Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

24 Temmuz 1936 CUMHUBİYET MERSİN 1NHİSARI GENEL LIMAN IŞLERI T Ü R K A N O N İ M Ş t R K E T t~ \ D İ R E K T Ö R L Ü Ğ Ü N D E N : Erzurum Nafıa Müdürlüğünden: 1 Trabzon Ağrı transit yolunun Erzurum Vilâyeti dahilindeki Erzurum kap kısmınm 0X000 dan 14X031 kilometrosuna kadar olan kısımlardaki şose inşaatile bu yolun 38X000 kilometrosundaki Karabıyık köprüsü ve Erzurum Karaköse yolunun Erzurumdan itibaren 82X350 nci kilometrosuna kadar olan muhtelif mahallerde ki şose inşaatile bu yolun 46X832 nci kilometrosundaki Badicivan, 40X725 inci kilometrosundaki Ukumu ve 80X071 inci kilometro • sundaki Zars köprülerile şose insaatı eksiltmeye konulmuştur. ? Bu işlerin bedeli keşfi yüz elli beş bin lira dört kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrakı fenniye şunlardır: A Eksiltme artnamesi. B Mukavelename. C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. E Hususî ve fennî şartname. F Tahlili ziraat ve keşif hulâsa cetvelleri ve şose grafiği ve kum, taş graf ik ve mesaf e cetveli. İstekliler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi 775 kuruş bedel mukabilinde Erzurum Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 30/7/936 perşembe günü saat 16 da Erzurum Vi lâyeti Nafıa Dairesinde yapılacaktır. 4. Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için 9000 dokuz bin liralık muvak kat teminat verilmesi ve bundan başka Ticaret Odası vesikasını olup göstermesi lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda ve 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabili ve * rilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü mad • dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 7 Eksiltmeye girmek istiyenler ehliyetname almak için Vilâyet Nafıa dairelerinde mevcud bulunan 24/4/936 günlü talimatnameye ilişik bulunan beyannamelerden birer suretini alarak bu beyanna menin sütunu mahsuslarmı doldurup eksiltme gününden asgarî sekiz gün evvel hangi günde eksiltmesi yapılacaksa girmek hususunda fennî ehliyet vesikası istediklerini sarih olarak yazılmış bir istidaya mezkur beyannameyi raptedip Nafıa Vekâletine müracaat edeceklerdir. Aksi takdirde istedikleri vesaiki alamiyacakları ve ehliyet • namesi olmıyanlarm eksiltmeye kabul edilemiyeceği ilân olunur. (3985) Muğla Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden: 1 Muğla Cumhuriyet meydanında mevcud kaide üzerinde Atatürk anıtı için bir kongur açılmıştır. 2 Bu kongura bütün heykeltraşlar girebilir. 3 İstekliler meydanın umumî vaziyet plânile anıt kaidesi plânlarını Muğla llbaylığından parasız olarak alabilirler. 4 Anıt üç buçuk metre uzunluğunda askerî üniformalı Atatürk heykeli olacaktır. 5 Heykelin duruş vaziyeti heykeltraşın düşünüşüne göre serbest bırakılmıştır. 6 Anıt bronzdan dökülecek, montajı heykeltraşa aid olacaktır. 7 Müsabıklar teklif mektublarile resim ve tabiî cesametin 1/5 küçüklüğünde alçıdan modellerini nihayet 1 eylule kadar Muğla 11 baylığına göndermiş bulunmalıdırlar. «Teklif mektublarmda eserin bu şartlar içinde yapılması için is » tenilen para miktarı sarahaten yazılmalıdır.» 8 1 eylulden sonra gelecek teklifler kabul edilmiyecektir. 9 Teklifler Muğla llbayhğmdaki Encümence birleşecek ha kem heyetince birinci seçimi yapıldıktan sonra abideler Komisyona gönderilecektir. 10 Abideler Komisyonunca kesbi kat'iyyet edince eseri beğeni len san'atkâra 150 lira, ikinciye 100, üçüncüye 75 lira mükâfat ve • rilecektir. 11 Eseri birinci derecede beğenilen san'atkârla 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre mukaveleye girişilecek, ikinci ve üçüncünün eserleri alıkonularak diğerleri isterlerse sahiblerine iade edilecektir. 1 Taşiskele yanındaki kumluk üzerinde vücude getirilecek hangarın inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Inşaatm keşif bedeli (17,460) liradır. 3 Inşaata ihale tarihini takib eden on gün zarfında başlanacak ve azamî üç ay zarfında ikmal edilmiş olacaktır. Verilen fiatlar müsavi olduğu takdirde daha evvel bitirmeyi teklif edenler tercih edilecektir. 4 Fennî şartname, mukavelename ve plânlar 5 lira bedel mukabilinde Şirketimiz Muhasebeciliğinden tedarik olunabilir. 5 İhale 30/7/936 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat «16» da Mersinde Şirket Merkezinde yapılacaktır. Bu saat • ten sonra verilecek teklif mektubları kabul edilemez. Kapalı ve arkaları mumlu zarflar istekliler huzurunda açılacak ve İhale Komisyonunun kararı ayni günde kendilerine bildiri • lecektir. Tekliflerin tetkikinden sonra Komisyon inşaatı en aşağı fiat teklif eden istekliye ihale edip etmemekte lama men serbesttir. 6 Fennî şartname ve mukavelename hilâfına olan veya şartlara muallâk bulunan teklifler kat'iyyen nazarı itibara alınmaz ve böyle teklif yapan istekliler eksiltmiye iştirak etmemiş sayılırlar. 7 istekliler keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde banka teminat mektubunu veyahud o nisbette bir parayı Sirket veznesine yatırmış olduklarına dair makbuzu teklif mektublarile birlikte vereceklerdir. İhale yapıldığı takdirde raüteahhid on giin zarfında bu yüzde yedi buçuk nisbetindeki teminat veya nakdi yüzde on beşe iblâğ edecektir. ^ 8 Eksiltmiye girecek taliblerin: A Bu gibi insaatı yapacak fennî iktidarı haiz diplomalı mü • hendis, mimar veya fen memuru olması, B Bu evsafı haiz olmadıkları takdirde Ticaret Odalannda kayidli olduğuna dair bir vesika ile inşaatın hitamma kadar daimî surette «A» fıkrasında yazılı bir fen adamını iş ba şmda bulunduracağına dair noterlikten musaddak bir taah hüdname vermesi. C Her ik! surette dahi ayrıca iktidarı malisini gösteren bir ve sika ibraz etmeleri şarttır. (4174) Eksiltme Ilânı Bursa Vilâyetinden: Ankara Şehri İmar Müdürlüğünden: 1 2 Eksiltmiye konulan iş: Ankara Mezarlık duvarı kapak taşlarî olup keşif bedeli 21,075 lira 31 kuruştur. Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A. Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi D. Hususî şartname E. Keşif cetveli F. Projeler. Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira mukabilinde An kara Şehri İmar Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltme 31 temmuz 1936 cuma günü saat 17 de Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacak. Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. Eksiltmiye girmek için isteklilerin 1581 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup Ek siltme Komisyonuna göstermesi lâzımdır. Eksiltmiye en azı bir parçada beş bin liralık temiz duvar ve taş işi yapmış olduguna dair vesikası olanlar girebilir. Şartnamede yazılı diğer vesaikin de teklif zarfına konmuş olması lâzımdır. Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev veline kadar Ankara İmar Müdürlüğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet bu saate kadar gel • miş olması ve dış zarflarınm mühür mumile kapatılmış olması lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. «1738» (4029) 3 4 5 1 Eksiltmiye konulan iş: Bursa Yenişehir ve Bursa • Ban > dırma yollarının baş taraflarından ceman 3553 metre kısmımn esasIı surette tamiri ve üzerine asfalt kaplama inşası. 2 Muhammen keşif bedeli 57,252 lira 49 kuruştur. 3 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Hususî şartname D Silsilei fiat ve keşif cetveli E Eksiltme ilânı. tstiyenler bu şartname ve evrakı 144 kuruş bedel mukabilinde Bursa Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltme 4/8/936 tarihinde sah günü saat 15 te Bursa Vi • lâyeti Daimî Encümeni odasında yapılacaktır. 5 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 4113 lira muvak • kat teminat vermesi ve bundan başka yukarıda yazılı evrakı imza • Tahmin Pey laması ve aşağıda yazılı resmî vesikalan göstermesi lâzımdır. Cinsi Miktarı bedeli Tutarî akçesi İhale T. İhale S. 2490 numaralı kanunda yazılı vesikalarla beraber 1/6/936 tari • Beyaz peynir 2600 35 910 ] 128.25 29/7/936 14 binden sonra Nafıa Vekâletinden alınmış ehliyet vesikasını ve müKaşar 1600 50 800 ' hendis veya fen mektebinden mezun olduguna dair resmî belgeyi Patates 9000 6,50 585 \ veya ruhsatnameyi ve bir mukavele ile lâakal altmış bin liralık kırma 138 14,30 Soğan 7500 5 375 [ taş şose ve tesviyei turabiye ve imalâtı sınaiye ve otuz bin metre muYumurta 50000 1,75 875 ' rabba soğuk asfalt yol insaatı taahhüd etmiş ve bu taahhüdlerin hüsSilivrİ yoğurdu 6500 16,75 1088.75 82 » 15 nü suretle ikmal etmiş olduguna dair taahhüdün ifa edildiği Vi • Şeker 8500 27 2295 173 » 15,30 lâyet Nafıa Müdürlüğünden alınmış resmî belgeleri. 937 senesi mayıs nihayetine kadar yukarıda cins ve miktarı yazılı 7 Teklif mektubları yukarıda dordüncü maddede yazılı saatten mekteb ihtiyacları açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmeleri hizabir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine makbuz Iarında gösterilen tarih ve saatlerde mekteb içindeki Komisyonda mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların niha yapılacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenlerin hergün ve eksilt yet dordüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar • miye girmek için de belli gün ve saatte Komisyona müracaatleri fın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Posta ile olacak ilân olunur. . (3968) gecikmeler kabul edilmez. (4175) Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 6 Havsa Nahiyesinde Yapılacak Göçmen Evleri Köy ismi Havsa Şerbettar Oğulpaşa Hasköy Sazlıdere Bostanlı Musulça Yapılacak evler Çift 13 24 8 25 7 18 101 Karabulut Uzgaç Doğanca 2 14 16 32 10 10 1 1 1 3 Tek 1 1 1 1 Yekun 26 48 17 51 15 36 206 Edirne Vilâyeti iskân Müdürlüğünden: Keşif bedeli yekunu Lira K. % 7,5 leminatı Lira K. Yapılacak işbu evlerin kerpiç, taş, kiremid, tuğla malzemesi iş ba şmda keresteleri Pehlivanköy istasyonunda kapı ve pencere doğra maları Edirnede müteahhide teslim edilecek olup nakliyelerile diğer malzemesi ve inşalarına aid işçiliklerile tamamen ikmali insaatı müteahihde aid bulunacaktır. D Ü Ş ü N C E L E R |Türkiye Ziraat Bankası| Istanbul Şubesinden: Buğday servislerimizde çalıştırılmak üzere imtihanla çok çabuk ve doğru yazan bir Daktilo alınacaktır. Imtihan 27 temmuz pazartesi saat ondadır. Talib olanların 25 temmuz 936 cumartesi gününe kadar Bankamıza müracaatleri. (4185) Daktilo aranıyor 59547 83 4466 8 Ya SirpSUldlğl Nahİyesİnde yapilacak G ö ç m e n Evlerİ 5 29 33 67 20 20 84 1629 36 P l l a « k işbu evlerin kerpiç, taş, malzemesi iş başında, keresteleri 21724 Edirne şehir istasyonunda, kapı ve pencere doğramaları Edirnede müteahhide teslim edilecek olup nakliyelerile diğer malzemesi ve inşalarma aid işçiliklerile tamamen ikmali insaatı müteahhide aid bulunacaktır. 6609 80 1 Vilâyet emlâkinden Antalya iskelesinde günde otuz ton buğ day öğüten un fabrikasının mülkiyeti yüz yirmi bin lira mu • hammen bedelle 19/8/936 çarşamba günü saat 12 ye kadar Nahiyesinde Yapılacak G ösç m e n Evleri Edirnea cşehir işbu e v l e r i n k , erpkapıta? m a l z e m e 8 İ *f b a ? ı n d a ' keresteleri * a ? l l a k I . istasyonunda, , iç ' ve pencere doğramaları Edirnede r kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuştur. . . . . ' ,m Hanhyenıce 7 1 15 ,. 2 Muvakkat teminat yedi bin iki yüz elli liradır. ~ r"ğ" "52İ2" 44~ 392 18 müteahhide teslim edilecek olup nakliyelerile dıger malzemesi ve 3 İhale bedeli peşin olduğu gibi senelik yüzde altı faize tâbi olinşalarına aid işçiliklerile tamamen ikmali inşaatı müteahhide aid mak üzere sekiz senede ve sekiz müsavi taksitte de ödenebilir. bulunacaktır. 4 Taliblerin teklif mektublarını 2490 sayılı kanunun tarifi dai • resinde o günü saat on bire kadar Vilâyet makamına vermele MerkeZ Nahiyesinde Yapilacak G ö ç m e n Evleri Yapılacak işbu evlerin kerpiç, ta, malzemesi iş başında, keresteleri * F.riirnA >«>>iir istasyonunda ve pencere doğramaları Edrinede müteahnencere dosramaları Ednnede muteanEdirne şehir istnsvnminda ri lâzımdır. Korucu 12 6 5 Taliblere kolaylık olmak üzere şartnamenin birer sureti Ankahide teslim edilecek olup nakliyelerile diğer malzemesi ve inşalarına Kayapa 6 3 ra, Istanbul, Izmir, Adana Vilâyetlerine de gÖnderilmiştir. aid işçiliklerile tamamen ikmali insaatı müteahhide aid buluna Azath 20 22 (3514) 952 84 caktır. 38 12704 57 19 7937 19 105829 48 Yukarıda gösterilen nahiyeler dahilindeki köylerde hizalannda yazılı miktarda tek ve çift göçmen evi insaatı yaptınlacaktır. l«bu Idaremizin rıhtım tamiratı için evsafı şartnamesinde yazılı 11.000 evlerin insaatı proje resmi ve umumî plânmda gösterildiği gibi yapılacaktır. Her nahiyeye aid evlerin hizalarındaki düşünce hanesmınetro mikâbı Anroşmana lüzum olduğundan açık eksiltmiye iştirak de gösterilen malzeme müteahhide teslim edilecek olup diğer malzemesile işçiliği gösterilen keşif miktarma göre müteahhide aid o up evler anahtar teslimi şartile bitirilecektir. Kiremid ve inşaatın fennî şartnamesile projeleri Edirne İskân Müdürlügünde*: gorulebıhr. edecek isteklilerin «1650» lira depo ederek 27/7/936 pazartesi güNafıa işleri şeraiti umumiyesi, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi işbu çeraitin eczai mütemmimesindendir. Müddeti mşaat uç ay nü saat onda tdare Şefler Encümenine ve fazla tafsilât için Galata* dır. Eksiltme pazarlık suretile 31 temmuz 936 cuma günü saat 15 buçukta Edirne İskân Müdürlüğü odasında icra edilecektir. Muteahda Merkez Rıhtım hanında Tamirat Bürosu Reisliğine müracaat hidler herbir nahiyeye ayrı ayrı veya toptan iştirak edebilirler. Herbir nahiyeye aid % 7,5 teminat miktarı karşılarında gösterılmıştır. olunması. {4144), Antalya Valiliğinden: Süloğlu Nahiyesinde Yapılacak Göçmen Evleri Süloğlu rehlıvankoyu istasyonunda, kapı ve pencere doğramaları Edirnede 495 73 müteahhide teslim edilecek olup nakliyelerile diğer malzemesi ve inşalarına aid işçiliklerile tamamen ikmali insaatı müteahhide aid bulunacaktır. 1 $ } i?bu evlerin k e l /piŞ'ta*malzeme8İ 5 ^ Istanbul Liman İşletme tdaresinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog