Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

25 Temmuz 1936 CUMHURtYET Dr. Rüştü Aras, Florya köşkünde Biiyiik Şeflere izahat veriyor Fot ° «Cumhunyet* Büyük Şef, Başvekil lsmet İnönünü Floryada teşyi ediyor Montrö zaferi ve Bulgaristan Bulgar başmurahhası ve gazeteleri Türk dostluğundan bahsediyorlar Sofya 24 (Hususî) Murahhaslarımızla birlıkte Montröden avdet eden Bulgar heyeti reisi ve Bulgar Hariciye Nezareti Kâtibi Umumisi Montrö Konferansı hakkında Bulgar gazetecilerine şu beyanatta bulunmuştur: « Montröde alınan neticeler ar tık malumdur. Bu konferans Türkiyenin akıbetini nazarı itıbara alarak Boğaz lar rejiminin tadıli için Türkiye tarafından davet edilmişti. Konferansta imzalanan mukaveleler hem Türkiyenin akıbetini ve hakimiyetini hem de Karadenize sahildar olan diğer devletlerin akıbetini nazarı itıbara almaktadır. Biz Montröye bu konferansın muvaffak olmasına samimî bir surette yardım etmek azmile gittik. Bu suretle hem Bulgar hükumetınin ve milletinin komşu Türkiy»ye karşı olan çok dostane hissiyatını göstermek ve hem de artık tatbıki gayrikabil olan muahedelerin tadili için açılan yeni çığıra yardımımızı vermek istiyor duk. Zannımca vazifemizi muvaffaki yetle yaptık. Ve Bulgar heyetinin azalan Montröde Türk Bulgar dostluğunun müstakbel inkisafı için çok büyük hizmetler yaptıklarına kani olarak memIeketlerine avdet etmişlerdir. Dr. Aras Ulu Önder ve Başvekile izahat verdi [Baştarafı 1 inci sahifede] lih Kılıc, Parri erkânı, Şehir Meclisi a zalan, birçok sporcu gencler ve hemen bütün istasyon muhitini dolduran çok kalabalık halk, siyaset kahramanlarımızı büyük bir samimiyet ve sevinde istikbal etmişlerdir. Sovyet maslahatgüzan M. Salkin, Japonya büyük elçisi M. Tokugama, Yu goslavya sefiri M. Lazareviç, Romanya 6efm M. Floti, Efgan sefiri Sultan Ahmed Han, Irak sefiri Naci Şevket te Sirkeci istasyonuna gelerek Vekilimizi ve diğer murahhaslanmızı karşılamışlardır. Mızıka millî marşımızı çalmış, asker ve polis müfrezelerimiz resmi selâmı ifa et mişlerdir. Türk murahhas heyetinin Fethi Okyara muhabbeti Esaslı müzakerelere iştirak ettikten ve bunlar bittikten sonra sıhhî lüzumdan dolayı imza celsesinden evvel hareket etmiş olan murahhasraıız Londra büyük elçisi Fethi Okyara Aras ve arkadaşlan tarafından aşağıdaki telgraf çekilmiştir: Fethi Okyar Londra Büyük Elçisi Dün geceki son imza celsesinde heyeti murahhasamızm teklifi üzerine konferansın zah devletlerine hürmet ve muhabbet hislerini iblâğa karar verdiğini saygr lanmızla arzeder ve samimî tebrikleri mizi sunanz. Aras Daüas Menemendoğlu Ceneral Cündüz Sadık Haricîye Vekili ve heyetimiz azası Sirkecide istikbalciler arasında Hariciye Vekilimiz, istikbale gelenlere teşekkür ettikten sonra istasyonun in • Dr. Rüştü Aras Sirkeci tizar salonuna gidilmiştir. Tevfik Rüştü garından çıkıyor Aras burada gazetecileri kabul ederek şu beyanatta bulunmuştur: Atatürke ve îsmet înönüne Montrö" Dr. Rüştü Arasın sözleri Konferansının bütün saihaları hakkln' « Memleketime döndüğüm için çok da uzun izahat vermiştir. eeviniyorum. Herkesi şen gördüğümden Başvekil îsmet înönü akşam saat beş aynca bir zevk duyuyorum. Derhal Flor buçuğa kadar Atatürkün yanında kalyaya giderek kendimin ve murahhas ar mış ve saat beş buçukta otomobille KaBaşvekilimiz Yeşilköyde tayyareden iniyor kadaşlanmm tazimlerini Büyük Şefim raköye gelerek akşam vapurile Yalo Atatürke arzedeceğim. Biraz sonra da vaya gitmiştir. Yeşilköye giderek Ankaradan tayyare Hariciye ve Adliye Vekillerile Lonile gelecek olan Başvekilimizin istikbalin dra Büyük Elçimiz Fethi Başvekili vaAynca bir de Türk heyeti reisi dok de bulunacağım ve kendilerine seyahati pura kadar teşyi etmişlerdir. tor Tevfık Rüştü Arasın Bulgaristana miz hakkında hazırladığim raporu arze Başvekilimizin çarşamba günü An deceğim.» olan teşekkürünü getirmekteyim.» karaya avdet etmesi muhtemeldir. Hariciye Vekilimiz bundan sonra kenBulgar gazetelerinin disini istikbale gelen sefirlerle de bir dostane neşriyatı müddet görüştü, ve Vali Muhiddin UsSofya 24 (Hususî) Montrö Kon tündağla birlikte Perapalas oteline gitti. feransmın muvaffakiyetle neticelenmeYeşilkb'yde si üzerine Bulgar gazeteleri lehimizde Tevfik Rüştü Aras öğleüzeri Yeşilköy makaleler neşretmektedirler. Zora gazetesi bu hususta neşrettiği bir hava meydanına gitmiştir. Saat tam birde Başvekilimiz îsmet basmakalede ezcümle şunlan yazmaktaînönü yanında refikası, Adliye Vekili ve dır: Hariciye Vekâleti vekili Şükrü SaracoğItalyanın Habeşistandaki zaferinden lu ve Kalemi Mahsus müdürü Vedid olsonra başkalanna memleketinin askerlik Haricîye Vekilimiz Yeşilköy Hava meydanında, duğu halde, Havayollan idaresinin bir noktai nazanndan kuvvetli olduğu histayyaresile Yeşilköye gelmiştir. lsmet Inönü ile musafaha ediyor sini vermek meselesi beynelmilel siya Başvekil, meydanda Reisicumhur nasette çok büyük bir rol oynamağa baş ladı. Başkalarına bir defa bu hissi ve mına Başyaver Celâl, Hariciye Vekili rebilen memleket kendisini alâkadar e Tevfik Rüştü Aras, profesör Afet, Vali den meseleleri kolayca hallermek çare ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ, sini buldu. Misal olarak işte komşumuz Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi Nu Türkiye, asırlarca birçok beynelmilel man Rifat, Emniyet müdürü Salih Kılıc ihtilâflara ve harblere sebebiyet veren ve Havayollan idaresi erkânı taarfından Boğazlar meselesi gibi çok çetin bir bey karsılanmıştır. Hariciye Vekili, Başvekile, havamn nelmilel meseleyi en iyi surette halletti. bozuk olmasından dolayı merak ettiğini Türkiye bu meseleyi halledebilmek için Türk Mıllî futbol takımı dün akşammevcud dostluklardan ve büyük devlet söylemiş, îsmet Inönü «Yolculuk gayet ki ekspresle Berlme hareket etmiştır. lerin aralarındaki rekabetlerden de is rahat geçti» cevabını vermiştir. Dün giden futbulcularımız Avni, CiMüteakıben Başvekil kendisini karşı had, Lutfi, Yaşar, Husnü, Faruk, İbra tifade etti. Fakat şurası unutulmasm ki Türkiye herşeyden evvel kendisine ve lıyanlarla birlıkte Floryaya gitmiş, Ha him, Hakkı, Mehmed Reşad, Adil, Nı kendi ordusuna güvendi. Onun için de riciye ve Adliye Vekillerile beraber yazi, Necdet, Hakkı, Said, Gundüz, Şemuvaffak oldu. Bu suretle Türkiye hem Reisicumhur Atatürke mülâki olmuş ref, Fuad, Rebii, Fıkretten mürekkeb dünya sulhuna hizmet etti hem tur. Atatürk Başvekille, Hariciye Ve herkes te Türkiyenin askerlik noktai kiline Montrö muvaffakiyetinden müte Dr. Rüştü Aras Başvekille görüşürken nazarmdan çok kuvvetli olduğu hissini vellid memnuniyetlerini izharla doktor Arasa muvaffak mesaisinden dolayı ilbıraktı. tifatta bulunmuşlardır. Hariciye Vekilimizin dün Bulgar gaHariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, zetelerine verdiği beyanat üzerine Sofyada çıkan ve Çankof taraftan olan Slovo gazetesi ezcümle şunlan yazmak rek hareket edebiliriz. Bulgar milletinin Türkiyeye karşı hiç değişmiyen bu iyi tadır: « Türkiye Hariciye Vekilinin Bul dostluk hissiyatı bahusus Büyük Harb garistan hakkında söyledıği sözler Bul den sonra kendisini gösterdi. Ve Bul gar efkârı umumiyesinde çok iyi bir a garistan ilk dostluk ve ademi tecavüz kis bulacaktır. Çünkü bizim geniş muahedesini Türkiye ile akdetti. İnegöl (Hususî) Mmtakada atle • Atatürkün idaresi altında Türkiyenin halk kütlelerimiz her zaman Türkiye ile tizm ve güreşin taammumü için Bur iyi ve dostane bir münasebat tesisine ta mütemadî bir surette yükselişj Bulgaris salılarm faaliyeti günden güne artmaktanda her zaman sempatile takib edil tadır. raftardı ve bugün de taraftardır. Bizim Türkiye ile bir alacak ve ve miştir. Türkiyenin bugün Montröde ka Son defa 28 kişilik bir Bursalı spor receğimiz yoktur. Biz birçok hususlarda zandığı zaferi de biz gene ayni sempati cu grupu buraya gelerek aralarmda güile ve samimî hislerle karşılamaktayız. Bu reş maçları tertib etmişler ve bu hareda Türk milletine benzemekteyiz. zafer samimî bir surette sulha yardım e keti înegölld gencler alâka ile takib eyOnun için de onunla hem iktısadî ve lemişlerdir. Başvekil, yekillez ve kar§ılayıçılqrı Yeşilköyden Floryaya gidiyorlar hem <le siyasî sahada her zaman müşte decektir.». Şükrü Kayanın telgarft Dahiliye Vekili ve C. H P . Genel Sekreteri §ükrü Kaya îstanbul Başkanının. tebrik telgıafuıa §u vermiştir: •. C. H. P. Başkanlığma ÎSTANBUL Boğazlann emniyet ve hakimiyeti ni temin eden Montrö mukavelesinin imzası dolayısile tebrike candan teşek kürlerimizi arzederken yurdun büyük ve ulusal işlerinde daima ön olmuş olan Partimizin kıymetli mensublanna ayni heyecanla tebriklerimi sunanm. Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel Sekreteri Ş. Kaya Futbolcularla Bisikletçilerimiz de gittiler dir. Kafılede hakem olarak Şazi Tezcan, idareci Kemal Halim de bulunmak tadır. Olimpıyadlara iştirak edecek bisik letçiler de dünkü ekspresle Berline gitmişlerdir. Bursalı sporcular İnegölde Ilk defa alafranga güreş seyreden İnegöllü gencler, bu nevi müsabakalara mümkün olduğu kadar az bir zamanda alışıp Bursaya bir iadei ziyaret yapmak tasavvurundadırlar. Yukarıki resim, Bursalı sporcuların İnegölde karşılanmalarmı göstermek tedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog