Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CLMHURtYET 25 Temmuz 1936 Ispanyada harb bütün şiddetile devam ediyor Hükumet te, asiler de muvaffakiyet iddia ediyorlar. Fakat ihtilâlci ordunun Madride girmek üzere olduğu anlaşılıyor Türldye garbe ders verdi İktısad Vekilinin tetkik seyahati »umhurıyeti Orman kanununu biran evvel çıkarmalıyız Istanbul Borsası kapanış fiatleri 24 7 1936 P A R i \LAR AI19 625.50 1 Sterlin 126. 1 Dolar LS3. 20 Pransız Fr. 190. 20 Llret 30. 20 Belcika Fr. 21, 20 Drahmi *10. 20 tsvicre Fr. 22. 20 Leva ^2. 1 Florin S5, 20 Cek kronu 22. 1 Avusturva Sl. 13.50 l Peceta 23. 1 Mark 20. l Zloti 22. 1 Peneü 13. 20 Leva 49. 20 Dinar 32. 1 Yen 31 20 İsvec kronu 1 Türk altını 1 242] 1 Banknot Os. B. ÇEK . L E R Avrupa gazetelerinin CelâlBayar Kütahya ve Boğazlar Konferansı havalisinde bir tetkik hakkındaki mütaleaları seyahatine çıktı Bükreşte çıkan «L'indefendance Roumaine» gazetesi, yeni Boğazlar mukavelesine dair şu makaleyi neşrediyor: Türkiye, Montröde haklı çıkmıştır. Istihkak kesbedilmiş bir muvaffakiyet. Şanlı bir tarihin devamı müddetince kuvveti suiistimal etmiş olan Türkler, bey nelmilel hukuka, samimiyetle hizmet ettiler. Şark garbe bir ders vermiş oldu; fakat garb bu dersten kat'iyyen istifade etmiyecektir. Ankara 24 (Telefonla) îktısad Vekili Celâl Bayar yann öğle trenile beş gün devam edecek bir tetkik seyahatine çıkacaktır. îktısad Vekili evvelâ Kütahyaya gi derek son linyit çalışmalannı görecek ve bu havalide kurulacak büyük elektrik santrali münasebetile tetkiklerde bulunarak izahat aldıktan sonra Balıkesir ve havalisine gidecektir. Vekile Maden Tetkik ve Arama EnsMontrö mukavelesi, manevî bakımdan titüsü müdirile alâkadar gruplardan mü büyük bir mana ifade ediyor, siyasî ba hendisler refakat edeceklerdir. kımdan keza. tnhisarlar Vekilinin tetkikleri Izah edelim: Bu mukavele, evvelâ, San Sabastiyenin caddelerinde kaçışan halk... Izmir 24 (A.A.) Şehrimizde butnuahedelerde bir değişiklik yapmak için [Baştarafı 1 ind sahifede'i tüfek cebre müracaat ihtiyacı olmadığını ve lunmakta olan Gümriik ve Tekitler Basesleri işitilmekte, ayni line geçtiği şayi olmuşsa da, hükumet sesleri gelmektedir. hatta, hakkmdan emin ve iyi vaziyet kanı Ali Rana bu sabah saat 9 da Ça bu haberi tekzib etmiştir. Bu akşam ecnebilerin burada bulun lere sahib olanların, müzakerat yolunu maltı tuzlasma giderek yeni yapılan ince makta olan İngiliz harb gemilerine bin tercih etmelerinin daha istifadeli olduğu tuz fabrikasının ve birçok müesseselerin Hicret edenler ve işçilerin yatıp kalkacaklan binalann, nu isbat ediyor. Şimdiye kadar Cebelitarığa iltica e dirilmesine teşebbüs edilecektir. Fransa hududunda tedbirler mektebin ve hastanenin açılma törenini den muhacirlerin yekunu 15 bini tecaBu mukavele, ikinci derecede, îngil Hendaye 24 (A.A.) Havas a yapmıştır. Çamaltı ruzlası direktörü müvüz etmiştir. terenin, bedbinlerin zannettiğinden daha hendis Sezainin çalışması takdirlerle k a r jansından: Hudud kapalıdır. Bir İspanAlmanya da filo yolladı vahim bir vaziyeüe bulunduğunu, isbat şılanmıştır. Fabrikada Bakan onuruna bir yol tayyaresi tarafından atılan bir bomediyor. İspanyadaki Alman tebealarının hukuöğle şöleni verilmiştir. Şölende Izmir İlba, tam bir hudud işaretinin üzerine düşkunu temin için Alman hükumeti Amiral îngiltere, ltalyanın meydan okuyuşurr bayı ve Parti Başkanı Fazıl Güleç, Müsmüştür. Fransız toprağında kırılan hu dan, Almanyanın iğfalinden sonra, Mon tahkem mevki kumandanı General BürŞer ve Doyçland adlı iki kruvazerü Is dud işaretinin parçalanna tesadüf edil tröde, muhafaza etmek istediği halde haneddinle Bakanın refakatinde İzmire panyaya göndermiştir. miştir. Bisiatou ismindeki Fransız kasa Sovyetlere karşı müdafaa edemediği an gelen mütehassıslarla Tekitler genel di Italya hükumeti de Ispanyayı terket basma, Ispanyol tayyarelerinin hedefle anevî bir tezi terketmeğe mecbur olmuş rektörii Mithat Yenel ve îzmir Basm mek istiyen îtalyanlan almak üzere Bar rini şaşırmamalan için Fransız bayrak tur. selona büyük bir transatlantik gönder lan çekilmiştir. mümessilleri bulunmustur. miştir. Isyanın başladığı günden beri îsM. Musolininin müdahalesi üzerine Her tarafta hususî ihtiyat tedbirleri apanyada fasişt Italyanlara karşı çok fena tadil edilen şarkî Akdeniz meselesi, yeni hnmıştır. muamele yapılmaktadır. Boğazlar mukavelesile, velev nazarî olaHendayedaki beynelmilel köprüye rak daha ziyade karışmış bulunuyor. BüReisicumhurun beyannamesi yaklaşılması yasak edilmiştir. yük Britanyanın, Hindistanla yapacağı Fontarabie, Inın ve San Sebastien Madrid 24 (A.A.) Geceyarısında muvasalalar için, muavin yollar aramağa Atina 24 (Hususî) Işçilerle fabReisicumhur M. Azana, bütün Ispanyol mıntakalan, örfî idare manzarası arzet mecbur olacağı görülüyor. rikatörler arasında zuhur eden ihtilâf lara hitaben radyo ile bir beyanname neş mektedir. Halkçılar cephesi komiteleri Siyasî noktai nazardan, yeni muahede, lann en evvel hakemler tarafından tet rederek onları Cumhuriyeti kurtarmağa binalannm etrafında barikadlar vücude işleri karıştırmakta, çünkü rekabetleri tah kik edilmesi mecburiyetinin hükumet tadavet ve teşvik eylemiştir. Müşarünileyh, getirilmiş ve kum torbalan yerleştirilmişrafından tatbik edilmesini protesto et Cumhuriyetin daha şimdiden muzafferi tir. Müsellâh delikanlılar, sokaklarda do rik etmektedir. Pratik noktai nazardan, mek maksadile bütün Yunanistana şa tesiri henüz meçhuldür. yeti kazanmış olduğunu ilâve eylemiştir. laşmaktadırlar. Mühim olan ve etrafında mücadele e mil umumî bir grev ilânına karar veril Fesadcılardan birçok kimselerin tevkif Dahiliye Nazın, General Llanonun dilen yegâne mesele, Türkiyenin bitaraf miştir. îşçiler birlikleri yann başlıyacak Sevilledeki vaziyetinin nazik olduğunu edilmiş olduğu haber veriliyor. olan grevin yirmi dört saat süreceğini ilân Kadmlar, kendilerine gösterilen ve hu kalacağı bir harb vukuunda harb gemilebeyan etmiş ve General Mola ordusunun rinin Boğazlardan geçişinin tanzimi me etmiştir. Süerra Guaderanada inhizama uğratıl susî bir himaye altına alınmiş olan yer selesidir. Böyle bir vaziyette, Ankara hüŞam sergisindeki mış ve hükumet kuvvetlerinin her tarafta lere sığınmağa davet edilmişlerdir. kumetinin, menfaatlerinin icab eüirdiğinBir ihtilâlci reisinin muzaffer olmuş olduğunu söylemiştir. ,., ,,,, paviyonumuz den daha başka türlü hareket edeceğinf verdiği malumat Barselondan gelen bir telsizde faşistAnkara 24 (Telefonla) Gelen have anahtarlar kendi elinde olduğuna gö& Seville 24 (A.A.) General Llano, Itfrin bu şehri ele geçirmek üzere oldukberler Şam panayınndaki yeni Türk pare, Boğazlan, yalnız kendi istediklerine lanna dair bulunan haberler tekzib olun bu gece matbuat mümessilerine beyanataçacağmı, inadcı hukukşinaslardan başka viyonunun çok beğenildiğini bildirmek ta bulunarak şımalden Madride doğru maktadır. tedir. Paviyonumuzu her gün binlerce kim iddia edebilir? Madrid radyosu, eski Başvekil M. ilerlemekte olan General Mola ordusu kişi gezmektedir. Türkiye dürüstlüğünün Quiroganın öldürülmüş olduğu şayiasını nun Madride 60 kilometro mesafede buSergi müdürü şehrimizdeki alâkadar lunan SomoSierra dağlannda bir mu mükâfatınt gördü tekzib etmiştir. makamlara gönderdiği bir tebrik telgraM. Quıroga, öldürülmüş olduğu habe zafferiyet kazanmış olduğunu söylemiş Tembs gazetesi, 21 temmuz tarihli fında paviyonumuzun Türkiyedeki sa rini gazetecilere bizzat kendisi tekzib et tir. General, Madridin yakında ele geçi sayısının Boğazlar mukavelesine tahsis nayileşme hareketini parlak bir şekilde rileceği kanaatinde olduğunu ve Halkçımiştir. ettiği başmakalesinde «yeni Boğazlar temsil edecek bir muvaffakiyetle hazır lar cephesi Hderlerinin şimdiden payitahtmukavelesi, dün akşam, bu derece mü lanmış olmasından sitayişle bahsetmekteMadrid kapılarında muharebe tan kaçmağa başlamış olduklannı ilâve him bir hâdisenin icab ettirdiği merasimle dir. Şam sergisi ağustosun 15 ine kadar Madrid 24 (A.A.) Royter ajan etmiştir. imzalandı» dedikten sonra, konferansın, uzatılmıştır. sından: General, Madrid ve Barcelone tara büyük müşkülât içinde başladığı halde, Dünkü gün, çok çetin mücadelelerle fından yapılan tebliğlerin doğru olmadı bir anlaşma ile neticelenmesinin beynel Ziraat Fakültesi genclerî Kâgeçmiştir. Şimdi hükumet kuvvetlerile azım Dirikle konuştular ' ğını söylemiştir. Mumaileyh, Barce milel siyaset sahasında pek ehemmiyetli siler, Madridin şimalindeki dağlarda karlonenun faşist kuvvetler tarafından bom bir iş olduğunu söyliyerek diyor ki: Edirne (Hususî) Şehrimizde bu şı karşıya bulunmaktadırlar. Hükumet, bardıman edilmiş olduğunu ve yakında Türkiye ile Sovyetler Birliği, Montrö lunan Ankara Ziraat Fakültesinden otuz elinde bulunan bütün takviye kıt'alannı zaptolunacağmı ilâve eylemiştir. mukavelesinden başlıca istifade edenler kişilik bir talebe grupu dün yapılan Çasüratle şimale doğru sevketmektedir. HüGeneral Mola öldü mü? dir. Diplomasisi, Hariciye Vekili Rüştü nakkale merasimine iştirak ettiler ve A kumet, bir tebliğ neşrederek kendi kuvAras tarafından büyük bir dirayetle sevk tatürk anıdına bir çelenk koydular. AnıdParis 24 (A.A.) Şimalî îspanya vetlerinin muvaffakiyetleri hakkında te askerî kuvvetleri kumandanı General Mo ve idare edilen Ankara hükumeti, mua dan sonra gencleri Genel Enspektör Kâminat vermiştir. hedelerin ruhunu ve mefadını ihlâl sure zım Dirik müfettişlik binasına davet et Bununla beraber asiler, ileri hareketle lanın öldüğü hakkında şayialar dolaş makta ise de şimdiye kadar bu hususta tile devletleri bir emrivaki karşısmda bı miş ve Trakyanın ziraî vaziyeti hakkında rinin durdurulamamış olduğu iddiasındarakmadan, meseleyi ortaya koymak hu genclerimize uzun uzadıya izahat ver bir teyid haberi gelmemiştir. dırlar. susunda gösterdiği düriistinin mükâfatını miştir. Alman malumata göre İspanyadaki Royter ajansının ögrendiğine göre Vedahilî mücadelede düne kadar yirmi biır görmüştür. Türkiyenin bu işte gösterdiği rity ve Veteran adındaki iki İngiliz tordüriistinin, an'anevî tezlerin muhalefe Fransız Bankaaının ıslahı den fazla kişi ölmüştür. pito muhribinin bu sabah Sain Sebasti tine rağmen bir anlaşma vukuunu son deParis 24 (A.A.) Âyan meclisi, tngilterenin bir ihtarı yene gelmesi beklenilmektedir. rece kolaylaştırdığı muhakkaktır. Fransa bankasına aid projenin heyeti Londra 24 (A.A.) îngilterenin Madride gelen milisler Montrö mukavelesinin altında ltalya mecmuasım 77 reye karşı 196 reyle kaMadrid büyük elçisi, îspanyol harb gebul etmiştir. Madrid 24 (A.A.) Valansiadan mileri Tangeri harekâtlarında istinad nok nın imzasının da bulunması memnuniyeMeclis, projede pek ufak bazı tadi gelmekte olan amele milislerinden mürektası olarak almağa devam ettikleri tak tin tam olmasını temin edecekti, maama lât yapmış ve bilhassa bankamn heyeti keb bir kuvvet, dün öğleden sonra Maddirde vücude gelecek beynelmilel güç fih, yakın bir atide Roma hükumetinin umumiye toplantısında müsavi surette biride vasıl olmuştur. Kendilerini kesif bir lükler üzerine tspanyol hükumetinin na de iltihakını ümid ettirecek sebebler mevrer rey sahibi olacak olan hisse senedleri halk kütlesi bekliyordu. Yüz kamyonla zarı dikkatini celbetmek için emir al cuddur. Filhakika, Boğazlar mukave sahiblerinin Fransız tabiiyetinde bulun nakledilen milisler, halkm alkışlan aramıştır. lesinin, alâkadar bütün devletlere açık malannı istemiştir. smda tüfeklerini salhyarak ve yumruklabırakılması yolunda pek akilâne bir karar Yardım teşkilâtına yazılan nnı havaya kaldırmak suretile etrafa settihaz edilmiştir. Italya, zecrî tedbirlerin kadmlar lâm vererek Madride girmişlerdir. Mi kikadanberi Türkiye noktainazannı müşmütemmimi olan deniz anlaşmalannın lislerin arkasından hücum kıt'alarına menMadrid 24 (A.A.) Beş bin katereken müdafaa etmeğe koşması bundan sub motosikletçilerle sivil muhafızların o dm, beynelmilel kızıl yardım teşkilâtına Italya aleyhinde olduğunu bahane ederek ileri gelmiştir ve bu kanaat artık bizim tomobilleri geliyordu. gönüllü yazılmıştır. Şimdiye kadar 50 konferansa mümessil göndermek isteme memleketimizde en derin ve değişmez bir miştir. Halbuki, Yunanistanı takiben umde haline gelmiştir. Sevikaytı, hücum kıtaatı muhafızlan kadm da yarahlara kan vermiştir. Türkiye dahi, zecrî tedbirler kalktıktan idare ediyordu. Cuenca eyaleti köylüle Fransa hükumetinin bir tekzibi Son hâdiselerin dünya ahvalinde hu rile milisleri de bu harekete iştirak etmişParis 24 (A.A.) Hariciye Ne scnra, bu anlaşmanın kendisi için hikmeti sule getirdiği tebeddül ve Milletler Celerdir. zareti, sağ cenah gazetelerinde intişar e vücudü kalmadığını ihsas etmektedir. miyetinin iktıdarsızlığı sabit olduktan San Sabastiyende çarpışmalar den ve Fransa hükumetinin İspanyol hü Binaenaleyh, ltalyanın da yeni muahe sonra Türkiyenin Boğazlann bekçiliğini Hendaye 24 (A.A.) Havas ajan kumetine silâh vermekte olduğuna dair deye iltihakı için açık bir yol bulunduğu eline almadan, evinde emniyet içinde, sından: ümid edilebilir. bulunduğunu zannetmesi kabil değildi. bulunan heberleri tekzib etmektedir. Bugün öğleden sonra Saint Sebasti Bu, öyle bir hakikattir ki bütün dünyaTürkiyenin emniyeti Yunanisenin şarkmda büyük muharebe olacağı Afyon müstahsillerine avans nın ayni hakikatle meşbu olması üzerine, tanın da emniyetid/.r tahmin edilmektedir. Asilerin Pamplumnekadar yüksek olduğu sabit olmuş, TürUyuşturucu Maddeler Inhisan geçen dan gelmekte bulunan mühim kuvvetler sene müstahsilden toplanmış olan afyonAtinada çıkan Venizelist Elefteron kiyenin Boğazları tahkim talebine karşı tarafından takib edilmekte olan piştar lann bedeli olarak 180 kuruş üzerinden Vima gazetesinden: bir itiraz ve ihtilâf sadasının yükselmesi lan, halihazırda Oyarzunun cenubunda para tevziine başlamıştır. Bir kısım müsYeni Boğazlar muahedesinin imzası ne meydan vermemiştir. ve Saint Sebastiene on beş kilometro me tahsil daha evvel sandık başına 3 lira aMontrö konferansında görülen zahirî e Çanakkale ile Boğaziçinin ordu tarasafede bulunmaktadır. vans almış olduklarından bunlara bittabi ihtilâflar en fazla diğer devletlerin bir fından işgali müttefik Cumhuriyet için Halkçılar cephesi, şehrin yollannı mü mütebaki 180 kuruş verilmektedir. Bu birlerine karşı rekabetinden ileri gel dafaa edecek ilk bir hat ile Oyarzun ve seneki toplamağa mukabil nekadar avans biz Yunanlıların da iştirak ettiğimiz mes miştir. Yoksa Türkiyenin Boğazları tahİrua arasında ikinci bir hat vücude ge verileceği ancak Ziraat Bankasile ya d bir hâdisedir.Türkiyenin emniyeti bi kim etmesine itiraz etmek değildi. îşte, pılmakta olan anlaşmanın tekemmülün zim topraklarımızın da emniyetini teşkil bu isgal hemen hemen bütün dünyanın Bu mıntalada dfln akşamdanberi top den «onra tesbit edilecektir. etmektedir. Yunan hükumetinin ilk de muvafakatile tahakkuk etti. Adanalı okuyucularımızdan kerestecl H. Ökem imzasile aldığunız mektubda şöyle denilmektedir: «Senelerdenberi çıkarılacağını dört göz. le beklediğimiz orman kanunundan bu içtima devresinde de ses sada çıkmadı. Bu yüzden bizim Toros ormanlannın günden güne düştüğü feci akıbet hakkında alâkadar makamata müteaddid müra . caatlerimizden bir netice çıkmadı. Bu müracaatlerimizi bir de gazeteniz vasıtasile alenen yapıyorum: Bir müddettenberi orman işletilmesine müsaade edilmemektedir. Yalnız Tarsusta evvelce mukavelesi yapılmış olan iki or . manda çalışılmaktadu*. Fakat bu ormanlardan istihsal edilen kerestelerin yekunu yalnız Adana istihlâkinin yüzde cllisine kâfi değüdir. Bu orman mamulâtının bir kısmının da şarka ve Kayseriye scvkediMiği düşünü lürse Adana ihtiyacının yiizde yetmlş beşi kaçak suretile temin edillyor demektir. Kereste fiatlarının yirmlden kuk beş 11raya fırlaması herkesin eline baltayı alıp ormanlara saldırması neticesini .dogurmuştur. Yurdun imarını düşünürken ormanları. mızın düştüklerl feci hall gözönüne geti rerek müteessir olmamak elden gelmiyor.> Satış 631. 126. 163 196. 81 23. 820. 25. 84. 94. 24. 15 30. 23. 24. 16. 52. 8i 33. 970. 243. Kapanış 631.25 0.7942 12.03 10.0836 4.7127 84.CC 50 2.4333 63.3994 1.17 19.1980 4.1575 5.8C65 1.9764 4.2i40 4.3190 ! 1 | 1 GUNUN BULMACAS1 Yunanistanda gene umumî grev! • •1 1 3 • 1" 4 • • 5 • • 1 • • 6 1 7 • • 8 • • • 9 • 1 •!•!• 10 1 2 1 2 3 4 0 6 lt Cenevre Sofva Amsterdam Prae Vivana Madrid Berlln Varsova Budaoeste Bükres Belarad Yokohama Moskova Stokholm Nev Yok Paris xMilâno Brüksel Atina Londra Açılıs 629 75 O.79Îİ 12OG 10.1035 4.7238 İ4.2138 2.4393 63.0575 1.1732 19.246U 4.1675 5.82 L98 4.23İ5 4.33 108.0480 34.7975 2.6»62 '4>362 3,r>3 107.7790 34.71K. 2.6992 24.8080 3.0740 ES HA M 6.5 Merkez Bankası t S T İ K RAZL \R 1 Açıljş Kapanış 69. Türk borcu I vadeli > > n vadeli > m t>e. Açılış 21.60 20,125 29.50 Kapanış 21,6, 20.1i' 20.51 I . J L A N Soldan sağa: 1 Cuma günü yıldönümü kutlulanan sulh muahedesi, yaşamaktan emir. 2 Evin taksimatından biri, esirlik. 3 Te. razide tartılacak şeyin kabına karşılık konan ağırlık, emmekten emir, eski Mı sırlıların en büyük mabudu. 4 Damdan suyun aktığı yer, şimali Afrikada bir memleket. 5 Gizli şey, lnsan elile açılan bo. ğaz. 6 Erginlik, masdar edatı. 7 Bir çeşid kokulu ot, arabca *vermek>. 8 Yayla atılan şey, kirli değil. 9 Lâzım, has talığı düzelmek. 10 Akıl, kaymaktan emir. Yukarıdan aşağıya: 1 Cenubdan ©sen rüzgâr, güneşin doğduğu yer. 2 Cariye, kesmekten emir. 3 Yoksulluk. 4 . Beyaz, şeytanm aksi. 5 Bir sual edatı, kışın yağan beyaz şey, Fransız alfabesinde bir harfin okunuşu. 6 Sefillik. 7 . Müthiş, arkadaş. 8 Oz türkçe «güzel san'at», kalbden ba|lı olarak. 9 Arabca «fenalık>. güzel. 10 . Ileriyi geriyi düşünmeden söz soyliyen, bü. yiık tencere. Evvelki bulmacamn halledilmîf şekli Türk posta pullarının kıymetini yük • seltmek ve pul merakını gençler arasında yaymak ve Türk kolleksiyoncularını gerek birbirlerile ve gerek milletler arasi pul meraklılarile tanıştırmak maksadile Yozgad saylavı ve eski Parti başkanı Avni Doğanın irşadile İzmir Halke vinde «TÜRKtYE PUL MÜBADELE KOLU» teşekkül etmiştir. Memleketimizde mevcud pul meraklılarının bu KOLA bilâ ücret üye kaydedilmeleri ilân olunur. AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞ 1936 temmuzunun 26 ncı pazar günü sabah saat 10 da Harbiyede Dershane sokağında (Maçkaya ve Şişliye giden iki hattın ortasında) 16 numaralı Park apartımanının 3 numaralı dairesinde mevcud ve Bay V. Apikyana aid gayet zarif eşyalar açık arttırma ile satıla • 6 7 caktır. 9 parçadan ibaret oymalı cevizden mamul Renesans mükemmel bir 1 S P A N[Y|A •TEİZ yemek odası, 5 parçadan mürekkeb gaL AİB S A A T •İŞ A yet güzel bir kübik salon, masif maunL E K R|A L R|R dan mamul ve tngiliz mamulâtı oyun E M i F|A masası ve vitrin, geniş mavi storlar, 3 İİNİEİK LOR pencere brode mister perde, Solingen Y|E T çatal ve bıçak takımları, Limoj çay taK T kimı, safi gümüşten mamul 24 parçalık K A LIB Y O K 1 pasta çatal bıçaklan, her nevi kadeh, K|A Ç|« L IİR A" A bardak ve tabaklar, bronz heykelli bir E L B A CİB ON çift lâmba, 12 kişilik kristal bakara liEİM Aİ N S E kör takımı, hayli beyaz karyolalar, Thoner fabrikasının koltuk ve sandalyaları. portmanto, mutfak takımları ve sair ev eşyalan. Markoni emsalsiz 1936 Arıyanların Beşiktaşta Şenlikdede Çukurçeşme 53 numarada Ayşeye mü model bir radyo, yepyeni bir gazocağı ve fırım beyaz emaye. racaat. ş ois • • • İD • • Nll • • • •|N • • c •K • Sütnine 1 • Istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Tıb Talebe Yurdu tstilâiye hastanesi Kok kömürü Azı Çoğu Tahmini fiatı Mu. Garanti 1850 120 160 ton 222 Odun Istilâiye hastanesi 40 60 çeki 240 10,80 Kapalı zarfla eksiltmiye konulan Sıhhî Müesseselerin mahrukat ihtiyacmdan Tıb Talebe Yurdunun kok kömürü için talib zuhur etmediğinden, Istilâiye hastanesi kok kömürile odununa teklif edilen fiat lâyık hadde görülmemiş olduğundan pazariık suretile yeniden eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme 7 ağustos 936 cuma günü saat 14,30 da Cağaloğ lunda Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. 2 Şartnamg 317 kuruş bedel mukabilinde Komisyondan alınabilir. 3 İstekliler her müessesenin ihtiyacı için ayrı ayrı eksiltmiye girebilirler. 4 İstekliler carî seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat banka teminat mektubu veya muvakkat garanti makbuzlarile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (4238) TUZLA •• içme trenlerinin vapurları köprUden 6,25 7,40 8,40 9,05 11 13,15 15,10 15,50 dir. Ç ME L E R
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog