadar uzatılmasını beklemeden, rıhtım buhranına bir çare bulunmasına karar vermişlerdır. Bu nun için Sirkeci rıhtımında olduğu gibi Galata rıhtımına yanaşacak vapurlann da amudî olarak yanaştınlmalan üzerinde tetkikat yapılmaktadır. Galata sahille rindekj sulann gemilerin bu şekildeki yanaşmalanna müsaid olduğu görülürse bu usulün derhal tatbikına başlanacaktır. Şımdi Galata rıhtımına normal vaziyette 6 vapur yanaşabildıği halde yeni şekilde yirmi kadar vapurun yanaşması temin edilmiş olacaktır. Yeni usule göre Galata rıhtımında gemilerin yanaşacağı noktalara yüksek iskeleler kurulacak ve vapurlar arka taraflarından buralara yanaşacaklardır. Yolcular da bu iskelelerden inip bineceklerdir. Alâkadarlar böylelikle rıhtım buhranının önüne geçileceğini muhakkak görmektedirler. ŞEHÎR IŞLERt Gazi köprüsünün vaz'ı esas resmi Nafıa Fen mektebi mezunları Inönünde açılacak yüksek yelken u çuşlanna şehrimizden iştirak edecek olan 16 kişilik bir kafile dün öğleden sonra şehrimizden hareket etmişler ve Türk Hava kurumu erkânile arkadaşları tarafından teşyi edilmişlerdir. Türkkuşuna girmiş, fakat mekteb kamplanm ikmal etmemiş telebe de 22 temmuzda hareket edeceklerdir. Kampta toplanan gencler Ankara 8 (A.A.) Türkuşu için Inönünde kurulan kampa aid bütür hazırhklar bitmiş, uçuş yeri hazırlanrrıiş ve her türlü tertıbat almmıştır. Kampta, Kayseri fabrikasında yapılmış olaniarla, Rusyadan gelen ve diğer şubeleıden gön derilen plânörlerin sayısı otuzu bulmak tadır. Türkkuşu şefi Inönü kampı şefli ÜNlVERStTEDE ğıni üzerine almış ve dünden itibaren yerinde çalışmağa başlamıştır. Bugün, AnTalebe Yurdları bir îdare kara, Istanbul, Kayseri, Bursa, Adana, altına toplanacak yarın da İzmirden 120 gene kampa iltiÜniversite Rektörlüğü, şimdiye kadar hak etmek üzere hareket edeceklerdir. ayrı ayn idare edılen Talebe Yurdlannı Rusyadan gelecek olan altı talebe de doğrudan doğruya kampa memur edile bir idare altında toplamağa karar vermiş ve bunun için Maarif Vekâletine müra ceklerdir. caat etmiştir. Üniversite, bütün Talebe Kampa gelmekte olan talebeler crta Yurdlannı ıhtiva etmek üzere büyük bir mekteb ve lise son sınıf mezunlarıdır. bina yaptırmak istemektedir. Fakat bu Bunlardan liseyi bitirmiş olanlat kamp bınanın yaptmlması için Üniversite bı'tttan C. derecesinı aldıktan sonra isteılerse çesinde tahsisat yoktur. Bunun için Vehava ihtiyat zabiti olabileceklerdir. Kamp kâletin her sene bir miktar tahsisat ver bu ayın on birinde Hava kurumu başkan mek suretile bu işin üç senede ikmal e muavini Feridun tarafından açılacaktır. dilmesi istenilmektedir. Muharrem Feyzi Togay Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruftnr Mezunlar hocaiarüe bir arada Nafıa Fen mektebinin imtihanlan bitmiş ve bu vesıle ile mektebin son sınıf talebesi tarafından muallimleri şerefine mekteb bahçesinde bir ziyafet verilmiş tir. Memleketin imar işlerinde kendile rinden çok istifade edilmiş fen memur lannı yetiştiren bu müessese bu sene 23 mezun vermiştir. Yeni mezunların diplomaları kamptan sonra verilecektir. Dün akşamki ziyafet çok samimî bir hava içinde geçmiş, muallim ve talebe lerin irad ettikleri hitabelerde Cumhu riyetin banisi Atatürkün adı minnet ve şükranla anılmış ve mektebin hâmisi Ali Çetinkayanın ismi saygı ile yadedilmiştir. jTürkiye Hariç şeraiti I W* Senelik 1400 Kr Altı aylık 750 Üç aylık 400 Bir ayltk 150 k* 1700 Kr 14S0 800 yoktur M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog