Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makale



Katalog


«
»

12 CUMHURJYET îâ Temmuz 1936 4l<â:kg&Ü usu İGİDAİ soı hava dolab ı kıskanıyor... 1 Geniş rafları... : buz yapan cihazı... 3 Elektrik sarfiyatını yarı yarıya indiren E K 0 V A T kompresörü... Daha T"" SOĞUK HAVA DOLÂBINI HÂKİM KILDI Herhangi bir eve gidiniz, göreceğiniz soğuk hava dolablarının % 95 inin markası behemehal F R İ G İ D A İ R E olacaktır. * Birkaç sene evveline gelinciye kadar, soğuk hava dolablarî henüz bu kadar yayılmamış iken kimse aldığı dolabın markasına bakmadan satın alıyordu... Şimdi ise herkes akıllandı ve hiçbir soğuk hava dolabında bulunmıyan meziyetleri F R İ G İ D A İ R E ' d e buluyor ve G I D A I R E markasma dikkat ediyor. FRİGİDAİRE soğuk hava dolabı her eve neşe ve sıhhat getiriyor... FRİGİDAİRE ,MADEOMY*BY«GENERALt'MOTORS FRIGIDAIFTE BOURLA BİRADERLER ve Şürekâsı .Galata : Hezaren caddesi Beyoğlu İstiklâl caddesi Ankara: Bankalar caddesi Izmir: Gazi bulvarı ve . . S A T İ E'nin bütün şııbelerînde Sabun kalıbı gibi... ROMATIZMA LUMBAGO SiYATiK ağrıları T E S K i N ve izale eder. Yazın bu sıcak günlerinde, sabun kalıbı gibi kaskatı kesilen kıymetsiz kremlerden sakınınız. Bunlar, itinalı surette hazırlanmamışlardır. Krem ktıllanmaktan beklenen neticenin daima aksini verirler. Cild üzerinde yapışıp kaldıklan için, derinin ince mesamelerini tıkıyarak rahatça beslenmesine mâni olmak gibi mahzurları da vardır. Yalnız tanmmış VENÜS markalı YAĞLI VE YAĞSIZ KREMLERİdir ki, hararet derecesi, nekadar yükselirse yükselsin, hususî evsafını kaybetmezler. VENÜS fabrikasına hergün bu jiizden bir çok tebrik ve takdir mektubları geliyor. Aldığımz kremin dışı sizi aldatmasın. Onun bir de iç yüzü olduğunu unutmayınız. VENÜS KREMİ, daima nemli ve yumuşak kalır. Hususî tertibde yapılmış zarif vazoları, içindeki kremin, bol köpüklü ve terü taze olduğunun en kat'î teminatıdır. Bayanlar: Yalnız VENÜS KREMİ KULLANINIZ. Deposu: NUREDDİN EVLİYA ZADE istanbul, Bahçekapı Her eczanede arayınız Dr. NIŞANYAN (Baysa) Hastalannı hergün akşama kadar Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında Mekteb sokak 35 numarah muayenehanesınde tedavi eder. ı PAHATUGIN Emniyet Sandığı müdürlüğünden: Cihangir Beler apartıman 5 numara • da oturmakta iken ölen Petro oğlu Nikola varisleri Pavlo Dapey ve Elicyo Dapey Nikolanın 16/1/936 tarihinde sandığımıza bıraktığı para için verilen 5386 numarah bonoyu kaybettiklerini söylemişlerdir. Yenisi verileceğinden eskisinin hükmü olmıyacağı ilân olunur. SAZCAZ Sinema vardır. Pazartesi CUMARTESİ ve PAZAR KIZKULESİ PARKINDA HALLAR PAZARLAD İDr. RİFAT ÇAGIL İDr. • Gureba hastanesi sinir mütehassısi Plâjımızı dahi tercih ediniz. îstanbul Telefon Müdürlüğünden: Umumî telefon merkezlerinden yapılacak konuşmalar 7 i kuruştur. Tarifeden fazla para istiyenlerin, tstanbul Telefon Müdürlü ğüne derhal bildirilmesi rica olunur. (4260) GAZO^UNU VE MAOEN SUYUNU HER VERDE TERCİH EDINİZ GALATA A R A B O Ğ L U N« 6 %m Ankara caddesi No. 71 [ ' Dr. HAZIM PEKİN Deri, saç, belsoğukluğu, frengi mötehassın. Galatasarayla İDgiliz Sefareti ara«mda No 26 r tm D r . HORHORUNi (Berksoy)| Muayene hergün akşama kadar Eminönü Valde kıraathanesi yanında J Sahib ve Başmuharnrı. Yuntu Nadi ümumî ne$riyatı idare eden Yazı Jşleri Müdurti: Hikmet Münif Hatt tasfiyede Matbaacıhk ve Neşrtyat Turk Anpnim Şırketi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog