Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

10 CrTVIHURlYEl 7 Temmujs 1936 Akın halini alan rağbet! FAYDA3 HASAN . C/.MA/V/// SOA/C// Venüs Ruju: Üç günde on binlerce kişi Yerli Mallar sergîsindeki Gayet cazib renklerile kullananlan faayretlere düşürür ve 24 saat dudak • larda sabit kalrr. Venüs Kremi: Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri • nin içinde en şayanı emniyet ve itimad olamdır. RADYOLİN ve GRİPİN Paviyonunu ziyarete koştu Radyolin paviyonunda, terkibi kimyevî bir şaheser olan bu diş macunlan Melikesinin otomatik makinelerle nasıl yapıldığını bizzat göreceksiniz Radyolin paviyonunda, şimdiye kadar 18 madalya, 48 diploma kazanan bu müessesenin ne kadar titiz bir itina ile çalıştığına şahid olacaksınız. Venüs Pudrası: Şık ve kibar familyalann rağbetini kazanan, narin ve nazik cildlileri tes • hir eden yüksek evsafta eşsiz pudra • dır. Venüs Rimeli: Venüs Rimeli ile hıvalet gören kir • pikler kalblere ok gibi saplanır. Beyoğlunda tanmmış ve manıf Karlman, N. Tarika, Şark Merkez ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında satılır. Deposu: Nureddin Evliya zade kimyevî ecza alât ve ıtriyat ticarethanesi, İstanbul Bahçekapı. Bir tecrübe bin nasihatten yektir Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 16/7/936 tarihinden mayıs 937 sonuna kadar 10,5 aylık Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 530 580 talebe ile 120 • 140 müstahdeminin sabah, öğle, akşam yemekleri eski şartnamede bir çok tadilât yapılmak suretile yeniden eksiltmiye konmuştur. 2 İhale Yüksek Enstitü binasında İhale Komisyonu tarafmdan 13/7/936 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 3 Muhammen bedel 109,056 lira olup muvakkat teminat teklif edilecek miktar üzerinden yüzde yedi buçuktur. 4 Daha fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyenle rin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatleri. «1509» (3631) İstanbul asliye ikinci ticaret mahke mesinden: Balatta Karabaş mahallesinde eski Dibek yeni Demirhisar caddesinde 76/ 78 numaralı Süreyyapaşa mensucat fabrikası sabibesi Adaletin alacaklılarile akteylediği konkordatonun muhakemesi 15 temmuz 936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te icra edileceğin den alâkadarlann ye\rmü mezkurda muhakemede hazır bulunmalan ilân olunur. (24221) Zayi İstanbul kız lisesi 7 nci sınıfından aldığım tasdiknamemi kaybet tim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü yoktur. 599 Zehra Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, örümcek ve bütün haşaratı kökünden keser, yuvalarma ve eçyaların üzerine ve odaların havasına ve tahtalann, duvarların kenarlanna, aralanna bolca FAYDA serpiniz ve tahta kurusu yuvalarını FAYDA İLE TAHRİB EDİNİZ Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, erzaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. Nümunelik 20, ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, bes kilo 350 kurustur. FAZLA PARA VERMEYINİZ. Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para koparmak istiyenlerden sakınmız. F A Y D A imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A S A N markasına dikkat. K A BI Z L I G I alınız Hasan deposu: ANKARA, İSTANBUL, BEYOĞLU defeder. Yemeklerden birer saat sonra alınırsa: HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK ve yanmalarını giderir. Ağızdaki tat • 1 Bedeli keşfi 35696,25 lira olan Hayvanat ve Nebatat Ensti sızlığı ve kokuyu izale eder. Şişesi 15 tülerine yapılacak mobilyalar kapalı zarf usulile eksiltmiye konul * ve 120 kuruş HOROS markalı etiketimize dikkat mustur. İhale 16/7/936 persembe saat 15 te Rektörlükte yapılacak Deposu: Yenipostane arkası, tır. Bu işe aid sartname ve saire 178 kuruşa Rektörlükten pazartesi Âşirefendi sokak No. 47. İstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: Bevliye mütehassısı Beyoğlu, Celâl Sonat? Parmakkapı No. 5 ye persembe günleri ahnır. 2 Eksiltmiye girebilmek için 2678 Iiralık ilk teminat yatırmalari ve 5000 Iiralık mobilya isi yapmıs ve bizzat fabrika sahibi oldukla rma dair İstanbul Baymdırlık Direktörlüğünden kâğıd almaları lâ zımdır. Istekliler o gün saat on dörtte tekliflerini Rektörlüğe vermiş olmalıdırlar. * (3504) Ağıza ferahlık, nefese hoş bir koku ve ruha inşirah verir. Yazın susamayı giderir. Içki, cigara, sarmısak ve soğan gibi maddelerin ağızda bıraktıkları nahoş ve can sıkıcı kokulan tamamen izale eder. Her yerde 75 adetlik paketleri 7,5 kurustur. Her vakit SEN SEN kullanınız; her zaman yanınızda bulundurunuz; çünkü sizin için elzemdir SENSEN ve B A Y A N L A R B A Y L A R Türkiye Ziraat Bankasmdan: Bunun cudunuzu günesa arzetmelıs ualıujçbundtuı tssız olan " B A R O N I A güzellık yağını mutlaka vucudunuza sürmelısınlz. " B A R O N I A " sızl gunes zıyalarının ıztırabll yanıklıklarından koruduğu gibi, beşerenıze bOtOn lay dalarını ıbzal eder. Bankamızca mevcud listesi mucibince alınacak kırtasiye Ievazî mı münakasaya konulmuştur. Bu listeyi almak ve münakasaya girmek şartlarını anlamak için 5/7/936 tarihinden itibaren azamî bir hafta zarfında Yenipostane arkasmda kâin Türkiye hanında birinci kattaki mezkur Bankanın Levazım dairesine müracaat edilmesi ilân olunur. (3772) M OTÖR Devrindeyiz Motörün göreceğî işi E L göremez S A T A R Her türlü Banyolar v»* sporlar için elzemdır 1 En mükemmel motörleri, 12 ay vade ile s A T iE v e T E S i S elektrik sınaî pompaları, E D E R aletleri Zımpara taşlan, mak'apları, tezgâhlan; 12 A Y V A D E İ L E S A T A R Fabrika tesisi için hususî servise müracaat Ankara Belediye Reisliğinden: Şu işleri idaresi için diplomalı bir makine mühendisine vardır. Aylık ücreti 300 liradır. Ecnebi lisan bilenler tercih cektir. İstekliler vesikalarile birlikte Su İşleri Müdürlüğüne caat edebilirler. «1493» ihtiyac edile müra (3581)' Güneş yanıklıklarının panzehirı Sahib ve Başmuhamri: Yunus Nadi Vmumî neşrıyatı ıdare eden Yazı Jşleri Muduru: Hikmet Münif Halı tasfıyede Matbaacıltk ve Neşriyat Turk Anonım Şırketi PROTEjiItf Frengi ve belsoğukla^undan muhafaza eden en muessir ilâcbr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog