Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHüRIYET 7 Temmnz 1936 SUMER BANK Umumî Müdürlüğünden: Umumî 1 2 3 4 Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtısas şubelerinde ye tiştirilmek üzere imtihan ile 15 Iise mezunu seçilerek ecnebi memleketlerde te/ısil ettirilecektir. Namzedlerin, aşağıda yazılı şartları haiz olmaları lâzımdır. Ecnebi Memleketlere Talebe Gönderilecektir uş 1uyunun Kilosu 75 Kuruştur SUmer Bank, Emlâk ve Eytam Bankasının sigortası Kuş Tüyü Yasdık 100 Kuruştur Yastık, yorgan ve yataklarınızı kuştüyünden kullanınız. Çünkü pamuktan ucuz ömrü uzun her zaman yumıışaklığı devamlıdır. Kuştüyü yatak ve yastıklarda yatanlar hiçbir zaman hasta • îık görmezler. Taksim bahçesinde açılan Yerli Mallar sergisindeki kuştüyü fabrikasının paviyonunu ziyaret etmeyi unutmaymız. Fabrikası ve satış deposu: İstanbulda Çakmakçılarda Ömer Bali oğlu kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 Sermayesi tamamen Türk, en güvenîlen Sigorta Şirketidir. Türkiyenin en büyük sigortaları ( G ü V E N ) dedir. Sigortalannız için emniyetle ( G Ü V E N ) i hatırlayınız. Galata, Voyvoda caddesi SUmer Bank binasında. Tel. 44966 G Ü V E N Müdürlüğünden: Yapılacak ev adedi 106 61 54 275 40 [*] ev 1,800 adet göçmen evi yaptırılacak Yapılacak evin tipi Şehir evi Tek ev Çift ev Tek ev Çift ev Tek Çift Tek Çift Çift Tek Çift ev ev ev ev ev ev ev % • Şartlar: Türk olmak Tamüssihha olmak 18 yaşından aşağı, 25 yaşından yukarı olmamak Liselerin riyaziye kısmından mezun olmuş bulunmak. Fransız Lisesi (Galata) Talebeler Iise programını tek mil görüp resmî sınavlara hazırlanılar. Fransızca lisanını öğrenmek i çin ihzarî sınıflar vardır. Leylî ve neharî ve yemekli neharî talebeler kabul edilir. Lise 21 lylul tarihinde tekrar acılacaktır. SEN BENUA Tekirdağ Iskân KAZANIN ADI Tekirdağ Merkez kasabası Tekirdağ Merkez kazası köylerin » » » Yekun Şarköy Merkez kasabası ve köylerinde » » » Yekun Çorlu Merkez kasabasında » » » Çorlu Merkez köylerinde » » » Muradlı Nahiye merkezinde Muradlı köylerinde » » Yekun Saray Merkez kasabası ve köylerinde » » » Yekun Hayrabolu Merkez kasabası ve köylerinde » » » Yekun Malkara Merkez kazası ve köylerinde » 5» 3» Hususî Şartlar: Fiatı Lira Kuruş 209 14 161 24, 277 132 222 90 14 70 Tutarı Lira Kuruş 22,168 84 9,835 64 15,006 60 47,011 08 5,285 60 12,248 17,534 153 22,976 12,943 25,648 20,265 11,881 17,521 111,391 6,449 50 10 96 70 12 70 70 89 00 07 60 7,5 muvakkat teminatı Lira Kurus 1 1932 1936 seneleri arasında liselerin fen kısmından mezun olmuş bulunmak; riyeziye, fizik, kimya derslerile ya bancı dildejj iyi not almış olmak. 2 Tahsile gitmeğe ve avdette banka hizmetinde çalış • mıya mâni resmî veya hususî bir taahhüdü olmamak. Taliblerin nihayet 20 temmuz 1936 tarihine kadar aşağıdaki vesaiki «M. E.» remzile Ankarada Sümer Bank Umum Mü dürlüğüne ve İstanbulda Sümer Bank İstanbul Şubesine gön dermeleri lâzımdır. 1 Hâl tercümesi, 2 Mekteb şehadetnamesi ve imtihan notları cetveli, 3 Resmî bir hastaneden alınmış ve, yukarıda yazılı sıhhat ve bünye şartlannı muhtevi bulunmuş bir sıhhat raporu, 4 Fotoğraf. Bu vesikalar makine ile yazılmıs üçer nüsha olarak gön iderilecektir. îmtihan 31 temmuz 1936 saat dokuzda tstanbul ve Ankarada ayni zamanda yapılacaktır. «1607» (3780) 3,525 83 Ademi İktidar, Bel Gevşekligine en tesirli bir ilâ'ç SERVOlN'dir. thtiyarlara genclik, yorgunlara dinclik verir. Taşraya posta ile 175 kuruşa gönderilir. Sirkeci Merkez Eczanesi Ali Rıza. 55 [*] 150 ev 1 1,315 06 87 [*] 68 77 [*] 91 [*] 81 JUVANTİN KANZUK Tek ev Çift ev Tek ev ' Çift ev Tek ev Çift ev 70 [*] 800 ev 40 150 50 75 200 61 82 225 153 96 264 10 190 34 333 10 222 70 146 69 250 30 161 277 209 24 90 25 98 24 90 . 8,354 33 Saç boyaları as [*] ev Açık Eksiltme İle Almacak Motorin 15,284 50 21,734 10 10,462 50 27,673 50 38,136 00 9,835 64 22,787 80 32,623 44 1,630 06 tstanbul Sıtma Mücadele Riyasetî Arttırma, Eksiltme Komisyonundan: Satm almacak madde: 60 ton Motorin. 1 Eksiltme 22 temmuz 1936 tarih çarşamba günü saat on beşte Modada Rızapaşa sokak 14 numarada Sıtma Mücadele Riyaset binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 2 Tahmin edilen fiat «4,500» lira ve muvakkat teminat «337» liradır. 3 Şartnameler bedelsiz olarak İstanbul Sıtma Mücadele Ri yaset kaleminde görülebilir. 4 Istekliler 936 senesi Ticaret Odasına kayidli olduklarına dair kanunî vesika getireceklerdir. Eksiltmiye girecek istekliler hazırlıyacakları teminat mektublarım eksiltme saatinden bir saat evvel Kadıköy Sıtma Mücadele binasındaki Komisyona vermiş olacak lardır. (3783) [*] ev 368 161 2,860 20 [*] 277 Yekun [*] 2,446 76 Işaretli evler çift olduklarından yekuna iki misli olarak dahil edilmişlerdir. Elektrik Şirketinin Paviyonunu geziniz Bursa Vilâyetinden: 1 Eksiltmiye konulan iş «Bursa Yenişehir ve Bursa Bandırma yollarının baş taraflarından ceman 3553 metre kısmının esash surette tamiri ve üzerine asfalt kaplama inşası». 2 Muhammen keşif bedeli «60,580» lira «72» kuruştur. 3 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Hususî şartname " D Silsilei fiat ve keşif cetveli E Eksiltme ilânı. Istiyenler bu şartname ve evrakı «152» kyruş bedel mukabilinde Bursa Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltme 17/7/936 tarihinde cuma günü saat 15 te Bursa Vilâyeti Daimî Encümeni odasında yapılacaktır. Ancak bugüne kadar Nafıa Vekâletinden proje ve keşif evrakı ve şartname tasdik edilip gelmediği takdirde ijıale yapılmıyacaktır. 5 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin «4279» lira muvak kat teminat vermesj ve bundan başka yukarıda yazılı evrakı imza taması ve aşağıda yazılı resmî vesikaları göstermesi lâzımdır. 2490 numaralı kanunda yazılı vesikalarla beraber 1/6/936 tari hinden sonra Nafıa Vekâletinden alınmış ehliyet vesikasını ve Mü hendis veya Fen mektebinden mezun olduğuna dair resmî belgeyi veya ruhsatnameyi ve bir mukavele ile lâakal altmış bin liralık kırma taş şosa ve tesviyei türabiye ve imalâtı sınaiye ve otuz bin metre murabaa soğuk asfalt yol inşaatı taahhüd etmiş ve bu taahhüdlerini hüsnü suretle ikmal etmiş olduğuna dair taahhüdün ifa edildiği Vilâyet Nafıa Müdürlüğünden alınmış resmî belgeleri. 7 Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede yazılı saat ten bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların ninayet dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Posta ile olacak gecikmeer kabul edilmez. (3656) Yerli Mallar Sergisinde ıTaksim Bahçesinde nur. 2 Her kazada yapılacak evlerin muhammen bedellerile % 7,5 muvakkat teminatları yukarıda gösterilmiştir. İstanbul ikinci icra memurluğundan: 3 Ihale 13 temmuz 936 pazartesi günü Tekirdağında Valikonağı caddesinde kâin İskân Da Mahpus ve satılmasına karar verilen iresinde yapılacağından o gün saat on dörde kadar 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kanutesbih, ağızlık, mostra camekânı ve iç nunun tarifi dairesinde hazırlanacak teklif mektubları mezkur dairedeki Komisyon Başkanlığma camekân açık artırma ile Hamidiye makbuz mukabilinde teslim edilmelidir. caddesi 61 numaralı Çubukçuyanın dükkânmda 10/7/936 tarihinde saat 4 Talibler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile salâhiyettar makamlardan musaddak eh 9 dan itibaren satılacaktır. İsteklilerin liyeti fenniye vesikalannı teklif mektublarile birlikte Komisyon Başkanlığma teVdi edeceklerdir. 936/1216 numaralı dosya ile tayin olu • 5 Talibler bu îşe aid keşifname, şehir evi, tek ve çift ev projeleri, inşaat umumî şartnamesi nan gün ve saatte mahallinde hazır bu kerpiç ve kiremid şartnamelerini ve hususî şartnam e ile yapılacak evlerin köylere taksimini gösteren lunacak memura müracaatleri ilân olu cetvelleri ve mukavele projelerini Tekirdağ tskân Müdürlüğünde görüp tetkik edebilirler. (3782) (24234) Kumral ve siyah olarak sabit ve tabiî renk verir. Ter ve yıkanmakla çıkmaz. Yegâne zararsız ve tanınmış sıhhî saç boyasıdır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu İstanbul 1 29/6/936 tarihinde münakasası yapılacağı ilân edilmiş ise de talib zuhur etmediğinden, Te , kirdağ Merkez kazası ve mülhak kazalannda yaptırılacak yukarıda gösterildiği üzere merkez kaza ^ «ile köylerinde 275, Çorlu kazası merkezile köylerinde 800, Hayrabolu kazavt merkezile köylerinde 200, Saray kazası merkezi ve köylerinde 150, Şarköy kazası merkez ve köylerinde 150 ve Malkara kazası merkez ve köylerinde 225 göçmen evlerinin (kireç, kerpiç, taş, kiremid, tuğla ve işçiliği müteah • hide aid olmak vesair malzemesi Hükumetten verilmek üzere) inşası kapalı zarf usulile ve her kaza ayrı ayrı olmak üzere yeniden eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme llânı ve eski deri yaralarına En tesirli bir ilaçür Sirkeci, Merkez eczanesi Beyoğlu Nüfus memurluğundan: Kadıköy Kasımpaşa mahallesinin Akifbey sokağmda 11 sayılı ev üzerine Nüfus kütüklerinde kayidli ve Beyoğlu Yazıcı sokağında 1 numarada oturan Yakof oğlu Hayim admı Yaşar olarak tashih ettirdiğinden kanunu medeni mizin maddei mahsusasına göre keyfiyeti ilân olunur. (22434) EKZEMA DERMOZ D TER C A I • İÜ| A • Yazın muz'ic terlerinden kurtulmak için lngiliz Kanzuk Ec^^ ^ ^ " zanesinden Borsalina ter pudrasını kullanınız. Hiç zarar vermePUDRASI den koltuk altı ve ayaklann terlemesine ve kokmasına mâni olur. Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı . İstanbul Satınalma Komssyonımdan: Işin cinsi Muhafaza eratî için kaput Muhafaza eratı için kışlık elbise Muhafaza memurları için elbise Muhafaza eratı için yazhk elbise Miktarı 942 tane 1868 1160 3106 takım takım takım Tasınlanan tutarı 25379 lira 18629 lira 15856 lira 40 K. İlk teminat 1904 lira 1398 1190 lira lira Tarih 17/7/936 18/7/936 24/7/936 Gün Cuma Cumartesi Cuma Saati 15 te 11 de 11 de 60 K. 13 K. 1 Gümrük Muhafaza Komutanlığı için yukarıda yazılı kaput ve elbilelerin kapalı zarfla eksiltme leri yapılacaktır. 2 Şartname ve evsafları Komisyondadır. 3 Erat kaput ve elbiselerinin şartnamesi 127 kuruş mukabilinde alınır. 4 İstekliler kanunî vesikalarile birlikte teklif mektublarım bir saat evvel Komisyona vermeleri. (3500) Adliye Vekâletinden: Maaşları 12 liradan 25 liraya kadar olan Kaza İcra Memurluklarile Vilâyet tcra Memur muavinliklerine orta tahsili bitirmiş ve mah keme ve adliye dairelerinde en aşağı üç sene muvaffakiyetle hizmet etmiş ve yaşı otuz beşi geçmemiş olan başkâtib ve kâtiblerden talib olanların icra ve iflâs kanunu, icra kanunu tatbikatile kanunu me deni ve borçlar kanunu ve hukuk usulü muhakemeleri kanunundan vekâlette 15 temmuz 936 çarşamba günü imtihanları icra edilece ğinden yukarıda yazılı şartları haiz olduklarına dair vesikalarile birlikte Zat Işleri Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. «1608» (3777), •THE BLACK SEA STATE STEAMSHIP LiNE OF THE U. S. S. R. Yolcu ve eşya Lüks ve ekspres seferleri. motörü 14 temmuz saat 21 de « IAN ROUDZOUTAK » LEZZETL! OLUR SELÂNİK, PİRE, YAFA ve POTSAİD'e Galata rıhtımmdan hareket edecektir. Fazla tafsilât için acentalara müracaat. G. SCHEMBRİ ve MAHDUMLARI Halefi: G. Schemri Galata, Çinili Rıhtım han Tel. 42653
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog