Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURİYET 9 Tenunnz drr. Ameliyatsız memeleri kurutur. Kanı, ağrıyı keser. Meşhur ilâçtrr. HEDENSA FORTESTiN NEVROL ile derhal geçer. Erken ihtiyarlıyan lara, yorgun vücudlere dinçlik verir. BASURA ÇARE ADEMi İKTİDAR ÇARPINTIYA birebirdir. Bütün sinir nöbetlerine, teessürle bayılanlara hayat verir. derhal keser. Vücuda zarar vermez. Her eczanede bulunur. 40 kunıştttr. HİDROL TERi KOKUYU Sıvas Şarbaylığmdan: 1 25,229 lira 68 kuruş bedeli keşifli Sıvas merkezine aid yapı lacak fennt mezbaha kapalı zarf usulile münakasaya konul muştur. Z İstekliler mezbahaya aid şartname ve plânlarını Ankara, ts tanbul, Sıvas Şarbaylıklarından 2 lira bedeli mukabilinde alacaklardır. 3 Eksiltme 936 temmuzunun 13 üncü çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat miktarı 2,374 lira 63 kuruştur. 5 Eksiltmiye girecekler 2490 sayılı arttırma eksiltme kanunu nun 2, 3 üncü maddelerinde gösterilen vesikaları vermeğe mecburdurlar. 6 Teklif mektubları ihale zamanından bir saat evvel Belediye dairesine teslim olunacak haricden gönderilecekler iadeli taahhüdlü olarak posta ile gönderilecektir. GecikmeJer kabul edilmez. 7 Teklif mektublarının 2490 sayılı kanunun tarifatına ve hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. (3785) Çanakkale Vilâyeti Daimî Encümeninden: Yapılacak iş Keşif bedeli Muvakkat T. Biga Karabiga yolunun 6.60021979 20264 L. 35 K. 1519 L. 83 K. kilometreleri arasında 9954 M. kısmının tamiratı esasiyesi. 1 İstekliler bu işin keşif, şartname ve diğer evraklarını Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 2 Eksiltme 31/7/936 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile Daimî Encümende yapılacaktır. 3 İsteklilerin müracaatleri 2490 sayılı kanuna uygun olmakla beraber şosa inşaatı yapmış olduklarına dair Nafıa Vekâletinden verilmiş ehliyeti fenniye vesikasını teklif mektublarına koymaları lâzımdır. (3637) İstanbul BelerHvesi İlânları Adliye Vekâletinden: Maaşları 12 liradan 25 liraya kadar olan Kaza İcra Memurluklarile Vilâyet İcra Memur muavinliklerine orta tahsili bitirmiş ve mah keme ve adliye dairelerinde en aşağı üç sene muvaffakiyetle hizmet etmiş ve yaşı otuz beşi geçmemiş olan başkâtib ve kâtiblerden talib olanların icra ve iflâs kanunu, icra kanunu tatbikatile kanunu me deni ve borçlar kanunu ve hukuk usulü muhakemeleri kanunundan vekâlette 15 temmuz 936 çarşamba günü imtihanları icra edilece ğinden yukarıda yazılı şartları haiz olduklarına dair vesikalarile birlikte Zat Işleri Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. «1608» (3777) Karaağaç mezbahasında kesilen hayvanların şişirilmesi için elektrikle tazyik edilmiş hava ile işler şişirtme tesisatı açık eksiltmiye konulmuştur. Buna 2805 lira 95 kuruş bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. eksiltmiye girmek istiyen* ler 2490 numarah kanunun tayin ettiği vesika ve 210 liralık muvak kat teminat makbuz veya mektubile beraber 10 temmuz 936 cuma günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdır. (3533) • ^ • • ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ " Kolec veTicaret kısıralarile ı Bu sizin kendi kabahatınızdır, zıra dişlerinizl ihmal etdinız, bunlara iyi bakmadınız, halbuki bundan daha kolay bir şey yoktur, zıra bu ihtiyacı temin edecek bır Jj'ERLODENT er iyi diş macunu vardır. USKUDAR AMERiKAN KIZ Eylülün 22 nci salı jjünü saat 13,30 da açılır. Sıhhata, tedrisata ve ahlâka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı günleri saat 912, cutnartesi günleri saat 1418 e kadar mektebe müracaat. Isteyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474 PERLODENT Fethiye Belediyesinden: 24/6/936 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmesi ilân olunan Fethiye kasabası elektrik tesisatının inşasına talib zuhur etmediğin den bir ay içinde pazarlıkla yapılmasına karar verilmiştir. İstekli lerin Fethiye Belediyesine müracaatleri ilân olunur. (3806) Açık Eksiltme İlânı istanbul Nafıa Müdürlüğünden: YEDİKULE GAZHANESİNİN PAVİYONUNU GEZiNiZ Taksim Bahçesinde Yerli Mallar Sergisinde Emniyet Işleri Umum Müdürlüğünden: 1 936 senesinde zabıta memurlarına yaptırılacak elbiseler için azı 12969,30, çoğu 13081,50 metre kumaş 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Kumaşın rengi koyu kurşuni olacak, beher metresinin bedeli muhammeni 500 kuruştur. 3 Kumaşların ihalesi 13/7/936 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Emniyet tşleri Umum Müdürlüğünde teşekkül eden Ko misyon huzurunda yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girecekler: Kumaşların muhammen bedeli olan 65,407 lira 50 kuruş üzerinden yüzde yedi buçuk hesabile 4905 lira 55 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzile ve 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarını ihale vaktinden bir saat evvel Komisyona ver meleri. 5 Kumaşların ihalesine aid şartname Emniyet Işleri Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonundan alınır. Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin mezkur Komisyona müracaatleri. «1458» (3530) 27/7/936 tarih ve pazartesi günü 15 te İstanbul Nafıa Dairesi Eksiltme Komisyonu odasında «3972.59» lira keşif bedelli lstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğü binasının kat ilâvesi inşaatı açık eksiltme usulile eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, ekisltme, nafıa ışleri umumî, hususî ve fennî şartna meleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak İstanbul Nafıa Dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat «298» liradır. İsteklilerin en az «2,000» liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden tstanbul Nafıa Müdürlüğüne eksiltme gününden en son iki gün evvel müracaat ile fennî ehliyet vesikası almaları lâzımdır. (3830) ZonguJdak Valiliğinden: İDevlet Demiryolları ve limanları işlelme U, idaresi ilânları I Metre mikâbı muhammen bedeli 39 lira olan aşağıda cins ve miktarı yazılı çam kereste 24 temmuz 1936 cuma günü saat 15 ten iti baren sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankarada Idare bi nasmda pazarlık usulile satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalar ve Resmî Gazetenin 7/5/ 1936 G. 3297 numarah nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış bir vesika ile muayyen vakitte Komisyonda bu Iunmaları lâzımdır. Şartnameler Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpaşada Te sellüm ve Sevk Şefliğinde, Eskişehir ve lzmirde İdare mağazalarında görülebilir. (3846) CİNSİ Takribi M3 ı Muvakkat teminat 1 Vagon tahtası 1059,074 3097,79 lira 2 Çam muhtelif 342,750 1002,54 lira I İhalesi 22 temmuz 936 çarşamba günü saat on beşte Vilâyet Daimî Encümeninde yapılmak üzere «10,808» lira «60» kuruş keşif be delli Ereğli Devrek 0 + 000 25 ^ 313 kilometreleri arasında şose esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme şartnamesile fiat bordrosu ve keşif hulâsa cetveli, mukavelename projesi 54 kuruş bedel mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden satın alınabilir. Muvakkat teminat «810» lira «64» kuruştur. İsteklilerin muvakkat teminat, Ticaret Odasından 936 yılı içinde alınmış vesika ve Nafıa Vekâletinden alınacak müteahhidlik eh liyet vesikasile birlikte teklif mektublarını yukarıdaki gün ve sa ate kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine vermeleri ilân olu (3774)I nur. Emlâk ve Eytam Bankası İlânları Esas No. sı Satılık emlâk Mevkii ve nev'i :ı Derisı kuru, çatlak ve gevşek olanlar bir tecrübeden sonra başKa bir üâç veya krem kullanmalarına imkân kalmaz. Çünkü DERMOJEN yalnız krem değil tam manasile cildin devasıdır. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, çatlaklar, sivilceler, ustura yaralan, yanıklarda birebirdir. Mikroblardan, soğuktan, güneşten cildi muhafaza eder ve deriye yeni can verir. 40 kuruşa her eczanede bulunur. DERMO1EHJ Ankara Belediye Reisliğinden: 1 Belediyenin bir senelik ihtiyacı olan 500 800 ton benzin kapalı zarfla on beş gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. 2 Muhammen bedeli 263,200 liradır. 3 Muvakkat teminatı 19740 liradır. 4 Şartnamesini görmek istiyenler hergün Yazı Işleri Kalemine gelebilirler. 5 İsteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri kat'î teklif ve teminat mektublarını 13 temmuz 936 pazartesi günü ihale saati olan on beşten bir saat evveline kadar yani saat on dörtte Belediye Encümenine vermeleri ilân olunur. «1499» (3623) Elektrik Şirketinin Paviyonunu geziniz istanbul Telefon Müdürlüğünden: Muhammen bedeii 3000 lira olan tam otomatik elli abonelik kom ple bir telefon santralı ve teferrüatının tesisi açık eksiltmiye kon muştur. Eksiltmesi 10/8/936 pazartesi günü saat 15 te Telefon Mü dürlüğü binasında yapılacaktır. İlk teminat 225 liradır. Fennî şartnamesi hergün parasız olarak Levazım Dairemizden alınabilir. Taliblerin ayni günde nihayet saat 14 de kadar teminat paralarile müracaatleri. (3559) Yerli Mallar Sergisinde •Taksim Bahçesinde İstanbulda Ahırkapıda Seyidhasan mahallesinde Ahırkapı meydanı sokağında 3/2 numarah 734 metro murabbaı arsa. 440 636 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Sarayarkası sokağında eski 11 yeni 41, 43, 45 numarah iki dükkânı olan ev. 90 Yukarıda tafsilâtı yazılı emlâk peşin para ile satılmak üzere açık arttırmıya konulmuştur. İhale 15 temmuz 1936 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerin şubemize mü • racaatîeri. * «384» (3700) 240 Depozito Lira Pazarlıkla Satılık Esas No.sı 640 Mevkii ve nev'i Depozito Lira İstanbulda Divanyolunda Binbirdirekte Klod farer caddesinde Dostluk Yurdu arsasından ay rılma eski 4, 6 yeni 8, 10/1 numarah 282 metro murabbaı arsa. 1250 Mevkii yukarıda yazılı arsa ilki peşin olmak ve kalan yedi taksiti yedi senevi ve müsavî taksitte alınmak üzere sekiz taksitle ve pazarlıkla satılacaktır. Geri bırakılan yedi taksit için faiz ve ku musyon alınmaz. Taliblerin 13 temmuz 1936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat onda şubemize gelmeleri. «385» (3855) İstanbul Üniversitesi Arttırma Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: Muhammen Muvakkat Eksiltme saati Cinsi Kilosu fiatı teminat Sabun 32 Kr. 60 Li. 15 2500 04 » Arpa 7686 Ot 3,5 » , 500 Saman ' 500 1,75 » Kepek 4588 3 Buğday 15,30 8 39 600 1 Tıb Fakültesi için alınacak olan yukarıda yazılı muhtelif mevaddın 13/7/936 pazartesi günü Universite Rektörlüğiinde ihale edilmek üzere açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Şartnameler pazartesi ve perşembe günleri Rektörlükte gö rülür. Eksiltmiye girebümek için 2490 sayılı kanuna uygun vesika ile teminatlarını ihaleden bir saat evvel yatırmış olmaları lâzımdır. (3600) L İnhisarlar Umum Müdürlüğünden Sıvas dahilinde kâin Çakrı tuzlasında yapılacak 17278 lira keşif bedelli abdan ve göl inşaatmın 3/7/936 tarihinde kapalı zarfla yapılacağı ilân olunan eksiltmesine istekli çıkmamasından dolayı bermucibi kanun pazarlıkla yeniden eksiltmiye konmuştur. 1 Eksiltme 14/7/936 tarihine raslıyan salı günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım, Satım Komis yonunda yapılacaktır. 2 Eksiltmiye mimarlar da iştirak edebilirler. 3 Proje, keşifname, şartnamelerle mukavele projesi ve şartnameden mürekkeb evrakı 250 kuruş mukabilinde İstanbulda İn hisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen şubesinden alınabilir. 4 Muvakkat teminat miktarı 3737 lira 47 kuruştur. 5 İsteklilerin eksiltme gününden en az iki gün evvel İnhisarlar Tuz Fen şubesine gelerek istenilen vesaiki ibraz ile ehliyet ve sikası amaları ve bu ehliyet ve kanunî vesikalarile sözü geçen Komisyona müracaatleri lâzımdır. (3758) Babaeski Belediye Reisliğinden: Babaeski kasabasının hâli hazır ve müstakbel plânile kasabaya su isalesi ve tevziat, şebeke, plân ve projelerinin yapılması açık eV siltmiye konulmuştur. 1 Halihazır haritanın bedeli muhammeni «3000» lira ve müstakbel plânı «600» liradır. 2 Talibler ihtisas vesikası göstermeğe mecburdur. 3 Su yolları projesinin bedeli muhammeni «1000» liradır. 4 Talibler muhammen bedelin 7o 7,5 nisbetinde muvakkat te minat yatıracaklardır. 5 Eksiltme 24 temmuz 936 cuma günü saat 16 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 6 Şartnamelerimiz Belediyemizde ve Kırklareli, Edirne Bele diyelerinde talibler tarafından görülerek tetkik edilebilir. (3815)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog