Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

BUGÜN 2 nci sahifemizde: Siyasî îcmaL 3 üncü sahifemizde: Meseleler Peyami Safa. 4 üncü sahifemizde: Sipahi Ocağmdaki atlı müsabakalar. 5 inci sahifemizde: Sağlik bahisleri Dr. Baha Arkan. vıl eaın • JİQR9 ISTANBUL CAĞALOGLU , . e 1 Q Jll Sayiı 4üÖZ Telgrai ve mektub adresl: Cumlıurlyet, İstanbul Posta kutusu: tstanbul, No 245 r3Z3rî6SI 0 IBÜinillZ 1300 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrir heyeti: 24298 İdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşrlyat Şirketl 24299 . 24290 um urıy sehrin dahilî işlerine karışmıyacak baş'<a birisinin tayin edilmesini yahud u artık bu sıfatla ııç kımsenın göndeılmemesini istemı^ T. Hayat Ansiklopedisi 0 cildi tamam olmuştur er eve ve herkese lâzımdır Milletler Cemiyetinin Son toplantısı Uzerinde düşünceler illetler Cemiyetinin meclisi de. umumî heyeti de gayet nazik meselelerle meşgul olmak ü zere yaptıkları toplantılarını sona erdi rerek dağıldılar. Bilhassa Cemiyetin bu clefaki genel heyeti tarihî bir mahiyet ye ehemmiyet arzetmiştir. Taarruza uğramış bir memleketin hükümdan orada bizzat hazır olarak Cemiyetçe kabul ve iltizam edilmiş olan davasını bütün dünyaya karşı ve Cemiyetin genel heyeti içinde ve önünde müdafaa etti. Bütün hatibler Cemiyetin kuvvetlendirilmesi lüzumunu ileri sürdüler. Paktı tadil ve ısBerlin 5 (Hu lah etmek bahanesıle Cemıyetı zayıf dü susî) Danzig A şürebilecek hareketlere asla müsaade o yan reisi Grayze lunamıyacağına dair kuvvetli sözler söy rin Milletler Cemi lendi. Istikbale aid emeller bakımından yeti Konseyinde Cemiyetin son toplantıları iyi bir hava söylediği sözler Al îçinde geçmiş göründü. Bununla beraber manyada derin akis şimdi vanlan amelî neticelerin bir bilân ler yapmıştır. Bü çosu yapılmak istenilince bunlann çok tün Berlin gazetecılız şeyler olduğunu itiraf etmek lâzım leri Milletler Cemiyetine hücum et geliyor: 1: Zecrî tedbirlerin kaldırılması ka mektedir. Gazete lerden birisi şöyle rarlaşmış gibidir. 2: Habeşistanın îtalya tarafmdan ilân yazmaktadır: Boğazlar konferansı Yalnız kalan Danzigin arkasın bugün tekrar toplanıyor i Alman gazeteleri Cenevreye hücum ediyorlar Konferansın bir hafta içinde müsbet da 67 milyonluk Almanya var! olarak işini bitireceği anlaşılmaktadır ; Milletler Cemiyeti Asamblesinde Danzig Senatosu reisi, Danzig fevkalâde komiseri hakkında ağır ithamlarda bulundu Cenevre içtimaları esnasında, alâkadarlar ara smdaki konuşmalarda ihtilâflı noktalar halledildi daha yaptırıyor Yarın Cemiyet kendi idealini muzafLondradan verılen bir habere göre, fer kılabilmek için bu büyük eksikliğin İtalya 1000 harb tayyaresi daha yaptı her ne suretle ise telâfi edildiğini gör rarak askerî hazırlıklarını artırmağa mek ihtiyacmdadır. Belki tatbikatta bükarar vermiştir. tün devletlerin her mesele için umumen Bu kararın Cenevredeki son hâdise ve ayni siyakta harekete geçmeleri lâzım ler akabinde verilmiş olması her tarafgelmiyebilir. Belki her hâdisede filî hata büyük bir alâka ıle karşılanmıştır. reketleri daha ziyade mmtakavî münasebet ve menfaat birliği olan devletler deruhde ederler de diğerleri onlan başka Habeş İmparatoru, Milletler Cemiyeti kürsüsünde milletinin tedbirlerle teyid ve takviye ederler. Muhakkını müdafaa eden nutkunu okuyor rıakkak olan lüzum şudur: Her hâdiseye karşı bütün devletlerin ayni vazife alâ Cenevre 5 (A.A.) Asamble kara müstenkife karşı 23 reyle reddedilmiş M. Baldvinin istifa edecelcasile harekete geçmelerinde zaruret var nnı verdikten sonra, Başkan Van Zee tir. ğinde ısrar ediyorlar dır. Buna karşı şimdiye kadarki en bü land, delegelere, Habeşistan tarafından Toplantmın sonunda van Zeeland aDaily Heraldın yük kusur Milletler Cemiyetinin mana ve teklif edilen şu iki nokta hakkındaki fisamble azasını, hassaten nankör bir vazisiyasî yazıcısı Başmahiyetini yanlış anlamakta görülmüştür. kirlerini beyan etmelerini söylemiştir. feyi ifa hususunda gösterdikleri hüsnü vekılın muhtemel isŞimdiye kadar birçok devletler Milletler 1 Ilhakm tanınmaması. niyet ve celâdetten dolayı tebrik etmiş tıfası hakkında şu Cemiyetini bizatjhi iş görebilir müstakil 2 Habeşistana on milyon liralık tir. fikirlerde bulunu bir müessese farzetmek zihniyetinden bir bir istikraz bahşolunması. Zecrî tedbirlerden bahisle de, demiş türlü kurtulamamışlardır. Hayır, hakikat yor: Birinci noktada, Asamble susmuş ve tir ki: öyle değildir. Milletler Cemiyeti onu teş« Başvekilin böylece, esasen halledilmiş bulunan bu « Bunlann Habeşistana yardımı olkil eden devletlerin herbirinden ve onlagün geçtikçe daha meselenin tazelenmesine lüzum olmadığı muştur, ancak ekonomik tedabir hiç bir rın maddî ve manevî bütün kuvvetlerinnı ifade eylemiştir. zaman toplarla tankların yerini tutamı kuvvet bulan istifa den husule gelme bir varlıktır. Milletler İstikraz işine gelince, bu teklif 25 lArhasi Sa. 3 sütun 3 te] ihtimalleri kat'îleş Cemiyeti herhangi hâdise önünde vazife ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııiıtıııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııııııııııiıııMninıııııııınıiıiıııııııiııiııııııııııııııı tikçe dostları ve şahM görecek denildiği zaman bu vazifenin ifasî müzahirleri san Baldım Hulâsa etmek için Cenevrede canla rin hepsinin. Cemiyete dahil bir devlet sı Cemiyete dahil bütün devletlere müteki ortada bir şey yokmuş gibi bir vaolan Habeşistanın en büyük kusuru ken nan biricik hakikat sulhun dahi ancak rettib bir borc olduğu bilinecektir. ziyet takınmak istiyorlarsa da Makdodi üzerine gelen taarruzu hiç olmazsa kuvvetle tutulabileceği keyfiyeti olmuş nald taraı5?u!an bu şayianın onlara verCemiyet kendi varhğı hakkındaki bu daha uzun bir müddet durdurmak için^ tur. Her devletin kendi sahasmda herşeyesas bilgi noksanile malul bulunurken maddî manevî kâfi kuvvetle ve ma den önce kendi selâmeti için kuvvetli ol diği memnuniyeti gizliyememektedirler.» Daily Mailin siyasî yazıcısı da şu müHabeş davasından dolayı yalnız İngil rifetle mücehhez olmamasıdır. Onu ken ması lâzımdır. Ancak bu ilk şartın yerine talealarda bulunuyor: tereyi ve hatta Fransayı tahtıe etmekten dini müdafaada himaye edebilecek dev getirilmesiledir ki kollektif emniyeti kur«Her nekadar ahvali sıhhiyesinde mune çıkar? letler dahi son dakikada kendilerini hem mağa ve yürütmeğe imkân bulunabıle cibi endişe bir hal yoksa da Başvekilin Cemiyetin son toplantılanndan çıkan bu işe bakacak, hem bu vesile ile zuhur cektir. uykusuzluktan ve umumiyet itibarile yordiğer müthiş hakikatse şudur: Sulh lehi edebilecek diğer hâdiselere karşı koya Demek ki önümüze asıl şimdi bir Mil gunluktan şikâyet etmekte olduğu mune müessir iş görebilmek için Cemiyetin cak kadar kuvvetli bulmamışlardır. Bu letler Cemiyeti meselesi açılmış bulunu hakkaktır. Şahsan Başvekâletten çekil bile kuvvetli olmak ihtiyacmda olduğu kuvvet kifayetsizliğidir ki Cemiyeti gör yor. Onu halletmek Milletler Cemiyetini mek arzusunda olduğuna dair dönen şabutün açıklığile görülmüştür. Cemiyetin, düğümüz perişan ve mahcub akıbete sü hakikatcn kurmak demek olabilecektir. yialara da hakikat nazarile bakmak lâ İ bjîer bjrex oga dahil olan deyletle rükliyen diğer heUibaşU amil olmuş.tur. [Arkası Sa. 3 sütun 5 te} YUNUS NADt olunan ilhakı sureta kabul edümemiş ol« M. Musolini makla beraber hakikatte bu vaziyetin Milletler Cemiyetitetkiki bir komiteye havale edilmiş ve me ni tokatlamıştır, saselenin müzakere ve intacı Asamblenin yılabilir. Bu teşekeylul toplantısına bırakılmıştır. Denebi kül gün günden zalir ki bu suretle bir taraftan zaman ka yıflaşıyor ve fena Alman Devlet Reisi M. Hitler tarafından dün Cemiyet zanılarak meselenin şimdiki taze şeklinde laşıyor. resmi yaptırılan Hücum kıt'aları haiz olduğu şiddetli ve çiy mahiyet biraz vaziyete hâkim değildir, olamıyacaktır.» hafifletilmiş olacak, diğer taraftan da Bu münasebetle Alman Devlet Reisi belki eylul içtimaında ilhak keyfiyetini Berlin matbuatı Cenevre müessesesi Hitler ve Propaganda Nazırı Dr. Gobkabul edip etmemekte devletlerin serbest nin artık sulhu muhafazaya muktedir bu les birer nutuk söylemişlerdir. Müteakı bırakılması yolu ihtiyar edilecektir. Iunmadığmı, Almanyanın kat'iyyen bu ben Hitler hücum kıtaatına bir geçid res3 : Cemiyetin nasıl kuvvetlendirilebi cemiyete girmiyeceğini yazarak: mi yaptırmıştır. leceğini ise devletler tarafından verilmiş «Yalnız kalan Danzigin arkasında 67 Cenevre 5 (A.A.) Asamblenin olacak tekliflerle eylul içtimaında ve onu milyonluk Almanya var.» demektedirler. dünkü toplantısında, Danzig Senato reisi takib edecek diğer içtimalarda görebileBugün Vaymarda nasyonal sosyalist Greiser, Milletler Cemiyetinin'Danzig ceğiz. partisinin yıldönümü kutlulanmış ve bü fevkalâde komiseri Lesserin şiddetle aleyhinde bulunarak, onun yerine, serbest Bugün Snürnüzde bulunan şu Cemiye yük merasim yapılmıştır. te şeref vermekten uzak neticelerden dolayı kimseyi tahtıe etmiyen ve fakat hakikati görmeğe çalışan bir muhakeme tarzı takib etmek, gidilebilecek yolların en doğrusu olduğunda şüphe yoktur. Sulhun bozulmasında ve Cemiyetin kendi paktını vaziyete hâkim kılmak için giriştiği müYeniden 1000 tayyare cadeleden mağlub çıkmasında nihayet hiçbir devletin suiniyeti amil olmamış olFakat ekonomik tedbirler toplarla tankların yaptırıyor, yüzlerce duğunu kabul etmek zaruridir. Bellibaşh göze carpan kusur olarak Fransanın Ha yerini tutamadığından kat'î bir tesir yapamamış! pilot yetiştirecek beş meselesinde Cemiyeti muzaffer kıl Berlin 5 (Hususî) İtalyan hükumeti mak için İngiltereye kâfi samimiyetle tayyare kuvvetlerini artırmağa karar yardım etmekten daima sakınmış olduğu vermiştir. Fabrikalara mühim miktarda hatıra gelebilir. Fakat ondan evvel Ceyeni tayyare siparişi verilmiştir. Ayni miyeti kendi davasında muvaffakiyetle zamanda yeniden yüzlerce pilot yetiştiyürütebilmek için yalnız Fransanın değil, rilecektir. Cerriyete dahil bütün devletlerin kendi İtalya. Habeşistanın müteaddid yerleiktidarlan miktarınca müşterek davaya rile İtalya arasında muhtelif hava yol filen muzaheret atmeleri lâzımdı. Bu olları tesisini de kararlaştırmıştır. mamış, olamamıştır. İtalya 1000 tayyare Aleyhtarile ayni ırada oturmakta ılan M. Lester, soukkanlılığını tama nile muhafaza et ıiş, Asamble ise, ıırıltılarile, M. Gre Hariciye Vekilimiz Montröde ecnebi delegelerden birile konuşuyor erin kullandığı aMontrö 5 temmuz (Hususî) Mil rinin giriş ve çıkışları uzerinde İngiliz ve ^ır tabirleri kat'iyletler Cemiyeti Asamblesinin ancak dün Rus noktai nazarlan arasında her iki t ven tasvib eyleme nihayet bulmuş olması neticesi olarak rafı memnun eden mutavassıt bir h 'iğini göstermiştir. Boğazlar konferansı yann toplanabile şekli bulunmuş olduğu musırren rivayı M. Greiser, önüncektir. Aradaki geçen günler beyhude edilmektedir. Filhakika meselenin bu kı bir geçid deki rahlenin kapa geçmemiş ve Cenevre içtimaları devam mı daha ziyade haricî devletleri alâkadar ğını şiddetle vu ederken alâkadarlar arasında Boğazlar ediyordu. rarak: «Artık ben bu işten bıktım, usanişinin pürüzlü noktaları uzerinde konu Bu şartlar içinde konferansın nihay dım» diye bağırmıştır. şulmakta dahi devam olunmuştur. Bu ko bir hafta zarfında mesaısinı müspet ola Bunun üzerine meclis, münhasıran nuşmalarm en esaslı ihtilâf noktalanndan rak bitirebileceğine hükmolunmaktadır. Danzig işlerini müzakere etmek üzere sabirkaçını halle medar olmuş olduğu teCenevre içtimalarınm Habeşistan me at 19 da toplanmağa karar vermiştir. min edilmekte ve bundan dolayı yarın selesi uzerinde vardığı neticeye göre I Senato Reisinin sözleri yeniden başlıyacak konferans müzakere talyanm da Montrö konferansına iştirak a Cenevre 5 (A.A.) Konsey, Dan1 lerinin süratle ve kolaylıkla yürüyeceği edeceği ymdi daha ziyade ümid edıliyor. zig işlerini görüşmek üzere iki defa top Maamafih Italya iştirak etmese dahi'koı anlaşılmaktadır. lanmıştır. Saat 16,30 da vukubulan bi müzakerelerini intac edecektir. Ezcümle Boğazlardan harb gemile [Arkası Sa. 7 sütun 1 de] Zecrî tedbirlerin Habeşistana faydası ofmuş! ftalya hava kuvvetlerini artırıyor Fenerin 28 inci yıldönümü Galatasaray, Feneri dünkü maçta 32 yendi Fenerliler, daha idmanlı oldukları için daha hâkim oynadılarsa da ilk yirmi beş dakikada yedikleri üç golü çıkaramadılar İngiliz gazeteleri Fenerbahçe kalesine birinci gol olurken Dün havanın yağmurlu olması, Kadıköy stadında tertib edilen Fenerbahçenin yirmi sekizinci yıldönümü kutlulama merasiminin, yalnız kapalı tribünleri doldurabilen az bir seyirci kütlesi önünde yapılmasına sebeb oldu. Saat dört buçukta askerî bir bandonun yürüyüş marsma ayak uydurarak muntazam bir geçid resmi yapan atlet, 111 111 MIIIIIIIMIIlillltllllll II111I tll IIIIIIII lltll I II denizci ve futbolculardan mürekkeb yüz elli kişilik bir Fenerbahçeli kafilesi sahada muntazam surette dizildi. Istiklâl marşı hürmetle dinlenip bayrak merasimi yapıldıktan sonra kulüb namma birkaç söz söylendi ve sahadaki Atatürk büstüne çelenkler konuldu. Günün ilk spor hareketini küçüklerdeı [Arkası Sa. 6 sütun 1 de] in Romanı lllltlllllMII HHIIIIIIIHImitllllllMIIMIIIIimilllimillllMIIIIIUIimillB Nakilİ Abidin Daver Arkadaşımız Server Bediin «Serteri» romanı birkaç güne kadar bitiyor. Onun yerine arkadaşımız Abidin Daverin nak • lettiği «Mülâzimin Romanı» nı neşredeceğiz. Yakında başlıyoruz!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog