Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHDRfSBBT 25 Temmuz 1936 Çanta Eldiven ve Çorablarınızı Bayanlar: ^ • ^ ^ • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ • • • • • • i ™ " satın almazdan evvel, herhalde : yeni açılan Denizvolları 1 Ş L E TM E S İ Acentaları: Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel. 22740 Şîrketi Hayriveden: Pazar günleri Boğazm mesire mahallerine giden vapurlarm hareket saatleri: Yeniköy, Tarabya, Büyükdere, Sarıyer, Yenimahalle, Kavaklar, Altınkum, ve Sütlüceye giden vapurların Köprüden hareket saatleri: 7 7,55 8,45 9,30 10,15 11 11,20 12,15 13 13,50 14,30 15,15 16 17 18,30. Köprüden Beykoza: 6,10 7,55 8 8,30 9,30 10 11 11,20 12,15 13 14,1014,30 15,15 15,25 16 16,15 18. Fevkalâde yüzde elli tenzilâtlı postaların hareket saatlerh Köprüden saat 6,10 da Beykoza kadar Anadolu iskelelerine, Köprüden saat 7 de Kavaklara kadar Rumeli iskelelerine (Altınkum ve Sütlüce dahildir.) Köprüden saat 7,15 te Harem ve Salacığa. Bu biletlerin dönüş parçaları pazartesi günleri öğleye kadar muteberdir. mağazalarını ziyaret ediniz. En son moda ve zengin çeşidleri arasmda aradığınız modelleri bulacaksınız. F İ A T L A R M U T E D İ L D İ R Istiklâl caddesi Hacopulo pasajı karşısında 283 B A Y A N TRABZON POSTALARI Pazar 12 de Salı, Perşembe 15 te İstanbul Yedinci îcra Memurluğundan: İZMİR SÜRAT POSTASI Cumarfcesi 15 te Avagorinin uhdesinde olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek olan ve tamamına 880 Iira kıymet takdir edilen Burgazada MERSİN POSTALARI sında Yalı sokağında eski 60 yeni 6 numaralı sağı Entimos hane ve Salı, Perşembe 10 da bahçesi, solu Eleniloranço hane ve bahçesi, arkası Eftimyadi bahkalkarlar çesi ve önü yol ile mahdud, zemin katı bir mutfak bir ev altı bir halâ iki oda odunluk ve kömürlük ve bir sarnıç, birinci katı: bir DİĞER POSTALAR sofa dört oda bir halâ balkon olup zemin katı kârgir birinci katı ahBartın Cumartesi şabdır. Bahçesinde meyva ağacı mevcud olup umum mesahası 176 metre murabbaı bulunan ve bunun 72 metre murabbaı bina zemini i Çarşamba 18 de ve kalanı bahçe olan evin tamamı açık arttırmıya vazedilmiştir. İzmit Pazar, Salı, Arttırma peşindir. Arttırmıya iştirak edecek müşterilerin kıy Perşembe, Cuma meti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesini veya millî bir 9,30 da. bankanın teminat mektubunu hâmil olmaları icab eder. MüteraMudanya Cumartesi 14 te kim vergi, tanzifat, tenviriye ve Vakıf borcları borcluya aiddir. Diğer günler 8,30 da Arttırma şartnamesi 11/8/936 tarihine musadif salı günü dairede Bandırma Pazartesi, Salı, Çarmahalli mahsusuna talik edilecektir. şamba, Perşembe, Birinci arttırması 2/9/936 tarihine musadif çarşamba günü daiCumartesi 20 de remizde saat on dörtten on altıya kadar icra edilecek birinci art tırmada bedel kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini buldu • Karabiga Salı, Cuma 19 da ğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhü • tmroz Pazar 15 te dü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek Ayvalık Salı 19 da, 17/9/936 tarihine musadif perşembe günü saat on dörtten on altıCuma 17 de ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok artTrabzon ve Mersin posta tıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâs kanu larına kalkış günleri yük a nunun 126 ncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit ol lmmaz. '4233) mıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde Hususî ve münferiden (asrî dans hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmadersleri) Beyoğlu, Karlman karşısın sından haric kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen da eski Polonya Nur Ziya sokak No. 3. Müracaat saatleri: 12 14 17 20. tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 935/1981 numaralı dosya Profesör Panosyan. da mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilân olunur. (4232) Fidanlar Bonmarşesi Kütahya: 6 sayılı Janadarma Okul Komutanlığından: Ekmek 10 Sığır eti 10 30 Sade yağı 11 Bulgur 11 30 Pirinç 13 Nohud 13 Mercimek 13 Kuru fasulye 13 30 Patates 13 30 Sabun 13 30 Şehriye 14 Makarna 14 Soğan 14 Toz şeker 14 Tuz 15 Zeytin danesi 15 Üzüm «çekirdeksiz kuru» 15 30 184 400 200 13 80 46 Zeytin yağı 15 30 480 6000 4000 57 60 8 Pathcan 300 3000 22 50 6000 Lahana 5 325 3000 24 37 5000 6 50 Kırmızı domates 120 9 600 300 20 Salça 16 150 5000 3000 3 11 25 Pırasa 200 3000 5000 4 15 Ispanak 210 6000 4000 3 50 16 13 Arpa 80 4000 2000 2 6 Kuru ot 17 2000 1 50 7 50 45 3000 Saman 157 1 50 2100 140000 120000 Çam odunu 17 30 60 80 800 100000 80000 Meşe odunu 1 Yukanda adları yazılı yiyecek ve yakacak miktarı eksiltme şartnamelerine göre Komisyonumuzca münakasaya konulmuş ve ilk teminat miktarları yanlarına yazılmıştır. 2 Ekmek kapalı zarfla diğer yirmi sekiz kalem yiyecek ve yakacak açık eksiltme ile 10/8/936 günlemecinde çizelgede gösterilen saatlerde Kütahyada Jandarma Okul Komutanlığında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 3 Eksiltmiye gireceklerin 936 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele rine göre ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten alma vekâletnamelerle eksiltmi ye gireceklerdir. 4 Kapalı zarf eksiltmesinde yukanda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf mektublarında istenilen belgeler ve teminat makbuzu veya banka mektublarını ikinci bir zarfa koymak sure tile zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe aid olduğunu ve kanunî ikametgâhları yazılır, mühürlü olarak belli gün ve saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verilmesi lâ zımdır. Belli gün ve saatten sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektubları kabul edilmez. Teminatların belli gün ve saatten evvel Kütahya Malsandığına yatırılmış bulunması ve eksiltme şartnamelerini görmek üzere Komisyon tşyarlığına müracaatleri ilân olunur. (3984) Çoğu üzerinden Lira Ku. 12000 4200 3600 700 1200 350 350 600 350 1050 330 660 200 540 220 280 375 c 7,50 Tahmin /O edilen Çoğu Azı teminatı Ku. Sa. Kilo Gr. Kilo Gr. Lira Ku. 8 150000 130000 900 14 30000 25000 315 90 4000 3000 270 10 7000 5000 52 50 20 6000 3000 90 7 5000 3000 26 25 09 26 25 5000 3000 10 45 6000 3000 7000 5000 5 26 25 3000 2000 35 78 75 1500 1000 22 23 75 22 3000 2000 49 50 4000 3500 15 00 5 40 50 2000 1500 27 4000 3500 5 50 16 60 21 1000 500 28 1500 1000 25 28 12 Erzakın cinsi İhale günü Saat Daki. I Dans Dersleri Fabrikanın yeni binasında hususî surette açtığı meşherin bir kere görülmesini rica ederiz. Karyolalar ucuz ve sağlamdır. Sotnyelerimiz dünyanın en rahat somyeleri derecesinde olup en hassas kimseleri memnun edecek mükemmeliyettedir. KARYOLA MEŞHERİ Binbir çeşid fidan ararsanız kablar içinde Ortaköyde Ankara bahçesinde bulabilirsiniz. ^ ^ M ^ H M ^ ^ H M Vasil SUADİYEDE SATILIK KÖŞK Satış yerleri: İstanbul, Beyoğlu ve bütün taşra Yerli Mallar Pazarlarında. Istanbulda: Ata Atabek, Eminönünde j a k Kohen, Eski Selânik bonmarşesi, Izmirde: Yeni Kavaflarda Lüks mobilya salonu HALiL SEZER Karyola ve madenî eşya fabrikası Sirkeci, Salkırasöğüd, Demirkapı caddesi No. 7 ( Eski Ford Garajı binası ) Telefon: 21632 Sıhhiye Memuru Aranıyor Sıvaö Erzurum hattında çalışmak üzere diplomalı iki sıhhiye memuruna ihtiyac vardır. tstiyenlerin Karaköypalasta dördüncü katta 5 8 numaraya müracaat etmeleri. Havagazı, elektrik, telefon, kumpanya suyu, hamam, banyo ve beş kuyu. Kuyulardan biri hava tulumbalı bostan kuyujsudur. Suadiye Camii bakkalına müracaat. istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 3. No Semtd ve Mahallesi 2005 2468 2469 2695 Aksaray Kâtibkasım Edirnekapı Kari yeiatikalipaşa Sokagı Emlâk No. E. Ümran Y. Sepetci Bahçivanoğlu E. 6666 mü. Y. 14.16 E. ve Y. 11 3 E. 76 Y. 235237 E. I mü. Y.12 harita 71 E. 55 Y. 8 E. 1 Y. 3 Cinsi ve hissesi Kârgir iki hanenin 8,24 his. 64,50 metre arsa 168 metre arsa 124 metre arsa 225 metre arsa 45, : 0 metre arsanın 45 his. E. 13 ve 1 No. lu bostanın E. I No. lu mahallin 10 120 his. Hisseye göre muhammen K. T. L. 1600 200 500 250 150 80 510 Kaaalı zarl Açık arttırma > > » > > Ticaret ve Zahire Borsası İntihabatı intihap heyetinden: Müddeti hitam bulacak olan Ticaret ve Zahire Borsası heyeti idaresinin yeniden intihabatı 27 temmuz 936 tarihine musadif pazartesi günü saat on birden bire kadar icra edileceğinden hakkı intihabı haiz olanların Borsa İdare Heyeti salonuna gelerek reylerini istimal etmeleri ilân olunur. Aksaray Langa Kâtibkasım 3486 Küçükbebek 3489 Samatya Imrahor Jlyasbey 4415 Çengeltöy Kumsal E. Hamamcıkuyu Y. Yeni E. Papayorgi Y. Tabakacı E. Köprü ve Hamam iskelesi Y. Havuzbaşı cad. ve Görgeç ve Kaynana sokağı Toprak E. Hançerli Y. Bayır Beşiktaş ve Hasiınn cad. Keçecipiri Döküncüler Darpaneiatik Dereboyu Maslak E. Bostan Y. Tufan I Emlâk ve Evtam Bankası İlânları PAZARLIKLA SATILIK EMLAK Mevkii ve nev'i j 4743 Üsküdar Pazarbaşı 5601 Büyükdere 6258 7183 7441 8196 2096 Beşiktaş Sinanpaşa Edirnekapı Keçecipiri Beyazıd Tavşanbaşı Kasımpaşa Büyükpiyale Yeniköy t E. 22 ilâ 28 Y. 28 ilâ 34 E. 19 Y. 5 E. 10224 Y. 4749 E. 93 Y. 177 E. ve Y. 13 E. 4 Y. 871011 E. 52 Y. 58 E. 7 mü. Y. 22 Üq kıt'a arsa ile kârgir hanenin 114 his. Ahşab hane Havasiz kârgir dükkânın 5120 his. 112 metre arsa Üstünde odaları olan kârgir dükkânm 26 his. 189 metre mülrez arsa 6959 metre arsa 89 metre arsa 60 400 130 170 200 38 2080 60 > » > > > Kapalı zarl Açık arttırma 2068 Kuzguncuk Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 5^8/936 eden çarşamba günü saat on dörttedir. ^atıs münhasıran ffavrim übadil bonosiledir. tarihine tesadüt Depozito Lira Kasımpaşada Eyyühüm Ahmedefendi mahallesin 149 de Cami sokağında 41 No.lı evin 3/4 hissesi. 180 150 Kasımpaşada Eyyühüm Ahmedefendi mahallesin de Cami sokağında 43 numaralı evin 3/4 hissesi. 140 161 Beşiktaşta Cihannüma mahallesinde Bostan soka ğında 1, 2, 3, 4, 11 No.lı 24,400 metre murabbaı bostan. 1952 185 Beylerbeyinde Bostancıbaşı mahallesinde Abdul lahağa sokağında eski 54, yeni 66 numaralı 1116 metre murabbaı arsa. 168 229 Lâlelide Lâleli caddesinde tramvay yolu üzerinde eski IO2, 104, 106 yeni 114, 116, 118 numaralı 436 metre murabbaı arsa. 1047 621 Edirnekapı Hacımuhiddin mahallesinde Yusuf ağa sokağında eski 7, 9, 11, 13, 15 yeni 1, 3 nu maralı 1016 metre murabbaı arsa. 41 638 Kandillide Vaniköy caddesinde eski 3, yeni 5 7 numaralı 1 hektar 3132 metre murabbaı bir kısım enkazı havi konak arsasile dağ mahalli. 400 Mevkileri yukanda yazılı emlâk bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere pazarlıkla satılacaktır. Geri bırakılan taksitler için faiz ve Kumusyon alınmaz. Isteklilerin 29 temmuz 1936 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat onda şubemize gelmeleri. «393» (4082) Esas No.sı Saçların köklerini kuvvetlendı rir. Dökülmesine mâni olur. Ke pekleri izale eder. Neşvünemasmı kolaylaştırarak hayat kabiliyetini arttınr. Lâtif rayihalı bir saç ek siridir. İNGİLÎZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL Dr. Mehmed Osman Saka Göfüs ve dahilî hastalıklar mütehassısı Cenevre Ünıversıtesinden mezun, Cenevre Tib Fakültesi ve halk savatoryomu sabık asistant Belediye karşısında Sinanağa daireleri. öğleden sonra ikiden itibaren hastalann: kabul eder. Telefon: 23565
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog