Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 2İ Tenmmg Edirne Vilâyeti iskân Müdürlüğünden: Havsa Nahiyesinde Yapılacak Göçmen Evleri Köy isimleri Havsa Şerbettar Oğulpaşa Hasköy Söğüdlüdere Bostanlı Musulça Yapılacak göçmen evleri Yekuı Çift ev'Tek ev Aded Aded 13 24 8 25 7 18 6 101 1 1 1 1 26 49 17 B u e v l e r e lüzumu Beher mel Paranm Taşlara ait yüzde , ., re mikâbının yekunu 7,5 teminat miktari , olan taş mıktarı fjatı Lira Kr. Lira Kr.Bu evlere luzumu 1000 adedi 51 15 36 12 206 4 358.80 676.60 235.30 704.50 207.70 496.80 165.60 2845.60 69.70 400.90 456.10 926.70 666 18951 70 1421 olan kerpiç Aded 71500 135300 47300 140800 41800 99000 33000 38 568700 14300 30300 91300 nin fiatı Kuruş Parasınm yekunu Lira K. Kerpiçlere aid % 7,5 teminat Lira K. 452 2570 52 192 79 Sarpsındığı Nahiyesinde Yapılacak Göçmen Evleri En hoş meyva usarelerile hazırlanrrnşttr. Hazmi kolaylaştınr. İnkıbazı izale eder. Kanı temizliyerek vücude tazelik ve canlılık bahşeder. tNGİLÎZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu îstanbul Karabutut Uzgaç Doğanca 2 14 16 32 10 10 1 1 1 3 5 29 33 67 188 1742 20 130 66 185900 .110000 110000 41800 41800 33000 16500 55000 452 820 27 61 52 Tatarlar Nahiyesinde Yapılacak Göçmen Evleri Süleoğlo 1 1 20 20 15 15 12 6 20 38 552 552 207.70 207.70 165.60 82.80 276.00 524.40 127 701 04 52 85 452 497 20 37 29 Lalapaşa Nahiyesinde Yapılacak Göçmen Evleri Hanhyenice 7 7 6 3 10 19 Kayseri sulh hukuk mahkemesinden: Kayserinin Gesi nahiyesinden Aşfar oğullarından Hüseyin oğlu ölü Eminin metrukâtına aid defter tutulmakta olduğundan borçlu bilkefale, doğrudan doğruya alacaklı bulunanları bir ay içinde Kayseri sulh mahkemesine mü racaatle borc ve alacaklarım kaydettirtneleri ilân olunur. (24548) 84 174 46 13 08 452 188 94 14 17 Merkez Nahiyesinde Yapılacak G^cmen Evleri Korucuköy Kayapa Azath Dr. iHSAN SAMi " • • BAKTERÎYOLOJİ Umum kan tahlilâb, freng noktai nazarından (Vasserman ve Kahn teamülleri) kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıklan teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâb, ultra mik roskopi, hususî aşılar istihzarı. Kanda üre, şeker, Klorür, Kollesterin miktarlarının tayini. Divanyolu No. 113 Tel: 20981 LABORATUARI 472 34 35 42 452 2108 08 158 10 104500 23677 48 4549 27 Yukarıda gösterilen nahiyeler dahilindeki köylere hizalarında yazılı miktarda ev yapılacak yerlere taş, kerpiç tedarik edilerek geti rilecektir. Taşlar Süleoğlu ocaklarından çıkartılarak iş başına kadar nakil ve istif edilecektir. Kerpiçler köylere üç kilometre mesafei vasatiye dahilinde kesilerek kurutulacak ve iş başına kadar nakil ve istif edilecektir. Taş ve kerpiç ili şik şartnamelerine göre hazırlanacaktır ve her bir nahiyeye aid taşlar metre mikâb fiatı ve kerpiçin bin adedi hizalarında gösterilmiştir. Müteahhidler hepsine birden veyahud nahiyeler üzerine ayn ayn eksiltmiye girebilirler. Eksiltme 24 temmuz cuma günü saat on beste Edirne İskân Müdürlüğü oda sında icra edilecektir. Gerek taş ve gerek kerpiçler in bir ay zarf ında teslim edilmesi meşrut olup on gün fasıla ile üç de f ada tamamen teslim edilecek ve her defasında istihkakı tesviye edi" lecektir. fsteklilerin her bir işe aid karşısında gosterilen yüzde yedi buçuk teminat akçelerile mezkur gün ve saatte Komisyona gelme leri. Not: Nafıa işleri şeraiti umum iyesi, eksiltme şeraiti umumiyesi, mukavele projesi işbu şeraitin eczayi mütemmimesindendir. 1 Şartnameleri görmek arzu edenler İstanbul, Kırklareli Vilâyetlerile Edirne İskân Müdiriyetine müracaatle görebiHr'e»"204 İDr RiFAT ÇAGILİ j Beher 1000 Paranm Kiremitlere ait j3u evlere Iüzumu 1000 adediParasının Tuğlalara aid Bu evlere lüzunr adedinin fiatı yekunu yüzde 7,5 teminat olan tuğla nin fiatı yekunu % 7,5 teminat Köy isimleri olan taş miktarı Kuruş Lira Kr. Lira Kr. Zayi Ziraat Bankası İstanbul şuadedi Kuruş Lira K. Lira K. besi tarafından Türk Alnıan Limited 400 Havsa 124,800 9.800 235,400 Şerbettar şirketine ita edilen 745 numaralı cüz 3,400 Oğulpaşa 81,800 dan zayi edildiğinden hükmü kalma 10,200 Hasköy 245,000 mjştır. Ahmed Halil ve Şsı. 3,000 Söğüdlüdere 72,200 7,200 & * Bostanlı 172,800 57,600 2,400 Musulça 989,600 36,400 1280 465 92 I Gureba hastanesi sinir mütehassısı I 34 94 ^ m Ankara caddesi No. 71 ^ | 150,000 Havsada mevcud olup minhi 1031 8656 27 649 22 839,600 Zayi Gebze Askerlik şubesinden Yukarıda gosterilen Havsa nahiyesindeki köylere hizalarında yazılı ev adedlerine göre kiremid ve tuğla tedarik edilip getirilecektir. üdığım terhis tezkeremi kaybettim. İşbu kiremidler Havsa ve Has köydeki kiremid ocaklarından temin edilecek ve ilişik şartnamesine göre yapılmış bulunacaktır. Kire mid ve tuğlaların beher bin adediNuri oğlu Ali Mahir nin fiatı hizalarında gösterilmiştir. Eksiltme 24 temmuz cuma günü saat on beşte Edirne Vilâyeti İskân Müdürlüğü odasında icra edilecektir. İşbu kiremidler en çok iki *•••• Suadiye'de ••••• ay zarfında ve yirmişer gün fasıla ile üç taksitte teslim edilecek ve her defasında müteahhidin istihkakı ödenecektir. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, eksiltme şeraiti, mukavele projesi işbu şeraitin eczayi mütemmimesindendir. Kiremid ve tuğla şartnameleri İskân Müdürlüğünde görülebilir. (4200) Havsa Nahiyesinde Yapılacak Göçmen Evleri Yapılacak göçmen evleri Yekun Çift Tek 26 13 24 1 49 8 1 17 25 1 51 7 1 15 18 36 6 12 101 4 206 SADi BEY KORU PARKI AÇILMIŞTIR. Bilumum içkiler Pek ucuzdur. Cumartesi ve Pazar jrünleri cazband ve muhtelif eğlenceler Talebe ve aileler için ayn yer vardır istanbul Mü ftülüğünden: 1 Diyanet işleri Reisliği tarafından hususî şartnamesine göre 20,000 yirmi bin aded türkçe hutbe kitabı bastırılacaktır. 2 Kâğıdı dairemizden verilmek üzere muhammen basım ücreti 2,900 iki bin dokuz yüz liradır. Muvakkat teminat miktarı % 7,5 hesabile 217 iki yüz on yedi lira 50 elli kuruştur. 3 Eksiltme 5 ağustos 936 çarşamba günü saat on beşte İstan' bul Vilâyeti Muhasebe Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda açık eksiltme usulile ihale edilecektir. 4 Hususî şartnameyi istiyenler İstanbul Müftülüğünden bedel • siz olarak alabilirler. (4141*) * İstanbul üçüncii icra memurluğun dan: Bir borçian dolayı mahçuz ve paraya çevrilmesine karar verilen dokuz top yerli şayağın birinci açık arttırması 30/7/936 perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar Çakmakçılar yokuşunda Zünbüllü hanı avlusunda yapılacaktır. Takdir edilen kıymetin %75 ini bulmadığı takdirde ikinci arttırma 6/8/936 perşembe ayni saatte ve ayni mahalde yapılacağından almak istiyenlerin mahallinde bulunan memuruna müracaatIeri ilân olunur. (24538) I Pevlet Demiryolları ve limanları işletme U. idaresi ilânlan| Muhammen bedeli «10,875» lira olan 610 tonu safi meşe, 840 tonu çam. gürgen, meşe mahlutu olmak üzere ve ceman 1450 ton odun 3/ 8/1936 pazartesi günü saat 15,15 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin «815,62» liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 G. ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,15 e kadar Komis * yon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehirde Mağaza Şefliğinden, Adapazarında İstasyon Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4104) Zayi Niifus Kâğıdımı kaybettim. Hükmü yokhır. Hırkaişerif Keçeciler Çeşme sokak 329 tevellüdlü Kadri oğlu Şükrii SAZCAZ Sinema vardır. Plâjımızı dahi tercih ediniz. * CUMARTESİ ve PAZAR KIZKULESi PARKINDA Pazartesi Samsun C. H. Partisi Başkanlığından: Samsunda yapılacak Halkevi binası proje müsabakası netice lenmiştir. Altı Ok rumuzlu ve Ankara Nafıa Müdürlüğü İl Mimarı Behçet Ünsala aid proje birinci, Akgün rumuzlu ve İstanbulda Kaaköypalasta Mimar Şevki Balmumucuya aid proje ikinci olarak inedilmiştir. (4189) istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan, Azı Çoğu Tahmin fi. Mu. Şartname 3600 16,50 3000 Et İstilaİye, Çocuk, Akliye hasKaraman 44 12500 20500 tanelerile Sanatoryom ve KuDağlıc 46 535 K 4446,15 40500 53000 duz tedavi müesseselerile Ebe Kuzu 17800 44 11700 Yurduna Sığır 38 36000 47500 Yukarıda adları yazılı Sıhhî Müesseselerin kapalı zarfla eksiltmiye konulan 1936 malî yıh ekmek, francalâ ve et ihtiyaclarından bir kısmma teklif edilen fiatlar fazla görülmüş ve bir kısmına da hiç talib çıkmamış olmasına binaen pazarlıkla yeniden eksiltmiye konulmuştur. 1 Pazarhk 27/7/936 pazartesi günü saat on dörtte Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 2 Şartnameler karşılarında gosterilen bedellerle Komisyondan ahnabilir. İstekliler her müessese ihtiyacı için ayrı ayrı pazarlığa girebilirler. 3 İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesi kasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veva banka mektublarile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (3803) Nümune, İstilâiye, Çocuk hastanelerile Ebe Yurdu ve Ku duz tedavi müessesesine Ekmek Francalâ 135000 161000 11,25 garanti bedeli 480 K. 1402,9° Cumartesi akşamlan son postalarda ve Pazar sabahları ilk postalarda gidiş geliş bilet ücretlerinde tatbik edilen yüzde elli tenzilli tarifeye karşı sayın tstanbul halkımızın gösterdiği fevkalâde rağbeti nazara alan Şirket idaresi: Temmuzun 2 4 Üncü Cuma günü sabahından itibaren yaz tarifesinin devamı müddetince hergün sabahları köprüden Anadolu v e Rumeli cihetlerine hareket eden saat 6,20 ve 7,10 daki 2,8 ve 14 numaralı seferlerde ayni yüzde elli tenzilâtll tarifeyi tatbika karar vermiştir. Bu pastalara mahsus gidip gelme biletlerin dönüş parçalannın ayni günde istimal edilmesi meşruttur. Cumartesi akşamları ile Pazar sabahları tatbik edilegelen ve dönüş hakkı Pazartesi günleri saat on ikiye kadar muteber olan yüzde elli tenzilâtll tarifenin tatbik ve icrasına kemakân devam oluna caktır Şirketi Hayriye : idaresinden
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog