Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 7 Temmuz 1936 KUçüh Hikfiye Parasız simsar! J AndrĞ Birsbeaudan Bibliyoğrafya Türk Fonetiği Evet, epey yoruldu... Nereye başvursa Devlet Basımevi 1936 Fiatı 20 lcuruş Sizi seviyorum. İSTANBUL: eli boş dönüyordu. Peki, sonra? 18 opera parçaları (plâk) . 19 haberlerTürk Dili Tetkik Cemiyeti Araştırma 19,15 muhtelif plâklar 20 Slgan havalari Ah şu Madam Dile, onu ele geçirmek Şey, nasıl diyeyim?.. Kurumu neşriyatından olan «Türk FoIBaşmakaleden devaml büyük bir kısmı da gazete okuyorlardı. (plâk) . 20,30 studyo orkestralan 21,30 Evet, biliyorum. Arkadaşça bir Maxın zannettiği kadar kolay değilmiş. son haberler. netiği» profesör Birgstrassirin eseridir. ya ordusu tarafından kullanılan iperite fincan çay içmek için beni garsonyerinize Zannetmeyiniz ki cici madam kendisini Yanımda, bu müzakereleri çok dinlemiş Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının Bunu türkçeye çeviren doktor M. Şükdavet edeceksiniz. Fakat artık şaka yeter. ağırdan ahyor, hayır, o Maxtan daha rü Akkaya kitabın ön sözünde maksa gazlerinin yaptığı tahribat hakkındaki bir Alman gazetecisine, murahhaslarm gazetelere mahsus havadis servisi verilecektir. Ben kocasma sadık, namuslu bir kadınım. sabırsız. Ne zaman birbirlerine rasgelse dının iyice anlaşılması için fonetik ta sözleri Cemiyet üzerinde feci bir tesir gazete ile meşgul oluşlanndan dolayı hayVIYANA: yapmıştı. Bunu daha evvel anlıyacağınızı ümid e ier küçük yuvanm bulunup bulunmadığı birler hakkında şu izahatı veriyor. rerimi ifade ettiğim zaman bana şu ceva18.45 viyolonsel konseri 19,05 konu§ « Bunun için, nutuk ltalyan gazetecile bı verdi: derdim. Fakat benim gibi bir kadmı gar nı ilkönce o soruyor: «Sada; nev'ine göre ikiye ayrılır: Nemalar, haberler, hava raporu, ulıusal ya • * fes almak suretile ciğerlere giren hava rinden başka herkesin hissiyatı üzerinde Ne haber? sonyerinize götürmek fikri nereden aklı« Eğer bu içtimalar olmasa, diplo yın 20.35 musiki . 22,40 haftanm maka. Daha size lâyık birşey gözüme kes ağızdan çıkarken; dilin hafif yükselme o kadar ağır bir tesir bıraktı ki o, sözleri matların gazete okumak için vakit bulma lesi, haberler ve saire 23,15 oda musikinıza geldi. Buna şaşıyorum. si 24,15 konuşma 24,30 eğlenceli musife Hayır, madam, sizi garsonyerime tiremedim, sizi olur olmaz bir yere gö si ve hava cereyamnın hançerede ma ni bitirip yerine oturduğu zaman, nutku ları güç olurdu!» ki. niaya uğramaksızın geçmesile çıkan nun k^ndi tarafından irad tarzı hatta sıgötürmeği akhmdan gecirmedim. Fakat türmek istemem de... Akşamüstü reis söz söyliyecek olanlaBERLİN: sadaya vokal, hançerede ve ağızda ma kıcı olmasına rağmen, herkes kendisini usadece sizi sevdiğimi söyledim, o kadar. rın son listesini meclise tebliğ ettiği zaman 18,35 san'at bahislerl, kıraat 19,05 MüKadın, Maxm uzun uzadıya apartı niaya uğrıyarak çıkan sadaya konso zun uzun alkışladı. Alkışlıyanlar gazeteSizi, sizin için tutulmuş, sizin için mö'b man aradığını, birinci katta münasib dai nant denir. gördüm ki bizim Balkan ittihadı ve Tür nihten konser 19.35 devlet yayını . 20,05 amele korosu 20,35 ingilizce ders 20,50 ciler, davetliler ve hatta delegelerdi. lelenmiş, sizin için süslenmiş bir evde ta re bulamadıs|ını zannediyor ve temin edikiye söz söylemek istiyenlerin arasında günun akisleri, haberler 21,15 orkestra Sada; mahrecine göre üçe ayrılır: Sonra? Sonrası, o gün toplantıya niha görünmüyorlar. Eğer böyle bir içtimada savvur ediyorum. Işte bu bizim evimiz yor ki kendisine beşinci katta bir daire Hançereye yakm olarak çıkan sadaya konseri 23 05 hava raporu, havadis, spor. yet verildi ve «geceler gebedır» tesellisile sükutun altın olduğunu bilmek bir hikmet 23.35 eğlenceli musiki ve halk havaları. olacak, aşkımızın mukaddes yuvası... Na bile kâfi, yeter ki apartımanda asansör Velar, ağzın ortasından çıkan sadalara BUDAPEŞTE: guttural. ağzın önüne yakın olarak çı herkes ertesi günü bekledi. Ertesi gün, eseri ise Balkan Antantmı ve Türkiye sıl garsonye kelimesini telâffuz edebildi bulunsun. 17,20 masallar . 18,05 orkestra konseri, kan sadalara da palatal denir. İlk iki Fransanın yeni Başvekili, yani insanlar a murabhasını tebrik etmek lâzımdı. Ben niz? O halde niçin adi bir otel kö'şesi ağkonferans 19,55 piyano ve keman konseMax bütün gün kapıcılara başvurarak, sada nisbeten birbirine yakın oldukla rasında ebedî sulh ve daimî dostluk prenzmızdan çıkmadı? Fakat inanınız, sizi de öyle yaptım, içimden bizimkini ve bi ri, konferans 21,05 Viyanadan nakil • sağa sola kosarak dolaştıktan sonra ak rından bunlar çok defa bir sayıhr ve siplerinin, en hararetli müdafileri olan 22,35 haberler 22,55 Çingene musikisi . o kadar seviyorum ki bütiin hayatımı sizimkilerini tebrik ettim. sadece velar tesmiye olunur.> 24 gramofon, fransızca haberler 1,05 son sosyalistlerin en mümtaz bir siması, M. zinle geçirmek isterdim. Fakat ne yazık sam yorgun ve bitab evine dönüyor.. FaYann müzakere, yani vaaz kitabmın haberler. Manaları bu snretle tesbit edilen ta Blum söz aldı. O zaman gördük ki insan ki evlisiniz. Bunun için size ancak gizli kat hep eli boş... O kadar ki, bunu bir birlerin karşılığı olan sesleri yazmak, rasgele bazı sahifelerini okuyup etrafa BÜKREŞ: olarak, prensip olarak söz söylemek başbir melceden başka birşey teklif edemi izzetinefis meselesi yapıyor. Ne bir ziya ve eseri tercüme ederken yanlışlığa üflemek merasimi nihayet bulacak ve zec18.20 gramofon, hava raporu, havadis m ka birşeydir ve bir devlet adamı olarak yorum. Fakat emin olun, oraya sizden fete, ne bir sinema veya tiyatroya gidi meydan vermemek için mütercim Alrî tedbirlerin kaldınlmasına karar verile 19,20 gramofon, konferans . 20,20 viyo • söylemek büsbütün başka. Muhterem lonsel konseri, Şan konseri, konferans « evvel hiçbir kadın ayak basmış olmıya yor... Akşam erken yatıp sabah erken man müsteşriklerinin kullandıklan fo Başvekil, müzakerenin mevzuu olan. Ha cek. Eylule kadar Allah kerim. Fakat, 21,35 senfonik konser 22,35 haberler netik sarf ve işaretleri aynen almakla caktır. Orası sizin, yalnız sizin olacaktır. acaba ne olacak? Italya, bu karardan 22,50 konserin devamı 23,25 gramofon, kalkarak hep ev anyor. çok isabet etmiştir. Yalnız Şükrü Ak beş Italya meselesini bir tarafa bıraka memnun olup tekrar Avrupanın ahengi fransızca ve almanca haberler 24 ha * Bir kelime söyleyin, bu sıcak yuvayı Günler geçiyor, zamanla, onda kadına kayanın (savt) kelimesi yerine (sada) rak bir müddet Fransanın dahilî vaziye bozuk orkestrasında boş kalan yerini dol berler. derhal hazırlayıp emrinize arnade buluntinden bahsetti ve yüzünü Milletler CeLONDRA: sahib olmak arzusu artıyor ve yalvanyor: kelimesini kullanması sebebini anlıyadurayım. durmağa gelecek mi? Ben henüz bunda madık. Fizik tabiri olarak sada aksi miyetine çevirmiş olduğu halde sözlerini 17.35 orkestra konseri ve şarkılar (graşüpheliyim. Ne olur, birşey buluncıya kadar savttır. Burada herhalde ses ve yahud Fransaya söyledi. mofonla), çocukların zamanı, havadis Müthişsiniz doğrusu, hayret vallaHabeşistanın Italya tarafından ilhakı 19,35 National istasyonu 21,05 piyes * savt kelimesini kullanmak daha muvahi! Bu kadar çok yuva biliyor musunuz? bize gelseniz?.. Denebilirdi ki bu bir intihab mücadele nm tanınması, Habeş murahhaslarının 22,20 karısık konser 22,40 dans musikiFakat Madam Dilein garsonyer keli fık olacaktır. Esasen fizik okutulurken Hayır. Fakat bulurum. Bu tefersi nutkudur. Ondan sonra, beynelmilel meclisten, yani Habeşistanın Milletler si . 23.15 spor, havadis 23.35 dans muside bu bahse savt bahsi denilir. kisi, havadis 24,45 piyano musikisJ. mesipe tahammülü yok. Onun kadın varuatla yorulmayın. Fonetiğe dair bizde şimdiye kadar münasebetlere ve meşhur kollektif emni Cemiyetinden çıkanlması meseleleri ne PARİS [P. T. T.]: Bu teferruatla meşgul oluyorum... karı ancak kendisine mahsus bir dairede hiçbir eser neşredilmemiştir. Yalnız yet meselesine geçerek bize galiba ya olacak? Italya bunlan da isriyecek ve 17.35 çocuk şarkıları 18,05 orbestra eğilmeği kabul edebilir. beş on sene evvel Tanin gazetesinde kında yeni bir silâhsızlanma konferansı Milletler Cemiyeti bunlan da kabul ede konseri . 18,35 konuşmalar 19,05 orkestra Çünkü biliyorum ki... Günün birinde Max muzafferane ge İstanbul Amerikan Koleji fonetik mu davet edileceği hissini veren kollektif cek mi? Italyanın bunlan istiyeceği mu konseri 19,35 havadis . 19,43 orkestra kon« Madam Dile birdenbire durarak güallimi profesör Tillinin bu mevzua dair emniyeti silâhlanmakta değil, silâhsızlan hakkak ve Milletler Cemiyetinin de ka seri, konusma 21.20 dinleyicilerin zamanı, pratik nasihatler 21,35 Liyondan nalümsedi ve gene gülümsiyerek Max lir: bir makalesi intişar etmişti. makta aramak lâzım geleceğini izah etti. bul çarelerini aramakta tereddüd etmiye kil 23.35 havadis. Buldum! «Türk Fonetiği» münevver îstanbul Bu izahatı dinlerken silâhlanmakta fazla Cortea hitabda devam etti: ROMA: ceği aşikârdır. Bununla .beraber, itiraf etlunun telâffuzuna göre yapılmış trans ihmal etmiş olan Necaşinin yüreği neka Beşinci katta bir daire mi? Böyle bir işi nasıl başaracağmızı 17,45 konuşma, havadis, yeni plâklar meliyiz ki, işlerin alt tarafı henüz karancriptionları sıralıyor ve bu suretle is Evet, hem de fevkalâde birşey! dar sızlamış olacağını tahmin edebilirsi lıktır, hem de, maalesef, çok karanhk. 19 karışık yayın, yabancı dillerde yayın, merak ediyorum!. tifade edilen membaları zikretmekle eğlenceli musiki 20,15 seyahat haberleri Manzarası güzel, asansörü var. Avrupa nereye gittiğini bilmiyor. işe başlıyor. Yalnız müellif derhal bir niz. Demek, evet, öyle mi? (ingilizce) 20,20 eğlenceli musiki, fran Fransız Başvekili bir gün evvel açılmış Bütün bu üç günlük temaşadan sonra sızca haberler, havadis, konuşma 21,45 Sahi mi? Ah cici Maxım, bilseniz çok müşkülâtla karşılaşmaktadır. Me Öyle!.. Yuvanızı bulduğunuz vakomedi . 23,20 dans musikisi, istlrahat esnekadar memnunum, gelin öpeyim sizi! selâ İstanbulda münevver tabaka ara olan yaraya bir pansıman yapmak şöyle düşünüyorum ki Türkiyenin Boğazlar nasında havadis ve ingilizce haberler. kit gelip bana haber verirsiniz. smda bir dereceye kadar müşterek bir dursun, hatta bakmc'. imkânım dahi bu meselesini meydana arması tam zamanınMadam Dile delikanlıyı yanaklann telâffuz şeklinin mevcud olup olmadıKelimelerden ziyade, onlara refakat elamadı. Bunun sebebini de kolay anlarız. dadır. Ne biraz evvel hareket etmişiz, ne den tebessüm daha çok vadedicidir. Işte dan öpüyor. Yanaklarından diyip geçme ğını tesbit etmek istiyor. Bunu yapma Bir idealist sıfatile daima göklerde dolaş de, lüzumundan fazla gecikmeksizin, bu nın ne derece zor bir iş olduğunu söyBu delikanlı defterine bir zafer daha kayde yin, bu ilk hatve.. Arkası tabiî gelecek! lemeğe lüzum var mı? Profesör Ber mış olan M. Blumü bir devlet idaresi meseleyi biraz daha tehir edebilirdik. dır: gece nobetçl olan eczaneler Rica ederim Max, doğru durun, gstrasse birçok araştırmalar neticesin mes'uliyeti, hakikatin katı toprağı üzerine Beynelmilel vaziyetin bugünkü inkişafı debilirdi artık.. Fakat Madam Dile bir seİstanbul cihetindekiler: Aksarayda (Ziya Nuri), Alemdarda (Eşapartımana ne zaman gidip göreceğiz. de münevver tabaka arasmda müşte atmıştı. Bunun içindir ki onun nutkunu olmasaydı hakkımızı güç teslim ettirebine evvel güzel bir gencle sevişerek evlenrek bir telâffuz şeklinin mevcud oldu büyük ümidlerle bekliyenler arasında in lirdik; Boğazlann yeniden askerileştiril ref Neş'et), Bakırkoyde (Istepan), Beyamişti. Binaenaleyh bu kadını ele düşiir Yann olur mu? zıdda (Sıtkı), Eminönünde (Benason)| ğu kanaatine vararak taharriyatını de kisar daha büyük oldu. mesini istemekte de biraz gecikmiş olsay Fenerde (Arif), Karagümrükte (Arif), Kü Fakat daha hiç birşey hazır değil rinleştiriyor. mek bu kadar kolay olacağa benzemiyorOndan sonra M. Eden, îngiltereyi bi dık, dünyanm bugünkü gidişine nazaran çükpazarda ^Hikmet Cemil), Samatyada du. Ne olacak, kadmlann zâfı işte bu. ki! Eserde iptida vokaller, sonra da kon raz müdafaa etmek istedi; îngiltere va büyük bir müdafaa hatası irtikâb etmiş ^Erofüos), Şehremininde (A. Hamdi), Şehzadebaşında (Üniversite). Zarar yok, yann saat dörtte olur sonautlar bahsi de ayni itina ile yazılDemek bu mahluklar hep böyle! Max azifesini yapmak istemiş, fakat, kendisine olurduk. Türkiye, tam zamanında hareBeyoğlu cihetindekiler: deta sukutu hayale uğradı. Delikanlı, mu? Adres verin. Beni kapının önünde mış ve lisanımızın seslerine aid hüküm yardımcı bulamamıştı. Mütecavize karşı ket etmiştir. Vakıâ, bugün, Türkiye dört Galatada (Hidayet), Hasköyde (Halk), ler tesbit edilmiştir. uğraşacağım, bütün meharetimi göstere beklersiniz. askerî tedbir tatbikı şöyle dursun iktısadî taraftan dostluk ve teveccüh havası için Kasımpaşada (Merkez), Sanyerde (Nuri), Gönül arzu eder ki Türk Dili Tetkik Ah, kadının bu kadar acele etmesi ne Gemiyeti de bu mevzuu ele alsm ve te tedbirleri bile kimsenin lâyıkile tatbik et de, hiçbir taraftan tehlikeye maruz bulun Şişlide (Necdet Ekrem), Taksimde (Kan. ceğim, diye düşünmüştü. Fakat ne oldu? muyor. Bugün müzakere salonunda, bir zuk), (Karakin Kürkçiyan), (Güneş). Kiiçük bir ev kiralama meselesile istedı kadar tatlı! Max çocuk gibi seviniyor ve lif bir eserle bize lisanımızın özünü fo medigini izahtan sonra artık zecrî tedbirUsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: lerin manasız kaldığını da söz arasında arahk Mister Edenin Doktor Arasın yaBuyükadada (Merkez), Heybelide (Yu ^ ğini elde edebildi! Maxa öyle geldi ki, düşünüyor ki eski kiracı daha apartımanı netik ilminin esaslarma dayandırarak meydana çıkarsm. ilâve etti. Bu suretle zecrî tedbirlerin ko nına gelerek kulağına birşey söyledikten suf\ Kadıköy, Altıyolda <Merkez), Modada iki kanş genişliği olmıyan küçük bir de boşaltmadı bile. Fakat ertesi günü saat nulmasını istiyen devlet, onlarm kaldınl sonra beraber kaldıklarını gördüm. Eden (Moda), Uskudar, Çarşıboyunda (Ömer Kenan). reden atlamak için yüzlerce metro gerili dörtte randevuya koştu. Madam Dile de Arası sağ omuzlarından kucakladı, Aras masını da teklif etmiş oluyordu. yen bir adamın düştüğü gülünc vaziyette onun kadar sabırsız! O da, daha saat Beş çocuk anası bir kadının İstanbul vilâyetinin müsaadesile Tam on yedi sene evvel, dünyaya ebe ta onu sol kolile biraz daha aşağıdan ihadilegi dördü vurmadan köşebaşında gözükmüşbulunuyordu. Türk matbuatınm emektarları dî bir sulh ve insanlar arasmda daimî ta etti ve böylece iki samimî dost olarak Şilenin Ağva köyünden Fethiye adlı kardeşlik tesisile ayaklanmış ve uzun za beraberce çıkıp gittiler. Bu manzara ilk Mürettibler Cemiyeti menfaatine deniz Bu arada bir mâni çıktı. Max bir sim tü. Lâkin O da ne? Kadın yalnız değil! bir kadıncağız matbaamıza geldi. Ya gördüğüm şey olmamakla beraber çok gezintisi Boğaziçi ve Adalara sara uğramış, fakat adam hiç kiralık a Yanında bir adam var: Kocası! Kocası nında en büyüğü on yaşında, en küçü man Milletler Cemiyetinin muhalifi ola hoşuma gitti. rak küçük ve âciz insan camialarının dost8/8/936 cumartesi günü saat 15 ten mı? Nasıl olur! partıman adresi verememişti. ğü henüz kucakta beş tane de yavru Türkiyenin beynelmilel mevkii çok luğunu güderek beynelmilel hayatın hak 24 e kadar vardı. Fethiye, acınacak bir vaziyette Evet kocası, M. Dile Maxa: Vallahi, diyordu, elimizde hiç birve adalet davacılığım yapmış olan Sovyet sağlamdır. Çok kuvvetli dostluklarla çev (Şirketihayriyenin 67 No. h vapurile) Aman aziz dostum, dedi, bilseniz bize şunları anlattı: Gördüğünüz ço Rusyanın mümessili de nutkuna «Millet rilmiş bir haldeyiz. «ey yok. En küçük bir yer olmadık fiata cuklarımm babalan boğularak öldü. Ayni zaman da mürettiblere müzaheFakat, Milletler Cemiyetinin bu son kiralanıyor. Düşününüz ki Parisin nü size nekadar minnettanm! Altı aydır bir Yalnız kalmca, kursağımıza bir lokma ler Cemiyetinin bir sahifesini daha kapıret teşkil edecek olan bu gezintiye, kifusu iki misli çoğaldı. Kapıcılar doğru apartıman arıyor, bulamıyorduk. Böyle ekmeği indirebilmek için var kuvve yoruz» sözlerile başladı. Evet, gözümüz sahnesini gördükten sonra daha iyi anlı tab, mecmua, risalelerin okuyuculan yorum ki her milletin yegâne dostu gene ve bütün münevverlerin iştiraki bek • dan doğruya kiracılarla anlaşmayı tercih yeri bulduğunuzu bana karım söyledi. Ne timle çalıştım. Büyük iki oğlanı köyün görmesin, kapıyalım bu sahifeyi! Fakat, mektebinde ikinci smıfa kadar da o bu sahifeyi kapadıktan sonra da nutkun evvelâ kendisidir. Kendi kendisinin dostu lenmektedir. *diyorlar. Çünkü bu takdirde istedikleri para ne de ilân bir is görememişti. Size kuttum. Fakat artık çalışamıyorum. alt tarafını dinlemek için kimsede en ufak olmıyan millete, gün gelir ki, hiç kimse gibi para koparıyorlar. Binaenaleyh ken nekadar teşekkür etsem az. Asansörü Akşamları yavrularımm açlıktan bağ bir alâka kalmıyordu. Elim bir müşahe dost olmaz. Eğer bugünkü mevkiimizi var, değil mi? Fakat kaloriferi? rışmaları bağrımı yırtıyordu. Bu hali diniz arayınız. Gerçi epey yorulacaksınız de: On yedi senelik beşerî ve içtimaî hak muhafaza etmek istersek yann bugünden F. VARAL me köydeki büyükler de acıdılar. Bir ve adalet hatibi sahifeyi kapayıp sözüne daha fazla kuvvetli olmağa mecburuz. Haydarpaşa Isümune hastanesi nisa ya... mazbata tanzim ederek iki büyüğü Biran evvel Boğazlan tahkim etmek için iye mütehassısı doktor Zeki, refikam Darülâceze veya Darüleytama yerleş devam ederken salon da yavaş yavaş boher ne yapmak lâzımsa yapmamız icab Sehere çok muvaffakiyetli bir ameli tirilmeleri için İstanbul Vilâyetine yol şalıyordu! yat yaparak kafî bir deva temin et * ladılar. Beraberce kalkıp buraya gel Büyüklerin nutukları bu tesirleri ya ediyor. Avrupa karanlıklar içindedir. dik. Vilâyette karşımıza çıkan memur parken artık küçücüklerin neler söyledik Henüz kimse ne yapacağını bilmiyor. miştir. Kendisine alenen teşekkür edeTatil günlerinde lar, çocuk sahibi olmakla sanki suç işlerini tahmin edebilirsiniz. Dinliyebildi Yapılacağı muhakkak surette malum rim. yağmurdan dolayı Devlet Demiryollan Haydarpaşa olan yegâne şey silâhlanmaktır. M. lemişim gibi beni azarlıyarak başlarınğim nutuklardan şunu anlıyordum ki her sergiyi gezemiyenMerkez mağazasında İsa dan savdılar. Blum, beni affetsin, bugünkü şartlar içinnutuk bir ufak madde ve bitip tükenmez ler dün sergiyi dolde ben onun uzak bir hayalden bahsettiSokak ortasında kalmıştık. Bizi Yurbir sürü müphemiyat, umumiyat ve nihadurmuştur. Sergide Fransızca dersleri da aldılar. Çocuklarım buraya geleli ğine kaniim. yet hesabsız tavsif kelimelerinden müel'an yeni yeni pa Yaz mevsimi, lisan için çahşmağa en denberi verılen beş on para ile yalnız MUHÎDDtN BİRGEN viyonlar yaptırıldığı müsaid zamandır. Diplomalı ve pratik kuru ekmek yiyorlar. Burada da ha rekkeb bulunuyordu. Kimse kimsenin nutkunu dinlemiş, ona cevab veriyor. görülmektedir. Billimize acıyanlar çıktı. Bir istida yap Grevciler iki jandarma ve bir metoda malik bir Fransız bayam müsaid şeraitle ders vermektedir. Ga Herkes bir vaaz kitabmın rasgele bir sahassa bir sigorta şirtırıp Maarif müdürlüğüne müracaat etbir ameleyi öldürdüler zetede (C.) adresine yazıbnalıdır. tirdiler. Müdür bizi Valiye yolladı. hifesini açmış, onu okumuştu. Yalnız ketinin sergi met Köylü kadını olduğum için beni Vali bir aralık Cenubî Afrika İttihadı murahAtina 6 (A.A.) Atina Ajansı halinde yaptırdığı nin yanına sokmuyorlar. hası Habeşistanı müdafaa ve Milletler Kavaladan bildiriyor: büyük tak da bu TAKSI1V! PAHÇESINDE Çoktandır canımdan bezdim. Analık Cemiyetini muahaze eden birkaç söz söymeyandadır. Tütün amelesinden bir grup müstahH A L K duygularıma rağmen çaresiz olarak ledi. Cenubî Amerika devletleri Avrupa demleri grev yapmıya mecbur etmek için . n : « ] j ^ q Geceleri sergi sahepsini de sokakta bırakıvereceğim. A A İ OE EI P R T yı biraz muahaze eder gibi oldular. Hep zorla tütün depolanna girmiştir. Bunun at 24 e kadar açık Ben onların adam olarak bir taraftan Bu akşam bulunduğundan halk millete bir taraftan da bana yardım si bu kadar. Sanki, Milletler Cemiyeti u üzerine jandarma müdahle etmiş ve grev21.45 te daha çok sergiye larınm dokunmalarmı çok istiyorum mumî heyeti ltalyan muhtırasile uyuştu cilerin elebaşıları iki jandarma ile bir SEVDA OTEL1 rucu bir gaz bombardımanına uğramıştı: ameleyi öldürmüştür. Hükumet yaptığı geceleri gelmekte amma ne yapayım. Pek yakında dir. Resmimiz; bu Valinin yanma sokmadıklarını ken Nutuklar söyleniyor, fakat, söylendikçe vade uygun olarak amele lehinde tedbirRAHMET disine duyurmam için gazetenize mü dinliyenler azahyor, sıralar boşalıyor ve ler tatbikı meselesini patron ve amele sene çok rağbet göracaatimi tavsiye ettiler. İşte geldim. sırf yerlerini doldurmak için oturanlann mümessillerile tetkik etmektedir. E FEND 1 ren paviyonlardan Siz de halımi ve çocukların hallerini biri olan Inhisarlar ayırınız Tel. 43703 gördünüz. Allah rızası için birkaç sa paviyonundan bir tırla büyüklerimizin merhametlerini manzarayı göster Tayyare müsameresi celbediniz.» mektedir. ESHAM ve TAHVİLÂT SATINALINMASI ve SATILMASI Türk Hava kurumu menfaatine Dün sergiyi Ge17 temmuz 1936 cuma akşamı saat Men'i muhakeme kararı HUSUSUNDA BÜTÜN EMİRLERİ neral Fahreddin ve 21 de Şehzadebaşında Turan tiyatYERİNE CETİRİR ve KOLAYLAŞTIRIR istendi rosunda Bayan Safıyenin iştira General Mürsel de Gaib zannile duruşmaya ilânen da BÜTÜN ECNEBI ESHAM v« TAHVİLÂTI İLE kile büyük müsamere verile gezmişlerdir. vet edilmiş olan Bay Ziyaeddin Altay KUPONLARINI SON DERECE ELVERİŞLİ cektir. Bu hayırlı cemiyetimiz i General Fahreddin serginin her sene tertib heyeti reisi tarafından çekilen tazi hakkında Ankara Cumhuriyet Müddeiçin hazırlanan müsamerenin fevRAYİC ÜZERİNDEN biraz daha inkişaf ettiğini söylemıştır. umumiliğinin 2707 numaralı kararile kalâde güzel olması için çalışıl mat telgrafına Atatürk dün cevab vermiş men'i muhakemesinin istenmiş olduğu Atatürkün eevabı PEŞİN PARA İLE SATINALIR. maktadır. haber alınmıştır. Serginin açılması münasebetile lergi br. RADVO Asambledeki vaızları Bu akşamki programJ dinledikten sonra Isviçre mektubları Nöbetçi Eczaneler Teşekkür Sergi geceleri çok kalabalık oluyor P HOLANTSE BANKÜNI N.V.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog