Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 7 Temmuz 1936 Danzig meselesi, Avrupa için bir tehlike oluyor Almanya, Avrupanın siyasî istikrarına vuracağı ilk darbeyi Danzigden indirecekmiş! IBaştaraft 1 inci sahlfedel mıntakalann ve sevkülceyş noktaların üzerinden uçmuş olması dolayısile endi şe içinde olduklarından M. Eden, öğleden sonra bu mesele hakkında da izahat verecektir. M. Eden, bu suallere vereceği cevabları hazırlamak üzere bu sabah erkenden Hariciye Nezaretine gitmiştir. Berl'in 6 (A.A.) Voelkisher Beobachter gazetesinin bir muhabirine beyanatta bulunan Danzig âyan meclisi reisi M. Greiser, şöyle demiştir: « Eğer Milletler Çemiyeti, Dan zig işlerine kanşmakta devam edecek olursa Danzig meselesi hakkında Ce nevrede yapılacak müzakerelere iştirak etmekten vazgeçeceğiz. Ben Milletler Çemiyeti âli komiserinin Danzigin dahilî işlerine karışmasına bir nihayet vermek için imkân dahilinde herşeyi yapmağa kat'iyyen azmettim. Danzig ile Cenevre arasmdaki münasebetlerde vukua gele cek bir tebeddül, Alman Leh müna sebetlerini hiçbir veçhile müteessir etmiyecektir. Bilâkis bu münasebetler, daha ziyade salâh bulacaktır.» Bu böbürlenme, hiç olmazsa bir ihtar kiymetini haizdir. Esasen birkaç zamandanberi, bazı beynelmilel mehafilde Hitler Almanyasının Avrupanın siyasî istikrarına, doğrudan doğruya indireceği darbenin Danzigde indirileceği düşüncesi hüküm sürmektedir.» Deba gazetesi diyor ki: «Hiç şüphesiz M. Greiser, bütün bu hareketleri kendiliğinden yapmıyor. U nutmamak icab eder ki ilk hâdise, Danzige bir Alman kruvazörünün gönderil mesi yüzünden vukua gelmiştir. Bu kruvazörü göndermeğe ise Berlinde düşü nülüp taşınılarak karar verilmiştir. Diğeı taraftan M. Greiser, Alman payıtahtına uğradığı zaman Alman zimamdarların dan talimat almıştır. Esasen kendisi iki giindenberi nasyonal sosyalıst partisini idare eden kimselerle temas halinde bu lunuyordu. Her halde Cenevre hâdisesi, ciddî bir ihtardır. Paris 6 (A.A.) Fransız gazeteleri, M. Creiserin hattı hareketini ve söz lerinin Almanya ile mutabık kalındıktan sonra yapılmış şeyler olduğu mütaleasında bulunmakta ve bundan Almanyanın bir darbe indirmek niyetinde olduğunu istidlâl eylemektedirler. Diğer taraftan bu gazeteler, Lehista nın hattı hareketi dolayısile endişeler iz har etmektedirler. Pertinax, Echo de Paris gazetesinde diyor ki: «M. Creiser, Danzigden gelirken Berline uğramış ve orada biraz kalmıştır. Şu halde söylediği sözler, M. Hitlerin ni yet ve tasavvurlarına tercüman olmaktadır. Eğer M. Beckin Lehistanı, Alman ya ile cürüm iştirakinde bulunmak suretile hareket edecek ve pancermanizmin istikbalde eline geçireceği yerlere aid olan bir programda kendisine tahsis edilmiş mevkii elde etmek için Baltık denizindeki mahreci için pazarlığa girişecek olursa garb devletleri muahedeleri müdafaa etmekten âciz kalacaktır. Hatta, farzı muhal olarak, böyle bir müdafaada bulunmak niyetinde olsalar dahi.» Oeuvre gazetesi, ayni endişeleri izhar ediyor: «Leh diplomasisi M. Beckin elinde bulundukça Lehistanın Danzig mesele sinde ne suretle hareket edeceğinde şüphe ve tereddüde kapılmaktan kurtulmak imkânı yoktur. Bu sebebden dolayı Paris gazeteleri, muahedeleri zamânlan altına almış olan devletlerin hep birlikte ve süratle faaliyete geçmelerini iltizam etmektedirler.» Perit Journal, diyor ki: «Haksız cür'ete karşı haklı cür'etle mukabele etmek zamanı hulul etmiştir.» Figaro gazetesinden: «Tehlikeden korkmıyarak onu karşılamalı ve henüz vakit geçmemişse bu tehlikeyi defetmelidir. Milletler Çemiyeti misakmı kuvvetlendirmeğe dair olan Fransız plânı, bu noktayı istihdaf etmektedir. Fakat ayni gazete, Cenevredeki mu rahhasların misakın ıslahı için vaktinde aralarında itilâf hasıl etmeğe muvaffak olamamalanndan korkmaktadır. Komünistlerin naşiri efkârı Humanite gazetesi de M. Greiserin dünkü nutku nun Berlin hükumetinin düşünerek vermiş olduğu bir kararın ifadesi olduğu müta leasında bulunmakta ve şu sözleri ilâve etmektedir: «Lokarno devletlerinin yakmda sar fedecekleri mesai esnasmda bu dersi gözönünden kaçırmamalan icab eder.» Çok f ena bîr iş Turneye çıkan atletler geldiler Bu seyahat, spor bakımından faydalı oldu Atletik sporları memleketin her tara fına yayabilmek maksadile Atletizm Federasyonu tarafından hazırlanan propaganda seyahatine çıkan İstanbul atletleri Bursa, Balıkesrr ve Edremidde büyük biı muvaffakiyet gösterdikten sonra şehrimize dönmüşlerdir. Memleketin yetiştirdiği atletleri gazete ve mecmu^larda görüp tanıyan o şehirlerin gerek idareci ve gerekse sporcu larının, kısa bir zaman için bile olsa kendilerile yanyana bulunmak ve ayni saha üzerinde beraber idman yapabilmek imkântnı buldukları için nekadar memnun olduklarını izah etmek kolay değildir. Avrupaya, bilhassa Olimpiyada git mek suretile kazanılacak büyük istifadeleı o seyahatlere iştirak edenler için ne kadar kıymetli ve ehemmiyetli ise memleketin büyük şampiyonlannı bu gibi fırsatlarla görenlerin istifade ve kazançlan da o nisbette büyüktür. Yedi sekiz sene evvel lstanbuldan Bahkesire ve dört sene evvel de Bursaya giden Galatasaray atletlerinin oralarda attıklan atletizm tohumunun bugün nasıl bir kök salmış olduğunu bu seyahatte daha iyi görmüş ol'duk. Atletizm Federasyonunun büyük imkânlar içinde pek kolay bir şekilde ya pacağı bu kabil turnelerin memlekette atletik sporları en yakın bir zamanda inkişaf ettireceğine hiç şüphe etmemelidir. İstanbul atletlerinin geçen hafta içinde yaptıkları bu turnede Edremid gençlerinin atletizm sahasında gösterdıkleri yüksek kabiliyete şaştık kaldık. En ufak bir bilgiden mahrum olan Edremid sporcuları sanki atletizm için yaratılmış birçok kabiliyetleri bir araya toplamıştır. Spor meydanı demeğe bin şahid lâzım olan sahalarda 100 metroluk koşunun hareket hattmda çivili pabuçlan ayaklarında muntazam vücudlü sekiz genci bir arada gördük. Yamru yumru olan bir atIama avuzunda dört atlet uzun atladı. Her biri 5,50 den fazla atlıyanlar ara smda 6 metro içinde olanları hayretle seyrettik. Almanyaya gönderilen pamuk balyelerinden taş çıktı Son zamanlarda Bremen borsasında satışa çıkarılan Türk pamukları Türk ihracat ticareti için yüz kızartıcı bir şekilde çıkmıştır. îktısad Vekâletine yapılan şikâyete göre Bremen borsasına buradan giden ve ismı malum olan bir fırma tarafından gönderilen pamuk balyeleri açıldığı zaman içlerinde birçok taş ve çakıl gibi ağırlatıcı maddeler çıkmıştır. Bu vaziyet üzerine İktısad Vekili Celâl Bayar dün Türkofise, Ticaret Odalarına ve borsalara mühim bir tamim göndermiştir. Bu tamimde çok şayanı teessüf olan bu hâdiseler gözönüne konularak tagşişin men'i ve ihracatm kontrolu hakkındaki kanun mucibince hazırlana cak nizamnamelerle bu gibi hallerin te kerrürüne imkân kalmıyacağı ve ihra catçılann da hareketlerini düzeltmeleıfi bildirilmektedir. Yazan: Habeş împaratoru Haile Selâsie Italyan tayyareleri kiliseleri de bombaladılar Allahın yanma sığınmaktan başka suçu olmıyan kadmlar, çocuklar ve ihtiyarlar enkaz altında ezildiler ve diri diri yakıldılar 5 Belediye ile Defterdarlık arasında bir ihtilâf Belediye ile Defterdarlık arasında bir ihtilâf çıkmıştır. îhtilâfın sebebi ,Karaağacdaki soğuk hava depolarından 120 bin liralık bir vergi istenmesidir. Belediye bu meseleyi halletmek için Maliye Vekâletile temas edecektir. «M. Hitlerin hedefi Danzigdir» Londra 6 (A.A.) Morning Post, yazıyor: Habeşistan meselesinde uğramış ol duğu muvaffakiyetsizlik dolayısile Milletler Cemiyetinin meydana çıkan aczini istismar etmek için tam muvafık addet tiği bir zamanda Almanyanın ortaya bir hâdise çıkarmak istemesi için birçok sebebler bulmak mümkündür. Fakat en ziyade nazarı dikkate alınması lâzım ge len nokta, Almanya ile Lehistanın bu işte elbirliği etmiş olmalandır. Daily Herald, diyor ki: Bu hususta şüphe ve tereddüde ma hal yoktur. M. Hitlerin hedefi, serbest Danzig şehridir. Milletler Çemiyeti iki şıktan birini ihtiyar mecburiyetindedir. Danzigdeki o toritesini teyid etmek ve yahud âli ko miserini oradan çekerek muahedelerin kendisine tahmil etmekte olduğu taahhüdlerden vazgeçmek. M. Hitlerin nutktt Weimar 6 (A.A.) M. Hitler, dün burada söylemiş olduğu bir nutukta ez ciimle şöyle demiştir: '" f c « Almanyanın yeniden silâhlanması, başlı başına bizim partimizin mevcu diyetini muhakkak gösterecek bir hâdisedir. Seleflerimiz, Almanyayı silâhlann dan tecrid etmek hususunda ne derece istical göstermişlerse biz de onu yeniden silâhlandırmak için o derecede istical gösterdik. Bizim esas vazifemiz, Alman er keğini yeniden yetiştirmektir. Bu vazife, asırlarca devam edebilir. Bizim inkılâ bımızın büyük gayesi, Alman milletinin vahdetidir.» Yüksek yelken uçuşu kampına hazırlık Inönünde açılacak olan yüksek yel ken uçuşu kampının açılış vakti yaklaş tığından hazırlıklar bitmek üzeredir. Dün muallim Savmi, üç plânörle birlikte Inönüne kamp yerine hareket et miştir. Türkiyenin muhtelif yerlerinde bulunan Türkkuşu şubelerinden sekiz plâ nörle Almanyadan getirtilecek iki plânör talebelerin çalışmaları için kampa yollanacaktır. Sovyet Rusyada tahsillerini bitirmiş olan Türkkuşu talebeleri de ancak tem muzun on dördünde şehrimize gelebile cekler ve buradan doğru kampa hareket edeceklerdir. Italyan tayyarelerınin birkaç ton sıkletınde athkları bombalarla tahrib edilen bir Habeş şehri Italyan tayyarecilerinin cür'et ve cesaretinden çok bahsedildi. Cür'et tabirinden maksad, dağlara çarpacak kadar alçaktan uçmaksa, Italyan tayyarelerinin cür'et gösteremedıkleri söylenebilir. Italyanlar, pek nadir olarak karaya yakın uçmuşlardır. Bu, belki de şahsî meydan okuyuşlardı. Çünkü, hiçbir zaman sistemli bir şekilde tatbik edılmedi. Koram umumî karargâhımızm üzerinde, birçok defalar, şahsan bize taarruz et meğe çalışan tayyarelerin, çok alçaktan uctuklarına şahid olduk. Bilhassa bir gün, bu tayyarelerden üçu, gözcülerimiz tarafından görülmemek için uzun bir mesafeyi karadan katet mek suretile, anî olarak ortaya çıktılar. Fakat garibdir ki, tehlikeli mıntakaya gelir gelmez, mevcud bombalarının hep sini birden boşalttılar ve derhal kaçtılar. Karargâhımızm üzerinde daha fazla müddet kalmış olsalardı, şüphe yok ki hiç birisi geri dönemezdı. Bulyndukları irtifaa endaht kolay olacaktı. lumatın ekseriya yanlış olduğunu biliyoruz. Bize kalırsa, sene başında, Italyanlann tayyare faalıyetindeki tarzı değıştirme » lerinin bir sebebi de budur. Filhakika, Italyan erkânıharbiyesi, harekâtımızı emin bir şekilde tarassud edemediği için or • dumuza karşı istifadeli bir surette hare kete geçemediğinden kuvvetle elde edemediği şeyi, kuvvei maneviyeyi kırmak suretile elde etmek maksadile memleketin en uzak noktalanna kadar gerilere taarruz lüzumunu düşünmüştür. Maamafih, keşif tayyareleri muhare • bede büyük bir rol oynamış ve harekâümızı gizlemek mecburiyeti bizi, çok de falar, engellerle karşılaştırmıştır. Tayyareciler gözcülükteki müşkülâtı görür görmez, ormanhk yerleri sistemli bir bombardımana tutmağı âdet edindiler. Bu suretle ekseriya tamamen beyhude olarak muazzam masraflar edildi. Fakat, bir müddet sonra, içinde insanlar sakh zannedılen bütün kiliselerin tahribi emri verildi. O zaman askerî noktai nazardan şu menfur ve beyhude manzaraya şahid olduk. Yegâne suçu dünyada bulunmaktan ve mukaddes bir yere, Allahlannın ve azizlerinin yanına sığınmaktan başka suçu olmıyan kadınlar, çocuklar ve ihtiyar dın adamları, enkaz altında ezildi, diri diri yakıldı. Esasen bu Jyrdiseler, bunları bizzat irtikâb edenler tarafından itiraf ve tasdik edilmiştir. Mareşal Badoglio, Habeş milletinin akidesine nekadar merbut ol duğunu, kıymetli bir melce telâkki ettiği yerin tahribinden nekadar büyük bir aci duyduğunu bildıği için neşrettiği beyannamede: «Tahrib edilen yerleri tekrar yapacağım» demiştir. Fakat, tamir edilmesine imkân olmı yan birşey varsa, o da, dürüst bir düş mana karsı beslenebilen, fakat şimdi ebediyyen silinmiş olan hürmet ve itibardır. Fazla olarak, bu suretle irtikâb edilen cinayet, yalnız insanlara karşı değil, ayni zamanda ilme karşı da irtikâb edilmiş tir. Çünkü, her kilisede bir kütübhane vardır. Bu kütübhanelerde bulunan bazı vesaik geçmiş zamanların yegâne şahidleri olduktan başka, san'at, edebiyat veya ilim noktai nazarından, Paris millî kütübhanesinde, Britiş Muzeumda ve Vatikan kütübhanesinde mevcud Habeş kolleksiyonlarının en güzel cildlerine muadildir. lArkası varl Mehtab safası Istinyede oturan san'atkârlar tarafm dan bu akşam için bir mehtab safası hazırlanmıştır. Eğlenceye Denizkızı Eftalya, Aleko, kudümzen Tahsin de iştirak edecektir. Sandallarla akşam saat do kuzda Istinye koyundan hareket edile cek, Yeniköy, Beykoz, Paşabahçe ve Çubukludan gene Istinyeye gelinecektir. Binlerce, yüzlerce liralık değil, ufacık bir himmet, küçük bir teşvik, önümüzdeki mevsim spor teşkılâtmın değil, bütün memleketin gözlerini o tarafa kolayhkla çevirmeğe kâfidir. Atletizm Federasyonu, ufak bir pa ra mukabilinde propaganda dolaşmalarını imkân dahılnde memleketin dört kökulüblerine ayrıca mükâfat verilecektir. şesine yaydığı gün memleket sporuna en Müsabakalar Fenerbahçe stadında yabüyük hizmeti yapmış olacaktır. pılacaktır. ÖMER BESİM İki haftadır Harbiyedeki Sipahi Ocağı sahasında yapılan atlı mâni müsabakaParis 6 (A.A.j Tan Jurnal ve lar neticesinde Berlin Olimpiyadlarına işDeba gazeteleri, başyazılannda, Danzig tirak edecek binici subaylarımız seçilmişâyan meclisi reisi M. Greiserin Cenev lerdir. rede söylemiş olduğu nutuk ile muma Süvari ve Binicilik mektebi Komutanı ileyhin ittihaz etmiş olduğu hattı hareket Kormayyarbay erkânıharb kaymakamı dolayısile zuhura gelen hâdiseler hak Saim Onhonun başkanlığı altmda bir ankında mütalealar serdetmektedirler. trenörle bir baytardan maada yüzbaşı Bu gazeteler, bu hâdiselerin ağır bir Cevad Kula, teğmen Eyüb Oncü, teğihtar teşkil etmekte olduğu fikrindedir men Cevad Gürkan, teğmen Saim Po ler. latkan, teğmen Sadedin ve teğmen FahTan gazetesi, diyor ki: riden mürekkeb olan heyetimiz çarşam«M. Greiserin Cenevrede bu kadar ba veya perşembe günü Köstence yolile tahrikâtçı bir lisan kullanmasının sebebi, Almanyaya hareket edeckelerdir. artık Milletler Cemiyetine karşı ihtiyat Müsabakalara iştirak edecek 16 haykârane ve onu okşıyacak surette hareket van da salı yahud çarşamba günü trenBartında kömür taharrisi le Almanyaya gönderilecektir. Vagon etmeğe lüzum görmemekte olması olduğu intibaı mevcuddur. Mumaileyh, Al Bartın 6 (A.A.) Maden Arama larda hayvanların rahat ve emin seyahat man milletinin Milletler Cemiyetinden ar Enstitüsü genel dırektör muavininin baş etmeleri için tertibat alınmaktadır. bk Çemiyeti Akvam Danzig komiserinin kanlığmudaki üç kişilik heyet şehrimize Eskrimciler bu akşam Cenevrede görünmesine lüzum kalma gelerek Arit kömür bölgesinde tetkikler Peşteye gidiyor jnış olduğu suretinde kararlar ahnmasmı yaptıktan sonra dün akşam Safranbolu Berlin Olimpiyadına iştirak edecek obeklemekte olduğunu söylemekte tered yolile Azdavay kömür bölgesine gitmişIan Türk eskrim takımı bu akşamki kondüd etmemiştir. tir. vansiyonel ile Macaristana hareket edecektir. Eskrim Federasyonu reisi Fuadın idaresinde Peşteye gidecek olan sporcularımızdan Kıhcoğlu Enver, Orhan, Cihad, Halim, llhami. Epe için, Enver, îlhan, Zihni, Mus tafa, Naci, Cavid. Flöre için Bayan Suad, ve Fransada bulunan Halet bu seyahate iştirak ede ceklerdir. Eskrimcilerimîz Peştede beş kulüble Adapazarında büyük maç yapacak, Macar millî takım seçmepehlivan güreşleri lerine iştirak ederek ahnacak derecelere Temmuzun 19 uncu pazar günü Adagöre veyahud ferd olarak Olimpiyada pazannda Cumhuriyet meydanında yenigidilecektir. den inşa edilecek ortamekteb menfaatine Büyük bir atletizm müsaba icra edilecek güreş müsabakalanna Türkası yapılacak kiyenin bütün pehlivanları davet edilmişİstanbul atletizm ajanlığı, Atletizm tir. Federasyonu tarafından kulübler arasınHer pazar günü sabahleyin lstanbulda yapılacak müsabaka galibine verilmek dan Adapazarına kadar tenezzüh trenleri Macar Boçkay takımı Ankarada bıri Eskışehir Demırspor takımile, diğeri üzere koyduğu bir kupa için büyük bir vardır. O güne mahsus trenler bir saat Ankara Gücile iki maç yapmıştı. Macarlar her iki maçı da 32 kazanmışlar müsabaka tertib edecektir. teahhurla döneceklerinden seyirciler bu dır. Yukarıki resim, bu maçlan takib eden kalabalık bir halk kütlesini gös 21 temmuzda yapılacak bu müsabaka müsabakalan serbestçe seyredip avdet etermektedir. larda muayyen dtreceleri tutan atletlerin debileceklerdit. Franstz gazetelerinin korkulu neşriyatı Olimpiyadlara gidecek «üvarilerimiz Boçkay takımının Ankarada yaptığı maçlar Fakat, onların bu ihtiyatsızca hareketi manasız değildi; çünkü bize tecavüz Atletizm Federasyonu etmek ve bu suretle müdafaamıza tehliazalığı keli bir darbe indirmek niyetindeydıler. Galatasaray kulübü atletizm şubesi Bınaenaleyh, düşman tayyareleri daikaptanı Şinasi Reşid Atletizm Federas ma yüksekten uçmuştur. Dağların tepeyonu azalığına seçilmiştir. sinden atılan kurşunların üst kısımlarına At koşuları 26 temmuzda isabet etmiş olmasını ileri sürmek, tayyarelerin alçaktan uçtuğunu ispata kâfi başlıyor değildir. Koşu ıslah encümeni tarafından tertib Şimal cephesindeki dağlar, hemen heedilen yaz mevsimi at yanşlanna 26 temmen Semien dağları yüksekliğindedir. muz pazar günü Veliefendi sahasında Bazılan dört bin metroyu aşar. Bina başlanacaktır. Koşuların mecmu ikrami enaleyh, tayyarelere, bazan, kendi irtifayesi olan 10,500 lira Ziraat Bankasına larından daha yükseklerde bulunan as gönderilmiştir. Koşular 30 ağustosa kakerler tarafından silâh atılmış olması şadar devam edecektir. Bu koşuların 5 şılacak birşey değildir. 6 ncı haftalarında İstanbul vilâyeti hu Tayyarelerin çok yüksekten uçması, susî idaresi namına da 1,500 lira mükâefradımızın nisbeten az miktarda tayyare fatlı 4 koşu yapılacaktır. Bu koşulara iştirak şeraiti koşu encümeninin şartlan düşürmüş olmalannı izaha kâfidir. nm aynidir. Koşulara ancak İstanbul ayFilhakika, tayyareler alçaktan uçsagır deposu mahsulü hayvanlar iştirak ede lardı, efradımız, basit tüfeklerle müsel bileceklerdir. Depo mahsulü olup ta bu lâh dahi olsalar, daha fazla miktarda tarihe kadar resmî koşulara girenler bu tayyare düşürürlerdi. yarışlara dahil olamıyacaklardır. Vilâ Cephelerin heyeti mecmuasında, ekseyet koşularma 23 ağustos pazar günü baş risi kurşun isabetile, on sekiz tayyare dülanacaktır. şürülmüştür. Tayyarelerin bir takımı da erlikon toplarımızm mermilerile düşürülHeybeliadada bisiklet müştür. Bu silâhın tesirini şahsan müşaheyarışları de ettik. Bu toplardan, elimizde, daha Adalan Güzelleştirme Cemiyetinin ter fazla mevcud bulunsaydı, tayyarelerin fatib ettiği 50 ve 100 kilometroluk bisiklet aliyetini azaltmak mümkün olacaktı. yanşlan 12/7/936 pazar günü saat Fakat bir taraftan kaybettiğimizi, di9,5 ta Heybeliadada İsmet Inönü cad ğer taraftan telâfi ettik. Yüksekten uçan desinde Çeşme meydanmda başlana tayyareler, her tepeye, her müsaid tarascaktır. sud noktasına ikame edilen gözcüler taBu yarışlar 1 înci ve 2 nci kategoriye rafından, çok uzak bir mesafede iken göaiddir. Kazananlara madalyalar verile rülüyordu. cektir. Kıtaata, tehlikeyi haber verenler, bu gözcülerdi. Işaretler, boru ile ve tedarik edilebilen diğer her türlü sesli vasıtalarla veriliyordu. Ateş yakmak bittabi mev zuu bahsolamazdı, çünkü bu, düşman için bulunmaz bir nimet teşkil ederdi. Bu sistem mükemmel surette işledi. On bin, yirmi bin kişilik ordular, göze görünür hiçbir iz bırakmadan ortadan kay boluyor ve arazinin bütün girintili çıkıntılı yerlerinden istifade ederek saklanı yordu. Tayyarecilerin birçok defa yese düş tüklerini ve kıtaatımızın süratle ortadan kaybolmalan yüzünden, verdikleri ma ADÜYEDE 3 gün hapiste yatacak Gedikpaşada oturan Takohiyi bir k a v ga sırasında dövmekle suçlu Ardenin ikin* ci sulh ceza mahkemesinde dün duruş « mssı yapılarak üç gün hapsine karar verilmiştir. Kiraz hırsızı mahkum oldu Bundan bir müddet evvel Sebze H a • linden bir küfe kiraz çalarak kaçmak isterken yakalanan Yakub Adliyeye ve * rilmişti. Suçlunun dün Sultanahmed ikinci sulh ceza mahkemesinde duruşması yapılarak iki ay hapsine karar verilmiştir,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog