Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

7 Temmuz 1936 CUMHURIYET PARALAR Bu nasıl kontrol? IBastarafı 1 inci sahifede] Alış Satış Cihangirde Ozoğlu sokağında 43 numa • 62b. 628. 1 Sterlta rafından kararlaştırılan bütün vasıta 123. 126 rada oturan Nuri imzasile aldığımız mek1 Oolar 4 • [Baştarafi 1 incı sahifede] larla, tehdıd karşısında bulunacak o tubda deniliyor ki: «Ailemle Alkazar sine. şünülmektedir. Söylendiğine göre, İtalya162. 166 20 Fransi2 Fr. 190. 196. 20 Llret İngiliz başmurahhast değisti 5 • • nm zecrî tedbirlerin kaldırılmasmdan son lan Boğazların müdafaasını deruhde et masına gitmiştik. Bilet aldık Kapıda bu 80. 84. 20 Belcika Pr. meleri teminatını ilâve ediyordu. Tür nun yarısmı kopardılar. Içeride fılmin tam Montrö 6 (Sureti mahsusada giden ar ra muhtemel istinkâfı, Akdeniz devlet 21. 23 5( 6 • 20 prahmi yarısında bir stirü kimseler biletlerı kon 818 510. 20 Isvicre Pr. kadaşımızdan) İngiliz delegasyonuna leri arasındaki anlaşmanın muhafazasın kiye hükumeti, mevzuubahs garantinin trol edeceğız diye sinemada kaç kışi varsa 7 26. 22. 20 Leva riyaset eden Lord Stanhop îngiliz kabi dan ileri gelecektir. Çünkü Roma bu an askerlikten tecrid ve serbest geçid bilâistısna hepsini rahatsız ettiler. 84. 1 Florin tfi. 8• • • •1 maddelerinin ayrılmaz parçası olduğu 94 20 Cek kromı Bu isi murakabe edenler herhangi bir nesinde başka bir vazifeye tayin edildi laşmayı paktın 16 ncı maddesinden do 85. nu, Lozan muahedesi mümzilerinin yolsuzluğu meydana çıkarmak istiyorlarsa 24. • 1 Avusturva SL 9 22. ginden yerine Bahriye Erkânıharbiye ğan tedbirlerden ayırmamaktadır. 16 1 Peceta resmen ifade etmiş bulunmaları key bu şekilden başka bir çare yokmudur kı 14 !•' 30. Reisi Lord Stanley tayin edilmiş ve esa Dünkü müzakerelerin tafsilatı 10 1 Mark 28. fiyetini, 18 inci maddeye verilen ehem herkes filmin tam heyecanlı zamanında 1 Zlotl 22 19. sen Cenevrede bulunmakta olan Lord rahatsız edılıyor? Montrö 6 (A.A.) Konferansın u miyete delil saymaktadır. 1 Peneü 24 Soldan sağa: 22. Montrö içtimalarma iştirak için buraya mumî celsesinde, teknik komite başkanı Çıkış saati beklense de kapıdan bir daha 20 Leva 16 13. Binaenaleyh, bu garanti hükümsüz 1 Memleket içinde yapılan eşya. 2 20 Dinar kontrol yapılsa olmaz mı? 52 gelmistir. 4a M. Kontzesko, komitenin mesaisi hak yahud tereddüdlü kaldığı takdirde, 1 Yen 34 Gönlünu eğlendirmek, bir zevk duymak Etrafı su ile çevrılmiş kara, gurültü. 3 32. İngiliz teklifinin esasları tekmil muahedenin muvazenesi, Tür için parasile oraya gırenleri boyle müna . Birme kefalet eden, isim. 4 . Kaba ve ka 20 İsvec Irronn 33. kında izahat verdi. 31 1 Türk altını 968. kiyenin ve Avrupa sulhunun zararına sebetsiz hareketlerle sinlrlendirmekte ma lın kumaş, arabca «yemek», rusça «evet». *66 Montrö 6 (Sureti mahsusada giden arBaşkan İngiliz delege heyetinin yeni 1 Banknot Os R. 242 244 5 Bir saatm altmışta biri. 6 Uzak, eskadaşımızdan) Bugün konferansa bir mukavele projesi verdiğini bildirdi. olarak bozulmaktadır. Notada, derpiş na olmadığını o gün o vaziyeti ihdas eden ki Mısırlılarm en büyük mabudu, sporcu ÇEKLER edilen garantinin ademi vücudü ispat ler herhalde biliyorlardır. tevdi edilen ve 6 ncı maddeye kadar müLord Stanley verilen metnin yeni bir larm «yaşa1» si. 7 Vucudumüzde dolasan edilmektedir. Evvelâ, son siyasî buh Bu hususta aıd olduğu makamların dık, kırmızı su. ustune ekin ekilen arazi. 8 . Açüış Kapanış zakere edilen lngiltere projesi aşağıyukan teklif teşkil etmediğini, Türk projesinde, Londra 623 6i8. ranlar, kollektif emniyetin halihazır kat nazarlarını çekmenizi dilerim > Nota, fransızca «dost». 9 Içine hiçbir şey Nev Yok 0.7997 0.7970 Türk metalibatına gayet geniş tavizlerde teknik komitede muvakkat anlaşma elde daki mekanizmasınm, kâfi bir himaye Bir nüfus işinden şikâyet karısmamış, bir rabıt edatı, demirin rutu Paris 12OC 12.03 bulunmaktadır. edilen noktalar gözönünde tutularak ya teşkil edemiyecek derecede ağır işledi10 1525 10.1325 Geyve istasyonunda oturan Düzcenin bette hâsıl ettiği kir. 10 Utanmaktan e. Milâno Brüksel 47165 4.7290 Matlub anlaşmarun miihim noktalan pılan tadilât neticesi olduğunu bildirmiş" ğini ispat etmiştir. Halbuki, Türkiye, Ardıçdibi koyunden Tahmas oğullarından mir, atılgan ve yırtıcı adam. Atina 34.5790 84.79 Mehmed Naim imzasile aldığımız mektub. tir. büyük devletlerin müşterek garanti Yukarıdan aşağıya: şunlardır: Cenevre 2.4370 2 4417 da deniliyor kı: «Düzce nüfus memurlu . 63.1582 63. 1 Karadenızde sahıldar bulunan Konferans, bir fikir teatisinden sonra, vadini, sırf bu kifayetsizliğin önüne İunca uç senedenberi verilmiyen nüîus 1 Kartal taraflarında suyu ile meşhur Sofva 1.1728 1.17 Amsterdam devl«tlerle Karadenize giden yegâne yol yeni metni Türk mukavele projesile kar geçmek için kabul etmişti. Fakat, bu cüzdanımm iadesi hakkmda Geyve istas bir sayfiye yeri, her zaman içtiğimiz şey. Pras 19.1645 19.1148 41937 41832 Vivana üzerinde hukuku hükümranileri bulunan şılaştırarak müzakere etmeğe karar ver gün, bu müşterek harekete güvenilebi yon postanesinden 14/4/936 tarih ve 523 2 Terbıye, sakin. 3 . Az pişmiş yumurta, sayılı ıadeli taahhudlü istidama da bir ce nota. 4 Beyaz. 5 Çok geleni geçeni olan, Madrid lecek mi? 5.82 5.8084 devletlerin haklanna aid umumî hukuk miştir. Konferans, mukaddemeyi diğer vab alamadım. Nufus cüzdansız kaldığım karnı doymus 6 . Arabca «su», bir şeyi Berlin L9794 1.9764 Açılması, alâkadarlar tarafından ka dan çoktandır tıcaret için bir tarafa çı . muvakkaten kullanma bedeli olarak veri Varsova 41832 bütün maddeler tatbık edildikten sonra meselesi. 4193Î 42020 4.302J len para, eşeğin çıkardığı ses. 7 . Karta BudaDeste 2 Akdenizde emniyetin teşkilâtlan müzakere etmek kaydile madde madde bul edilen müzakere, birçok unsurları kamıyorum 107.4167 Bükres 107 685 ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan üçü Fakir olduğum için yol parasını tedarik calı meşhur bir kumandan. 8 Nota, su Belerad 35.9655 müzakereye başlamıstır. 35.0525 dırılması. bize çok mühim görünüyor. Evvelâ, he edip işimi mahallinde ıntaca takatim yok luca pişirilmiş pilâv 9 . Ağzın duyduğu Yokohama 2.6S25 2.6890 Konferans cumarteriye bitecek . Birinci ve ikinci maddeler hiçbir mü men hemen kapalı bir denizin sahildar tur Bu hususta aid olduğu jiıksek makam zevk, tokat 10 . Fıkaraya verilen şey, du Moskova 24.9866 24.9244 3.0825 Stokholm 1,0886 Montrö 6 (Sureti mahsusada giden ar lâhaza yapılmaksızın kabul edildi. devletlerinin hukukıle bu denizin tek ların dikkat nazarlarını çekerek isimin bir manm bıraktığı kir. kadasımızdan) Boğazlar konferansıUçüncü madde muvakkaten kabul e bir mahrec yolu üzerinde hakimiyet sa an evvel bitırilmesi hususunda delâletinizi ESHAM Evvelki bulmacanın halledilmif çekli nın Türkiye lngiltere Rusya Fransa dildi. Hiçbir delege heyeti, merbutun hıbi olan devletin hukuku arasında bir rıca ederim.» Açılış Kapanış 0 7 5 1" 9.30 Aslan çimento 9.30 Japonya ve anlaşmaya iştiraki umulan metni müzakere ve kabul edilmedikçe bu uzlaştırmaya müteallik hukukî mesele68 35 Merkez Bankası 68.25 si vardır. Bundan sonra, Türkiye ile 1 IIC|A|K|B|H|A|V|A Italya arasında bu hafta bir neticeye muvakkat kabul ile bağlı bulunmıyacak1 Rusya arasındaki münasebetlerin Ba tSTİKRAZL AR bağlanması ihtimali kuvvetlidir. Tahmin tır. 2 A ŞİB SİOİK AİKİÜİF bıâli ve Çarlar devrine nazaran düzellere göre konferans cumartesi günü biteAçıhî Kapanış Dördüncü madde, sağlık kontrolunun miş olması meselesi geliyor; ve nihayet 3 M IIHİB YİA LİAİKİI 21,12Û Türk borcu I peşiı 21.175 Şubeye davet cektir. hem girişte, hem çıkışta yapılacağını ve Akdenizde emniyetin tanzimi işi var 4 AlKll L II S İİB U|S > > I vadeli 21.175 21.20 Eminönu Askerlık Şubesinden: fakat resminin yalnız bir defa alınacağını dır. Türk teşebbüsünü, birkaç hafta Italyada telakkiler > > n oesin 19.725 5 NİB E|B A M|E L Mehmed Kâmü oğlu Mehmed Fahreddln 19.80 > » II vadeli 19 8U Roma 6 (Hususî) îtalyan mehafili tasrih maksadile yapılan bazı tadilâtla danberi, günün işlerinin birinci plâ 322, Hasan Tahsin oğlu Mehmcd Münir 98 25 98.25 Sıvas . Erzurum I 6 • S IİR A •|B|T|E N nında yer tutan Akdeniz paktı projesi 328, Şerafeddin oğlu Ahmed Nusrat 238, 57.25 58.25 Boğazlar meselesinin îtalyayı doğrudan kabul edildi. 5 Hazine 7 T E R • E Beşinci madde, Türkiyenin Milletler ne bağlıyan bağları da görmemek im Osman Haluk oğlu Ali Şefik 328, Huseyin doğruya alâkadar ettiğini, zira Montröde TAH VtLÂT Mazlum oğlu Ahmed Adnan 326 verilecek kararlann Akdenizdeki kuv Cemiyeti azası sıfatile olan vecibeleri kânı yoktur.> 8 EİR »ISİA G|A|N|A K Yukarıda künyeleri yazılı ve kısa hiz Açüış Kapanış vetlerin muvazenesini değiştirecek mahi hakkmdaki 23 üncü maddenin kat'î şe RİEİB E|K|« L •' metli eratın kısa bir zamanda şubeye gel9 43.45 oesin 42.40 Anadolu I melerl. yeti haiz bulunacaklarını söylemektedir kilde tahriri kaydi ihtirazisile kabul edil43 4u 43.45 > n e. E B|A|R|A B 10 4J25 » mü vadeli 45, .'5 di. *** ler. Beşiktaş Askerlik Şubesinden: Altıncı madde, bir noktai nazar teaHeyetler arasında gÖrüşmeler 1 Beşiktaş şubesinden tutün ikrami Ndrasteni, tisine vesile oldu. Bulgaristan ve RomanIBastarafı 1 inci sahifede] yesi tavziatı 8/7/936 tarihlnde başlıyacakMontrö 6 (Sureti mahsusada giden ya delege heyetleri, Lozan mukavelesi zaflyet ve Cenevreden aynldığı zaman istasyonda tır. arkadaşımızdan) Fransız başmurah nin buna tekabül eden maddesindeki 2 Malullere çarşamba, şehid aileleri Chlorose hası M. Pol Bonkur bugün Cenevreden ancak on, onbeş kişi bulunuyordu. Hiçbir ne cuma günleri sabahleyin saat 9 dan 12 formüle benzer bir formül kabulü suretile Montröye geldi. Tevfık Rüştü Aras, M. hâdise olmamıştır.» ye kadar tevzi edilecektir. benizsızhk idn yegâne deva kanl ıhya eden C | P Q p bazı düşmana yardım şekillerinin tasrihi Pol Bonkur, M. Litvinof, M. Politis ara3 Maluller rapor, maaş cuzdanı ve beRas Nasibu, Cene\Tede kalmıştır. faydalı olacağını bildirdiler. ratı, hüviyet cuzdanı, 3 kıt'a fotoğraflarile. sında mülâkatlar oldu. Necasi Paristen geçti M. Politis «düşmana yardım» tabiri 4 Şehid ailelerinin maaş cuzdanı ve Delegasyonlar arasında fikir birliğiParis 6 (A.A.) Necaşi, berabe beratı, huviyet cüzdanlarile 3 kıt'a fotoğ nin, beynelmilel hukuk kaidelerile fnuaynin daha ziyade kuvvet bulduğu anlaşılyen olan bitaraflık vazifelerine muhalif rinde Ras Kassa olduğu halde bu sabah raflarile muracaatlerı ilân olunur. makta idi. 1 28/1/936 tarihinde açık eksiltme suretile satın alınacağı ilân olarak düşmana yapılan hizmetlere şamil saat 8,30 da buraya gelmiş ve beyanatta olunan 5,000 lira muhammen bedelli 100 aded portatif yazı makinettalyanın aldtğı vaziyet olmak lâzım geldiğini ve Türkiye dele bulunmaktan imtina etmiftir. Fatih icrasından: «inin eksiltmesi 13/VI1/936 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Montrö 6 (A.A.) Havas ajansı ge heyeti, kendi noktai nazarma tamamen Sonuna kadar harb! Alacaklı Ali tarafından borçlu Tak bildiriyor: Dün akşama kadar İtalyanm uygun olan bu tefsirin her türlü tasrihi 2 İsteklilerin parasız şartnameleri almak üzere hergün ve ekLondra 6 (A.A.) Habeş dele simde Sıraselvilerde 47 numaralı Şat Boğazlar konferansına resmen iştirak e zaid kıldığını bildirmiş ve konferans al siltme için de tayin olunan gün ve saatte kanunî vesikalariie ve '"r gasyonu kâtibi M. Emmanuel Abraham, vanbey apartımanında 4 numarada otudeceği zannedilmekte idi. Fakat, ttalya tıncı maddeyi kabul etmiştir. sulh severler taarfından yapılan bir halk ran Nesim Levi hakkında yaphğı Fatih 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat şunın sükutu karşısında, belki de sadece bir Konferans yarın saat 10 da tekrar top toplantısmda şu beyanatta bulunmuştur: sulh ikinci hukuk mahkemesinin 933/ besindeki Alım Satım Komisyonuna müracaatleri. (3523) müşahid göndermekle iktifa edeceği dü lanacaktır. « AdisAbabanın haricindeki bü 36 numaralı ilâmile taleb eylediği 216 2 Ingiliz projesinin müza keresine dün başlandı lurkıyenm tezı çok sağlamdır »umhuriyet t y ınıy HaıO GÜNÜN BULMACASI 1 •i 4 0 0 a İL 1 1a 1 \m ı Im 1 1 • Istanbul Borsası kapanış fiatleri 6 7 1936 la 1 1 !• M •1 |B| 1 | Ç ASKERLİK İŞLERİ ) s z i m DlElŞft Negüs nevmid ve kararsız Londraya avdet etti JJiÜE s Pli KANSIZLIK l tnhisarlar Umum Müdürlü^ünden J tün Habeş halkı, yağmur mevsimi başlar liranın %5 faizi 17 lira 45 kuruş ma • başlamaz sonuna kadar düşmanla çar sarifi muhakemenin tahsiline dair icra pışmağa azmetmiştir. Habeşliler, hatta emri borçlunun mezkur mahalden çı sopa ile dahi olsa muharebeye devam karak ikametgâhı meçhul kaldığı mübaetmeğe karar vermişlerdir. Habeşliler, şirin verdiği meşruhattan anlaşıldığın düşman büyük babalannm mukaddes dan 20 gfün müddetle ilânen tebligat ictoprağından dışarı atılıncıya kadar ve rasına karar verilmiştir. Mezkur gün yahud artık muharebe edebilecek tek bir zarfında hükmolunan parayı vermez ve Habeşli kalmayıncıya kadar istiklâlleri tetkik merciinden veya temyiz veya için mücadele edeceklerdir. Biz hiç bir iadei muhakeme yolile aid olduğu mamemleketten bizim istiklâlimiz için asker kamdan icranın geri bırakılmasına dalerinin kanını dökmesini istemiyoruz. Bi ir bir karar getirmediği takdirde cebri zim bütün istediğimiz şey, silâh ve mü icra yapılacağı ve gene bu müddet içinhimrnat alabilmek için bir miktar para de mal beyanında bulunmazsa hapisle dır. Üst tarafını Habeş muharibleri ya tazyik olunacağı ve hakikate muhalif pacaklardır. Avrupanm emniyet ve se beyanda bulunursa hapisle cezalanacalâmeti namma bize ihanet edildi. Hiç ğı ilânen tebliğ olunur. (24232) bir fedakârlık, hatta Habeşistan gibi eski ve kimseye zaran dokunmıyan bir milletin imhası bile Avrupanın ve cihanın Kartal sulh mahkemesi ahkâmı şahufuklannda tereşsüm etmeğe başlamış o siye kısmından: lan müthiş harb tehlikesini defedemez.» Kartalda hükumet caddesinde 41 numarada oturan Mığırdıç karısı Honarik Habeş harbinde ölenler Milletler Cemiyeti Asamblesinde îs nü yazmıştık. imzasile mahkemeye verilen arzuhalde panya murahhası söz söylerken, kendini Roma 6 (A.A.) Habeş harbi kocası Mığırdıç üç senedenberi mefluç Yukarıki resim, güme giden Yahudi öldürmeğe teşebbüs eden Yahudi fotoğ fotoğrafçıyı sedye ile meclisten çıkanlır nin hitammdanberi yapılan zabıta hare ve son zamanlarda ise akıl hastalığına rafçmın bir gün sonra hastanede öldüğü ken göstermektedir. kâtı esnasında üç nefer ve iki zabit öl müptelâ olduğundan malini idareden müştür. âciz olduğu ve bu yüzden mutazarnr Müsaadesiz getirilmiş mallar Resmî dairelerin telgraf 1 kânunusani 1936 tarihindenberi ö oldukları iddiasile bu bapta acilen tedAnkara 6 (A.A.) 1/7/1936 da lenlerin miktan 2,553 e baliğ bulunmak bir ittihazı talebü istida olunmuş ve muhaberatı mer'iyet mevkiine girmiş olan 2/4629 saKartal hükumet tababetince bilmua tadır. Ankara 6 (Telefonla) Resmî tel yene verilen raporda (Takfor oğlu 48 yılı kontenjan kararnamesinin 5 inci graf muhaberelerini ücrete tâbi tutan Habeşistanda vaziyet fena yaşında Mığırdıç tasallubu şerayin nemaddesine göre V listelerinde bulunan kanunun tatbikına başlandı. Kanun, Londra 6 (Husus) Royter Ajangeçen sene Meclisten çıkmış, fakat Veticesi üç senedenberi felci nısfı tulânii eşyanın yabancı ülkelere siparişinden evsınm Habeşiltan muhabiri bugün Kahi eysere müptelâ ve hali hazırda hastavel alâkadar vekâletin iznini almak lâ kâlet bütçelerine bu yolda tahsisat konulmadığından tatbikı bu seneye bıra reye dönerek, Habeşistanın hakikî vazi lık baki olduğu gibi dimağda husule zım gelmektedir. kılmıştı. Vekâletler, geçen seneki u yeti hakkmda şu malumatı vermiştir: gelen teleyyünden dolayı da aklını zayi Buna binaen, tüccarın, önceden ahn mumî telgraf muhaberatı tutarınm üç «Habeşistanda İtalyanlar barut fıçısı etmekte ve sözlerinde ve düşüncelerinmış sipariş müsaadesi olmaksızın, getiril te birini peşinen Posta idaresine vereüzerinde oturmuş adam vaziyetindedir de mantıksızlık ve gayritabiilik görülmiş olan mallannın gümrüklere gelmiş ol cekler, bu suretle bir sene muhaberatler. Habeşler her tarafta çeteler teşkil e mekte olduğu ve kendi emvalini idaremasını ileri sürerek muamelelerinin intacı ta bulunacaklardır. Her Vekâlet bu sene bütçesine bu derek İtalyanlara hücum ermekte ve mü ye gayrimuktedir bulunduğu ve vesayehususundaki müstaceliyet taleblerinin nanun için tahsisat koymuştur. him zayiat verdirmektedirler. Habeş çe te muhtac idiği) gösterilmiş ve mahkezarı itibara aîınmıyacağı bildirilir. Sadece Meclisten ilk çıkan Sahil Sıh telerinin mükemmel silâhlan ve bol cepa mece hasta ve mefluç Mığırdıca vasi tayininden evvel zarurî olan işlerin gö hiye ve Evkaf bütçesine tahsisat ko Yeni tayyareler nesi vardır. nulmadığından bu ücretler diğer fasılrülmesi için kanunu medeninin 370 inci Atina 6 (Hususî) Yunanistamn lardan münakale suretile temin edile Daha birkaç gün evvel Deridavada maddesi mucibince ve bir tedbiri mu yeniden satın alacağı tayyareler hakkın cektir. Habeş çeteleri italyanlara hücum ederek vakkat olmak üzere kendisinin medenî da tetkikatta bulunmak üzere Avrupaya haklarını istimalden muvakkaten menAdliye tayinleri birçok zabit ve asker öldürmüşlerdir. giden mütehassıs heyet geri dönmüştür. Ankara 6 (Telefonla) Lâğvedilen Diğer taraftan Goredeki muntazam ne ve karısı Honarikin bu hususta kenHeyet raporunu hava erkânıharbiyesine Istanbul sekizinci ihtısas mahkemesi disine mümessil tayinine ve bu karann vermiştir. Erkânıharbiyeden tercih edile reisi Atıf İzmir ceza hâkimliğine, Müd Habeş hükumetinin kontrolu altında Ha lânına ve bir taraftan da Mığırdıçın 'cek tipte 24 takib ve 12 de gemilerle deiumumisi Reşid Aydın Müddeiumu beşler mühim tahşidat yapmaktadırlar. muayenesi için adlî tıb işleri meclisine Habeşistanın her tarafında çetelerin sevkine ve alınacak rapor üzerine lâ müşterek hareket edecek 36 tayyarenin miliğine, müstantik Hakkı Şükrü Ba lıkesir Müddeiumumî muavinliğine, ismarlanması kararla^tırılmıştır. Bu on iki gösterdiği faaliyeti neticesinde Asmara zım gelen muamelenin ifasına karar vebaşkâtib Muammer de Diyarbekir ih ttyyare bombardıman tayyaresi olarak tısas mahkemesi başkâtibliğine tayin e ile Adis Ababa arasında tayyare seferle rilmiş olmakla keyfiyet alâkadaranm nıalumu olmak üzere ilân olunur. kuilanılaçaktırc dıldüer. ri durdurulmuştur.» Güme giden Yahudi fotoğrafçı Sıvas dahilinde kâin Çakrı tuzlasında yapılacak 17278 lira keşif bedelli abdan ve göl inşaatının 3/7/936 tarihinde kapalı zarfla yapılacağı ilân olunan eksiltmesine istekli çıkmamasından dolayı bermucibi kanun pazarlıkla yeniden eksiltmiye konmuştur. 1 Eksiltme 14/7/936 tarihine raslıyan salı günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım, Satım Komis yonunda yapılacaktır. 2 Eksiltmiye mimarlar da iştirak edebilirler. 3 Proje, keşifname, şartnamelerle mukavele projesi ve şartnameden mürekkeb evrakı 250 kuruş mukabilinde tstanbulda İn hisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen şubesinden alınabilir. 4 Muvakkat teminat miktarı 3737 lira 47 kuruştur. 5 İsteklilerin eksiltme gününden en az iki gün evvel İnhisarlar Tuz Fen şubesine gelerek istenilen vesaiki ibraz ile ehliyet ve sikası amaları ve bu ehliyet ve kanunî vesikalariie sözü geçen Komisyona müracaatleri lâzımdır. (3758) 1 İdaremizin Polathanede yaptıracağı 121,187 lira 81 kuruş keşif bedelli tütün ambarı kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Münakasa evrakı 6 lira 6 kuruş mukabilinde Inhisarlar İn şaat şubesinden alınabilir. 3 Eksiltme 23 temmuz perşembe günü saat 11 de İstanbulda Kabataşta İnhisarlar Levazım şubesindeki Alım, Satım Komisyo nunda yapılacakty r. 4 Muvakat teminat 7309 lira 39 kuruştur. 5 İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat şubesine gelerek Nafıa Vekâletinden aldıkları fennî ehliyet vesikalarını ibraz ile münakasaya girebileceklerine dair birer ve sika almaları şarttır. 6 Teklif kapalı zarfları ihale günü en geç saat tam ona kadar ismi geçen Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş ol mahdır. (3757) Açık Eksiltme İlânı Hendek Belediye Reisliğinden: 1 Hendek elektrik tesisatı inşaatının kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle eksiltmiye çıkarılmış ve ihale günü olan 1 temmuz 936 çarşamba günü isteklilerin vaki teklifi lâyık görülemediğinden «10» gün müddetle tekrar elde mevcud proje, idarî ve fennî şartnameleri dahilinde açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Taliblerin ihaleye iştirak etmek üzere keşif bedeli muhammeni olan «33,353» liranm yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate ile beraber, ihale günü olan 10/7/936 cuma günü saat on ye dide Hendek Belediye dairesine gelmeleri. 3 Proje ve şartnamelerini Hendek Belediye Dairesinde görebi lirler veya İstanbul: Taksimde İstiklâl apartımanında mü hendis Hasan Haletten beş lira mukabilinde alabilirler. 4 İşbu inşaatta kullanılacak ağaç direkler, santıral binası ve şartnamesinde gösterilen mahallince yapılacak bazı işler Belediye tarafından yapılacaktır. (3747)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog