Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHLTlfYET Radyolin abidelerî arasında hergünkü ziyaretci mahşeri Yerli Mallar Sergisinde RADYOLİN veGRiPiN Paviyonu bu sene de rökor kırdı! Siz de mutlâka görmelisiniz Bu suretle milyonlarca kişinin kullandığı Radyolinin nasıl hazırlandığını yakından görürsünüz. / Siz de mutlâka görmeüsiniz Bu millî müstahzarat müessesesinin haklı şöhretini nasıl ve niçin kazandığını görüp hak verirsiniz. v ^ Uzunköprü asliye hukuk mahkemesi vesayet dairesinden: Vizenin Hasboğa kbyünden Zekeriyya oğlu Ömere Karınız Salih kızı Nedime tarafın > dan mahkememize açılan terk sebebile boşanma davasında beş sene evvel Samsuna gittiğiniz ve halen yeriniz belli olmadığından mukaddema davetiyenin mahkeme divanhanesine talik ve İs tanbul Cumhuriyet gazetesinde nşir suretile tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediğiniz cihetle bu kere hakkuuzda gıyab karan verilmiş ve muhakeme 14/7/936 sah günü saat 10 a talik kılmtnış olduğundan muayyen günde mahkemeye gelmeniz ilânen tebliğ olunur. Beyoğlu Mıntakası Tahsil Müdürlüğü Beşiktaş Maliye Tahsil Şubesi Tahsil Başmemurluğundan: Beşiktaş Cihannüma mahallesi Yalı sokak 17/19 numaralı fab rikada tahtı hacze alman muhtelif cins 400 sandık çivi 20/7/936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü mahallinde satılacağmdan isteklilerin vakti muayyeninde tnemuru mahsusuna müracaatleri ilân olunur. (3854) Süadiye caddesin ^< de büyük bağ, bah ^x çe, dört tarafa fev kalâde nezaret. Süadiye camii bak kalına müracaat SATILIK KÛŞK *m îstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Mercanda Harbiye caddesinde zemin katmda 24 dükkân ve caddede sekiz mağaza, birinci, ikinci katlarda 44 oda ve üst katta bir daraçası bulunan kârgir 26 ilâ 42 numaralı Caferiye hanı namile a nılan hanın hazineye aid 480 payda 48 payı parası peşin ve sırf na kid verilmek şartile 6781 altı bin yedi yiiz seksen bir lira bedel üze rinden 16/7/936 perşembe günü saat on iki buçukta kapalı zarf usu lile satılacaktır. tsteklilerin 509 liralık muvakkat teminat mektub larile teklifnamelerini yevmi mezkurda saat on bir buçuğa kadar Komisyon Başkanhğına vermeleri. «R.» (3670) NAS1RİLAC1 KAMZUK Uzunköprü sulb hukuk mahkemesi vesayet dairesinden: Uzunköprünün Kavakayazma köyü « nün (44) sayılı hanesinde kayidli tbralıim kızı Dudu ile kocası Halilin vukuu vefatına binaen terkettikleri küçük ço« cukları Halil oğlu 1338 doğumlu Zey « neb ve 1340 doğumlu Fatma ve 1931 doğumlu Sabriyeye ayni köyden am • caları Mustafa oğlu Ahmed Keskinin vasi tayin edildiği ilân olunur. Kırklareli Valiliginden: 22/7/936 Çarşamba saat «15» Alâtı tıbbiye 38 159 35 12 00 22/7/936 Çarşamba saat «15,15» geçe Kırklareli Memleket Hastanesi için cins ve miktarlan şartname lerinde yazılı «150» kalem ilâç ve «38» kalem alâtı tıbbiye ayn ayrı eksiltmiye konmuştur. Isteklüerin şartnamelerini görmek ve eksitl miye girmek üzere yukanda yazılı gün ve saatte teminatlarile bir likte Kırklareli Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. (3775) !lâç Muhammen Kalem Teminatı bedeli Lira K. Lira K. 1179 35 150 88 50 lhalesi K UP ON.LU * VADBLJ • MEYDUAT B DOKTOR JÎMSİN Nasır ılâcı bütün dünyaca tamfımıştır. En eski nasırlan bile kö künden çıkanr. İNGÎLÎZ KANZUK ECZANESÎ Beyoğlu îstanbul Emniyet Sandığı müdürlüğünden: Beykoz Kavaklıdere 59 numaralı evde Bay Mabmud 3/4/933 taribinde Sandığımıza bıraktığı para için verilen 79695 numaralı cüzdanı kaybettiğini söylemiştir. Yenisi verileceğinden es kisinin hükmü olmıyacağı ilân olunur. ARIK SU Fennen süzülmüş mevaddı uzviyyeden aynltnış büsbütün saf sudur. Böbrek, karaciğer, damar, taş, kum hastalıklannın en müessir devası dır. Salgınlarda emniyetle içilecek yegâne sudur. Her eczane ve depoda bulunur. Her yere damacana ve şişe ile gönderilir. Arık Su ve Şeref isimlerine ve leylek markasma dikkat ediniz. Fabrikası Unkapanı Fabrika sokağı numara 7/9 Tele fon 22773 HER AYI.N• BLRİNLÜEAPAP^NDEJ'FAî.ZOVeT?jUB TURK TiCARET BANKAS1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog