Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

25 Temmuz 1936 CUMHURİYET TEKBİRVAZO ACIK BEYAZVEYUMÜŞAK D TEJ1IN ETMEUDİR AKSI'TAKDÎRDE 11 Erzincan Aşı ve Serom Müessesesi Direktörlüğünden: Ankarada Etlikte Ziraat Vekâleti Merkez Lâboratuarlarından 1200 kilo sikletinde bir dizel motörü takriben 150 kilo ağırlığında bir dinamo 60 kavanozlu 320 plâkalı ve hepsi 2580 kilo ağırlığında bir akümiilâtör, tevzi tablosu ve irtibat nakillerinin kazasız, zayiatsız olarak demontajı, sökülmesi ve bunların teferruatımn ambalâj edilmeleri arızasız olarak Erzincana nakli ve Erzincanda Aşı ve Serom müessesesinde gösterilecek yerde montajlarının yapılması açık eksiltmiye çıkarılmıştır. Bu işin muvakkat teminatı 225 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu işin ihalesi 12 ağustos 936 çarşamba günü saat on beşte Erzincanda Belediye Dairesinde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri Ankarada Ziraat Vekâleti Etlik Merkez Lâboratuarları Müdürlüğünde İstanbul, Trabzon Baytar Müdürlüklerinde ve Erzincanda Serom Müessesesindedir. Eksiltmiye iştirak edebilmek için 2490 numarah kanunun 2, 3 üncü maddelerinde zikredilen şartları haiz ve makine, elektrik işlerinde ihtisası olduğuna dair fen heyetinden musaddak vesikası bulun ması Iâzımdır. Şartnameleri görmek istiyenler hergün yukarıda zik redilen yerlere müracaatleri ve taliblerin muvakkat teminatlan kanunî ve fennî verikalarile birlikte teklif fiatlarını en az beş gün ev * vel Erzincan Müessese Müdürlüğüne vermeleri ve gününde Komis yona müracaatleri ilân olunur. (4146) B E LV 0 E V 0 Bestekâr " Harbiyede • EFTALYA SADi Her hafta : Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamlan bahçesinde : Hergün B İ M E N ŞE N Muntazam Z E Y B E K Rövüsü Zeybek Danslarının Şarkılan EFTALYA SADİ tarafından söylenecektir. Fiatlarda azamî tenzilât yapılmışbr. Telefon : 49091 BU £ Ü F O t N HEMEN BUCÜNDEN İSTİFADE EDİNİ1 Yüzüniızdekı sıyah benlerden, açık mesamelerden ve sair gayrisaf madde lerden kurtulmak isterseniz; cildinize yeni ve esas bir güzellik veriniz. Hemen bugünden itibaren bir vazo beyaz renkteki (yağsız) Tokalon kremi satın alıraz. Terkibinde taze kaymak ve musaffa zeytinyağı ile cidden mukavvi ve beyazlatıa sair birçok cevherler mevcuddur Bunlar, siyah benleri eritirler. Açık mesameleri kapatırlar ve en sert ve solmuş cildleri yumuşatıp gencleştirirler. Yalnız bir veya iki gün zarfında yap tığı şayani hayret tesir ve gösterdiği büyük farka şaşacaksınız. Bir hafta Bonra, teniniz açık, nermin ve yumuşak olacak ve bütün dostlannızın gıpta ve takdır nazarlarını celbedecektir. Her vazo garantilidir. Memnun kalmadığı nız takdirde, aldığınız vazoyu Istanbul 622 numarah posta kutusu adresine ademi memnuniyetinizin sebebini de zikrederek iade ediniz. Verdiğiniz paranın iki misli geri verilecektir. Hamış: Vakı külliyetli taleb karşısında mevcud nümunelikler bitmiştir. Yenıleri hazırlanmakta olduğundan henüz nümunelıklerini almamış olanlann birkaç gün daha sabretmeleri rica olunur. Çanakkale Vilâyeti Daimî Encümeninden: Yapılacak iş Keşif bedeli Muvakkat T. Biga. Karabiga yolunun 6.60021979 20264 L. 35 K. 1519 L. 83 K. kilometreleri arasında 9954 M. kıımının tamiratı esasiyesi. 1 Istekliler bu işin keşif, şartname ve diğer evraklarını Ankara, tstanbul, Izmir, Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 2 Eksiltme 31/7/936 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile Daimî Encümende yapılacaktır. 3 İsteklilerin müracaatleri 2490 sayılı kanuna uygun olmakla beraber şosa inşaatı yapmış olduklanna dair Nafıa Vekâletinden verilmiş ehliyeti fenniye vesikasını teklif mektublarına koymaları Iâzımdır. (3637) 1 Dahiliye Vekâletinden: 1 Vekâlet arkasındaki sahanın hafri ve tanzimile çevlerinin yapılması açık eksiltmiye konmuştur. 2 Hafriyatm keşif bedeli 4128 lira 76 kuruştur. « Eksiltme 30 temmuz 936 perşembe günü saat 15,5 ta Da J hiliye Vekâleti binası içinde toplanan Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 310 liradır. 5 Istekliler bu işe aid fennî ve malî şartnamelerle proje, keşif ve fiat cetvellerini görmek ve almak üzere hergün Vekâlet Leva • zım bürosuna müracaat etmelidirler. 6 Eksiltmiye gireceklerin Nafia Vekâleti Yapi tşleri U. Müdürlüğünden fennî ehliyet vesikası almaları şarttır. Bunun için ihaleden en az sekiz gün evvel adı geçen Müdürlüğe müracaatleri lâ • zıradır. «1650» (3863) 1 İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: Askerî Tıbbiye Okulu Müdürlüğünden: % Bu sene okulumuza yalnız tabib talebe alınacak ve kayid mu amelesi 1 ağustosta başlayıp sonuna kadar devam eyliyecektir. 2 Lise mezunlarının derecesi çok iyi veya iyi olacak ve olgun luk diploması bulunacaktır. 3 İstekli olanlann sayısı kadroyu geçerse müsabaka yapılacaktır. 4 Giriş şartları okula müracaatle alınabilir. 5 Taşralar için giriş şartları Kolordu Merkezlerindeki Askerlik şubelerindedir. (4168) Türkiye Ziraat Bankasmdan: üsabaka imtihanı FROTEJi îstanbul Yedinci İcra Memurluğundan: Halilin uhdesinde olup1 Emniyet Sandığına birinci derecede ipo tek olan ve tamamına yeminli üç ehlivukuf taraf ından 5000 lira kıymet takdir edilen Beşiktaşta Abbasağa mahallesinde Yeniçeşme sokağında eski 1, 14 yeni 50 numaralı hududu sağ tarafı Emin Paşa hane bahçesi, sol tarafı Şefikaya tahsis kılınan 52 numarah hane, arka tarafı Emin Paşa hane bahçesi, cephesi Yeniçeşme sokağile mahdud ve evsafı aşağıda yazılı evin satılmasına karar verilmiştir. Mezkur eve sokaktan altı ayak ve iki tarafh mermer merdivenle çıkılır bir sahanhktan demir parmakhkh ve ahşab yağlı boyah ka pıdan içeriye girilir. tşbu merdivenin demir parmakhkh ve ahşab küpeşteli korkuluğu mevcuddur. Zemin kat pencereleri demir par maklıklı ve kafesli olup bodrum katı kârgirdir. Sokak ve diğer cephe duvarları kârgir ve çimento serpme sıvalı olup üzeri alafranga kiremidlidir. Bodrum kat: Zeminî kırmızı malta döşeli bir taçlık üzerine iki oda ve ayrıca çift kanatlı bir kapı ile geçilir zemini kır mızı maltah bir taşlık üzerine bir ev ayrıca buradan geçilen ve bi • nadan haricde bulunan sabit tekneli çamaşırhk ve ayrıca bir mut fak ve bahçede bir havuz ve bir tulumbah kuyu ve ayrıca bir kü • mesi vardır. İki incir ve bir manolya ile diğer kısımda ayrıca bir tulumba ve kuyu ve muhtelif cinsten ağaclar vardır. Zemin kat: Bir antre arkasmda iki oda ve ayrıca çift kanatlı kapı ile geçilen büyük bir sofa iki oda bir halâ ve camekânh bölmeden geçilen ve bahçeye kapısı olan ayrıca bir sofa vardır. Birinci kata bu sofadan çıkılmaktadır. Bu katın duvarları ve tavanları yağlı boyahdır. Çift merdi venle başlayıp arka cihette bir sahanhğa birleşen merdivenle çıkılmakta olup merdivenin alt kısmı korkulukları yağlı boyahdır. So fada camekânla ayrılmış kısımda iki halâ vardır. Birinci kat: Bu kat zemin katın ayni olup iki halâ ve halâ tarafında camekânh bölme vardır. Tavan arası: 52 numaranın üzerinde methali buradadır ve bu ev şağilleri tarafından kullanılmaktadır. Dahilî ve haricî kısımları kâmilen yağlı boyahdır. Elektrik ve terkos tesisatı vardır. Umum mesahası 508 metre murabbaı olup bunun 201 metre mu rabbaı bina zemini kalanı bahçe olan bir bab hanenin tamamı açık arttırmıya vazedilmiş olduğundan 2/9/936 tarihine musadif çar şamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 17/9/936 tarihine musadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde satış 2280 numarah kanun ahkâ mına levfikan geri bırakılır. Satış peşindir, arttırmıya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bu lunmaları Iâzımdır. Hakları tapu sicillile sabit olmıyan ipotekli *lacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakık sahiblerinin bu hak larını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müs bitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet yirmi gün ?arfında birlikte dairemize bildirmeleri Iâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillile sabit olmıyânlar satış bedelinin paylaşmasından ha ric kahrlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellid Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenler 11/8/936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesile 34/7^58 numarah dosyaya müracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki görebilecekleri ilân olunur. (4228) Bankamız muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere müsa baka ile yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar memur alı nacaktır. Müsabakaya girmek için liseleri veya ticaret liselerini veyahud Galatasaray lisesi ticaret kısmını bitirmiş olmak ve 18 den aşağı, 25 ten yukarı yaşta bulunmamak Iâzımdır. Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı ve ne lerden imtihan yapılacağı, Ankara, tstanbul ve Izmir Ziraat Bankalarımızdan elde edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. Müsabaka 6/8/936, 7/8/936 perşembe ve cuma günleri sabahı saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Istekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikte en son 28/ 7/936 sah günü akşamına kadar Ankarada Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile müracaat etmiş bulunmahdırlar. Bu mekteblerin son sınıfında olup ik male kalmış olanlar müsabaka imtihanı neticesinde muvaffaki yetleri halinde ikmal imtihanını verdikten sonra tayin muameleleri yapılmak üzere imtihana kabul edileceklerdir. (4145) Odamız Sanayi şubesi için imtihanla iki memur alınacaktır. 5 ağustos 1936 tarihine kadar aşağıdaki şartları haiz olanlann Oda Sanayi şubesine müracaatleri. 1 Türk olmak 2 Filî askerlik hizmetini bitirmiş olmak 3 Sıhhati tam olmak 4 Hüsnü hal varakası getirmek 5 Yaşı 25 ten az ve 40 tan fazla bulunmamak 6 Yüksek Ticaret ve Iktısad, Mühendis, Universite, Kimya şubesinden mezun olmak, veya bunlara muadil ecnebi mem leketler diplomasını haiz olmak veyahud politeknik mekteblerinden mezun bulunmak. İMTİHAN: 1 Lisan: Türkçe ve yabancı diller (Fransızca, Ingilîzce, Al manca tercüme, konuşma ve tahrir) Bir dilden fazla yabancı dil bilmek sebebi tercihdir. 2 Umumî iktısad. 3 Türkîyenin iktısadî coğrafyası 4 Sinaî malumat. A ) Türkiyenin sınaî mamulâtı, Türkiyenin sınaî inkişafı imkânları Cumhuriyet devrinde sanayi hareketleri. B ) Memleketimizde sanayii tesis, tanzim, teşvik ve hima • yesile işçilere müteallik kanunî ve nizamî mevzuat, vergi ve resimler. C ) Sınaî muhasebe, sanayide maliyet fiatları hesabları. D ) Sanayide rasionalizasyon. 5 lstatistik tanzimi hakkında umumî malumat. İKİ MEMUR 160 LİRA UCRETLI ALINACAKTIR 1 Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Mektebin mayıs 937 senesi nihayetine kadar çamaşır yıkaması açık eksiltmeye konulmuştur. Yıkanacak çamaşırın miktarı «125,000» parça olup beher parçanın yıkama tahmin fiati üç kuruş ve pey akçesi «281» lira «25» kuruştur. Eksiltmesi 27/7/936 saat «14» te yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek için hergün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte mekteb dahilindeki Komisyona müracaatleri ilân olunur. (3874) Karamürsel Ilçebaylığından: Karamürselin Altunizade Çiftliğinin Subaşı mevkünde inşası mukarrer ve tahminî bedeli keşifleri «23299» liradan ibaret olan 40 çift ve bir tek ki ceman 81 goçmen evinin Komisyonda mevcud keşif ve plânları mucibince reze, tokmak, kilid, cam ve çividen gayri bütün levazımı müteahhide aid olmak üzere 15/7/936 gününden itibaren «20» gün müddetle yapılmaları açık eksiltmiye konulmuş tur. Bu şerait dahilinde isteklilerin teminat mektub ve akçelerile beraber ihale günü olan 5 ağustos 1936 çarşamba günü saat 16 da Karamürsel Hükumet Konağındaki Komisyona müracaatleri. (4111) TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI Müfettiş Namzedligi ve Şef Namzedliğî Müsabaka imtihanı TÜRKİYE ZİRAAT BANKASINDAN: 1 Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 2 Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler «Mülkiye» veya Yüksek Ticaret ve tktisad okulasından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin den diplomah olmak gerektir. 3 Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında yazile yapılacak ve kazananlar yol paraları verilerek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tâbi tutulacaktır. 4 Müfettiş namzedlerine «140» ve şef namzedlerine «130» lira aylık verilir. Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik irotihamna girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe geçirileceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde ça hştırılacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra eh liyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 5 tmtihan programile sair şartları gösteren matbualar An kara, İstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 6 tstekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en son 27/7/936 pazartesi günü akşamına kadar «Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğü» ne göndermek veya vermek suretile müracaat etmis bulunmahdırlar. (3967) Nordloit Seyahat Acentası HANS WALTER FEUSTEL TRENVAPURUÇAK B İ L E T L E R İ ' Galata: Rıhtım caddesi No. 45 Kefelihüseyin han. Telefon: 44848 Dünyanın her tarafına Nafıa Vekâletinden: 4 eylul 936 cuma günü saat 15 te Ankarada Nafıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu odasmda 22,000 lira muhammen bedelli bir aded Lokomobil ve teferruatımn kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak An karada Vekâlet Malzeme Dairesinden alınacaktır. Muvakkat temi nat 1650 liradır. İsteklilerin teklif mektublarını Nafıa Vekâletinden alınmış mü teahhidlik vesikasile birlikte 4 eylul 936 cuma günü saat 14 e kadar Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri Iâzımdır. {1740) * • (4028).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog