Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

7 Temmuz 1936 Kirpiklerinizin şu resimde görüldüğü gibi güzel olmasını isterseniz, yalnız Farukinin (CÎCİ) rimelini kullanınız. Başka hiçbir rimel gözlere, kirpiklere bu cazibeyi, bu letafeti veremez. Farukinin, dudak ve yanak allıklan da dünyanm en meşhur rujlarmdan üstündür. Farukinin (CİCÎ) krem ve pudralan dahi son zamanlarda saçma sapan ilânlarla alemi kandırmıya çalışanlann krem ve pudralarından çok âlâ olduğunu bir kere tecrübe edenler tasdık ederler. Deposu: Sultanhamam FARUKİ GÜZEL KOKULAR MAĞAZASI. CUMHURİYET TUZLA içme 7>4Q trenlerinin vapurları köprüden 6,25 . 8,40 9,05 U 13,15 15,10 15,5Odir. ELERi Malatya Şarbaylığmdan: 1 Malatyada yapılacak 49,852 kırk dokuz bin sekiz yüz elli iki lira 45 kuruş keşif bedelli Belediye binasının inşaatı 1 temmuz 936 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmustur. 2 Isteklilerin bu biriaya aid şartname, plân ve projeleri iki buçuk lira mukabilinde Malatyada Belediye dairesinden ve Ankarada Havuzbaşında Ragıb apartımanında mimar Bekir lhsandan alırlar. 3 Eksiltme 21 temmuz 936 salı günü saat 15 te Malatyada Be • lediye Dairesinde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 3739 üç bin yedi yüz otuz dokuz liradır. 5 Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikaların bulunması lâzımdır. A Kanunî vesaiki haiz bulunması. B İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin F fık rası roucibince aramlacak ehliyet vesikası Nafıa Vekâletinin 13/5/ 936 tarih ve 4189 sayılı emirnamesine bağlı talimatnamede gösteri len vesaiki bulunması. 6 Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Belediye Encümenine getirerek makbuz mukabilinde vermesi, posta ile gönderilecek mektubların yukarıda yazılı saate kadar gelmiş olması, zarfın mühür mumu ile kapatılmış bulunması lâ zımdır. . (3659) Erzurum Vilâyetî Nafıa Başmühendisliğinden: Trabzon • Ağrı transit yolunun Erzurum Vilâyeti dahilindeki Erzurum köy kısmının 0 X 000 dan 14 X 031 nci kilometresine kadar olan kısımlardaki soseme saatile bu yolun 38 X 000 ncı kilometrosundaki Karabıyık köprüsü ve Erzurum Ağrı kısmının Erzurum dan isticaren 82 X 550 nci kilometresine kadar olan muhtelif ma • hallerdeki şose inşaatile bu yol üzerinde bulunan ve 46 X 825 nci kilometredeki Badicivan ve 40 X 725 kilometresindeki Uğum ve 80 X 071 nci kilometresindeki Zara köprüleri ve şose vusalâtı ek • siltmiye konulmuştur. Bu işlerin bedeli keşfi 155 bin lira 4 kuruştur. Bu işe aid şartname ve evrakı fenniye şunlardır: A Eksiltme şartnamesile mukavelename. E Nafıa işleri şe raiti umumiyesi. C Hususî ve fennî şartname. F Tahlili fiat ve keşif hulâsa cetvelleri ve şose ve kum ve taş grafik ve mesafe cet veli. Istekliler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi 775 kuruş bedel mykabilinde Erzurum Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. B Eksiltme 10/7/936 cuma günü saat 16 da Erzurum Vilâyeti Nafıa Dairesinde yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. Eksiltmiye girebilmek için 9000 liralık muvakkat teminat verilmesi ve bundan başka Ticaret Odası vesikasım haiz olup göstermesi lâzımdır. Teklif mektubları yukarıda üçiincü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabili veri lecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçiincü mad • dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış qlması lâzımdır. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilemez. Eksiltmiye girmek istiyenler ehliyetname almak için Vilâyet Nafıa dairesine de mevcud bulunan 24/4/936 günlü talimatnameye ilişik bulunan beyannamelerden birer suret olarak bu beyannamenin sütunu mahsuslarının doldurulup eksiltme gününden lâakal sekiz gün evvel hangi günde eksiltmesi yapılacak ise girmek hususunda fennî ehliyet vesikası istedikleri sarih olarak yazılmış bir istidaya mezkur beyannameyi raptedip Nafıa Vekâletine müracaat edecektir. Aksi takdirde istedikleri vesaiki alamıyacaklardır ve ehliyetnamesi olmıyanlarm eksiltmiye kabul edilemiyeceği. (3633) SUMER BANK Umum Müdürlüğünden: Lise ve Ticaret Mekteblerî Mezunlarından Memur Almacaktır Bankanın teşkilâtına ve fabrikalanna Liselerden, Ticaret mekteblerinden bu sene mezun olacak talebeler arasından me • mur almacaktır. Seçilecek namzedler Bankanın, Teşkilâtmın ve Fabrikalarının idare, muhasebe, ticaret kısımlarmda bir sene müddetle çalış tırılarak yetiştirildikten sonra ehliyet ve liyakatleri anlaşılmak üzere bir imtikana tâbi tutulacak ve bu imtihanda muvaffak o lanlar, tecrübe ve bilgileri tekemmül ettirilmek üzere Banka hesabına ecnebi memleketlere staja gönderileceklerdir. Umumî Şartlar: 1 2 3 4 Türk olmak, Tamüssıhha olmak, 18 yaşından aşağı, 25 yaşından yukarı olmamak, Liselerin riyaziye kısmından ve lise ayan Ticaret mek teblerinden pek iyi, iyi ve orta derece ile mezun olmuş bulunmak. TEBDİLİHAVAYA ve GİDEN Hususî Şartlar: Yazı köyde geçirmeğe giden miişlerilerinin kolaylığı için SATİE, bedava olarak elektrik alellerinin voltajını 110 daı 220 volfa lebdil edeeeğini bildirir. Maşteriler bu alelleri Salıpazar, Necalibey caddesindeki Sosyetenin İdare Merkezine, veya diğer şubelerine getirsinler. Sayfiyeden dönüşfe, Sosyete ayni şeraitle voltajı tekrar deeisiirir. Elektrik aleti kullananlarm dikkatine Taksim Bahçesînde Yerli Mallar Sergisinde BUZ MAKİNASI ARANIYOR KONYA ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: Bir defada bir veyahud iki ton miktannda buz yapan müceddet veya az. kullanılmıs. buz makinesi mubayaa edileceğinden talib o • lanların bilumum evsafı fenniye ve şartlarile birlikte acele şirketimize müracaatleri ilân olunur. YEDİKULE GAZHANESİNİN PAViYONUNU GEZiNiZ 1 Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki ticaret mekteblerinden pek iyi derece ile mezun olanlar bilâimtihan kabul olunur ve kendilerine 7 0 8 0 lira arasında bir maaş verilir. 2 Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki ticaret mekteblerinden iyi ve orta derecede mezun olanların riyaziye ve lisan gruplarından kuvvetli olanları seçilerek bir imtihana tâbi tutulur ve kendilerine muvaffakiyet derecelerine göre 50 60 70 lira arasında bir maaş verilir. 3 Bunlardan Ankaradan istihdam edilenler maaşlanndan maada ayrıca 20 lira pahalılık zammı alırlar. Taliblerin nihayet 20 temmuz 1936 tarihine kadar aşağıdaki vesaiki «M. N.» remzile Ankarada Sümer Bank Umum Müdür Iüğüne ve fstanbulda Sümer Bank İstanbul Şubesi Müdürlüğüne göndermeleri lâzımdır. 1 Nüfus tezkeresi, 2 Mekteb şehadetnamesi veyahud mekteb tarafından verilmiş myvakkat tasdikname, 3 Resmî bir hastaneden alınmış sıhhat raporu, 4 Üç aded vesika fotoğrafı. İmtihana tâbi olacakların imtihanı 31 temmuz 1936 saat dokuzda tstanbul ve Ankarada ayni zamanda yapılacaktır. «1605» (3779) Afyon İlbaylığından: Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulduğu evvelce ilân edilen Af yonda yapılacak «14,627» lira «75» kuruş keşif bedelli Vali Konağı bakiyei inşaatına talib çıkmadığından 24/7/936 cuma saat 16 da Afyon Daimî Encümen odasında ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile tekrar eksiltmiye konuldu. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Daimî Encümen ve Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat teminat «1098» liradır. İsteklilerin Nafıa Vekâletinden ehliyet vesi kası almaları ve teklif mektublarının 24/7/936 cuma günü saat 16 ya kadar Daimî Encümen Riyasetine venneleri lâzımdır. (3786) Sıvas Şarbaylığmdan: 1 25,229 lira 68 kuruş bedeli keşifli Sıvas merkezine aid yapi lacak fennî mezbaha kapalı zarf usulile münakasaya konul muştur. 2 İstekliler mezbahaya aid şartname ve plânlarını Ankara, ts tanbul, Sıvas Şarbaylıklarından 2 lira bedeli mukabilinde alacaklardır. 3 Eksiltme 936 temmuzunun 13 üncü çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat miktan 2,374 lira 63 kuruştur. 5 Eksiltmiye girecekler 2490 sayılı arttırma eksiltme kanunu nun 2, 3 üncü maddelerinde gösterilen vesikaları vermeğe mecburdurlar. 6 Teklif mektubları ihale zamanından bir saat evvel Belediye dairesine teslim olunacak haricden gönderilecekler iadeli taahhüdlü olarak posta ile gönderilecektir. Gecikmeler kabul edilmez. 7 Teklif mektublarının 2490 sayılı kanuniın tarifatına ve hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. (3785) Ereğli kömür havzasmda bir kömür ocağı için mütehassıs ve tecrübeli bir elektrik ustabaşısına ihtiyac vardır. iyi maaş verilecektir. isteklilerin vesikalarüe birlikte Galatada Tahir hanında Hayri Araboglu ve şeriki Şirketine müracaat eylemeleri. Elektrik Ustabaşısı Aranıyor Açık Eksiltme İlânı înönü Şarbaylığmdan: 1 Takriben 80100 hektar olan Înönü kasabasının 1/500,1/1000 ve 1/2000 mikyasında haritaları yapılacaktır. 2 Bu iş üzerinde müstakbel plân da yapılacaktır. 3 Yaptırılacak işin hududları açık eksiltme şartnamesinde gös terilmiş olup dörtte üçü kasaba dahili ve birisi de tarla ve bahçeliktir. 4 Muhammen bedeli 1550 liradır. 5 Muvakkat teminat akçesi 116 lira 25 kuruştur. 6 Tediye şartları, hususî şartnamede gösterilmiştir. 7 Münakasa müddeti 25 haziran 1936 gününden 15 temmuz 1936 çarşamba günü saat on beşe kadar olmak üzere 21 gündür, 8 2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde münakasaya işti rak etmek istiyen taliblerin şimdiye kadar bu gibi işleri mu vaffakiyetle başarmış olduklarına ve yapmış oldukları hari taların aid bulundukları makamlar tarafından tasdik edil miş olduğuna ve ihale gününden en son sekiz gün evvel Ba yındırlık Bakanhğma müracaatle alacakları fennî ehliyet name ibraz etmeleri mecburidir. 9 Bu babda fazla malumat almak istiyen taliblerin Înönü Şarbayhğına müracaatleri ilân olunur. (3593) SALACAK PLAJI HAKKINDA Vapurların yeni yaz tarifesi tatbik ediliyor. Sayın İstanbul hal kının plâjımızı tercih etmeleri için Şirketihayriye ile mutabık kalı narak Salacağa gidiş geliş banyo ve kabine ücretleri dahil, birinci mevki 35 kuruş ve ikinci mevki biletlere 30 kuruş fiat tesbit edil miştir. Her akşam: Saat 24 e kadar mükemmel caz, Salacaktan son vapur 23,15 teı İstanbul Sıhhî Müesseseler Alım, Satım Komisyonu Reisliğinden: Leylî Tıb Talebe Yurdu talebesi için olbabdaki nümune ve şart namelerine göre 720 takım pijama ile 1440 aded frenk gömleği kapalı zarf suretile satın almacaktır. 1 Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdürlüğü binasındaki Komisyonda 10/7/936 cuma günü saat 15 te ya • pılacaktır. 2 Tahmini fiat: Bir takım pijamanın 297 ve bir aded gömle ğin 358 kuruştur. 3 Muvakkat teminat: 346 lira 68 kuruştur. 4 İstekliler nümuneleri Çemberlitaş civarında Fuadpaşa tür besi karşısında Leylî Tıb Talebe Yurdu Merkezinde görebilirler ve şartnameyi de parasız olarak alabilirler. 5 tsteklilerjn cari seneye aid Ticaret Odası vesikalarını gös termeleri bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka ve teklif mektublarmı ve 1492 sayılı kanunda yazılı vesikaları eksiltme şaatinden bir saat evvel Komisyona venneleri. (3556) Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden Bu yıl Deniz Lisesinin 9 ve 10 uncu sınıflarına aşağıdaki şartları taşıyan okullar almacaktır: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaası olmak 2 Orta okul mezunu olmak. Çok iyi ve iyi derecede olanlar tercih olunur. «Ikmale kalanlar alınmaz.» 3 Vücudü zinde ve sıhhati yerinde olmak. «Dilde rekâketi olanlar alınmaz» 4 Lise 9. sınıf için 15 : 17 yaşı arasında olmak ve 18 yaşına basmamış bulunmak. Lise 10 sınıf için 16 : 19 yaşı arasında olmak ve 20 yaşına basmamış bulunmak. 5 Yapılacak sıhhî muayenede ve müsabaka imtihanında kazanmış olmak. 6 Okul gece yatılı ve meccanidir. Mektebe girdikten sonra yi • yim, giyim, kitab okul tarafından parasız temin olunur. Getirilmesi mecburî olan kâğıdlar: T Nüfus cüzdanı 2 Mekteb şehadetnamesi veya sınıf geçme derecesini gösterir tasdikname. 3 Askerlik öğretmeninin mahrem raporu. 4 Aşı kâğıdı. 5 Altı aded vesika fotoğrafı. 6 Dilekçe ve buna mümasil diğer kâğıdlar okul tarafından ve rilecektir. * Kayid muamelesi 1 temmuz 936 başlanarak 1 ağustos 936 tarihinde bitecek ve bundan sonra müracaat edenlerin kâğıdlan ahnmıyacaktır. (3636). D i KKA T Cild ve zlihreviye |8eyoğlu Rus sefarethanesi «ırasında| Posta sokağı koşesinde Meymenet apartımanı. Telefon ; 43335 Dr. Hastalıkları mütehassısı Çi PRU T L İstanbul Beledivesi İlânları GLANDOKRATiN demek Neftsanayi Türk Anonim Şirketinin Belediyeye rüsum ve vergi borcunu vermediğinden Anadolukavağında Umur yerinde 105, 107, 21, 21/1, 21/2 sayılı emlâkin 27 temmuz 936 pazartesi günü saat on altı d a müzayede ile satılacağmdan taliblerinin kıymeti muham menesi olan 141,580 liranın yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi clan 10,619 lira 50 kuruş teminatlarile birlikte Beykoz Belediye Encümenine gelmeleri ilân olunur. «B.» (3798) ADEMi İKTİDARIN devası demektir. Profesör Steinach ve Brovvn Sequard'ın mesaileri ceticesile elde edilen bir keşiftir. Her eczanede bulunur. I Devlet Demiryolları ve limanları işletme U. idaresi ilânlarıl Muhammen bedeli 10,500 lira olan 300 ton hurda dökme demir 3/8/1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 787,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 G. 3297 numarah nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde a lınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, Hay darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (3799) TAVŞANCIL'da 12 temmuz pâzar günü saat 1 de Alaturka büyük ve ciddî Pehlivan güreşleri yapılacaktır. Başa 40, Baş altma 25, büyük ortaya 15, küçük ortaya 10 ve desteye 5 lira mükâfat verilecektir. TİFOBİL Dr. Ihsan Sami Tifo ve paratifo hastalıklarına tutulmamak için agızdan alınan tifo haplandır. Hiç rahatsızlık vermez iHerkes alabüir. Kutusu 55 Kr. ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog