Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

9 Temmuz 1936 CUMHURtYET 11 Bahçe ^ * A V ! U KICTâ^ A T l d e n «lımı reçeteleriniz büyük bir dikk a p i d a ^ M l i i n l l C v A I I kat, ciddî bir istikametle hazırlanır. kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla beslenen yavrular tombul ve kuvvetli neş'eli olur. EYİ EKEN EYi •THE BLACK SEA STATE* 8TEAMSHIP LİNE « IAN ROUDZOUTAK » OF THE U. S. S. R. Yolcu ve eşya Lüks ve ekspres seferleri. 1,800 adet göçmen evi yaptırılacak Tekirdağ İskân Müdürlüğünden: KAZANIN ADI Tekirdağ Merkez kasabası Tekirdağ Merkez kazası köylerin » » » Yekun Şarköy Merkez kasabası ve köylerinde Yekun Çorlu Merkez kasabasında Çorlu Merkez köylerinde Muradlı Nahiye merkezinde* Muradlı köylerinde Yekun Saray Merkez kasabası ve köylerinde Yekun Hayrabolu Merkez kasabası ve köylerinde Yekun Malkara Merkez kazası ve köylerinde Yapılacak evin tipi Şehir evi Tek ev Çift ev Tek ev Çift ev Tek Çift Tek Çift Çift Tek Çift ev ev ev ev ev ev ev Yapılacak ev adedî 106 61 54 [*] 275 ev motörü 14 temmuz saat 21 de SELÂNİK, PÎRE, YAFA ve POTSAÎD'e Galata nhtımından hareket edecektir. Fazla tafsüât için acentalara müracaat. G. SCHEMBRt ve MAHDUMLAR Halefi: G. Schemri Galata, Çinili Rıhtım han Tel. 42653 Fiatı Lira Kuruş 209 14 161 24 277 90 , % 7,5 muvakkat Tutarı teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş 22,168 84 9,835 64 3,525 83 40 55 [•) 150 ev 132 14 222 70 153 264 190 333 222 146 250 96 10 34 10 70 69 30 15,006 60 47,011 08 5,285 60 12,248 50 17,534 10 153 96 22,976 70 12,943 12 25,648 70 20,265 70 11,881 89 17,521 00 111,391 07 6,449 60 15,284 50 21,734 10 10,462 50 27,673 50 38,136 00 9,835 64 TOUUM GiBi VERifiLiDiR, BANKAYA YATJRILAN OARA EYi HOLANTSE DANIf ÜNitî: PAtAS Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden AlAlEMCi HAN Bu yıl Deniz Lisesinin 9 ve 10 uncu sınıflarına aşağıdaki şartlan taşıyan okullar alınacaktır: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaası olmak 2 Orta okul mezunu olmak. Çok iyi ve iyî derecede olanlar tercih olunur. «Ikmale kalanlar almmaz.» 3 Vücudü zinde ve «ıhhati yerinde olmak. «Dilde rekâketi olanlar almmaz» 4 Lise 9. smıf için 15 : 17 yaşı arasmda olmak ve 18 yaşına basmamış bulunmak. Lise 10 sraıf için 16 t 19 yaşı ara«mda olmak ve 20 yaşına basmamış bulunmak. 5 Yapılacak tıhhî muayenede ve müsabaka imtihanmda kazanmış olmak. 6 Okul gece yatılı ve meccanidir. Mektebe girdikten sonra yi yim, giyim, kitab okul tarafmdan parasız temin olunur. Getirilmesi mecburî olan kâğıdlar: 1 Nüfus cüzdam 2 Mekteb şehadetnamesi veya smıf geçme derecesini gosterir tasdikname. 3 Askerlik öğretmeninin mahrem raporu. , , 4 Aşı kâğıdı. . 5 Altı aded vesika fotoğrafı. .~~...~/. 6 Dilekçe ve buna mümasil diğer kâğıdlar okul tarafmdan ve rilecektir. Kayid muamelesi 1 temmuz 936 başlanarak 1 ağustoı 936 tarihinde bitecek ve bundan sonra müracaat edenlerin kâğıdları ahnmıyacaktır. (3636) Akşehir asliye hukuk mahkemesin den: Akşehirin Yenigebel p oğullanndan AJımed oğlu Yusuf tarafmdan karısı Musa kızı Meryem aleyhine açılmış o lan boşanma davasınm dava olunan Meryemin ikametgâhı bilinemediğin den ilânen yapılan tebligatlar üzerine jrokluğundan yapılan duruşma sonun da cereyanı tahkikata nazaran kanunu medeninin 131 inci maddesi delâletile 138 inci maddesine tevfikan davacı Yusufla kansı Meryemin boşanmalarına ve 143 Uncü maddesinin ikinci fıkrası mucibince boşanmağa sebeb olan hâdiselerde kabahatsiz kocası Yusufun şahBÎ menfaatlerini ağır bir surette halel dar eden Meryemden takdir olunan yüz lira manevi tazminat ve davacı vekili için on beş lira vekâlet Ucretile 919 kuruş mahkcme masrafınm tahsiline ve 142 ncd madde mucibince kabahatli Meryemin bir sene müddetle evlene memesine kabili temyiz olmak Uzere ve birlikte 24/6/936 gününde karar verilmiş olduğundan bu karar aleyhine müddeti zarfında Meryemin kanun yollarına girmediği surette hükmün kesbi kat'iyet edeceğine dair olan karar hu lâsası ilânen tebliğ olunur. 1,315 06 1 87 68 77 91 81 70 40 [•] [•] [*] [*] 800 ev 8,354 33 Tek ev Çift ev Tek ev Çift ev Tek ev Çift ev 161 24 277 90 209 25 368 98 161 24 277 90 55 [*] 150 ev 1,630 06 50 75 [*] 200 ev 2,860 20 61 82 [•] 22,787 80 225 Yekun 32,623 44 [*] tşaretli evler çift olduklarından yekuna iki misli olarak dahil edilmişlerdir. 2,446 76 Fenni Kasık Bağları Mide, barsak, böbrek lüşkünlüğüne ölçü üzerine Fennî Korsalar Isteyenlere ölçü t?rifesi gönderilir. Eminonü Izmir sokağı Tel. 20219 ZAHARYA Orepulos Taklidcilerden sakmınız Zara sulh hukuk hâkimliğinden: Zaranın Hatib mahallesinden Topuz oğlu tbrahim ve Alemdar oğlu Ali Rı zanm Bezaz mahallesinden Kör Haçik oğlu Arut karısı Şuşan ve Hazine ve • Idli Kâmil aleyhlerine açtıklan ihtiyatî tedbir ve tescil davasınm yapılan mu hakemesinde müddeaaleyh Şıışanın sekiz sene evvelisi ikametini değiştir mek suretile semti meçhule gittiği ve halen ikameti malum olmadığından nıüddeiler tarafmdan verilen istida • nın bir nüshası ve mahkeme gününü bildiren davetiyenin bu suretle tebliğ edilmediği görülmüş ve hukuk usulü mııhakeme kanununun 141 inci madde si mucibince müddeaaleyh Şuşana ilâ nen tebligat ifasına karar verilmiş ol duğundan tarihi ilândan itibaren on be giin içinde ve yahud mahkeme günü olan 14/7/936 tarihine musadif salı günü Zara sulh hukuk mahkemesine biz zat gelmediği ve yahud kendisini tem silen bir vekil göndermediği takdirde bu ilânatm tebliğ yerine kaim olacağı ilân olunur. (24278) 1 29/6/936 tarihinde münakasası yapılacağı ilân edilmis ise de talib zuhur etmediğinden, Te kirdağ Merkez kazası ve mülhak kazalarında yaptırılacak yukarıda gösterildiği üzere merkez kaza sile köylerinde 275, Çorlu kazası merkezile köylerinde 800, Hayrabolu kazası merkezile köylerinde 200, Saray kazası merkezi ve köylerinde 150, Şarköy kazası merkez ve köylerinde 150 ve Malkara kazası merkez ve köylerinde 225 göçmen evlerinin (kireç, kerpiç, taş, kiremid, tuğla ve işçiliği miiteah hide aid olmak vesair malzemesi Hükumetten verilmek üzere) inşası kapah zarf usulile ve her kaza ayrı ayrı olmak üzere yeniden eksiltmiye konulmuştur. 2 Her kazada yapılacak evlerin muhammen bedellerile % 7,5 muvakkat teminatları yukarıda gösterilmiştir. 3 Ihale 13 temmuz 936 pazartesi günü Tekirdağında Valikonağı caddesinde kâin tskân Da iresinde yapılacağından o gün saat on dörde kadar 2490 numarah arttırma, eksiltme ve ihale kanununun tarifi dairesinde hazırlanacak teklif mektubları mezkur dairedeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim edilmelidir. 4 Talibler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile salâhiyettar makamlardan musaddak eh Iiyeti fenniye vesikalannı teklif mektublarile birlikte Komisyon Başkanlığına tevdi edeceklerdir. 5 Talibler bu işe aid keşifname, şehir evi, tek ve çift ev projeleri, inşaat umumî şartnamesi kerpiç ve kiremid şartnamelerini ve hususî şartname ile yapılacak evlerin köylere taksimini gösteren cetvelleri ve mukavele projelerini Tekirdağ İskân Müdürlüğünde görüp tetkik edebilirler. (3782) KIZILAY HASTABAKICI HEHSİRELER Okulu Direktörlüğünden: Yeni ders yilına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. Okul, genc bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetişerek, hastanelerde ve umumî sıhhatle alâkadar olan müessese lerde çahşmalarma mahsustur. Tahsil müddeti iiç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hususî doktor, profesörler ve muallimler tarafmdan verilir. Isteklilerin iyi ahlâklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitir miş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için yazile veya bizzat tstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 eylul 1936 dan sonra mü • racaatler kabul edilmiyecektir. iÇMELERi iv« TUZLA • Devren SatılıkDUkkânlarB Aksaravda Kemal pa a caddesinde Yenikapıya giden yolda 13 numarah bakkaliye dükkânı ile bitişiğindeki 15 numarah sucu ve köfteci dükkânı içindeki eşyaıüe ikisi bir den veya ayrı ayrı acele devren satılacaktır. lsteklilerin ay• nı dükkânlara müracaatları M r. içme trenlerinin vapurları köpruden 6,25 l k 2 . 8 4 0 . 9 0 51113,1515,107 t 4 0 KUMBARA İISv: BIRE. İOOO TARLADR ••••••^HH Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: Tahlisiye Umum Müdürlüğü müstahdemini için kapah zarf usulile asgarî 240 ve azamî 250 takım yazlık elbise yaptırılacaktır. Muham men bedeli 4250 ve muvakkat teminatı 318 lira 75 kuruştan ibaret bulunan mezkur elbiselerin ihalesi 24/7/936 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Galatada Çinili Rıhtım hanında Tahlisiye Umum Müdürlüğü binasında toplanan Satınalma Komisyonunda yaptırı lacaktır. lsteklilerin bildirilen vakitten bir saat evveline kadar teklif mektublarını Komisyon Reisliğine tevdi etmeleri lâzımdır. Şartname sözü geçen Komisyondan parasız olarak verilir. (3808) Dr. Cevad Tahsin İDRAR, KAN, KAZURAT ve sairenin tahlillerini yapar. Divanyolu ortasında. Tel. 23334 tstanbul beşinci icra memurluğun dan: Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka rar verilen kütübhane, masa ve saire 17/7/1936 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 12 den 14 e kadar birinci a çık arttırma suretile Beyoğlunda As malımesçidde Asmalımesçid apartımanı yanındaki mobilyeci mağazasmda pa raya çevrileceğinden talib olanlann ma hallinde 936/661 numarah dosya ile ha zır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. Sahîb ve BaşmuharriH: Yunus Nadi Umumî neşriyatı idare eden Yazı İşleri Müdürü: Hikmet Münif Hati tasfiyede Matbaacüik ve Neşriyat Türk Ancmim Şirketi KiMYAGER TÜRK HAVA KURUMU BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 3 üncü keşide 11 Temmuz 936 dadır Büyük İkramiye 5 0 . 0 0 0 liradır Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle «20.000» liralık bir mükâfat vardır...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog