Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

25 Temmuz 1936 CUMHURİYET SON TELEFON MABERLER TELCRAF vc TELSiZLC Hâdiseler arasında Soğuk ve sıcak Italya Lokarnoculara da cephe alıyor! Zecrî tedbirlerin tortuları da kalkmalı imiş, Roma Lokarno cephesini, yeni kazandığı Alman dostluğile tehdid ediyor Dün alman Roma ve Londra telgrafları, İtalyanın Lokarnoculara cephe aldığını ve hatta Türkiyenin hüsnü niyetine rağmen Boğazlar mukavelename sine karşı da eski vaziyetini muhafaza ettığini göstermektedir. Hariciye Vekilimiz Montröden dönerken bir ecnebi gazetesine İtalyanın Boğazlar mukavelesini imza etmesinin temini kendine bir vazife saydığını söylemişti. Türkiyenin bu çok ileri samimi yetini. Romanın bütün kıymetile takdir edeceği tahmin edilebilir. Lokarnocular meselesine dair gelen haberler şunlar dır: nm da kaldınlmasıdır.> M. Blum memnun Londra 24 (A.A.) M. Blum. Lon drada alman neticelerden tam surette memnun olduğunu bildirmiştir. Fransız Dış îşleri Bakanı M. Delbos, Kolonya ve Sovyetler Birliği büyük elçilerile Küçük Antant memleketleri elçilerini kabul ederek kendilerine Av rupa sulhunun, umumî bir hal sureti bulunarak. tarsini için bir konferans toplanması neticesine varan Londra müzakereleri hakkında malumat ver miştir. M. Blum tamamen iyileşmiş olan Ramsey Makdonald ile görüşmüştür. Brüksel konferansı Londra 24 (A.A.) Öğrenildiğine göre. Lokarnocuların Brüksel konferan sının tarihi, İtalya ve Almanyava gönderilmiş olan davetnamelere alınacak cevablardan sonra tesbit edilecektir. Hâlâ zecri tedbirler fikri varmış! Roma 24 (A.A.) Fransız büyük elçisi M. Chambrunla İngiltere ve Belçika maslahatgüzarları, İtalya Dış İşleri Bakanı Kont Cianoyu birlikte ziyaret ederek kendisine Londra toplantısı so nunda neşredilen tebliği vermişler ve Tekzib edilen bir haber üç devletin, İtalyayı önümüzdeki beşler Roma 24 (Hususî) M. Musolininin konferansına iştirak etmiş görünmek Avrupa için yeni bir plân hazırladığı haberi tekzib edilmektedir. İtalya, hak arzusunu bildirmişlerdir. Almanyayı davet kındaki tedbirler tamamen kaldırılmaBerlin 24 (A.A.) Fransız büyük 3Idıkça bu hususta hiçbir teebbüste buçisile Belçika orta elçisi ve İngiltere lunmak nivetinde değildir. maslahatgüzan, akdine dün Londrada İtalya cephe alıyor Roma 24 (A.A.) Siyasî mehafil, karar verilmiş olan beşler konferansı Londrada üç devletin yapmış oldukları na iştirake daveti mutazammın olan toplantmın Romaya karşı hasmane bir notayı Alman hükumetine tevdi etmişhareket nişanesi olduğu mütaleasında lerdır. Berlin 24 (A.A.) Fransız büyük elbulunmakta ve Avrupada her türlü meçisile Belçika elçisi ve İngiltere maslasai birliğinde bulunmaktan kaçınmak nivetinde olduklarını ilâve eylemek hatgüzan birlikte Alman Dış îşleri Bakahğına giderek M. Von Neurath oratedir. da olmadığmdan, siyasî daire genel diGazeteler, İtalyanın âtıl bir vaziyette bulunmadığmı ve geçenlerde akdedil rektörü M. Diçkoffu görmüşler ve Lonmiş İtalyan Alman itilâfınm bunun drada üç memleket delegelerinin var bariz bir delili olduğunu yazmaktadır. dıkları neticeleri bildirmekten maada yapılan davete Alman hükumetinin mü Messagero gazetesi diyor ki: <Avrupada mesai birliği yapmamızm said cevab vermesi temennisini izhar lik olan sıska bebelker gibi kışın vülâzım şartı, zecrî tedbirlerin tortulan eylemişlerdir. cudlerimizi kat kat bohçelere sarmııMMmııllıllllllllllinilllllllllllllllllHHHIIilinımm yacağız. Yağmurdan gelen rahmeti, kardan ve rüzgârdan gelen enerjiyi saymastm bileceğiz ve üstümüzden bütün kalın postları atarak yerine güzel reaksiyonlarla kızışan bir ka nın tabiî hararetini ikame edeceğiz. Ankara 24 (Telefonla) MonFakat sıcağa karşı, bizi güzel ve fettrö konferansının muvaffakiyetle tan kadmlarm renkleri ve kokularile neticelenmesi dolayısile, YugoslavAtina 24 (Hususî) Eylulde hi baygm bir hale getiren sıcağa karşı ya, Irak, Efganistan Basvekillerüe bin kat daha mücehhez olacağız. Kim tam bulacak olan teşriî salâhiyet müd İsviçrenin Ankara sefiri Başvekili bilir nasıl... Belki de teknik çareler detinden sonra bir temerküz ve yahud miz Ismet İnönüne tebrik telgrafları bularak yaz mevsimlerinde şehirlerin ittihad kabinesi kurulması için dünden göndermişlerdir. üstünden estireceğimiz buzlu rüzgârberi faaliyetler başlamıştır. Başvekilimiz de mezkur zevata larla hiç olmazsa o canım kış mevsi Bu işe önayak olan Islahatçı Ahali teşekkür telgrafları çekerek muka mini daha iyi taklid etmeğe muvaffak partisi lideri Teodokis, Ahali partisi bele etmiştir. olacağız. merkezi reisi Vojıkis ve azadan PesmazPEYAMt SAFA oğlu ile dün uzun müzakerelerde bulunmuştur. Bu müzakerelerin sonunda iki parti tarafmdan gazetelere verilen tebligatta partiler arasında umumiyetle dahilî siya set tetkik edildiği ve müzakerelere devam edileceği bildirilmiştır. Aralannda bir itilâf yapıldığı tahakLondra 24 (A.A.) Dün Avam kuk tmekte bulunan Liberallerle Isla kamarasında Sir Jon Simon, işsizlik si hatçı Ahali partisinin uzlaşmalannı akim gortası kanununu müdafaa ederken mıslı bıraktırmak üzere hükumet taraftarlarile nadir görülen çok ciddî bir hâdise olmuşAhali partisinin faaliyete geçtıkleri söy tur. lenmektedir. Liberal partisi eylulde be Amele meb'uslardan M. Buchanan, Ankara 24 (Geceyarısından sonra tehemehal Metaksas kabinesini iskata ka Nazın yalan söylemekle itham eylemiş lefonla) Bugün öğleden sonra An rar vermiştir. tir. Kamara reisi, işe müdahale ve M. karada iri taneli dolu yağdı. Dolu bağ Burada Liberaller diğer bir parti ile Buchanm, hakkında tevbih kararı vere ve bahçelerde tahribat yaptı. Yollarda ittihad etmeseler bile gene ekseriyetlerine ceğini söylemekle tehdid etmiştir. tahribat yaptı. Yollarda ve Ankara ci istinaden hükumeti devirip lider Sofu Gene amele meb'uslardan M. Stephan varında seller vücude getirdi. Şiddetli lisin kabine teşkil etmesine karar vermişCampbell, Sıhhiye Nazın için «rezil fın seller Esenkendle Sıncan köyü arasın lerdir. Sofulis böyle bir kabine teşkil e dık sıçanı» demiştir. Bunun üzerine cel daki demiryolunun 2,5 kilometroluk kısder etmez Krala parlamentonun feshini senin on sekiz dakika tatiline mecburiyet mını tahrıb ettiğinden Ankaradan bu ve yeni intihab yapılmasını tavsiye ede hasıl olmuştur. aksam 7,10 da kalkması lâzım olan ekscektir. presle 7,40 ta hareket eden muhtelit tren M. Buchanan ile M. Campbell hak General Metaksas dün akşam gaze kında bir tevbih takriri kabul edilmiştir. yola çıkamadı. tecilere kendisinin partiler arasındakı Devlet Demiryollan Umum Müdür Amele meb'usları kızılbayrak kaynaşmalara yabancı bulunduğunu ve muavmi Cemal Hıdayet, mühendisler ve çekmişler kat'iyyen müdahale etmiyeceğini söyle fen heyetile birlikte tahribat mahalline miştir. Londra 24 (Hususî) Avam ka gittıler. Kâfi miktarda amele de bu mınBaşvekil, Dahiliye Vekilinin istifası marasının 34 saat süren celsesinde dün hakkında çıkan şayialan tekzib etmiştir. gece birçok hâdiseler olmuş, bir celseyi takaya gönderilerek hattın bozulmuş kısımlarının tamirine başlandı. Fakat sel Venizelosun oğlunun Kralla tatil etmek mecburiyetı hasıl olmuştur. lerin tahribatı hayli mühim olduğu cihetmülâkatı Amele fırkasına mensub meb'uslar, na le çalışmalar devam edıyor. Geceyan Atina 24 (Hususî) Liberal par zırlara karşı şiddetli hücumlarda bulunsından sonra 2 ye kadar henüz trenler hatisi idare heyeti azasından Sofoklis Ve muşlar ve müteaddid defalar kızıl bay reket etmemişti. Yolcular kompartimanlanizelos dün saraya giderek Kralla bir sa rak çekerek şiddetle alkıslamışlardır. rında beklemektedirler. Tamirat biter bitat kadar görüşmüştür. Doğru haber alan mez trenler hareket edecektir. kaynaklar Venizelosun, Krala hükumeİki Leh tayyaresi çarpıştı tin takib ettiği siyaseti tenkid ettiği ve matrud zabitlerin orduya alınmaları meVarsova 24 (A.A.) Garbî Polonîstanbul 24 (A.A.) Haber aldığı vada Damaslavvek civarında, talim es • selesini izah ettiği söylenmektedir. Kralla ne konustuğunu gazetecilere mıza göre, Çanakkalede bulunan fırka nasında iki askerî tayyare havada çar söylemek istemiyen Sofoklis Venizelos bu kumandanı, Gelibolu yanm adasındaki pısmışlardır. Bir mülâzim, bir pilot öl mülâkattan çok iyi intıbalarla ayrıldığını İngiliz, Fransız, Alman ve Türk mezar müş, tayyarelerın dığer mürettebatı parahklarına bîrer çelenk koydurmuştur. şutler sayesinde kurtulmuştur. bildirmiştir. Londra 24 (Hususî) Romada salâhiyettar bir zat, İtalyanın Akdeniz an laşmalarmdan uzak durduğunu ve bu anlaşmalarm İtalya aleyhinde olduğunu söylemiştir. Bu zat İtalyanın Lokarno devletlerinin toplanmasma da taraftar olmadığmı ilâve etmiştir. Gene ayni membadan sızan bir ha bere göre, Boğazlar mukavelesinin imzası bilhassa İngiliz ve Fransız demokrasilerinin hâlâ zecrî tedbirler fikrini beslediklerine bir alâmettir denilmektedir. Elçiler ttalyayı davet ettiler f l e r yaz mevsiminde sıcakla soğuk * * arasında yaptığım bir mukayese, daima ikincinin lehinde bir fikirle biter, Muvakkat ihsaslara aldanıp aldanmadığımı anlamak için bu hük mümü kış mevsiminde de kontrol ettim ve soğuk lehine verdiğim reyi geri almıya liizum görmedim. Dondurmamak şartile soğuğun iistümüzdeki tesiri diriltici olduğu halde, baydtmamak şartile sıcağın iistümiizdeki tesiri gevşeticidir. Istatistik ne buyuruyor, bilmiyorum, fakat o • kuduklartmıza ve duyduklarımıza bakılırsa yazın sıcahtan baydanlar, yürekleri durarak ölenler, kışın, sokaklarda, hatta dağ yollarında bile soğuktan donanlardan fazladır. Kışın tatile ve istirahate ihtiyacımız olmadığı gibi salgm hastalıkların da yazın daha ziyade olduklarını sanıyorum. Soğuğa karşı fakirin yaktığı bir odun parçası onu koruduğu halde, sıcağa karşı zenginin harekete getir diği bir vantilâtör, ekşi ve kokmuş bir havanın asidini dört bucağa sa 1 Dün Üniversitede yapılan merasimde Prof. Ethem konferansını veriyor vurmaktan başka işe yaramıyor. Ge • Lozan muahedesinin imzalanmasının tesi profesörlerinden Etem Menemenci ne de soğuktan daha fazla ürküyoruz Ve sıcağa karşı mücehhez olmaya da on dördüncü yıldönümü münasebetile söz almış ve o da hukukî bakımdan Lo dün saat 16 da Üniversite konferans sa zan muahedesini izah etmiştir. ha az çalışıyoruz. yapılmıştır. Bundan sonra, Hukuk Fakültesi ta Niçin? Acaba fantezi tarafına sap lonunda parlak merasım madan iddia •'dilebiril mi ki soğuğun Kutlulama merasımınde bazı meb'uslar lebesinden Hayrünnısa bir nutuk söyle korkunç dekoru, bize kendisinden la Üniversite profesör ve doçentleri ve miştir. Gene hukukçu da uzun uzadıya fazla dokunarak sonradan içimize iş yüksek tahsil gencliğı hazır bulunmuş Lozan muhadesile Montrö muvaffaki liyen bir tesirle ilkönce gözlerimizi lardır. Merasıme Şehır bandosu tarafın yetınden bahsettikten sonra sözüne «Loyıldırıyor? Manzara malum: Boz dan çalınan Istiklâl marşile başlanmış ve zanın ruhu, mılletin hür ve müstakil kalrengi jelâtininden çürük ve bulanık ondan sonra, Üniversite Rektörü Cemıl masıdır» cümlesile nihayet vermiştir. bir ışık sızan gökyüzü; yapraklarım Bu nutku gene hukukçu genclerden dötükten sonra kemik dalları içinde Bilsel tarafından bir nutuk söylenmiştir. Cemil Bilsel bu nutkunda ezcümle şunları Salih, Mümtaz, ve Safanın nutuklan tahayatiyetlerinin sırrını saklıyan, fakib etmiştir. kat bize toprağın altındahi tohumsuz söylemiştir: « Arkadaşlar, bugün Lozan günüMerasime Cumhuriyet marşile hitam ve kb'ksüz zavallı insan iskeletini hatırlatan ağac; varlığımızın büyük bir dür. Lozan muahedesi, 13 yıl evvel, bu verilmiştir. Merasimden sonra Hukuk parçastnı kendisine borclu olduğumuz gün imzalandı. Demek, bugün Lozan za Fakültesi talebelerinden bir grup otobüshalde üstümüze göklerin meçhulün ferinin 14 üncü yılı başlamış oluyor. U lerle Taksime giderek Cumhuriyet a den indiği için korkular vererek ya • niversitemizin Hukuk talebesi, bugünü, bidesine bir çelenk koymuştur. ğan kar Ve yağmur; uyuklıyan tabi ötedenberi kendine bayram yapmış ve Ankarada at kuvvetlerinin kırbacı olduğu hal kendi bayramı saymış bulunmaktadır. Lozan günü mü de, şeytan ve yılan ıslıklarını hattr latmaktan başka aralıklardan geçen Bunun için her yıl, burada bir merasim nasebetile Ankara sesinin hakiki hiçbir şeameti olmıyan yapar ve Lozan zaferini kutlular. Bu yıl da bütün hukukçu Montröde memleketin erdiği değerli mu ların iştirakile sa rüzgâr... Halbuki yaztn uyuşturucu sıcağı vaffakiyet ve muzafferiyetten sonra, bu mimî merasim yapılbize bir Şiraz bahçesinin bütün kes • bayram yapılmalı mı, yapılmamalı mı mıştır. Ankarada yapı hin gb'z boyalarile geliyor: Çiçeğin, meselesi Hukuk Fakültesi talebesi ara yemişin, denizin, gökyüzünün üstün sında bir tereddüd uyandırdı. Bu tered lan merasimde kıy de billurların parıltısına zümrüdlerin düd, bayramın vaktinde etrafa duyurul metli genclerimiz yeşilini ve yakutların, mercanların mamasını intac etti.» den Sümer Bank kırmızısını boşaltan bir renk ve koku Rektör, bundan sonra Lozan mua hukuk müsaviri Mübayramı... Munıb Hayri hedesile Montrö mukavelenamesini mu nib Hayri Ürgüplü Gözlerimizden içeri dalan korku kayese etmiş ve Lozan muahedesinin bir de bir nutuk söy lara mukavemet edebildiğimiz gün tarihçesini yapmıştır. liyerek bu büyük günün tarihî ve siyasî soğuğun dostu ve sıcağın düşmanı oCemil Bilselden sonra Hukuk Fakül kıymetini izah etmiştir. lacağız. Pamuklu içinde pişerek isi Lozan muzafferiyetinin uncu yıldonumu IHEM NALINA MIHINA Dün, îstanbul ve Ankarada büyük merasim yapıldı. Hukukçular abideye çelenkler koydular Hangi Türkün hoşuna gitmez ki... 1 aşıyan görür, derler. Filvaki, yaşadıkça neler görüyoruz, neler! Bazı gördüklerim var ki pek hoşuma gidiyor. Diplomat ve politikacı olmadı ğım, alelâde bir gazeteci ve milliyetperver bir Türk olduğum için, bana büyük ve hatta sonsuz bir zevk veren bazı gördüklerimi okuyuculanma da göstennek istiyorum. Çünkü, biliyorum ki onlar da, benim gibi, büyük ve sonsuz bir zevk duyacaklardır. Millî gururumu okşadığı için böyle pek hoşuma giden şeylerden biri de, iki r gün ev\ el bu sütunda anlattığım, «tek taraflı teminat» meselesidir. Türkiye, Akdeniz paktını tek taraflı olarak muhafaza ettiğini bildiriyor. Yani Türkiye, Ingil • tereye, diyor ki: Akdenizde taarruza uğradığm zaman senin yardımına koşacağım. Hem, bunun için, senden karşılıkh taahhüd ve teminat ta istemem! M. LavaÜn Fransası, Akdeniz pak tını ımzalamak ıçın, yıllardanberi müttefiki olan İngiltereyi nekadar üzmüş ve nekadar yormuştu. Hem de bir taraflı değil, iki taraflı, yani İngiltere ile Fransanm mütekabilen birbirine yardım et meleri şartile akdedilen bir anlaşma i çin... Türkiye ise, merdlik ve civanmerdlik kelimelerinin bile ifade edemdiği baba yiğitçe, kahramanca bir hareketle: İngiltere, sana yardıma hazı diyor ve ilâve ediyor: Mukabele de istemem. İki gün evvel yazdığımı, bir daha neden tekrarlıyorum, bilir misiniz? Tür kün asalet ve kibarlığını bir daha tebarüz ettirmek için mi? Evet, amma, yalnız bunun için değil; baska sebebler de var: İngiltere, bir zamanlar, bizim dostluğumuza metelik bile vermezdi; bir! İnç'iltere, Türklere, en az otuz sene dir düşman kesilmiştı; iki! İngiltere, Türk kızlarmın saçlarmı bile satarak İngiliz tezgâhlarına ısmarladığımız harb gemilerimizi gasbetmişti; üç! İngiltere, Büyük Harbden sonra Türkiyeyi yoketmeğe çalışmıştı; dört! îngiltere, Mütareke yıllarında millî izzetı nefsimizi fena halde kırmıştı; be§! İngiltere, Lozan muahedenamesi ya pılırken bize birçok haksızlıklar etmişti; altı! Gerçi, İngilterenin, kaç yıldır, Tür kiyeye karşı politikası değişti; o eski sert husumet havası yerine ılık bir dostluk havası esmeğe başladı amma, yazdıklarımın hepsi tarihi birer vakıadır; inkâr edile mez. Ben, bu altı maddede hulâsa ettik lerimi, bugün hiç te kindar bir zihniyetle hatırlatmak istemıyorum. Bütün olup bitenlere rağmen, Ingiltereye Akdenizde, fena halde sıkıştığı şu zamanda, dost elimizı karsılıksız ve ivazsız uzattığımızı göstermek için yazıyorum. Bakınız, insan yaşayınca, neler görüyormuş? 13 yıl içinde 130 senenin havsalasına sığmıyacak işler! Ufuklarında güneş batmıyan, arazisi dünyanın bir çeyreğini kaplıyan 515 milyon nüfuslu îngıltereye Atatürk Türki yesinin, Ben, karşılık bile istemeden sana yardıma hazınm; demesi, Allah aşkına söyleyin, hangi Türkün hoşuna gitmez, hangi Türkün gururunu okşamaz! Yunan partileri Kabineyi devirmek için harekete çeçiyorlar Dost devletler zaferimizi tebrik ediyorlar Murahhas heyetimizin Avdeti münasebetile Haricî siyasetimiz [Başmakaleden devam] Ingiltere Kralına suikasd edenin muhakemesi Londra 24 (Hususî) Geçen haf+a Kral Sekizinci Edvarda karşı suikasdde bulunmak istiven Mak Mahonun muhakemesine bugün devam edilmiştır. Müd deiumumî, maznunu adam öldürmek kasdile tabanca taşımak suçile itham etmiştir. Müttehim. kendisine sorulan sualle re cevaben Kralı öldürmek istemedığini. sadece bir protesto hareketinde bulunmak istediğini tekrarlamıştır. Bundan sonra hâdiseyi gören bazı ~ahidler dinlenmiş ve maznun tarafından Dahiliye Nazın Sır Con Simona gön derilen bir mektub okunmuştur. Bu mektubunda Mak Mahon adalet taleb ediyor ve aksi takdirde adaleti temın için bizzat tedbir alacağmı söylüyor. Muhakeme gelecek haftaya tehir edil miştir. Avam kamarasında İki nazıra ağır hakaret edildi Dün Ankarada şiddetli dolu yağdı Tren yolu bozuldu, dün akşamki trenler hareket edemedi tezahürlerinde yalnız ve yalnız sulha hâdim olmağı en başlı hedef ittihaz etmiştir. Bu davanın nekadar canlı surette doğru olduğunu anlamak için yeni Türkiyenin daha dün kendisile kanlı mace ralardan çıktığı Yunanistanla çok esaslı ve çok samimî bir surette anlaşmakta gösterdiği medenî cesaret ve muvaffakiyetı zikretmk yeter. Bütün dünya için hâlâ bir nevi harikaya benziyen bu samimî anlaşma bütün Balkanlara dal budak salmakta gecikmemiştir. Büyük komşu muz Sovyetler Ittihadile zaten dosttuk ve hergün daha ziyade dostuz. Iran ve Efganistan bizim için kardeş memleketler dir. Irakla en temiz münasebetler idame ediyor ve Suriyeyi daima sevgi hislerile görüyoruz. Bir kısmt şöylece çiziliveren TelAvivde mektebe atılan memleketlerin hemen koca bir âbomba lem teşkil edecek kadar geniş saKudüs 24 (A.A.) Dün TelAviv halarım göz ö'nüne almak lâzım • mektebine atılan bir bomba, altı kişinin dır. İşte bu koca âlemde yeni ağır surette yaralanmasına sebebiyet verTürkiye hep sulha götüren hayırlı, miştir. canlı ve hızlı bir faktördür. Arab mehafili, İngiliz komisyonunun Sulh fikrinde yalnız hayalle avunan eylulden evvel gelmiyeceğine dair olan bir memleket değiliz. Kendimiz için ve haberden dolayı memnuniyetsizlik gös dostlarımız için sulha hizmetin kuvvetli termektedirler. olmağa vabeste bulunduğunu takdir ve ifade etmekte çok açığız. Kendi selâmelunmağa lâyık görülmesi tabiî sayılma • timizi hertürlü sürprizlere karşı koruya lıdır. îşte Montrö konferansını nihayet bilmek için kâfi derecede kuvvetli bu gördüğümüz şekilde yürüten daha derin, lunmak lüzumuna kani bulunuyoruz ve daha köklü amil buradadır. dostlarımızla birleştirdiğimiz gayretlerin Boğazların emniyeti Yakınşarktaki büancak bu şartla müessir olacağını hiç sakyük sulh kütlesini yekpare çelik bir kale lamadık ve saklamıyoruz. Bu kadar müsbet surette sulhçu bir memleketin ta haline koymuştur. YUNUS NAD1 kib ettiği dış siyasada teşçi ve takviye o Dün ingiltere Mısır anlaşması imzalandı Londra 24 (Hususî) İngiliz Mı sır anlaşması bu akşam Kahirede İngilq Fevkalâde Komiserile Nahas Paşa ta rafından imzalanmıştır. Mısırdan gelen haberlere göre, y« anlaşma mucibince, Kahiredeki Ingilir™ kuvvetleri çöl mıntakasına nakledilecek, Mısırdaki İngiliz kuvvetleri azaltılacak, buna mukabil İskenderiyede kuvvetli bir İngiliz üssübahrisi kurulacaktır. Çanakkalede dün mezarliklara cel^nkler konuldu Resmî devairin nazarı dikkatine: Gazetemizde neşredilecek resmî ilânlar için yegâne merci «Resmî İlânlar Türk Limited Şirketi» dir. Şirketin merkezi Ankara caddesinde Kahramanzade hanmın üçüncii katıdır. Telef on numarası 20960 . Hânların bu tarikle gönderilmesi rica olunur. Habeşistanda çetelerle muharebe devam ediyor Roma 24 (A.A.) AdisAbaba dan bildirildiğine göre Italyanlar, Choada tathir harekâtına başlamışlardır. İtalyanlar, AdisAbabanın yüz elli kilometro cenubunda Habeş yağmacıla rından mürekkeb çeteleri yakalamışlar ve dağıtmışlardır. îtalyan kuvvetlerinin geçtikleri her yerde Habeşlerin dehalet etmekte oldukları haber verilmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog