Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

BUGUN 2 nci sahifede: Siyasî icmaL 3 üncü sahifede: Boğazlann tahkimi münasebetile • Abidin Daver DAV'ER. 5 inci sahifede: Safa. Meseleler Peyami 6 nci sahifede: Olimpiyad mektubu. J S3yi! 4383 um KEMALiZM Yazan: Tekin Alp Tflrk inkılâbı hakkında şimdiye kadar yazılmış eserlerin en mükemmelidir. Fransız parlâmentosu reisi Herriot ve doktor Köprülü Fuad eser için birer mukaddeme yazmışlardır. Her gancin elinde bir tane bulunmalıdır. Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, îstanbul Posta kütusu: fstânbul, No 246 PflZaiteSİ 2 7 T6!11I11UZ 1 9 3 6 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298 İdare ve matbaa fcısmile Matbaacüık ve Neşriyat Şirketl 24299 . 24290 Dünkü yağmurda Dolmabahçeden bir manzara Tünel meydamndan Galataya inen yokuşun hali Kabataşta gö'l halini alan garaj önünde badilbotla gezinti Montrö zaferi Sulhun da Zaferîdir T ürkiyenin dış siyasası, Montröde parlak bir zafer kazandı. Boğazlardaki gayriaskerî mıntaka, yeni Boğazlar mukavelenamesinin imza6İle beraber ordumuz tarafından işgal edıldi. Bu suretle 24 temmuz 1923 tenberi yalniz fedakâr jandarmalarımız tarafından muhafaza edılen Boğazlarm müÜafaasını, 21 temmuz 1936 salı günü öğleden itibaren kahraman ordumuz deruhde etti. Böylece, on üç yıldır, açık duran evimizin kapısı, şimdi çelık pençeli bir kapıcının eline geçmiştir. O kapıcının bu kapıyı nasıl muhafaza ettiğıni 1915 yılında .bizimle beraber, bütün dünya cja gördüğü için, artık rahat uyuyabiliriz. Türk topları ve Türk süngüleri Boğaz lcıyılanna dayanmakla beraber, Boğazlann tahkimi için hazırlanmış olan kanun lâyihalan da 30 temmuzda toplanacak oIan Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasvibine arzedılecektir. Bu kanun lâyihalan Boğazlarda eski gayriaskerî ve herkese açık mıntakalar yerine, şimdi müstahkem mevkiler ve herkese kapalı tnemnu mıntakalar tesis edeceği gibi, yeni tahkimat için lüzumu olan tahsisatı da verecektir. Boğazlarda yapılacak tahkimatın süratle başarılacağına şüphe yoktur. Çünkü Türk ordusu, kanş kanş müdafaa ettiği Boğazlann nasıl tahkim edilmesi lâzım geldiğini kanlı ve şanlı tecrübelerle öğrenmiştir. Yeni tahkimat yapılıncıya kadar ida kara, deniz ve hava ordulanmız, Boğazlan pekâlâ müdafaaya kadirdir. Onun için, Boğazlann yeni vaziyeti sayesinde bizim de, dostlanmızm da nekadar kuvvetlenmiş olduğumuzu tetkik edebiliriz. Boğazlann askerileşmesi, memleketimizin müdafaası bakımından son derece Jnühimdir. M. Tituleskonun dediği gibi Boğazlar mıntakası Türkiyenin kalbidır. Herhangi bir düşmanin evvelâ kalbimize saldırmak istemesi gayet tabiî olduğuna göre, Boğazlann işgal ve tahkimile Türkiyenin kalb nahiyesi emnıyet altma almmış oluyor. İstanbulun ve Trakyanın mütlafaası temın edılmiş demektır. Kara ve deniz kuvvetlerinden mürekkeb bir düşman kuvvetinin anî bir baskınla Boğazlan geçip îstanbul önüne gelmesi ve Türk ordusunu Anadolu ve Trakyada iki münferid grup halınde, birbırinden ayrı bir yaziyete düşürmesi tehlikesi kalmamıştır. Dün, Türk ordusu sefeber olmadan böyle fena bir sevkulceyşî vaziyet karşisında kalmamızm ıhtimali vardı. Bugün, Boğazi baskmla ele geçirmek >e Boğazdan geçmek mümkün değıldir. Boğazlarm işgal ve tahkimi Türk ordusunun sevkulceyşî vaziyetini çok kuvvetlendirmiştir. Artık ordumuzun gerıleri emnıyettedir. Ayni vaziyet Sovyet Rusya dostumuz İçin de vakidir. Eski Boğazlar rejimine göre, Sovyet Rusya bir harbe giriştiğı Zaman, geniş bir Karadeniz cephesi teşkil etmek mecburiyetinde idi. Akdenizden Dün de Istanbula Tufan gibi yağmurlar yağdı Sehrin bütün münhat caddelerini sular bastı. * ' seller caddeleri bozdu, birçok yıldırımlar düstise de insanca zayiat yoktur Evvelki gün, gö rülmemiş bir şiddet le yağan yağmur, bir afet halini aldıktan sonra akşama doğ ru dınmişti. Evlere dolan sular, sellerle patlıyan lâğımlar, molozlarla dolan cad deler itfaiye ve te mizlik amelesi ta rafından temizlen m e ğ e uğraşılırken dün gene müthiş bir bora patladı. Gbk gürültüleri, şimşek ler ve yıldırım lar arasında gbkten sel halınde boşanan yağmur bütün faa liyeti durdutmuştur. Öğleye doğru yağmur dünkünden daha şiddetlı bir vazi yette yağmağa baş lamış, adeta bir tufan şeklı almıştır. Tramvaylar bir müddet yıldırım tehlikesinden dolayı işliyemedıler. Bu arada yüksek yerlerden sularla beraber gelebi sokaklarda padılbotla gezenler oldu. Dünkü yağmurda vuku bulan zararları ve kazalan asağıya yazıyoruz: İspanyadaki dahilî harb Iki taraf ta vaziyete hâkim olmağa çalışıyor Fransa, hükumete; İtalya asilere yardım ettikleı haberlerini tekzib ettiler. Sen Sebastiyende kanlı muharebeler devam ediyor Bir kuyu yıkıldı, bir kadın yaralandı Sabahleyin saat 8 de Akbıyıkta Fı run sokağında 10 numaralı evin alt katında Hatıce adında bir kadın çay pışirirken yağmurlarm tesirile mutfaktaki Ktiy tl COLIIlUîılul. İJtr d l a u d ~ 1 lalıı~C u t ~ toprakların altmda kalarak yaralanmış tır. Yaralı kadın imdadı sıhhî otomobılile hastaneye kaldınlmıştır. İstanbul cihetinde Eminönünde Mollahüsver mahalle sinde Fatmanın ahşab evi kısmen çök müştür. Sanasaryan hanının alt katmı sular basmıştır. Sular çoğalınca pencere lerden caddeye akmağa başlamıştır. Aksaray, Şehremini, Samatya ve di ğer civar yerlerdeki e\lerm alt katları su içinde kalmıştır. Ispanyada 1932 ısyamnı hazırhyan ve son ısvan uzerıne İspanyaya tayyare ıle domnekte ıken dıışerek olen General Sanjurjo karısı ve çocuğıle beraber Madrid 26 (A.A.) San Sebas lideri Moles hemen idam edilmiştir. Madridde sükun hüküm sürmektedı Yenibahçede evlerin alt katları sula tıende şiddetli muharebeler \ukua gelmiş olduğu haber \enlmektedir. Orada jan Otellerin £oğu hastane haline getirilmı rın hücumuna uğramıştır. darma kıyafetıne girmiş olan genc faşist olup milis kuvvetleri tarafından işgal e Karabaş mahallesindeki evler de ayni ler, garnizonun taraçasına mitralybzler dılmektedır. vaziyete düsmüslerdir. yerlestırmeğe muvaffak olmuşlardır. Harb devam ediyor Yemişte de sular birçok dükkânların iHukumet kuvvetleri, bunlara karşı taMadrid 26 (A.A.) Dün vaziyetçine girmiş ve birçok mallan harab et arruza geçmiş ve bir saat süren bir mu te bir değişiklik yoktu. Eyaletlerden pek mıştir. harebe olmuştur. Muharebenın sonunda az haber almabılmiştir. Yalniz hükume Beykoz ve civarına yağmur faşistler, beyaz bayrak çekmişlerdir. Bu tır. biraz muvaffakiyet kazanmış olduğu yağmadı nun üzerine askerler garnizona yaklaş bıldirilmiştir. Tophane caddesinin seller geçtikten sonraki hali Albay Mangadanın kumandası altın îstanbul ve Adalarda yağmur tufanı mıslarsa da şiddetlı bir tüfek ateşile kar r rek caddeleri dolduran taş \e toprak yı ya kadar yükselen suların istilâsı altmda andınr bir dehşetle devam ederken Bey sılanmıslardır. Bunun üzerine muharebe da bulunan hükumet kuv\ etlerine Ovilâ koz ve civarına yağmur yağmamış, hava daha büyuk bir şiddetle yenıden başlamış dzerine yürümeleri emredılmiştir. ğınları yüzünden Eminbnü Bebek tram kalmıştır. ve faşistler yeniden beyaz bayrak çek Ancak bu ku\"vetler, Vıllacastine doğBazı caddelerde sular o kadar yük burada hep güneşli geçmiştir. vayları bir müddet işliyememiştir. Cadmişlerse de askerler onları tam hezimete ru ileri hareketine devam etmişler ve o [Arkası Sa. 1 sütun 3 te] deler, bir gün evvelki gibi, yanm metro selmişti ki resimlerimizde gördüğünüz giuğratıncıya kadar muharebeye devam et radan Leon geçidini geçmeğe teşebbü' mişlerdir. Diri olarak ele geçirilen faşist [Arkası Sa. 3 sutun 1 de) Yunan partileri yeni bloklar teşkil ediyorlar Hitlerle Musolini ,,,1111 || II, | limilll lllllllllll IIIMIIIIIMI I llllllllllllllllll MllllMIIIIIMlMIIIIIHIIHf Beşler konferansına iştirak işini görüştüler Almanya Afrikada müstemleke, italya da Akdeniz anlaşmasının kaldırılmasım istiyor îstanbul at koşuları Dünkü dehşetli yağmura rağmen muvaffakiyetli bir surette yapıldı Çiftçi partisile Komünistler, Ahali partisile de Liberaller birleşiyor. Bir ittihad kabinesi kurulacak J Uçurumun Kenarında Partıiennı yeni bloklar halınde bırlestnmeğe çalışan Yunan partileri şeflerınden Papanastasiyu, Sofulis, Kafandaris ve Rallis [Arkası Sa 6 sutun 3 te] [Arkası Sa. 4 sütun 4 fe] Atina 26 (Hususî) Sofıyanopulosun larda şu aşağıdaki gayelere yetişmek lıderı bulunduğu Zurra partısıle komü için çalışacağını program halınde neş nistlerın bırleşerek «Halk cephesi> un retmektedir: Dünkü at yarışlarından bir manzara vanı altında yeni bir partı tesıs ettik 1 Yunanistanın halk hakimiyetine lerı bugunku gazetelere verılen bir teb mustenıd bir cumhurıyet devletı halini Atina 26 (Telefonla) Dinarlı İstanbul at koşularının birincisi dün mizde iyice kökleşmeğe başladığını gös lığle ilân edılmektedır. alması, Mehmedle Cim Londos arasında bugün V'elefendıde yapıldı. Saat bir buçukta terir. 2 Ahalinin hürriyet ve serbestisi Gazetelerin yazdıklarma göre, ko Birinci koşu yapılması mukarrer olan müsabaka halkın başlayıp tam koşuların başlıyacağı saat munıstler böyle bir bırleşmeyi elde et nın kanunu esası ıle tahkimi. Kıymetli iistadın bu güzel Birinci kosu: 3 yaşındaki yerli yanm3 Erkekle kadın arasında tam bir fevkalâde tehacümü ve hazırlanan tribün üçe kadar devam eden müthiş yağmura mek için kendi programlarından ehemhikâyesini bugün 4 üncü lerın azlığı karşısmda, tehir edılmiştir. rağmen, koşu yerine kalabalık denılecek kan Ingıliz erkek ve dişi taylara mahsu. miyetli fedakârlıklarda bulunmuşlar müsavatın tesisi, sahifemizde bulacaksınız 4 Devlete mensub müstakil mües Müsabaka, 2 ağustos pazar günü ya kadar seyircı gelmıştı. Bu da sporların en Bu koşuya giren atlar 600 liraya satılıkb. dır. j lArkast Sa. 4 sütun 4 te] kıbarı ve zarıfı olan atçılığın memleketi İArkası Sa. 5 sutun 1 de] pılacaktır. Halk cephesi bundarı sonraki Lntihab Abidin Daver DAV'ER Londra 26 (A.A.) Sunday Chronicle gazetesinin yazdığına göre, Musolini ile Hitler Beşler Konferansına vaki olan davet hakkında telefonla görüşmüşlerdir. İtalya mezkur konferansa iştirak için Akdeniz anlaşmalarınm tamamile kaldırılmasım istemekte, Almanya da Af Dinarlı Mehmed Cim Londos maçı tehir edildi Yazan: Hüseyin Rahmi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog