Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

25 Temmuz 1936 CUMHURİYET PASLANMAZ Yeni TIRAŞ BIÇAGI Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan Hasan Tıraş bıçakları yeni ve kat'iyyen paslanmaz nev'ini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte Hasan tıraş bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulma mak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dünyamn hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Kasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dıkkat. 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan tıraş sabunu Hasan tıraş kremi Hasan tıraş pudrası Hasan tıraş kolonyası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. HASAN Hasan deposu: İstanbul, Beyoğlu, Ankara Yüksek Denîz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 1 Mekteb lise ve yüksek olmak üzere beş yıllıktır. Yatılı ve be davadır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve makinist yetiştir mektir. # 2 Mektebin yalnız lise birinci smıfına talebe alınır. Bunların o r ta mektebi bitirmiş olmalan ve yaşları on beşten küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 3 Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri Mektebe başvurulmahdır. 4 Isteklilerin Mekteb Müdiriyetine karşı yazacakları istidana melerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kâğıdlarını, mekteb diplomalarını veya tasdikli diploma suretlerini ve polisce tasdikli iyi hal kâğıdlarını ve velilerinin izahlı adres ve tatbik imzala rını ve dört tane vesikahk fotoğraflarını iliştirmeleri gerektir. 5 Yazılma işi 7 ağustos 936 cuma gününe kadardır. Isteklilerin muayenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektebde bu lunmaları gerektir. 6 Fazla tafsilât almak için ayrıca posta pulu göndermek şartile mektubla Mekteb Müdiriyetine müracaat edilmelidir. (4000) r İstanbul Beledivesi İlânları tstanbul dördüncü icra memnrluğundan: Tamamına «3600» lira kıymet takdir olunan Boğaziçinde Ortaköyde Portakal sokağında eski 39 yeni 49 numarah bir tarafı Nemçe Bodos kalfanın menzili ve bahçesi bir tarafı Evdekinin menzili ve bahçesi ve bir tarafı arka sokağı ve tarafı rabii Portakal sokağile mahdud umum mesahası mahallen «600» metro murabbaı olup bundan 136,5 metro murabbaı bina mahalli üst tarafı bahçe olan bir bab ve içi dışı muhtacı tamir ahşap hanenin 56/44 hissesi satılacaktır. Evsafı: Zemin kat, zemini mermer döşeli bir methal üzerinde bir merdiven bir bahçe kapısı ayrıca bir kapı ile ayrılmış bir sofa üzerinde bir oda, bir bodnım mahalli ile bir mutfak. Asma kat, iki oda. birhalâ ve zemini mermer maltız ocaklı bir mutfak ve aynca bir oda. Birinci kat, merdiven başında kapısı olan büyük bir sofa üzerinde dört oda, bir halâ, zemini kara taş maltız ocaklı bir mutfak. Elektrik ve terkos tertibatı. Arka sokağa bahçeden bir kapısı vardır. Mezkur gayrimenkulün tamamı 56 hisse itibarile 44 hissesi tamamı açık arttırmıya vazedilmiştir. Arttırma pe şindir Arttırmıya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin %7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanm teminat mektubunu hâmil olmalan icab eder. Müterakim vergi. tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan ve yirmi senelik evkaf tavizi bedeli müşteriye aiddir. Arttırma şartnamesi 7/ 8/936 tarihine müsadif cuma günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 7/9/936 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhamme nenin %75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek 22/ 9/936 tarihine müsadif sah günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numarah icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan hakları Tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli ala caklarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan Tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasmdan haric kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 34/4210 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacaklan ilân olunur. (24565) WELTA (6/9 Rolfilm) l İnhisarlar Umum Müdürlüğünden Nümunesi evsafına uygun olmak şartile mısırdan mamul 10,600 kilo nişasta kola 28/VII/936 tarihine raslıyan salı günü saat on beşte pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin nümuneyi görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 muvak • kat güvenme paralarile birlikte KaVataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım, Satım Komisyonuna müracaatleri. (3941) j Makinalarının 1 : 3,8 Cassar büyük rağbet kazandı. Alan ların listesi Foto Süreyyada mevcuddur. D. otomatik 1:3,8 Cassar 1 : 4,5 Zeiz Tessardan kuvvetlidir. 35 liradır. Vekili: Foto Süreyya. Beyoğlu S I H H Î BALSAMİN KREMi GÜZELÜĞİN 3/RRI 1 tdaremizin Cibali fabrikasında yaptıracağı 14877.14 lira keşif bedelli tadilât ve tesisat kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 2 Münakasa evrakı 75 kuruşa İnhisarlar İnşaat Şubesinden alınabilir. 3 Eksiltme 27/VII/936 pazartesi günü saat on birde Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesindeki Komisyonda yapı • lacaktır. 4 Muvakkat teminat 1115.79 liradır. 5 İsteklilerin ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat şubesine gelerek fennî ehliyet vesikası almaları şarttır. 6 Teklif kapalı zarfları ihale günü tam saat ona kadar ismi geçen Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. '3942) 1 7/VII/936 gününde kapalı zarfla eksiltmiye konulan 16,262 lira 80 kuruş keşif bedelli Milâstaki idarehane binası inşa atma istekli çıkmadığından bu iş yeniden ayni şekilde eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme evrakı 82 kuruş mukabilinde tstanbulda İnhisar lar İnşaat şubesinden alınacaktır. 3 Eksiltme 30/VII/936 perşembe günü saat on birde Kaba taşta İnhisarlar Levazım şubesindeki Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 1219 lira 71 kuruştur. 5 İsteklilerin ihaleden en az üç gün evveline kadar İnhisar lar İnşaat Şubesine gelerek en az bu büyüklükte bir binayı muvaffakiyetle yapmış olduklarını ve diplomalı mimar veya mühendis bu * lunduklarını gösterir vesaik ibrazile ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme evrakmı istemeleri lâzımdır. 6 Kapalı zarflar ihale günü saat ona kadar Komisyon Reisine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (3926) Şemtipaşa deposunda katlar arasında yapılacak 1307.44 lira keşif bedelli tadilâtm işçiliği 27/VI1/936 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin keşifna meyi görmek üzere hergün ve pazarlık için de % 15 teminat para larüe birlikte tayin edilen gün ve saatte Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım, Satım Komisyonuna müracaatleri. (3940) Şartnamesinde yazılı evsafta beheri 12 lira muhammen bedelli 287 aded dökme soba 30/VII/936 tarihine raslıyan perşembe günü saat on beşte açık eksiltme suretile satın alınacaktır. İsteklilerin şartnameyi almak üzere hergün ve eksiltme için de iktiza eden kanunî vesikaları ve % 7,5 güvenme parası olan 516 lira ile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonuna müracaatleri. (3918) KREMİ KANZUK Esmer, sarışın, kumral her tene tevafuk eden güzellik kremleridir. Sıhhî usullerle hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, leke, sivilce ve buruşuklukları kâmilen giderir. 4 şekilde takdim edilir 1 Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli 2 Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 3 Krem Balsamin acıbadem gece için 4 Krem Balsamin acıbadem gündüz için Kibar mahfillerin takdir ile kullandıklan yegâne sıhhî kremlerdir. tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu tstanbul Hamiş: Meccanî nümunelikler tükendiğinden 20 temmuz 936 tarihinden sonra gelecek talebnamelerin is'afı kabil olamıyacağını arzevleriz. I İstanbul Vakıflar Direktörlügü İlânları Muhammen Miktarı bedeli İlk teminatı İhale günü Lira Yoğurd 25000 kilo 15 kuruş 244 10/8/936 pazartesi saat 15 te Patates 4 » 10000 30 » Mangal kömürü 7000 3,25» 17,50 » Kriple maden kömürü 120 ton 16 lira 144 Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cinsi ve miktarı yazılı dört kalem yiyecek ve yakacak ayn ayrı açık eksiltmiye konmuştur. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri hergün Levazım kaleminde görülebilir. İsteklilerin temi natlarile beraber ihale saatine kadar gelmeleri. (4242) Cinsi SÎPAHİOStU | • Hepsine 400 lira kıymet tahmin edilen Fatih Çarşambada Kovacıdede mahallesininLokmacı sokağında 13 numarah evin ankazı açık arttırmıya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. tstekli olanlar 30 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 30 temmuz 936 perşembe günü saat on bsşte Daimî Encümende bulunmahdırlar. «B.» (4014) Bakırköy Ayayorgi mahallesinde Köyiçi sokağında yeni 166 numarah ve 517 metre murabbaı bahçesi bulunan ev mülkiyeti açık arttırmıya konulmuş ihale gününde giren bulunmadığından arttırma 30 temmuz 936 perşembe gününe uzatılmıştır. Bu eve 110 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö rülür. İstekli olanlar 825 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat on dörtte Daimî En * cümende bulunmalıdır. «1.» (4264) Keşif bedeli 2116 lira 6 kuruş olan Beyazıd Haznedar sokağının kaldırımları tamiri açık eksiltmiye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar Bele diye Fen f^leri Müdürlüğünden tasdik ettirilmiş fen ehliyet vesi kası ve 159 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera ber 11 ağustos 936 salı günü saat 14 te Daimî Encümende bulun mahdırlar. «B.» (4267) Eyüb Tokmakderede Beylerbeyi, Çengelköy ve Nakkaştepede fırtınadan yıkılan seksen dört tane servi ağacı satılmak üzere açık arttırmıya konulmuş, ihale gününde giren bulunmadığından arttırma 30 temmuz 936 perşembe gününe uzatılmıştır. Bu ağacların hepsine 308 lira fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 24 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 te Daimî Encümende bulunmalıdır. «B.» (4261) *• Senelik muhammen kirası I Devlef Demiryolları ve limanları işletme U idaresi ilânları Idaremizin Nafıa romorkörüne aid kazanı açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. Açık eksiltme 31/7/936 cuma günü saat onda Haydarpaşada gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonunda yapı lacaktır. Yapılacak tamirin tahmin bedeli 600 lira ve muvakkat teminatı 45 liradır. Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3979) 30 temmuz 936 da müsabaka ile 18 28 yaş arasındaki orta mekteb ve lise mezunlarından 60 istasyon memuru namzedi alınacaktır. îmtihanlarda müsavi derecede kazananlardan lise mezunları ve ecnebi lisan bilenler tercih olunur. Askerliğini yapanlar terhis teske resi ve askerlik yaşlarındakiler de şubenin resmî bir vesikasını göstereceklerdir. Talibler bir istida ile Ankarada Umum Müdürlüğe ve İstanbul, Bahkesir, tzmir, Afyon, Adana, Malatya, Kayseride İşletme Müdürlüklerine ve Mudanyada İşletme Âmirliğine müracaatle mekteb diploması, nüfus cüzdanı, askerlik vesikasının istasyon şeflerince res • mî mühürlü tasdikli birer suretini ve polis veya belediyeden bir hüsnühal ilmühaberini istidalanna bağlıyacaklardır. îmtihanlar Ankara ve İşletme Merkezlerinde yapılarak kazananlara 57 lira ücret ve rilecektir. Taliblerin imtihan yerlerine gidip gelmeleri parasız temin olun&caktır. «1664» (3932) HASAN BURSA SiPAHi Leylî mekteplerde talebeye lüzumlu olan yatak, yorgan, yatak ve yorgan çarşaflan, pike örtü ve yün battaniyeler, havlu, mendil, çorap, fanile, pijama vesair ihtiyaçlarınızı çok ucuz fîyatlarla tnağazalanmızdan tedarik edebilirsiniz Taşra siparişleri hemen gönderilir. ADRES: istanbul, Sultanhamam No. 24/4 Beyoğlu, istiklâl caddesi No 376 Bursa, Uzunçarşı No. 98. Başka yerde şubemiz voktur PAZARI HUSNU OGLU Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: «Tunceli Vilâyeti Plümer kazasında yapılacak iki bölüklük askerî kışla inşaatıdır.» İnşaatın keşif be deli 28,800 liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi ^ D Tesviyei türabiye, şose ve kârgir inşaata dair fennî şartname E Hususî şartname F Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli G Proje. İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira bedeli mukabilin de Tunceli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 29/7/936 tarihinde çarşamba günü saat 15.00 te Elâzizde Tunceli Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 2160 lira muvakkat te minat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. Nafıa Vekâletinden işe girmesi için eh liyet vesikası. 6 Teklif mektubları yukarıda «3» üncü maddede yazılı saattea bir saat evveline kadar Tunceli Nafıa dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet «3» üncü mad dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gectk meler kabul edilmez. ~ SUMER BANK Ü UMUMÎ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Müsabaka imtihanlarının Lise mezunları hakkında 31 Temmuz 1936 tarihinde yapılacağı gazetelerle ilân edilmiş olan müsabaka imtihanları, namzetlerin askerî kampta bulunmaları dolayısile 10 Ağustos 1936 tarihine tehir edilmiştlr. Taliplerin müracaati 3 Ağustos 1936 tarihine kadar kabul edilecektir. Muvakkat teminatı Bulgurluda Çinaraltı sokağında 66 numarah kahve karşısında 42/96 metre murabbaı yol artığı, 937 mayısı sontma kadar. Cağaloğlunda Hadım Hasanpaşa medresesi * nin 1 numarah odası, 937 veya 938 yılı sonuna kadar. 8 0,60 T ehi ri 24 1,80 Yukarıda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmıya konulmuştur. Şartnameleri Levartım Müdürlüğünde görülür. İstek li olanlar hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 12 ağustos 936 çarşamba günü saat 14 te Daimî Encümende bulunmalıdır. «B.» (4269)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog